Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om ikrafttrædelse af nye bestemmelser om begravelse og ligbrænding m.v.


Med ikrafttrædelsen pr. 1. januar 1976 af lov nr. 346 af 26. juni 1975 om begravelse og ligbrænding ophæves lov nr. 162 af 18. april 1950 om ligbrænding. Fra samme dato ophæves endvidere justitsministeriets regulativ nr. 202 af 1. juni 1937 for udførelse af ligbrænding og justitsministeriets cirkulære af 15. december 1965 vedrørende attestation om ligbrænding. Hermed bortfalder politiets tilsyn med krematorier og den bestående ordning med hensyn til meddelelse af tilladelse til ligbrænding, hvorefter sådan tilladelse meddeles af politiet og visse begravelsesvæsener. Fra og med 1. januar 1976 må ligbrænding ikke iværksættes, forinden den i førstnævnte lovs § 6 omhandlede begravelsesmyndighed har truffet afgørelse om, at liget skal brændes, og begravelsesmyndighedens attest herom er forelagt krematoriets bestyrelse.

Idet man iøvrigt om nyordningens enkeltheder henviser til de samtidig hermed fremsendte eksemplarer af kirkeministeriets bekendtgørelse og cirkulære af 1. december 1975 om begravelse og ligbrænding og cirkulære af samme dato om udførelse af ligbrænding, skal man særlig henlede opmærksomheden på, at kirkegårdsbestyrelserne fremtidig ikke skal give meddelelse til krematorierne om nedsættelse af urner på kirkegårde. Det forudsættes, at krematoriebestyrelserne i tilfælde, hvor der fra en kirkegårdsbestyrelse måtte fremkomme meddelelse om, at en af krematoriebestyrelsen udleveret urne ikke er modtaget til nedsættelse på det opgivne anbringelsessted, vil søge forholdet berigtiget ved henvendelse til den, til hvem urnen er udleveret.

I cirkulæret om udførelse af ligbrænding er der i afsnit I pkt. 6 optaget en bestemmelse om, at krematoriebestyrelserne i visse tilfælde kan nægte at lade brænding foretage. Dette gælder således bl. a. i tilfælde, hvor brænding på grund af kistens beskaffenhed ikke vil kunne gennemføres på normal måde. Man skal henstille, at krematoriebestyrelserne - i hvert fald i en overgangsperiode - afstår fra en restriktiv anvendelse af denne bestemmelse, og navnlig skal man henstille, at anmodning om brænding imødekommes i de forholdsvis sjældne tilfælde, hvor lig af personer, der er afgået ved døden i udlandet, hjemføres i kister fremstillet af materialer, der vanskeliggør brændingens foretagelse, såfremt det efter omstændighederne i det enkelte tilfælde ikke kan anses for uforsvarligt at lade brændingen foretage. Betalingen for brændingen kan i så fald fastsættes således, at der herigennem opnås dækning for de forøgede udgifter som følge af forlænget brændingstid m.v.

P.M.V.

E.B.

Arne Truelsen

Til krematoriebestyrelserne.

Officielle noter

Ingen