Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Kgl. Resolution angaaende Autorisation af en Liturgi ved Gudstjenester for døvstumme.


Paa Ministeriets derom nedlagte allerunderdanigste Forestilling har det den 19de d.M. behaget Hans Majestæt Kongen allernaadigst at autorisere følgende Liturgi ved Gudstjenester for Døvstumme:

A. Tegn- og Haandalfabetsmetoden.

Skriftemaal.

1. Indgangsbønnen: »Herre« jeg er kommen ind i dette dit Hus' o.s.v. - uden Fadervor - fremsiges fra Kordøren i Haandalfabetet af Klokkeren. Præsten knæler for Alteret.

2. Trosbekendelsen: Præsten gaar frem i Kordøren og Menigheden rejser sig. Præsten: »Lad os bekende vor kristne Tro: Jeg tror paa Gud Fader« o.s.v. - Haandalfabetet.

3. Salme: Spilles paa Orgelet, synges og siges i Tegn af Præsten, som tager Plads foran i Koret, vendt mod Menigheden.

4. Prædiken: Præsten fra Prædikestolen: »Lad os bede« - Stille Bøn. Præsten: »Lad os læse det hellige Evangelium.« Derpaa oplæses - mundtlig - Evangeliet, og Menigheden rejser sig og bliver staaende, saa længe Evangeliet læses. Efter dette Prædiken, som slutter med Bøn og Fadervor samt den apostoliske Velsignelse.

5. Salme. Kommunion: a. Formaning - Tegn og Haandalfabet. b. Fadervor - Haandalfabet. c. Indstiftelsen - Tegn og Haandalfabet. d. Uddeling. e.Tiltale - Tegn og Haandalfabet.

6. Velsignelsen: Præsten for Alteret: »Herren være med Eder. Herren velsigne og bevare Dig« o.s.v. - Haandalfabet.

7. Slutningsbøn med Fadervor.

B. Talemetoden. Skriftemaal.

1. Indgangsbønnen: fremsiges fra Kordøren af Klokkeren. Præsten knæler for Alteret.

2. Trosbekendelsen: Præsten gaar frem i Kordøren, og Menigheden rejser sig. Præsten: »Lad os bekende vor kristne Tro« Jeg tror på Gud Fader »o.s.v.

3. Salme: Spilles paa Orgelet og synges af Præsten, som tager Plads foran i Koret.

4. Prædiken: Efter en kort Bøn oplæser Præsten Evangeliet, medens Menigheden rejser sig. Dernæst Prædiken, Bøn, Fadervor samt den apostoliske Velsignelse.

5. Salme. Kommunion.

6. Velsignelsen: Præsten: »Herren være med Eder«. Menigheden: »Og med din Aand«. Præsten: »Herren velsigne Dig og bevare Dig« o.s.v. Menigheden: »Amen«.

7. Slutningsbøn med Fadervor.

Hvilket tjenstlig meddeles Deres Højærværdighed til behagelig

Efterretning og videre Bekendtgørelse, idet henvises til Deres

Skrivelse af 12te f.M.

Officielle noter

Ingen