Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om valg til menighedsråd

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om valg til menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 588 af 25. juni 1992, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 7, ændres »§ 5« til: »§ 6«.

2. Kapitel 2's titel affattes således:

»Orienteringsmøder og valgbestyrelser«.

3. I kapitel 2 indsættes før § 6:

» § 5 a. Menighedsrådet afholder et offentligt møde senest 8 uger før valgdagen. På mødet redegøres for menighedsrådets arbejde i den forløbne periode og for kommende opgaver. Endvidere gennemgås reglerne for opstilling af kandidater.«

4. I § 12, stk. 5, ændres »valgbestyrelsens formand« til: »den modtagelsesberettigede person, jf. stk. 2,».

5. I § 22, stk. 1, ændres »forhandlingsbog« til: »beslutningsprotokol«, og »forhandlingsbogen« ændres til: »beslutningsprotokollen«.

6. § 26, stk. 7, affattes således:

» Stk. 7. Søfolk på danske skibe i udenrigsfart og personer ansat på danske havanlæg kan endvidere stemme på vedkommende skib eller havanlæg.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 1995.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. maj 1994

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:

FREDERIK

Kronprins

/ A.O. Andersen

Officielle noter

Ingen