Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om menighedsråd

Herved bekendtgøres lov nr. 280 af 30. juni 1922 om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 136 af 15. april 1980, med de ændringer, der følger af lov nr. 212 af 25. maj 1983, lov nr. 616 af 21. december 1983, lov nr. 221 af 16 maj 1984 og lov nr. 645 af 19. december 1984. (* 1)


Afsnit I

§§ 1-4. (Ophævet).

§ 5. Medlemmer af folkekirken er:

  • 1) Personer, der er døbt i folkekirken.
  • 2) Personer, der er døbt i et evangelisk-luthersk samfund uden for folkekirken, når de senere har sluttet sig til en menighed inden for denne. Er de døbt uden for riget, sker optagelse ved bosættelsen her i landet, medmindre de på den derom foreskrevne måde har anmeldt at ville stå uden for folkekirken.
  • 3) Andre personer, som er døbt med den kristne dåb, og som enten efter bestemmelse af den eller dem, der har forældremyndigheden, opdrages i folkekirkens tro eller i en senere alder personligt har sluttet sig til en menighed i folkekirken.

Stk. 2. Nærmere regler for optagelse i og udtrædelse af folkekirken gives ved kongelig anordning.

Stk. 3. Medlemsforholdet ophører, når et medlem:

  • 1) udtræder af folkekirken ved skriftlig anmeldelse på den ved kongelig anordning foreskrevne måde.
  • 2) slutter sig til et trossamfund uden for folkekirkens orden eller på anden måde, såsom ved at lade sig gendøbe, stiller sig uden for denne.

Stk. 4. Børn under 15 år optages i og udmeldes af folkekirken på begæring af forældremyndighedens indehaver. For børn mellem 15 og 18 år kræves foruden barnets egen begæring samtykke fra forældremyndighedens indehaver.

§§ 6-13. (Ophævet).

Afsnit II

§ 14. (Ophævet).

§ 15, stk. 1-5. (Ophævet).

§ 15. Stk. 6. Menighedsrådet kan ikke afgøre sager, der vedrører en kirkefunktionærs forhold, forinden den pågældende har haft lejlighed til at udtale sig i sagen.

§ 15, stk. 7-9. (Ophævet).

§§ 16-17. (Ophævet).

Afsnit III (Ophævet).

Afsnit IV

§ 33. Når et præsteembede bliver ledigt, skal det af kirkeministeriet opslås med angivelse af, hvorledes det er aflønnet. Opslag skal foretages snarest muligt, men kan dog efter forud indhentet erklæring fra og forhandling med vedkommende menighedsråd udsættes, hvis særlige grunde taler derfor. Ansøgningsfristen skal som regel være 3 uger.

§ 34. Menighedsrådene medvirker efter §§ 39-42 ved besættelsen af alle præsteembeder med undtagelse af sognepræsteembederne ved Holmens og Garnisons kirker og Kastelskirken, alle i København, og domprovste- og provsteembeder. Ved besættelsen af domprovsteembeder finder reglerne i § 43 a anvendelse.

Stk. 2. Ved de embedsbesættelser, hvor menighedsråd ikke medvirker, indhentes biskoppens erklæring, forinden udnævnelse finder sted.

Stk. 3. For præsteembederne ved St. Petri kirke i København vedbliver fremdeles de denne menighed givne privilegier at gælde.

Stk. 4. Med hensyn til præsteembederne ved anstalter og stiftelser såvel som for særlige grupper af personer, for hvilke der ikke er oprettet menighedsråd, har det sit forblivende ved den hidtidige besættelsesmåde.

§§ 35-38. (Ophævet).

§ 39. Når et embede, ved hvis besættelse menighedsrådet har ret til at medvirke, er blevet ledigt, sender ministeriet snarest muligt efter ansøgningsfristens udløb alle de indkomne ansøgninger til vedkommende biskop. Biskoppen sender snarest muligt gennem provsten ansøgningerne til formanden for menighedsrådet eller, hvis sagen angår flere menighedsråd, til formanden for hovedsognets eller hovedkirkens menighedsråd, som derefter snarest giver de vedkommende adgang til at gennemgå ansøgningerne. Ved ansøgningernes fremsendelse træffer biskoppen foranstaltning til et møde af pastoratets menighedsråd mindst 3 og højst 4 uger, efter at ansøgningerne er kommet formanden i hænde. Biskoppen kan dog på menighedsrådets begæring indrømme ændringer i disse frister. Såfremt biskoppen måtte finde det ønskeligt, eller et eller flere menighedsrådsmedlemmer måtte fremsætte begæring derom, skal inden det i denne paragraf foreskrevne møde en orienterende forhandling mellem biskoppen og menighedsrådet finde sted.

§ 40. Ved det af biskoppen berammede møde, der ledes af biskoppen eller provsten på hans vegne, gennemgås ansøgningerne, men indstillingen til ministeriet foretages i et senere møde af menighedsrådet alene, der dog skal afholdes inden 48 timer efter det første mødes slutning. Afstemningen om, hvem der ønskes indstillet, og i hvilken orden de skal indstilles, sker på følgende måde:

Stk. 2. Afstemningen er skriftlig og hemmelig, og der må kun skrives een kandidats navn på hver stemmeseddel. Stemmeberettigede er kun de valgte medlemmer af menighedsrådet.

