Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om folkekirkens og de anerkendte trossamfunds ministerialbøger


I. INDLEDNING

Denne cirkulæreskrivelse udgør et supplement til Kirkeministeriets cirkulære af 14. august 1987 om folkekirkens og de anerkendte trossamfunds ministerialbøger.

Ved nævnte cirkulære, der træder i kraft den 1. januar 1988, er der sket en samling af alle væsentlige bestemmelser vedrørende ministerialbogssystemet. Den bestående ordning, hvorefter ministerialbøgerne føres i protokoller, er opretholdt, men i forbindelse med regelsaneringen er der gennemført en række ændringer og tilpasninger, som vil blive nærmere berørt i den efterfølgende gennemgang og behandling af forskellige enkeltbestemmelser.

Cirkulæret gælder for alle anerkendte trossamfund uanset tidligere fastsatte særbestemmelser.

For så vidt angår folkekirken bemærkes, at cirkulæret også omfatter

de ministerialbøger, der føres af præsten for Skt. Petri Tyske

Menighed i København.

II. BEMÆRKNINGER TIL FORSKELLIGE ENKELTBESTEMMELSER

Ad § 3, nr. 3. Optagelser i og udtrædelser af folkekirken

     1. Optagelse i folkekirken, der ikke sker ved dåb, herunder genoptagelse, registreres efter følgende regler:

  • a) Er optagelsen sket ved præsten/en af præsterne på bopælsstedet, sker tilførsel til bopælssognets ministerialbøger.
  • b) Er optagelsen sket ved en anden præst i folkekirken, sker tilførsel til ministerialbøgerne på dette sted, og samtidig foretages der anmeldelse om optagelsen til ministerialbogsføreren på bopælsstedet til indførelse i dette sogns ministerialbøger. Er der ikke tale om genoptagelse, skal anmeldelsen tillige indeholde oplysning om sted og dato for dåben, på grundlag af hvilken optagelsen er sket.

Det påhviler ministerialbogsføreren på bopælsstedet at foretage tilbagemelding om optagelsen m.v. til førerne af de ministerialbøger i folkekirken, hvor den optagnes fødsel og navngivelse/dåb er registreret, samt at afgive indberetning om optagelsen til folkeregistret. Opmærksomheden henledes på, at der også skal foretages tilbagemelding i de tilfælde, hvor optagelse sker ved konfirmation i folkekirken.

Ved optagelse/genoptagelse i folkekirken udsteder ministerialbogsføreren på fødselsregistreringsstedet en (ny) fødsels- og dåbsattest til den optagne.

     2. Udtrædelse af folkekirken sker ved anmeldelse til ministerialbogsføreren i det sogn, hvor den udtrædende bor, og registreres i dette sogns ministerialbøger. Om udtrædelsen afgives der tilbagemelding til ministerialbogsførerne på fødselsregistreringsstedet og dåbsstedet samt indberetning til folkeregistret.

Der henvises i øvrigt til Kirkeministeriets cirkulærskrivelse af 15. maj 1973 om udtrædelse af folkekirken.

Ad § 3, nr. 4. Kirkelige handlinger

Registrering af kirkelige handlinger skal med enkelte ændringer ske efter samme regler som hidtil.

A. Folkekirken

     1. Kirkelige handlinger i folkekirken - jf. dog nedenfor om begravelser - tilføres ministerialbøgerne for det sogn, hvor handlingen er forrettet. Dette gælder også i tilfælde, hvor et barn, der er fødselsregistreret i et af et pastorats sogne, døbes i et andet sogn i samme pastorat.

Med hensyn til registrering af begravelser i folkekirken gælder fortsat Kirkeministeriets cirkulære af 15. november 1978, dog med den væsentlige ændring for så vidt angår bestemmelsen i afsnit I, pkt. 1a, at der i alle tilfælde, hvor begravelsen foregår fra en kirke, fremtidig skal ske tilførsel om begravelsen såvel til ministerialbøgerne på dødsregistreringsstedet som til ministerialbøgerne i det sogn, hvor kirken er beliggende. Dette gælder, selvom begge sogne hører under samme pastorat.

     2. Kirkelige handlinger i valgmenighederne og døvemenighederne tilføres vedkommende menigheds ministerialbog. Er der tale om en dåbshandling, afgives der samtidig tilbagemelding om dåben til ministerialbogføreren på fødselsregistreringsstedet.

Hvad dåbshandlinger angår bemærkes endvidere, at der ikke som hidtil skal foretages anmeldelse til ministerialbogsføreren i det sogn, hvor dåben har fundet sted. Det påhviler derfor fremtidig ministerialbogføreren på fødselsregistreringsstedet at afgive indberetning til folkeregistret om den ved dåben stedfundne navngivning.

