Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om kommunale myndigheders fremsættelse af anmodninger om begravelse eller ligbrænding


Man henleder herved opmærksomheden på bestemmelsen i § 5, stk. 2, i

lov nr. 346 af 26. juni 1975 om begravelse og ligbrænding, der træder

i kraft 1. januar 1976.

Ifølge den nævnte bestemmelse påhviler det kommunen at fremsætte

anmodning om foretagelse af begravelse eller ligbrænding i de -

antagelig sjældent forekommende - tilfælde, hvor sådan anmodning ikk

e

fremsættes fra anden side. Anmodningen skal fremsættes over for den

i

lovens § 6, stk. 1, omhandlede begravelsesmyndighed på en ved

kirkeministeriets foranstaltning fremstillet blanket, der uden

betaling udleveres af lægen (hospitalet) sammen med dødsattesten.

Blanketten kan også fås ved henvendelse til begravelsesmyndigheden.

Angående de nærmere regler henvises til afsnit II i kirkeministeriets

bekendtgørelse og cirkulære af 1. december 1975 om begravelse og

ligbrænding, hvoraf eksemplarer vedlægges.

Man henviser iøvrigt til, at det i bemærkningerne til forslaget til

den nævnte lov er anført, at bestemmelsen i § 5, stk. 2, ikke

tilsigter at pålægge kommunerne større økonomiske forpligtelser i den

heromhandlede sammenhæng end hidtil.

P.M.V.

E.B.

Arne Truelsen

Til kommunalbestyrelserne.

Officielle noter

Ingen