Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi og lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde (Folkekirkens deltagelse i mellemkirkeligt arbejde m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 455 af 11. juni 1992, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, affattes således:

»Af kirkekassen afholdes udgifter vedrørende:

 • 1) Vedligeholdelse og drift samt opførelse, ombygning og nedbrydning af kirker, gudstjenestelokaler og bygninger til brug for kirker eller kirkegårde.
 • 2) Vedligeholdelse og drift samt anlæg, udvidelse, regulering og nedlæggelse af kirkegårde.
 • 3) Erhvervelse af arealer eller bygninger til brug for kirker eller kirkegårde samt efter kirkeministerens bestemmelse andre udgifter vedrørende kirker og kirkegårde.
 • 4) Vedligeholdelse og drift samt opførelse, ombygning og nedbrydning af præsteboliger, bygninger til brug for præsteembedet og præstegårdsbrug.
 • 5) Erhvervelse af arealer eller bygninger til brug for præsteembeder.
 • 6) Huslejetilskud, telefongodtgørelser m.v. til præster, en del af udgifterne til opvarmning af præsteboliger samt efter kirkeministerens bestemmelse andre udgifter vedrørende præsteembederne.
 • 7) Konfirmationsforberedelse og afholdelse af konfirmation.
 • 8) Løn og andre udgifter til kirke- og kirkegårdsfunktionærer.
 • 9) Valg til menighedsråd og udgifter i forbindelse med rådets virksomhed efter reglerne herom i lov om menighedsråd, herunder diæter i særlige tilfælde efter kirkeministerens bestemmelse.
 • 10) Menighedsrådsmedlemmers deltagelse i kurser m.v., der må anses af betydning for udøvelsen af hvervet som menighedsrådsmedlem.
 • 11) Rådighedsbeløbet, jf. § 2 a.
 • 12) Bidrag til lokalt mellemkirkeligt arbejde, jf. § 12.
 • 13) Registrering af gravminder, jf. lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde § 21, stk. 1.
 • 14) Provstesyns og menighedsråds deltagelse i synsforretninger.«

2. I § 2, stk. 2, ændres »Ved ikkeselvejende kirker kan der af kirkekassen« til: »Udgifter vedrørende ikkeselvejende kirker afholdes af den, der ejer kirken, eller den, der ejer afløsningssummen for kirketienden. Ved ikkeselvejende kirker kan der af kirkekassen dog«.

3. I § 2, stk. 3, og § 6, stk. 2, ændres »nr. 3« til: »nr. 4-7«.

4. Efter § 2 indsættes:

» § 2 a. Inden for menighedsrådskredsen kan menighedsrådet årligt anvende et beløb på indtil 104.000 kr. til fremme af det kirkelige liv i sognet, kirkedistriktet, pastoratet eller kommunen eller til kirkelige formål af betydning for stiftet som helhed.

Stk. 2. Kirkeministeren træffer årligt beslutning om eventuelle ændringer af det i stk. 1 nævnte maksimumsbeløb som følge af prisudviklingen.

§ 2 b. Til fremme af menighedsarbejdet forvalter menighedsrådet gennem kirkekassen, hvad der indkommer ved indsamlinger i kirken. Nærmere regler herom fastsættes af kirkeministeren.«

5. I § 4, stk. 1 og 2, § 5, stk. 1, § 7, § 15, stk. 1, samt § 24, stk. 3, ændres »overslag« til: »budget«. I § 4, stk. 3, ændres »overslagene« til: »budgetterne«.

6. I § 11, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »Tilskud«: »efter kirkeministerens bestemmelse«.

7. § 12 affattes således:

» § 12. Kirkeministeren fastsætter nærmere regler om folkekirkens deltagelse i mellemkirkeligt arbejde, herunder om finansiering af et centralt mellemkirkeligt råds virksomhed af fællesfonden, for så vidt denne virksomhed ikke dækkes af bevillinger på finansloven. Endvidere kan ministeren fastsætte regler om finansiering af lokalt mellemkirkeligt arbejde af kirkekassen, jf. § 2, stk. 1.«

8. § 12 a ophæves.

9. § 20, stk. 1, nr. 3, ophæves.

Nr. 4 bliver herefter nr. 3.

10. I § 24 indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

» Stk. 4. De i lov om menighedsråd § 46, stk. 1, nævnte regler om annullation og suspension af beslutninger finder tilsvarende anvendelse over for et provstiudvalgs beslutninger, der strider mod lovgivningen. Endvidere finder de i lov om menighedsråd § 46, stk. 2-5, og § 48 nævnte regler om pålæggelse af tvangsbøder i forbindelse med ulovlige undladelser, anlæggelse af erstatningssager ved domstolene, frafald af erstatningsanlæg mod betaling af erstatningsretlig bod samt nedsættelse eller helt bortfald af en erstatning tilsvarende anvendelse over for medlemmer af provstiudvalg, der er ansvarlige for en undladelse eller for, at en kirkekasse, en præstegårdskasse eller fællesfonden er påført et tab.

Stk. 5. Stiftsøvrighedens afgørelser efter stk. 4, 1. pkt., kan af provstiudvalget indbringes for kirkeministeren. Stiftsøvrighedens afgørelser efter stk. 4, 2. pkt., kan af de pågældende medlemmer af provstiudvalget indbringes for kirkeministeren.«

11. § 24, stk. 4, der bliver § 24, stk. 6, affattes således:

» Stk. 6. Nærmere regler for provstiudvalgets virksomhed, herunder beføjelser med hensyn til behandling og godkendelse af kirke- og præstegårdskassernes årlige budget, fastsættes af kirkeministeren.«

12. § 26, stk. 1, affattes således:

»Ordinært valg til provstiudvalg skal foretages inden udgangen af marts måned i året efter, at ordinært valg til menighedsråd har fundet sted. Valget gælder fra 1. april.«

13. I § 26 indsættes som stk. 3:

» Stk. 3. Udgifter til provstiudvalgsmedlemmers deltagelse i kurser m.v., der må anses af betydning for udøvelsen af hvervet som provstiudvalgsmedlem, afholdes af fællesfonden. Der vil endvidere efter kirkeministerens bestemmelse af fællesfonden kunne ydes valgte provstiudvalgsmedlemmer erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med deltagelse i sådanne kurser m.v.«.

14. I § 28 indsættes som stk. 2:

» Stk. 2. Loven kan ved kongelig anordning sættes i kraft på Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.«

§ 2

I lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. lovbekendtgørelse nr. 454 af 11. juni 1992, udgår i § 41 », der ligeledes afholder de udgifter, som i henhold til lov om folkekirkens økonomi § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, påhviler kirkekassen, jf. dog nævnte lovs § 2, stk. 2«.

§ 3

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Bestemmelserne i § 1, nr. 1-5, nr. 10, nr. 11 og nr. 13, samt § 2 træder dog i kraft den 1. januar 1995.

Givet på Christiansborg Slot, den 1. juni 1994

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/A. O. Andersen

Officielle noter

Ingen