Hvad ægtevielser angår, skal der derimod stadig foretages anmeldelse til ministerialbogføreren i det sogn, hvor vielsen har fundet sted. Vielsen tilføres sognets ministerialbøger og indberettes til folkeregistret.

Med hensyn til registrering af begravelser henvises til afsnit I, pkt. 5, i Kirkeministeriets fornævnte cirkulære af 15. november 1978.

B. De anerkendte trossamfund

Kirkelige handlinger inden for de anerkendte trossamfund, herunder begravelser, tilføres ministerialbøgerne for den anerkendte menighed, i hvis område handlingen er foretaget.

Er handlingen foretaget på et sted, hvor trossamfundet ikke har en anerkendt menighed, sker tilførsel til ministerialbøgerne for den anerkendte menighed, som efter forholdene må anses for det mest naturlige registreringssted. Der skal ikke som hidtil foretages anmeldelse til folkekirkens ministerialbogsfører på stedet.

Om dåb/navngivelse inden for de anerkendte trossamfund afgives der tilbagemelding til ministerialbogsføreren på fødselsregistreringsstedet.

Ad § 5, stk. 2. Folkekirkens kontraministerialbøger

Opmærksomheden henledes på, at der i pastorater med to eller flere sogne er åbnet adgang til at foretage beskikkelse af en fælles kontraministerialbogsfører.

Ad § 6, stk. 2. De anerkendte trossamfunds kontraministerialbøger

Opmærksomheden henledes på, at valget af kontraministerialbogsførere inden for de anerkendte trossamfund ikke som hidtil skal godkendes af statsamterne, i København magistraten.

Ad § 7. Ministerialbogsskemaer

     1. Kirkeministeriet har godkendt nyt titelblad samt nye ministerialbogsskemaer til registrering af fødsler, konfirmationer, ægtevielser og dødsfald. Til brug i folkekirken er der desuden godkendt skema til registrering af optagelser i og udtrædelser af folkekirken. Alle skemaerne er indrettede med fortrykte rubrikker. Ved tilførsel om dødsfald/begravelse skal de rubrikker, der er afsat til oplysninger om ægtefælle, kun udfyldes, såfremt afdøde var gift/separeret eller enke/enkemand.

     2. I tilslutning til ministerialbøgernes afdeling for ægtevielser skal der forefindes mindst 3 blanke blade til særlige tilførsler. Disse blade skal anvendes til registrering af a) lysninger til ægteskab og b) kirkelig velsignelse af borgerligt indgåede ægteskaber. Ved tilførsel herom skal anføres parternes fulde navn, personnummer og fødselsregistreringssted. Desuden anføres i tilfælde af lysning sted og dato for denne og i tilfælde af kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab sted og dato for ægteskabets indgåelse og sted og dato for ægteskabets velsignelse samt præstens navn.

     3. Tilførsler til ministerialbøgernes afdelinger for fødsler, ægtevielser og dødsfald skal forsynes med løbenummer, begyndende hvert år med nr. 1 i hver afdeling. I folkekirken skal tilførsler om dåb og begravelse som hidtil nummereres med O, hvis de sker til ministerialbøgerne for et andet sogn end det, hvor fødslen/dødsfaldet er registreret.

     4. Ministerialbogsskemaerne forhandles af Provins-Forlaget A/S i Randers. Der henvises herom til Kirkeministeriets meddelelse af 27. september 1982, der er aftrykt som bilag til denne skrivelse.

     5. Anskaffelse af ministerialbøger med nye skemaer sker, når de bestående ministerialbøger er udskrevet, dog senest den 1. januar 1991.

Ad § 8. Autorisation af ministerialbøger

Opmærksomheden henledes på, at de anerkendte trossamfunds ministerialbøger fremtidig skal autoriseres af landsarkiverne og ikke som hidtil af statsamterne, i København magistraten.

Ad § 9. Blæk og kuglepen

Til førelse af ministerialbøgerne skal benyttes enten blæk af mærket »Pelikan Urkunden Tinte« eller kuglepen af mærket »Securo Signatur 3«.

Blæk og kuglepen forhandles af Barfod & I. Chr. Petersen A/S, Fabriksparken 56, 2600 Glostrup (telefon 02-451516) og Provins-Forlaget A/S, Århusvej 67, 8900 Randers (telefon 06-423466).

Ad § 10. Indberetninger og tilbagemeldinger

A. Indbetalinger til borgerlige myndigheder

Der afgives indberetninger til nedennævnte borgerlige myndigheder:

1. Embedslægeinstitutionerne

Folkekirkens ministerialbogsførere uden for Sønderjylland afgiver månedlige indberetninger om antallet af fødte og døde ved benyttelse af den blanket, som Sundhedsstyrelsen har foreskrevet (Form. 1006).

I Københavns Kommune afgives der dog ugentlige indberetninger i overensstemmelse med stadslægens anvisninger.

