Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om menighedsråd

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 469 af 27. juni 1989, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 4, ændres »kirkeministeren« til: »biskoppen«.

2. I § 15, 1. pkt., udgår »offentlig«.

3. § 18, stk. 2, ophæves.

4. § 19 affattes således:

» § 19. Et medlem, der fraflytter menighedsrådskredsen, eller hvis bopæl er beliggende i en nyoprettet kreds, kan ikke forblive i menighedsrådet. Et medlem har dog ret til at bevare sin plads i menighedsrådet til udløbet af valgperioden, når vedkommende over for rådet afgiver en bindende erklæring herom.

Stk. 2. Et medlem kan kun udtræde af menighedsrådet, hvis rådet giver sit samtykke. Rådets samtykke er dog unødvendigt, hvis en sognebåndsløser, der er indvalgt i rådet, ophører med at have tilknytning til rådet gennem sognebåndsløsning. Hvis menighedsrådet ikke er beslutningsdygtigt, kan tilladelse til at udtræde gives af biskoppen.

Stk. 3. Menighedsrådet afgør, om et medlem skal udelukkes fra rådet. Udelukkelse kan kun finde sted, hvis medlemmet enten mister sin valgbarhed eller vedholdende undlader at opfylde sine pligter som medlem af rådet.

Stk. 4. Menighedsrådets afgørelse efter stk. 2 og stk. 3 kan indbringes for biskoppen, hvis afgørelse kan indbringes for kirkeministeren.«

5. § 24, 2. pkt., affattes således:

»De nærmere regler for valgets gennemførelse kan fastsættes af kirkeministeren.«

6. I § 25, stk. 1, indsættes efter nr. 4 som nyt nummer:

  • »5) valg af stiftsudvalg vedrørende økonomi og valg af stiftsudvalg vedrørende mellemkirkeligt arbejde.«

7. § 26 affattes således:

» § 26. Af kirkekassen kan der årligt anvendes et beløb (rådighedsbeløbet) på indtil 96.000 kr. til fremme af det kirkelige liv i sognet, pastoratet eller kommunen eller til kirkelige formål af betydning for stiftet som helhed.

Stk. 2. Rådighedsbeløbet kan ikke bruges til at støtte foranstaltninger, hvortil der efter anden lovgivning ydes tilskud af offentlige midler.

Stk. 3. Kirkeministeren træffer årligt beslutning om eventuelle ændringer af det i stk. 1 nævnte maksimumsbeløb som følge af prisudviklingen.«

8. § 27 affattes således:

» § 27. Til fremme af menighedsarbejdet forvalter menighedsrådet gennem kirkekassen, hvad der indkommer ved indsamlinger i kirken. Nærmere regler herom fastsættes af kirkeministeren.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. maj 1992.

Givet på Fredensborg Slot, den 6. maj 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Torben Rechendorff

Officielle noter

Ingen