Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om folkekirkens lønningsvæsen m.m.

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om folkekirkens lønningsvæsen m.m., jfr. lovbekendtgørelse nr. 384 af 25. august 1980, foretages følgende ændringer:

     1. § 16 ophæves.

     2. I § 18 udgår »de beløb, som efter § 16 skal svares til fonden«.

     3. Efter § 20 indsættes i kapitel 4:

     »§ 20 a. Kirkeministeren kan bestemme, at fællesfonden yder tilskud til hel eller delvis dækning af udgifterne i forbindelse med kurser for ansatte ved folkekirkens kirker og kirkegårde og for personer, der ønsker en sådan ansættelse.«

     4. § 29, stk. 1, affattes således:

»Provstiudvalgets endelige behandling af de kirkelige kassers årlige overslag sker i offentlige møder. Bortset herfra bestemmer udvalget selv, i hvilket omfang dets møder skal være offentlige, og fastsætter selv sin forretningsorden. I tvivlstilfælde kan spørgsmål om forretningsgangen forelægges stiftsøvrigheden til afgørelse.«

     5. § 29, stk. 2, affattes således:

     »Stk. 2. Efter modtagelsen af foreløbige overslag for de kirkelige kasser kan provstiudvalget indkalde en eller to repræsentanter for hvert menighedsråd i områder med fælles ligning til budgetsamråd, der afholdes senest 1. juni. Indkaldelse til budgetsamråd skal finde sted, såfremt et menighedsråd i ligningsområdet anmoder om det.«

§ 2

     Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. maj 1982.

     Stk. 2. § 1, nr. 1 og 2, har virkning fra den 1. januar 1982.

Givet på Fredensborg slot, den 11. maj 1982

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    /Tove Lindbo Larsen

Officielle noter

Ingen