2. Folkeregistrene

  • a) Folkekirkens ministerialbogsførere uden for Sønderjylland afgiver indberetninger om anmeldte fødsler ved benyttelse af indberetningsblanket CPR-T1.

Indberetning afgives snarest muligt til folkeregistret i moderens bopælskommune.

Udfyldelse af blanketten og anvendelse af blanketsættets bane 3 (Fødselsmeddelelse) sker i overensstemmelse med de hidtil fulgte anvisninger. Opmærksomheden henledes på, at rubrikken til oplysning om folkekirkeforhold skal udfyldes med bogstavet U, såfremt fødselsanmeldelsen også omfatter navngivelse af barnet, og denne ikke er sket ved hjemmedåb i folkekirken.

  • b) Ministerialbogsførerne i folkekirken og de anerkendte trossamfund afgiver indberetninger om navngivelse, navneændring/navnerettelse og vielse ved benyttelse af indberetningsblanketterne CPR-N2, CPR-N1, og CPR-C2. Blanket CPR-N2 anvendes, hvadenten navngivelsen er sket ved dåb eller ved anmeldelse.

Indberetning afgives inden 8 dage til folkeregistret i bopælskommunen.

Udfyldelse af blanketterne sker i overensstemmelse med anvisningerne i den påtrykte vejledning. Med hensyn til blanket CPR-N2 bemærkes at rubrikken til oplysning om folkekirkeforhold skal udfyldes med bogstavet U, såfremt barnet ikke er navngivet ved dåb i folkekirken.

I Sønderjylland anvendes blanket CPR-N2 ikke, og blanket CPR-N1 anvendes kun for så vidt angår antagelse og ændring af giftenavn. Foretages der i Sønderjylland dåb af et barn, der er fødselsregistreret i folkekirkens ministerialbøger, skal indberetning om navngivelsen og om eventuel senere navneændring derfor fremtidig foretages af ministerialbogsføreren på fødselsregistreringsstedet.

Valgmenighedspræsterne og døvepræsterne skal ikke afgive de omhandlede indberetninger. Denne opgave påhviler ministerialbogsføreren for det sogn, i hvis ministerialbøger fødslen eller vielsen er registreret, jf. afsnit A, pkt. 2, i bemærkningerne ad § 3, nr. 4. Navngives et barn ved dåb i en valgmenighed, skal folkekirkerubrikken i blanket CPR-N2 ikke som hidtil henstå tom, men udfyldes med bogstavet M (koden for valgmenighedsmedlem).

  • c) Folkekirkens ministerialbogsførere i og uden for Sønderjylland afgiver indberetninger om optagelser i og udtrædelser af folkekirken ved benyttelse af indberetningsblanket CPR-D8.

Indberetning afgives inden 8 dage til folkeregistret i bopælskommunen.

Udfyldelse af blanketten sker i overensstemmelse med anvisningerne i den påtrykte vejledning. Opmærksomheden henledes på, at blanketten kun kan anvendes ved indberetning om folkekirkeforhold for personer, der i forvejen er navngivet.

Med hensyn til indberetning om optagelse bemærkes, at blanketten anvendes såvel i tilfælde, hvor navngivne personer - børn som voksne - optages ved dåb, som i tilfælde, hvor personer, der er døbt i et kristent trossamfund uden for folkekirken, optages i henhold til begæring herom eller ved konfirmation.

I Sønderjylland kan indberetning om folkekirkeforhold udelukkende ske ved benyttelse af blanket CPR-D8.

3. Folkeregistrene og skifteretterne m.fl.

Folkekirkens ministerialbogførere i og uden for Sønderjylland afgiver indberetninger om anmeldte dødsfald som foreskrevet i afsnit II, pkt. 6, i Kirkeministeriets cirkulære af 1. december 1977 om anmeldelse af fødsler og dødsfald.

----------

Det bemærkes, at indberetningerne til Rigsregistraturen - jf. afsnit IX, pkt. 8, i Kirkeministeriets cirkulære af 1. marts 1982 om ændring af lovgivningen om personnavne - er bortfaldet.

B. Tilbagemeldinger til andre ministerialbogførere

Med hensyn til foretagelse af tilbagemeldinger til andre ministerialbogsføre bemærkes følgende:

     1. Tilbagemeldinger har til formål at sikre, at der i tilfælde, hvor samme hændelse er registreret i flere ministerialbøger, altid er fuld overensstemmelse mellem de pågældende ministerialbogstilførsler, således at der ved hvert registreringssted kan udfærdiges korrekt attest.

     2. Foretages der supplerende tilførsel eller notering ved et af de berørte registreringssteder, påhviler der derfor vedkommende ministerialbogfører samtidig at afgive tilbagemelding herom til de øvrige registreringssteder.

     3. En tilbagemelding skal indeholde alle de oplysninger, som er nødvendige for at foretage den supplerende tilførsel eller notering på forskriftsmæssig og fyldestgørende måde.

