Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om bemyndigelse for kordegne til at underskrive de i bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding § 6, stk. 1 omhandlede attester efter sognepræstens bemyndigelse.


I anledning af, at der over for ministeriet er rejst spørgsmål om

kordegnes adgang til at underskrive de i kirkeministeriets

bekendtgørelse af 1. december 1975 om begravelse og ligbrænding § 6,

     stk. 1, omhandlede attester, skal man meddele, at ministeriet intet

har at indvende imod, at en sognepræst - såfremt han måtte ønske det-

bemyndiger kordegnen til at underskrive sådanne attester på sine

vegne. Kordegnen må i så fald ved sin underskrift udtrykkelig

anføre: »Efter sognepræstens bemyndigelse«.

Det er en selvfølge, at sognepræsten ved en sådan bemyndigelse kan

tage forbehold om, at sager i visse tilfælde - navnlig hvor de

frembyder tvivl - skal forelægges ham til afgørelse.

Som begravelsesmyndighedens stempel bør altid benyttes sognepræstens

embedsstempel. Det kan dog af praktiske grunde anbefales tillige at

påføre kordegnens (kirkekontorets) stempel.

P.M.V.

Aug. Roesen

/Kai Winther

eksp.sekr.

Til sognepræsterne.

Officielle noter

Ingen