Stk. 3. Hvis der ved første afstemning falder stemmer på tre eller flere kandidater, indstilles altid de tre, som har flest stemmer. Er dette på grund af stemmelighed ikke afgjort, medtages i indstillingen alle de, som ved deres stemmetal har adkomst til de tre første pladser.

Stk. 4. Ved særskilt afstemning fastsættes den orden, hvori de således udpegede kandidater opføres på indstillingslisten, dog såleles, at den, der allerede ved første afstemning har fået over halvdelen af stemmerne, derved altid er indstillet som nr. 1.

Stk. 5. Er der ved første afstemning faldet stemmer på færre end tre, indstilles den eller de, på hvilke stemmerne er faldet, på samme måde, medens ny afstemning foretages om, hvem der yderligere skal indstilles.

Stk. 6. Ved slutningen af de ommeldte møder underskrives forhandlingsbogen af alle deltagere i møderne. Umiddelbart efter det mødes slutning, hvori afstemningen har fundet sted, tilstilles sagens akter tillige med en udskrift af forhandlingsbogen biskoppen gennem provsten.

§ 41. Når ministeriet har modtaget mødets indstilling med biskoppens erklæring, har det frit valg med hensyn til, hvem af de indstillede det vil udnævne, dog at en ansøger, der ved første afstemning har fået alle de afgivne stemmer af ministeriet skal udnævnes.

Stk. 2. Ved besættelse af embeder ved kirker med flere præster skal ministeriet tage tilbørligt hensyn til mindretallene i menighedskredsen.

§ 42. Uanset bestemmelserne i §§ 39-41 kan et pastorats menighedsråd når det mener, at der i menigheden er et udbredt ønske om at få en bestemt person beskikket til præst, inden 5 uger, efter at embedet er opslået ledigt, gennem biskoppen andrage ministeriet herom. Desuden skal et andragende om at få en bestemt person beskikket til præst indsendes af menighedsrådet til ministeriet, når der fra 20 pct. af de valgberettigede medlemmer af menigheden sker skriftlig henvendelse herom, inden det i § 39 omtalte indstillingsmøde er berammet. Finder ministeriet, at der intet er til hinder for, at vedkommende beskikkes, anmoder det biskoppen om at foranledige, at der snarest sammenkaldes et menighedsmøde for hele pastoratet, på hvilket spørgsmålet om pågældendes beskikkelse sættes til afstemning. Mødet ledes af biskoppen eller provsten på hans vegne, og afstemningen er skriftlig og hemmelig. Om mødet og afstemningens udfald indsender mødets leder beretning til ministeriet, der - hvis 2/3 af de på menighedsmødet afgivne stemmer slutter sig til det udtalte ønske - er berettiget til at udnævne den pågældende. Med biskoppens godkendelse kan menighedsmødet afholdes delt i flere møder, såfremt mangelen på tilstrækkelig rummeligt mødelokale efter biskoppens skøn gør dette ønskeligt. Det er dog en betingelse, at der højst bliver 24 timer mellem begyndelsestidspunktet for hvert af de således sammenhørende møder, der må anses for en enhed, og at det sikres, at personer, der har deltaget i afstemning ved et tidligere møde, ikke påny afgiver stemme. Såfremt møderne afholdes samtidigt flere steder, kan biskoppen overdrage det til en anden end provsten at lede et eller flere af møderne på biskoppens vegne.

Stk. 2. Endvidere kan besættelsen af præsteembeder undtagelsesvis efter kirkeministerens bestemmelse ske uden iagttagelse af de i det foranstående fastsatte regler angående den formelle fremgangsmåde ved menighedsrådenes medvirken, opslag af embeder m.v., dersom to præster, der hver for sit vedkommende har været ansat i mere end 5 år i deres hidtidige embede, fremsætter ansøgning om gensidigt at indtræde i hinandens embede, og vedkommende menighedsråd derefter, med to tredjedele af de af de valgte medlemmer afgivne stemmer på et særligt i den anledning inden for hvert af de to pastorater med mindst 10 dages varsel indkaldt møde, tiltræder det af præsterne fremsatte ønske.

Nærværende bestemmelse kan anvendes også i tilfælde, hvor den ene af præsterne er ansat under Dansk Kirke i Udlandet eller i en stilling under en anden kirkelig institution, der virker i tilknytning til folkekirken; i sidstnævnte tilfælde dog kun, såfremt der er meddelt vedkommende præst kongelig eller ministeriel stadfæstelse i stillingen. Tilslutning fra den myndighed inden for den pågældende institution, der er kompetent til at træffe bestemmelse om præsteansættelse, træder i så fald for denne stillings vedkommende i stedet for menighedsrådets tilslutning.

