Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om valg til menighedsråd

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om valg til menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 588 af 25. juni 1992, som ændret ved lov nr. 370 af 18. maj 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 6 indsættes som stk. 4:

     »Stk. 4. Hvis der er færre end 3 medlemmer af menighedsrådet, vælges valgbestyrelsens manglende antal medlemmer af provstiudvalget blandt provstiudvalgets valgte medlemmer.«

2. § 20, stk. 2, 2. og 3. pkt., affattes således:

»Rækkefølgen blandt stedfortrædere bestemmes ved sideordnet opstilling af antallet af personlige stemmer og ved prioriteret opstilling ved summen af personlige stemmer og eventuelle resterende listestemmer. Ved stemmelighed afgøres rækkefølgen ved sideordnet opstilling ved lodtrækning og ved prioriteret opstilling ved placeringen på listen.«

3. § 26 affattes således:

     » § 26. Vælgere, der opholder sig her i landet, kan brevstemme på et hvilket som helst folkeregister.

     Stk. 2 . Vælgere, der er indlagt på eller optaget i følgende institutioner, kan brevstemme i institutionen:

  • 1) Sygehuse.
  • 2) Plejehjem, herunder særlige plejehjem og beskyttede boliger, der drives efter reglerne i bistandsloven.
  • 3) Daghjem og dagcentre, institutioner for voksne personer med vidtgående fysiske eller psykiske handicap, der drives efter reglerne i bistandsloven, døgninstitutioner for voksne, der drives efter nævnte lovs forsøgsbestemmelser, samt ældreboliger, der er omfattet af lov om boliger for ældre og personer med handicap.

     Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan dog efter aftale med menighedsrådets valgbestyrelse beslutte, at der ikke skal foretages brevstemmeafgivning på de i stk. 2, nr. 3, nævnte daghjem og dagcentre. Endvidere kan kommunalbestyrelsen efter aftale med menighedsrådets valgbestyrelse beslutte, at brevstemmeafgivning i de i stk. 2, nr. 3, øvrige nævnte institutioner i stedet skal ske efter reglerne om brevstemmeafgivning i hjemmet, jf. § 27.

     Stk. 4. Afstemning efter stk. 2 foranstaltes af det stedlige folkeregister efter regler, der fastsættes af kirkeministeren.

     Stk. 5. Vælgere, der er indsat i en af Kriminalforsorgens anstalter eller arresthuse, kan afgive brevstemme efter regler, der fastsættes af kirkeministeren.

     Stk. 6. Vælgere, der har bopæl på afsides beliggende øer, der ikke udgør et selvstændigt afstemningsområde, kan afgive brevstemme hos en valgberettiget person, der er udpeget af menighedsrådet.

     Stk. 7. Søfolk på danske skibe i udenrigsfart og personer ansat på danske havanlæg kan endvidere stemme på vedkommende skib eller havanlæg.

     Stk. 8. Kirkeministeren fastsætter nærmere regler for stemmeafgivningen i henhold til stk. 1-7.«

4. § 27 affattes således:

     » § 27. Vælgere, der opholder sig her i landet, og som på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke vil kunne møde frem på afstemningsstedet på valgdagen, kan afgive brevstemme i hjemmet, medmindre de har mulighed for at stemme i en af de institutioner eller boliger, der er nævnt i § 26, stk. 2. Nærmere regler fastsættes af kirkeministeren.«

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Loven kan ved kgl. anordning sættes i kraft på Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 1995

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    / Birte Weiss

Officielle noter

Ingen