Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 268 af 22. maj 1986 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, affattes således:

»Opførelse af kirker og nedbrydning af kirker skal godkendes af kirkeministeren.«

2. I § 2 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Udvidelse, ombygning og ændring af kirkebygninger skal godkendes af stiftsøvrigheden.«

3. § 4, stk. 1, affattes således:

»Restaurering af kalkmalerier må kun ske i henhold til et forslag, der er tilvejebragt gennem Nationalmuseet og godkendt af stiftsøvrigheden.«

4. § 5 affattes således:

» § 5. Kirkeministeren kan fastsætte bestemmelser om forsikring af kirkebygninger, deres inventar og andet løsøre.«

5. I § 6 ændres i 1. pkt. »kirkeministeren« til: »stiftsøvrigheden«, og sidste pkt. ophæves.

6. I § 9 indsættes som stk. 2, stk. 3 og stk. 4:

»Stk. 2. Regler om anlæggelse, udvidelse, nedlæggelse, indhegning, indretning, beplantning og vedligeholdelse af kirkegårde samt om opførelse, ombygning, nedrivning og istandsættelse af bygninger til brug for kirken eller kirkegården fastsættes af kirkeministeren.

Stk. 3. Offentlig vej eller gangsti må ikke anlægges over kirkegården.

Stk. 4. En kirkegård skal indvies, inden den tages i brug.«

7. § 11 ophæves.

8. I § 12, stk. 1, ændres »stiftsøvrigheden« til: »provstiudvalget«.

9. I § 12 indsættes som stk. 3 og stk. 4:

»Stk. 3. Ved godkendelsen af vedtægter skal provstiudvalget sikre ensartede takster inden for samme ligningsområde, medmindre særlige forhold gør sig gældende.

Stk. 4. Provstiudvalget sender genpart af vedtægter og vedtægtsændringer til stiftsøvrigheden samtidig med godkendelsen.«

10. § 19 ophæves.

11. I § 29 ændres »kirkeministeren« til: »stiftsøvrigheden«.

12. I § 36, stk. 3, ændres »kirkeministeren« til: »stiftsøvrigheden«.

13. §§ 38, 39 og 40 ophæves.

14. § 41 affattes således:

»§ 41. Opgaver og beføjelser, der ved denne lov er henlagt til menighedsrådet, varetages ved kirker, der ikke er selvejende, af den, der ejer kirken, eller den, der ejer afløsningssummen for kirketienden, der ligeledes afholder de udgifter, som i henhold til lov om folkekirkens økonomi § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, påhviler kirkekassen, jf. dog nævnte lovs § 2, stk. 2.«

15. §§ 43 og 44 ophæves.

16. Efter § 47 indsættes:

»Kapitel X

Klageadgang

§ 47 a. Kirkeministeren fastsætter nærmere regler om klageadgang.«

Kapitel X bliver herefter kapitel XI.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1992.

Stk. 2. Samtidig ophæves lov af 6. juli 1867 om afløsning af de ved demarkationslinien om København pålagte indskrænkninger m.v.

Givet på Christiansborg Slot, den 29. april 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Torben Rechendorff

Officielle noter

Ingen