     4. Foretagelse af tilbagemeldinger har i praksis først og fremmest betydning for så vidt angår ministerialbogstilførsler om fødsler m.v., og det er derfor af afgørende vigtighed, at tilbagemeldingspligten overholdes. Det bemærkes herved, at der med hensyn til fødselstilførsler også gælder pligt til foretagelse af tilbagemeldinger mellem ministerialbogsførerene i folkekirken og de anerkendte trossamfund.

     5. Det skønnes ikke hensigtsmæssigt eller påkrævet at give detaljerede anvisninger for foretagelse af tilbagemeldinger. Derimod overvejer ministeriet ved forhandling med Indenrigsministeriet at søge nogle af CPR-indberetningsblanketterne suppleret med yderligere rubrikker, således at de også kan anvendes til foretagelse af visse almindelige tilbagemeldinger.

Ad § 11. Konferering m.v.

Hoved- og kontraministerialbøgerne skal fortsat konfereres med hinanden, men der er gennemført en betydelig forlængelse af tidsfristerne herfor, da det ikke skønnes nødvendigt med så hyppige konfereringer som hidtil foreskrevet (hvert kvartal på landet og hver måned i byerne).

Efter bestemmelsen i § 11, stk. 1, skal konferering af ministerialbøgerne fremtidig ske mindst hvert år i de mindre sogne og menigheder og mindst hvert halve år i sogne med over 1.500 indbyggere og i menigheder med over 1.500 medlemmer.

Opmærksomheden henledes endvidere på bestemmelsen i § 11, stk. 2. Herefter skal valgmenighedspræsterne og døvepræsterne, der - bortset fra konfirmationer - kun fører ministerialbøgerne i eet eksemplar, fremtidig mindst hvert år foretage et kontrolgennemsyn af de skete ministerialbogstilførsler.

Ad § 12. Berigtigelse af fejl

Ministerialbogsførerne kan efter den nævnte bestemmelse i videre omfang end hidtil foretage berigtigelse på egen hånd af fejl i ministerialbøgerne.

Det er en forudsætning for at foretage rettelse, at fejlen er klart dokumenteret, og at den opdages under indskrivningen eller senest ved konfereringen/kontrolgennemsynet, jf. bemærkningerne ad § 11.

Medfører en foretaget rettelse, at den tidligere udstedte attest er fejlagtig, må der udleveres en ny attest med meddelelse om det passerede. Den fejlagtige attest skal søges inddraget.

En anmodning om berigtigelse, der af rette vedkommende fremsættes i tidsrummet inden konfereringen/kontrolgennemsynet er afsluttet, kan også ekspederes af ministerialbogsføreren på egen hånd under forudsætning af, at fejlen er klart dokumenteret.

Ad § 13, stk. 2. Blanketter

Med bestemmelsen i § 13, stk. 2, er der indført samme ordning for ministerialbøgerne, som gælder for de sønderjyske personregistre, således at statskassen herefter afholder udgifterne til fremstilling og distribution af alle autoriserede anmeldelsesformularer og attestblanketter. Desuden afholder statskassen som hidtil udgifterne vedrørende indberetningsblanketterne.

Lagerføring og distribution forestås af Statens Informationstjeneste. Til rekvisition af blanketterne skal der benyttes et særligt kort, som vil medfølge hver leverance. Med henblik på at holde distributionsomkostningerne på et rimeligt niveau må det iagttages, at der så vidt muligt kun rekvireres blanketter een gang årligt. Ved udfyldelse af rekvisitionskortet må der således skønnes over, hvor mange af de forskellige blanketer - de eksisterende beholdninger taget i betragtning - der er nødvendige til dækning af et års forbrug.

Ad § 14. Opbevaring af ministerialbøgerne

Opmærksomheden henledes på bestemmelsen i § 14, stk. 1, hvorefter fremtidig alle hovedministerialbøger, herunder alle ministerialbøger, der kun føres i eet eksemplar, skal opbevares i en muret brandsikker boks eller et brandsikkert skab.

Det gælder som hidtil, at kontraministerialbøgerne ikke om natten må opbevares under samme tag som hovedministerialbøgerne. Tilsynet (provsten/landsarkivet) kan dog tillade fravigelse af denne regel, jf. § 14, stk. 2. Tilladelsen bør kun gives, når særlige grunde taler derfor, og i almindelighed være betinget af, at der anskaffes et særskilt brandsikkert skab til opbevaring af kontraministerialbøgerne.

Ad §§ 16 og 17. Tilsynet med ministerialbogførerne

Opmærksomheden henledes på, at fristen for provsteeftersyn af valgmenighedernes og døvemenighedernes ministerialbøger er forlænget fra 2 år til 5 år, jf. § 16, stk. 2.

