Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om deling af Københavns stift og oprettelse af et nye bispeembede

    VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


     § 1. Fra Københavns stift udskilles et nyt stift, der benævnes Helsingør stift. Samtidig oprettes et nye bispeembede med Skt. Olai kirke i Helsingør som domkirke.

     § 2. Til Helsingør stift henlægges Københavns nordvestre provsti og Kapernaums, Tagensbo, Bispebjerg, Emdrup og Lundehus sogne af Københavns nordøstre provsti, Sokkelund herreds østre provsti, Sokkelund herreds vestre provsti med undtagelse af de på Amager beliggende sogne, Smørum herreds provsti, Lynge-Kronborg herreds provsti, Horns, Ølstykke og Lynge-Frederiksborg herreders provsti samt Holbo og Strø herreders provsti.

     § 3. Angående besørgelse af stiftsøvrighedsforretningerne og de forretninger, der henhører under overtilsynene for kirkerne i den del af København, som henlægges til det nye stift, samt om ansættelse af domprovst og varetagelse af provsteforretningerne i Københavns nordøstre provsti og Sokkelund herreds vestre provsti bestemmes det fornødne ved kgl. resolution.

     § 4. Tidspunktet for denne lovs ikrafttræden fastsættes ved kgl. anordning.

Givet på Christiansborg slot, den 10. juni 1960.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

FREDERIK R.

    /Jørgen Jørgensen.

Officielle noter

Ingen