Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om valg til menighedsråd

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 616 af 21. december 1983 om valg til menighedsråd foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Valglisten består af en hovedvalgliste og en supplementsvalgliste.«

2. § 8, stk. 2 og 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. På hovedvalglisten optages vælgere, der senest 18.-dagen før valget er flyttet til menighedsrådskredsen, og som senest på denne dag har anmeldt dette til folkeregistret.

Stk. 3. På supplementsvalglisten optages vælgere, der ikke er optaget på hovedvalglisten, og som senest 11.-dagen før valget er flyttet til menighedsrådskredsen, og som senest på denne dag har anmeldt dette til folkeregistret.

Stk. 4. Vælgere, der senest 18.-dagen før valget er flyttet inden for menighedsrådskredsen, og som senest på denne dag har anmeldt dette til folkeregistret, skal optages på hovedvalglisten under den nye bopæl.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og 6.

3. I § 12, stk. 1, udgår »i en angivet rækkefølge«.

4. § 12, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Listerne indleveres til formanden for valgbestyrelsen eller til en anden person efter valgbestyrelsens bemyndigelse. De kan tidligst indleveres kl. 19 syv uger før valgdagen og skal være indleveret senest kl. 19 seks uger før valgdagen.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. april 1988.

Givet på Fredensborg Slot, den 23. december 1987

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Mette Madsen

Officielle noter

Ingen