Endvidere bemærkes, at provsternes/landsarkivernes indberetninger til biskopperne/Rigsarkivet om foretagne ministerialbogseftersyn ikke som hidtil skal videresendes til Kirkeministeriet, jf. § 16, stk. 3, og § 17, stk. 3. Det påhviler således fremtidig biskopperne/Rigsarkivet at træffe afgørelse vedrørende indberetningerne.

Ad § 19. Aflevering af ministerialbøger

Opmærksomheden henledes på, at afleveringsfristen for landsognenes kontraministerialbøger er forlænget fra 10 år til 30 år. Det gælder herefter for alle folkekirkens kontraministerialbøger, at aflevering til landsarkivet skal ske, når der er forløbet 30 år, efter at de er udskrevet, jf. § 19, stk. 2.

Landsogne med kontraministerialbøger, der har været udskrevet i 10 år, er dog ikke omfattet af den nye regel, og der skal derfor snarest muligt træffes aftale med landsarkivet om bøgernes aflevering.

Ad § 21. Kassation og aflevering af kirkebogsarkivalier

Der henvises herom til Kirkeministeriets cirkulærer af 5. december 1975 og 25. juni 1982.

Ad § 23. Attestblanketter

     1. Der er godkendt en ny blanket til attestation af dødsfald og begravelse. Blanketten til attestation af vielse er uforandret. I de øvrige attestblanketter er der kun foretaget mindre ændringer.

     2. De ændrede attestblanketter tages i brug, når ministerialbogsførernes beholdninger af de hidtil gældende blanketter er opbrugt. Den ny blanket til attestation af dødsfald og begravelse skal dog tages i brug senest den 1. januar 1989. Angående rekvisition af blanketter henvises til bemærkningerne ad § 13, stk. 2.

     3. De særlige regler om attester til offentlig brug er ophævet, jf. cirkulærets § 31, stk. 2, pkt. 9. Attester til offentlig brug skal således fremtidig udstedes på de samme blanketter som attester til privat brug.

     4. De attestblanketter, der er autoriseret til brug i folkekirken, er i øverste venstre hjørne påtrykt teksten DEN DANSKE FOLKEKIRKE.

     5. De attestblanketter, der er autoriseret til brug i de anerkendte trossamfund, skal i øverste venstre hjørne påstemples trossamfundets navn og derunder ordene: Anerkendt trossamfund.

     6. Af hensyn til tydelighed og letlæselighed anbefales det, at attester udfærdiges på skrivemaskine.

     7. Efter stedfunden notering af faderskab til et barn, der er navngivet, skal der fremtidig sendes eller udleveres en ny attest til rette vedkommende. Angående de øvrige tilfælde, hvor der er foreskrevet udstedelse af ny attest, henvises til afsnit IX, pkt. 10, i Kirkeministeriets cirkulære af 1. marts 1982 om ændring af lovgivningen om personnavne.

     8. Til brug i Sønderjylland er der autoriseret en særlig blanket til attestation af dåb. Ved anmodning om dåb i Sønderjylland skal forevises barnets personregisterattest og forældrenes attester.

     9. I Sønderjylland må foruden den i pkt. 8 omtalte attest kun benyttes blanketten til attestation af vielse.

Med hensyn til anvendelse og udfyldelse af de forskellige attestblanketter skal i øvrigt bemærkes følgende:

a. Fødselsattest/folkekirken

Attesten udstedes kun for barn, der hverken er døbt eller navngivet.

b. Fødsels- og dåbsattest/folkekirken

Attesten udstedes for person, der er døbt i folkekirken, eller som er optaget i folkekirken på grundlag af dåb i et kristent trossamfund uden for folkekirken.

Er der sket hjemmedåb uden efterfølgende fremstilling i kirken, udfyldes kirkerubrikken ikke, men i dåbsdatorubrikken anføres foruden dåbsdatoen registreringsstedet for hjemmedåben.

Anmærkningsrubrikken udfyldes kun, såfremt der i ministerialbogen er foretaget notering om optagelse i eller udtrædelse af folkekirken. Rubrikken udfyldes i så fald således: »Optaget i folkekirken den ..... (dato)» eller »Udtrådt af folkekirken den ...(dato).« Er en i folkekirken døbt person udtrådt og derefter genoptaget, udfyldes anmærkningsrubrikken ikke.

c. Fødsels- og dåbsattest/de anerkendte trossamfund

Attesten udstedes for person, der er døbt i et anerkendt trossamfund.

d. Fødsels- og navneattest/folkekirken

Attesten udstedes for person, der er navngivet ved anmeldelse til folkekirkens eller et anerkendt trossamfunds ministerialbøger, eller som er navngivet ved dåb i et anerkendt trossamfund.