§ 43. Når 50 valgberettigede medlemmer af menigheden i et pastorat fremsætter begæring om, at en mand ansættes som andenpræst i pastoratet, og godtgør, at den pågældende opfylder betingelserne for at blive præst i folkekirken og er villig til at modtage sådan ansættelse samt har erklæret sig enig i den løn, der af den nævnte kreds ydes ham, og tillige godtgør, at denne løn er sikret ham for mindst 5 år, kan ministeriet ansætte den pågældende som andenpræst i vedkommende pastorat. Sådan ansættelse af en andenpræst bør som regel ikke finde sted i det første år efter en ny præsteansættelse i pastoratet. Andenpræsten er med hensyn til det kirkelige arbejde i pastoratet og i sit forhold til sognepræsten ligestillet med en residerende kapellan. Ministeriet fastsætter regulativet for arbejdsforholdet mellem ham og sognepræsten på grundlag af et af biskoppen efter samråd med de pågældende præster og menighedsrådet udarbejdet forslag.

§ 43 a. Til domprovst kan kun udnævnes personer, der har bestået teologisk kandidateksamen fra et universitet her i landet, og som opfylder betingelserne for at blive ansat som præst i folkekirken.

Stk. 2. Ved ledighed i en stilling som domprovst sender ministeriet snarest muligt efter ansøgningsfristens udløb de indkomne ansøgninger til vedkommende biskop. På et møde med domsognets menighedsråd gennemgår biskoppen ansøgningerne. I et møde, der afholdes af menighedsrådet alene senest 3 uger efter det første møde, afgiver menighedsrådet en udtalelse om mindst 3 ansøgere opstillet i prioriteret rækkefølge.

Stk. 3. Biskoppen sender ansøgningerne og den afgivne udtalelse til kirkeministeriet med sin egen udtalelse, ligeledes om mindst 3 ansøgere opstillet i prioriteret rækkefølge. Biskoppen er frit stillet med hensyn til, hvilke ansøgere han vil udtale sig om.

Stk. 4. Kirkeministeren afgør, hvilken ansøger der skal indstilles til kgl. udnævnelse. Kirkeministeren kan dog ikke indstille en ansøger, der ikke er omfattet af biskoppens udtalelse, før sagen har været forhandlet med biskoppen.

§§ 44-48. (Ophævet).

§ 49. Denne lov gælder ikke for Færøerne. Ved kgl. anordning kan loven efter forhandling med det færøske hjemmestyre sættes i kraft på øerne med de ændringer, som måtte være ønskelige af hensyn til de der gældende særlige forhold. -------------

Lov nr. 212 af 25. maj 1983 indeholder i § 2 følgende bestemmelse:

§ 2. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende og finder anvendelse ved besættelsen af stillinger, der opslås ledige efter lovens ikrafttræden. -------------

Lov nr. 616 af 21. december 1983 indeholder i §§ 35 og 36 følgende bestemmelser:

§ 35. Loven finder første gang anvendelse ved de ordinære valg til menighedsråd i november 1984.

§ 36. I lov om menighedsråd, jfr. lovbekendtgørelse nr. 136 af 15. april 1980, ophæves med virkning fra det tidspunkt, der er nævnt i § 35, følgende bestemmelser: § 3, § 4, stk. 1-3, stk. 4, 1. pkt., stk. 5-6, stk. 7, 1., 2. og 4. pkt., og stk. 8, §§ 6-10, § 14, stk. 1, sidste pkt., og stk. 4, § 17 og §§ 44-48.

---------

Lov nr. 221 af 16. maj 1984 indeholder i § 38 følgende bestemmelser:

§ 38. Loven træder i kraft den 1. december 1984. Bestemmelserne i §§ 5-9 og §§ 21-22 finder dog anvendelse på de konstituerende møder, der afholdes af de menighedsråd, der vælges ved det ordinære valg i 1984.

Stk. 2. Følgende lovbestemmelser ophæves:

  • 1) Lov om menighedsråd, jfr. lovbekendtgørelse nr. 136 af 15. april 1980, som ændret ved lov nr. 212 af 25. maj 1983, bortset fra § 5, § 13, stk. 1, 2. punktum, § 15, stk. 6, § 27, stk. 4, §§ 33-43 a og § 49.
  • 2)-3) (Udelades).

---------

Lov nr. 645 af 19. december 1984 indeholder i § 27 følgende bestemmelser:

§ 27. Loven træder i kraft den 1. januar 1986.

Stk. 2. (Udelades).

Stk. 3. Følgende bestemmelser ophæves:

  • 1)-2) (Udelades).
  • 3) § 13, stk. 1, 2. pkt., og § 27, stk. 4, i den tidligere lov om menighedsråd, jfr. lovbekendtgørelse nr. 136 af 15. april 1980.

Kirkeministeriet, den 7. december 1987

Mette Madsen

/Asger Jørgensen

Officielle noter

(* 1) Kirkeministeriets bekendtgørelse nr. 141 af 25. marts 1987 indeholder oplysning om de bestemmelser i den tidligere menighedsrådslov, der forbliver i kraft.