Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om Adgang for Biskopper til Fritagelse i visse Tilfælde for at føre Tilsyn med en Menighed og dennes Præster (* 1)

    Vi Frederik den Niende, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre vitterligt:Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


     § 1

     Stk. 1. Naar Kirkeministeriet fra en Biskop modtager meddelelse om, at han af særlige Grunde ikke finder at kunne føre Tilsyn med en Sognemenighed, en Valgmenighed eller den kirkelige Betjening ved Hospitaler, Fængsler, Stiftelser el.lign. inden for Stiftet, kan Kirkeministeriet meddele ham Fritagelse for at føre dette Tilsyn.

     Stk. 2. Fritagelsen gælder dog kun for Tilsynet med Prædikeembedet, sakramenternes Forvaltning og Sjælesorgen i det hele.

     § 2

Kirkeministeriet foranlediger da, at det nævnte Tilsyn overtages af en anden af Rigets Biskopper, som dertil maatte være villig. Hvis en saadan ikke findes, overdrager Ministeriet Tilsynet til en anden, dertil villig gejstelig, som har Embede inden for Folkekirken.

     § 3

Indtræder det i § 1 nævnte Tilfælde i Forbindelse med Nybesættelse af en Præstestilling, tilkommer det den Biskop, der overtager Tilsynet, at meddele den til Stillingen udnævnte eller stadfæstede Kollats, eventuelt efter foretagen Ordination.

     § 4

     Stk. 1. I Forholdet til den paagældende Menighed sker der ingen Ændringer i de Stiftets Biskop som Medlem af Stiftsøvrigheden paahvilende Funktioner, ligesom Biskoppen fortsat udøver de ham ved Lov om Menighedsraad og Lov om Kirkers Brug, Sognebaandsløsning m.m. samt i øvrigt i Lovgivningen tillagte beføjelser, alt for saa vidt det ikke vedrører Spørgsmaal om det biskoppelige Tilsyn med Prædikeembedet, Sakramenternes Forvaltning og Sjælesorgen i det hele. Møder angaaende Præsteembeders Besættelse i henhold til Lov om Menighedsraad af 30. Juni 1922 § 34 indkaldes af Stiftets Biskop og ledes af ham eller provsten paa hans Vegne. Saafremt der skal foretages Afstemning i Anledning af Besættelse af Bispeembede i Stiftet, har de paagældende Menighedsraadsmedlemmer Stemmeret i Overensstemmelse med Reglerne i Lov Nr. 287 af 30. juni 1922 §§ 2-5.

     Stk. 2. I tilfælde af Konstitution under ordinær Vakance, sygdom el.lign. i Præstestilling i den paagældende Menighed udfører den, til hvem Tilsynet er overdraget Tilsynet med den af Stiftets Biskop konstituerede Præst.

     Stk. 3. I Tvivlstilfælde træffer Kirkeministeriet Afgørelse om, hvilken Biskop der skal behandle Spørgsmaalet vedrørende den paagældende Menighed og dennes Præster.

     § 5

For Provstens Vedkommende medfører den herommeldte Overdragelse af

det biskoppelige Tilsyn ingen Ændringer i hans tjenstlige Forhold til

den paagældende Menighed og til dennes Præster, bortset fra, hvad der

følger af, at det biskoppelige Tilsyn er overtaget af en anden end

Stiftets Biskop.

     § 6

Hvis den Biskop, til hvem Tilsynet er overdraget, finder at maatte frasige sig Hvervet, dør eller afskediges fra Embedet, overdrager Kirkeministeriet Tilsynet til en anden af Rigets Biskopper, som dertil maatte være villig, eventuelt til en anden dertil villig Gejstelig, jfr. § 2, 2det Punktum.

     § 7

Begæring om Ophævelse af den meddelte Fritagelse kan naar som helst af den paagældende Biskop fremsættes over for Kirkeministeriet, der i saa Fald træffer Afgørelse om, hvorvidt Fritagelsen bør hæves.

     § 8

Udgifter ved den tilsynsførende Biskops Tjenesterejser saavel som ved det i § 2, 2det Punktum, ommeldte Tilsyn afholdes af Statskassen.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet paa Christiansborg, den 3. marts 1948.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Frederik R.

(L.S.)

    /Frede Nielsen.

Officielle noter

(* 1) Udfærdiget gennem Kirkeministeriet. Se Rigsdagstidende for

1947-48. Folket. Sp. 699, 1063, 1858, 1912; Landst. Tid. Sp. 491,

516, 551; Till. A. Sp. 3367; Till. B. Sp. 105; Till. C. Sp. 201.