Er navngivelsen sket ved dåb i et anerkendt trossamfund, udfyldes rubrikkerne til oplysning om sted for navngivelsen og år og dag for navngivelsen ikke, men i anmærkningsrubrikken anføres dåbsdato og dåbssted.

e. Fødsels- og navneattest/de anerkendte trossamfund

Attesten udstedes for person, der er navngivet til et anerkendt trossamfunds ministerialbøger.

f og g. Vielsesattest/folkekirken og de anerkendte trossamfund

Rubrikken til angivelse af eget efternavn udfyldes kun, såfremt det aktuelle efternavn er et giftenavn.

Rubrikken vedrørende anvendelse af eget efternavn som mellemnavn foran giftenavn må kun benyttes (afkrydses), såfremt det aktuelle efternavn er et giftenavn.

h. Døds- og begravelsesattest/folkekirken

Attesten udstedes for afdød person, hvis dødsfald er registreret i folkekirkens ministerialbøger.

Rubrikken til angivelse af eget efternavn udfyldes kun, såfremt afdødes efternavn var et giftenavn.

Rubrikken til oplysning om år og dag for jordpåkastelsen udfyldes kun, såfremt afdøde er begravet ved en præst i folkekirken.

I rubrikken til oplysning om begravelsesstedet anføres navnet på den kirkegård , hvor kisten eller asken er jordfæstet, eller hvor asken er hensat i kolumbarium.

Rubrikkerne til oplysning om ægtefælle udfyldes kun, hvis afdøde var gift/separeret eller enke/enkemand.

i. Døds- og begravelsesattest/de anerkendte trossamfund

Attesten udstedes for afdød person, der er begravet ved en præst i et anerkendt trossamfund.

Angående attestens udfyldelse henvises til bemærkningerne under pkt. h.

j. Dåbsattest i Sønderjylland/folkekirken

Attesten udstedes for person, der er fødselsregistreret i et sønderjysk personregister og døbt i folkekirken i Sønderjylland.

Rubrikken til oplysning om fødselsregistreringsstedet udfyldes i overensstemmelse med hidtidig praksis.

Angående attestens udfyldelse i øvrigt henvises til bemærkningerne ad

pkt. b.

Vedrørende den foretagne dåb en person, der ikke er fødselsregistreret i et sønderjysk personregister, men i folkekirkens ministerialbøger, skal attestudstedelse ske ved ministerialbogsføreren på fødselsregistreringsstedet.

----------

Med hensyn til udfyldelse af forældrerubrikken i fødsels-, dåbs- og navneattester henvises til Kirkeministeriets cirkulære af 15. marts 1982.

En attestrubrik, der ikke udfyldes, forsynes med en kort stiplet linie.

Ad § 25. Underskrift på attester og udskrifter

     1. Beføjelsen til at underskrive attester og udskrifter tilkommer som hidtil den kirkebogsførende præst, jf. cirkulærets § 5, stk. 1 og 4, og § 6, stk. 1.

Enhver attest/udskrift skal under underskriften påstemples præstens navn og stilling. Folkekirkens kirkebogsførende sognepræster skal anvende stillingsbetegnelsen »sognepræst«, medens alle andre kirkebogsførende præster skal anvende stillingsbetegnelsen »præst«.

Endvidere skal enhver attest/udskrift forsynes med embedsstempel. Det bemærkes herved, at CPR-stempel ikke må benyttes i stedet for embedsstempel.

     2. I de sogne i folkekirken, hvor der er ansat kordegn, kan den kirkebogsførende sognepræst bemyndige denne til på sine vegne at underskrive attester og udskrifter, jf. § 25, stk. 2.

En kordegn med nævnte bemyndigelse anfører over underskriften bogstaverne: e.b. Under underskriften påstemples kordegnens navn og stilling.

En kordegn, der alene er konstitueret i stillingen, kan ikke bemyndiges til at underskrive attester og udskrifter.

Det bemærkes, at stillingerne som kordegn ved Haderslev Domkirke og kordegn i Åbenrå ikke er omfattet af bestemmelsen i § 25, stk. 2, da indehaverne af disse stillinger i medfør af anden bestemmelse er berettiget til uden særlig bemyndigelse at underskrive attester og udskrifter.

Ad § 27. Adgangen til ikke-beskyttede ministerialbogstilførsler

Opmærksomheden henledes på, at der under hensyn til den højere levealder er gennemført en forlængelse af beskyttelsestiden fra 100 år til 110 år.

Ad § 28. Adgangen til beskyttede ministerialbogstilførsler

Adgangen til at rekvirere attester eller udskrifter vedrørende beskyttede ministerialbogstilførsler er den samme som hidtil, dog med følgende ændringer:

     1. En umyndigs begæring om udstedelse af attest/udskrift må eventuelt efterkommes, jf. § 28, stk. 1, nr. 2, 3. afsnit. Den nye regel er en følge af lov om offentlighed i forvaltningen.

