Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om menighedsråd

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 221 af 16. maj 1984 om menighedsråd foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »har ret til«: »uden stemmeret«.

2. § 2, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

3. I § 2, stk. 3, 1. pkt., ændres »den opgørelse af folketallet pr. 1. januar året forud for valget, der offentliggøres af Danmarks Statistik« til: »den opgørelse af folketallet, der offentliggøres af Danmarks Statistik pr. 1. januar i valgåret«.

4. I § 6, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Erklæringen skal kun afgives af medlemmer, der første gang indvælges i et menighedsråd.«

5. § 8 affattes således:

»§ 8. Menighedsrådet vælger af eller uden for sin midte en kirkeværge og en kasserer. Såfremt kassererforretningerne er knyttet til en af kirkens funktionærstillinger, bortfalder valget af kasserer. Størrelsen af eventuelt honorar til kirkeværgen og kassereren skal godkendes af provstiudvalget. Menighedsrådet kan tegne en kautionsforsikring for kassereren.

Stk. 2. Menighedsrådet vælger af sin midte en sekretær, medmindre sekretærhvervet er knyttet til en af kirkens funktionærstillinger.

Stk. 3. Menighedsrådet vælger af sin midte en person, der bemyndiges til på rådets vegne at give forskrifter og anvisninger til og modtage henvendelser fra kirkefunktionærerne i tjenstlige forhold.

Stk. 4. Menighedsrådet fastsætter en vedtægt for de i stk. 1-3 nævnte personers forretningsområde.

Stk. 5. Formanden kan ikke vælges til kirkeværge eller kasserer.

Stk. 6. En funktionær, der er ansat ved kirken eller kirkegården, kan ikke vælges til at varetage de i stk. 3 nævnte forretninger. Kirketjeneren og funktionærer, der er ansat ved kirkegården, kan ikke vælges til kirkeværge.

Stk. 7. Menighedsrådet vælger af sin midte en person, der bemyndiges til sammen med formanden at underskrive dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom og optagelse af lån.«

6. I § 11, 1. pkt., ændres »overslag« til: »budget«.

7. I § 16, 1. pkt., ændres »forhandlingsprotokol« til: »beslutningsprotokol«.

8. I § 16, 2. pkt., ændres »forhandlingsprotokollen« til: »beslutningsprotokollen«.

9. I § 26, stk. 3, ændres »overslag« til: »budget«.

10. I § 32 ændres »herunder diæter for deltagelse i syn over kirker og præstegårde« til: »herunder diæter i særlige tilfælde efter kirkeministerens bestemmelse«.

11. I § 33 indsættes efter »menighedsrådet«: »,jf. § 8, stk. 7«, og som 2. pkt. indsættes:

»Såfremt dispositionen vedrører flere menighedsråd, skal de pågældende dokumenter underskrives af de nævnte repræsentanter for hvert af menighedsrådene.«

12. I § 34, stk. 4, ændres »ved gudstjenesten i den eller de pågældende kirker eller på anden måde,» til: »efter menighedsrådets bestemmelse på en måde,».

§ 2

Loven træder i kraft den 27. november 1988. Bestemmelserne i § 1, nr. 1, 2, 4 og 5, finder dog anvendelse på de konstituerende møder, der afholdes af de menighedsråd, der vælges ved det ordinære valg i 1988.

Givet på Christiansborg Slot, den 13. april 1988

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R

/Mette Madsen

Officielle noter

Ingen