Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Resolution om anerkendelse af romersk-katolske præster


I Anledning af et Andragende fra den Keiserl. Østerrigsse Charge d'affaires, hvori meddeles, at Paven har til Hensigt at overdrage det apostoliske Vicariat for Norden til Administratoren for Districtet Osnabrück, Biskop Lüpke, har Kongen bifaldet hvad Cancelliet har anført om, at det strider mod Rigets Grundlov at anerkiende nogen apostolisk Vicar for Danmark, ligesom og den iøvrigt af Cancelliet foreslaaede Afgiørelsesmaade i det Væsentlige. Imidlertid har Kongen fundet, at den for Danmark og Hertugdømmene fælles Meddelelse, som giennem Departementet for de udenlandske Sager vil blive at give til den Keiserlig Østerrigske Legation, bør gaae ud paa, at der ikke vil møde nogen Hindring for, at Biskop Lüpke i Osnabrück overtager den biskoppelige Jurisdiction i de geistlige Anliggender, som vedkomme de romersk-catholske Indvaanere i Danmark og Hertugdømmene Slesvig, Holsteen og Lauenborg, saaledes som den hidtil factisk har været udøvet,sidst af Biskoppen i Paderborn, og saaledes som samme kan bestaae med Landets Love, men at disse ikke tilstede nogen umiddelbar Virksomhed af en catholsk elle apostolisk Vicar i bemeldte Kongens Lande, og at, som Følge deraf, Biskop Lüpke ikke kan være berettiget til personligen at udøve nogen Function sammesteds eller træde i umiddelbar Forbindelse med Menighederne eller de enkelte romersk-catholske Indvaanere, det Tilfælde alene undtaget, at der handles om at ansætte en ny Præst paa de Steder, hvor dette er tilladt, saa at den biskoppelige Jurisdiction udenfor dette Tilfælde kun kan udøves giennem de ansatte Præster, hvorhos enhver Præst, føren han maa udøve sit Embede, har at ansøge Kongelig Approbation derpaa, der ikke vil blive meddeelt uden under Betingelse af, at han nøiagtigen efterlever Landets Love, og at den vil blive taget tilbage, saafremt han maatte giøre sig skyldig i nogen Overtrædelse af samme, ligesom ingen kirkelige Anordninger igiennem Præsterne maae blive bekiendtgjorte for de catholske Menigheder, medmindre Kongens Samtykke dertil er blevet ansøgt og meddeelt. Iøvrigt vil det, som ifølge det Foranførte skal iagttages ved Ansættelse af catholske Geistlige, ikke have Anvendelse med Hensyn til de ved den i Kiøbenhavn værende catholske Menighed fungerende Keiserlig Østerrigske Legationspræster.

Officielle noter

Ingen