     2. Slægtsforskere er ligestillet med andre borgere og må således fremtidig have fuldmagt fra rette vedkommende til rekvisition af attest/udskrift, jf. § 28, stk. 1, nr. 3.

Opmærksomheden henledes på, at slægtsforskere eventuelt vil kunne få de ønskede oplysninger i landsarkivet, jf. cirkulærets § 30.

III. SÆRLIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE FØRELSEN AF MINISTERIALBØGER MED

GAMLE SKEMAER

     1. Ved tilførsel om ægtevielse skal der fremtidig ikke anføres oplysninger om parternes forældre.

     2. Ved tilførsel om dødsfald/begravelse skal der fremtidig kun medtages oplysninger om ægtefælle, såfremt afdøde var gift/separeret eller enke/enkemand.

I så fald anføres ægtefællens fulde navn, personnummer og fødselsregistreringssted samt sted og dato for vielsen. Er ægtefællen død, anføres tillige dødsdatoen. Oplysning om ægtefællens stilling og ægtefællernes sidste fælles bopæl skal fremtidig ikke anføres.

Der skal fremtidig ejheller anføres oplysninger om afdødes forældre.

IV. IKRAFTTRÆDELSE M.V.

Denne cirkulærskrivelse har virkning fra den 1. januar 1988.

Samtidig bortfalder følgende bestemmelser:

     1. Cirkulære nr. 256 af 30. september 1911 angående indførelse i kirkebøgerne af dødfødte.

     2. Cirkulære nr. 260 af 14. oktober 1940 vedrørende indførelse i kirkebøgerne om dødfødte.

     3. Cirkulære nr. 369 af 15. december 1942 vedrørende indførelse i kirkebøgerne om dødfødte.

     4. Cirkulære nr. 153 af 27. november 1953 om ministerialbogsførernes tilbagemeldingspligt m.v.

     5. Cirkulære nr. 156 af 5. december 1953 om tilførsel til ministerialbøgerne om foretagne dåbshandlinger.

     6. Cirkulære nr. 136 af 4. oktober 1954 om rekvisition af udskrifter af ministerialbøgerne til offentlig brug.

     7. Cirkulære nr. 179 af 21. november 1955 om udfærdigelse af udskrifter af ministerialbøgerne (folkekirken).

     8. Cirkulære nr. 180 af 21. november 1955 om udfærdigelse af udskrifter af ministerialbøgerne (de anerkendte trossamfund).

     9. Cirkulære nr. 208 af 4. december 1956 om udfærdigelse af fødsels-, dåbs- og navneattester (folkekirken).

     10. Cirkulære af 4. december 1956 om udfærdigelse af fødsels-, dåbs- og navneattester (de anerkendte trossamfund).

     11. Cirkulærskrivelse af 18. juni 1957 angående udfyldelse af de ved cirkulære nr. 208 af 4. december 1956 om udfyldelse af fødsels-, dåbs- og navneattester foreskrevne attestblanketter.

     12. Cirkulære af 1. august 1959 om udfærdigelse af vielsesattester (folkekirken).

     13. Cirkulære nr. 163 af 1. august 1959 om udfærdigelse af vielsesattester (de anerkendte trossamfund).

     14. Cirkulære nr. 126 af 18. maj 1961 om udfærdigelse af dødsattester (folkekirken).

     15. Cirkulære af 18. maj 1961 om udfærdigelse af dødsattester (de anerkendte trossamfund).

     16. Cirkulære nr. 269 af 21. december 1961 om afgivelse af indberetninger til folkeregistrene (folkekirken).

     17. Cirkulære af 21. december 1961 om afgivelse af indberetninger til folkeregistrene (de anerkendte trossamfund).

     18. Cirkulære nr. 1 af 2. januar 1968 om afgivelse af indberetninger til folkeregistrene.

     19. Vejledning af 2. januar 1968 angående afgivelse af indberetning til folkeregistrene om fødselsanmeldelser.

     20. Cirkulære nr. 3 af 5. januar 1968 om fødselsanmeldelser m.v. (folkekirken).

     21. Cirkulære nr. 4 af 5. januar 1968 om fødselsanmeldelser m.v. (de anerkendte trossamfund).

     22. Cirkulærskrivelse af 22. februar 1968 vedrørende fødselsindberetninger til folkeregistrene.

     23. Cirkulære nr. 40 af 1. marts 1968 om afgivelse af indberetninger til stadslægen i København.

     24. Cirkulærskrivelse af 8. august 1968 vedrørende CPR-meddelelser m.v.

     25. Cirkulære nr. 210 af 20. september 1968 om anmeldelse af fødsler og dødsfald (folkekirken).

     26. Cirkulære nr. 211 af 20. september 1968 om anmeldelse af fødsler og dødsfald (de anerkendte trossamfund).

     27. Cirkulærskrivelse af 27. januar 1969 vedrørende indberetningerne til Danmarks Statistik.

     28. Cirkulære nr. 74 af 15. april 1969 om tilførsel til ministerialbøgerne om dåb og vielse i pastorater med flere sogne samt om konferering af ministerialbøger m.v.

     29. Cirkulærskrivelse af 19. januar 1970 vedrørende indberetningerne til Danmarks Statistik.

     30. Cirkulærskrivelse af 23. april 1970 vedrørende ministerialbogførelse og attestudstedelse m.v.

     31. Cirkulærskrivelse af 23. november 1971 vedrørende embedsstempel og CPR-stempel.

     32. Cirkulære nr. 10 af 15. januar 1973 om afgivelse af indberetninger til folkeregistrene.

     33. Cirkulærskrivelse af 21. juni 1973 angående notering af parternes personnummer ved vielsestilførsler m.v.

     34. Cirkulærskrivelse af 15. oktober 1973 om udfyldelse af CPR-blanket Fødsel.

35.Cirkulærskrivelse af 1. december 1975 om registrering i ministerialbøgerne af dødfødsler i København.

     36. Cirkulærskrivelse af 8. december 1975 om angivelse af personnumre i ministerialbogstilførsler og i attester efter ministerialbøgerne.

     37. Cirkulærskrivelse af 1. april 1976 om angivelse af fødested m.v. i ministerialbogstilførsler og i attester efter ministerialbøgerne.

     38. Cirkulærskrivelse af 15. juli 1976 om nye myndighedskoder.

     39. Cirkulærskrivelse af 18. oktober 1976 om angivelse af personnumre i attester efter ministerialbøgerne.

     40. Cirkulærskrivelse af 1. december 1977 om ændrede attestblanketter m.m.

     41. Meddelelse af 20. juni 1978 angående ny blanket til fødselsindberetning.

     42. Cirkulærskrivelse af 28. juni 1978 angående blæk til førelse af ministerialbøgerne.

     43. Cirkulærskrivelse af 5. juli 1978 angående nye blanketter til indberetning om navngivelse, navneændring og vielse.

     44. Cirkulærskrivelse af 1. marts 1982 om attester efter ministerialbøgerne.

     45. Cirkulærskrivelse af 15. oktober 1982 angående ny blanket til indberetning om folkekirkeforhold.

     46. Meddelelse af 2. marts 1983 til ministerialbogførerne i sogne, der er hjemsted for en valgmenighed.

     47. Cirkulærskrivelse af 6. maj 1983 om rekvisition af CPR-blanketter.

     48. Meddelelse af 6. juni 1983 til valgmenighederne.

     49. Cirkulærskrivelse nr. 75 af 22. juni 1983 om bortfald af indberetningerne til Rigsregistraturen.

     50. Cirkulærskrivelse af 30. september 1983 om vielsesattester efter ministerialbøgerne.

     51. Cirkulærskrivelse af 25. september 1984 om forældreoplysninger til folkeregistrene.

Kirkeministeriet, den 14. december 1987

METTE MADSEN

    /Kai Winther

Bilag

Meddelelse af 27. september 1982 vedrørende en af Kirkeministeriet

indgået aftale om levering af kirkebøger

Kirkeministeriet har i samarbejde med Direktoratet for Statens Indkøb indgået en aftale med Aktieselskabet Provins-Forlaget i Randers (Århusvej 67, 8900 Randers - telefon 06-423466) om levering af kirkebøger. Den indgåede aftale, der har virkning fra den 1. oktober 1982, står åben for alle kirkebogsførende myndigheder såvel i folkekirken som i de anerkendte trossamfund, men det er frivilligt, om man ønsker at benytte sig af aftalen.

Oplysning om de aftalte priser på kirkebogsskemaer og indbinding m.v. fås ved henvendelse til forlaget. Indbindingsprisen gælder en godkendt standardudførelse af solid kvalitet. Ønskes indbindingen i en bedre kvalitet, må der træffes særskilt aftale med forlaget.

Ønskes indbindingen udført af en anden virksomhed, skal kirkebogsskemaerne indkøbes hos Provins-Forlaget, som ifølge aftalen har eneret på trykning og salg af disse. Normalt overlades det til den virksomhed, der foretager indbindingen, også at indkøbe skemaerne, men der er intet til hinder for, at vedkommende myndighed selv indkøber skemaerne og derved eventuelt opnår en besparelse.

Uanset hvilken leverandør, der vælges, anbefales det at indhente et tilbud, forinden bestilling afgives. Er leverandøren ikke Provins-Forlaget, må man endvidere sikre sig, at indbindingen udføres i overensstemmelse med forskrifterne i Kirkeministeriets cirkulære af 14. juli 1926. (* 1)

Officielle noter

(* 1) nu § 7 i cirkulære af 14. august 1987 om folkekirkens og de anerkendte trossamfunds ministerialbøger.