Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Klageren havde over for avisen gjort gældende, at nogle artikler var fyldt med ukorrektheder, og at de oplysninger bladet bragte ikke var undersøgt godt nok. Pressenævnet anførte, at man ikke kunne foranstalte en egentlig bevisførelse. Artiklerne indeholdte oplysninger fra forskellige kilder herunder oplysninger og kommentarer fra klageren. Anmodningen om genmæle blev derfor ikke taget til følge.
Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 126/1999

 

Sjællands Bilcenter ved [K] har klaget til Pressenævnet over, at Ekstra Bladet har afvist at bringe et genmæle i anledning af nogle artikler bragt i Ekstra Bladet henholdsvis den. 8. august, den 5. og den 26. september 1999.

På forsiden af Ekstra Bladets Bilsektion den 8. august 1999 bragte bladet et billede af klageren med overskriften "Fuld af Fup". Følgende tekst var endvidere påført billedet:

"Pas på Sjællands Bilcenter. Ejeren [K] er en af de slemme drenge i bilbranchen".

Af en artiklen i Ekstra Bladets Bilsektion samme dag med overskriften "Stol aldrig på den mand" fremgik bl.a. følgende:

"FDM advarer på det kraftigste mod [K] fra Sjællands Bilcenter.

Juridisk chef i FDM, advokat Jacob Forman, er ved at være grundigt træt af [K] og hans bilcenter.

EN AF DE SLEMME

- Han er en af de slemme i branchen og en kendt person i vores juridiske afdeling, siger Jacob Forman.

- Vi får jævnligt henvendelser om ham. Det er typisk mangelsager i forbindelse med brugtbilshandler. Inden for de sidste år har vi haft 15-20 sager, lige fra mindre sager i Forbrugerklagenævnet til de større, der ender i fogedretten, for han betaler ikke, selvom klagenævnet giver kunderne medhold. Og det gør de i de fleste tilfælde.

Også FDM selv har en sag mod Sjællands Bilcenter i Forbrugerklagenævnet.

- Han bruger vores navn i sine annoncer, selvom vi intet har med ham at gøre. Når vi ringer til ham, smider han konsekvent røret på, og han ignorerer fuldstændig vores breve. Det bedste folk kan gøre, er at advare folk mod at handle med ham, for han er ikke til at tale fornuftigt med. Han bryder sine aftaler og behandler folk urimeligt, siger Jacob Forman."

Af en anden artikel på samme side med overskriften "JEG HAR ALDRIG BRUGT FDM'S NAVN" fremgik bl.a.:

"Ekstra Bladet tog med Leif Olsen, der er én af de utilfredse kunder, ud til [K] i Sjællands Bilcenter for at få en forklaring på de mange klagesager og misbruget af FDM's navn. På de 12 kilometer fra Leif Olsens sommerhus til brugtvognsforhandleren viste den defekte kilometertæller, at bilen tilbagelagde knap 4000 kilometer.

- Alle kan jo gå til FDM og Forbrugerklagenævnet i dag, men dem er der da ingen, der tager alvorligt, mener [K].

- Hvorfor reparerer du ikke Leif Olsens bil, når han afleverer den til dig på de aftalte tidspunkter?

- Der har været så meget, og det er jo bare småting, der ikke haster. Der er ferie alle steder, og den uge, hvor jeg havde den, skulle jeg til Finland. Det kan alle da glemme. Hvis det havde været noget alvorligt i vejen, havde jeg selvfølgelig lavet det med det samme.

- Hvad siger du til, at FDM har rejst en sag mod dig i Forbrugerklagenævnet for at bruge deres navn ulovligt?

- Jeg har aldrig brugt FDM's navn. Kan du måske se det nogen steder her?"

Af en artikel i Ekstra Bladets Bilsektion den 5. september 1999 med overskrifterne "Fuppet for 100.000" og "Ungt par sidder tilbage med kæmpegæld efter mødet med bilhandleren fremgår bl.a. følgende:

"I september 97 købte Trine og Thomas Nissen fra Glostrup en Toyota Landcruiser årgang 87 hos Sjællands Bilcenter. Pris inklusive levering: 72.000 kroner.

De havde drømt om at få deres egen bil, men i stedet blev det starten på ti måneders mareridt for det unge par, der aldrig før havde ejet en bil.

For [K] endte sagen med et forlig i august 98, men for Trine og Thomas Nissen varer det mange år, før mareridtet er slut.

I dag sidder Trine og Thomas Nissen tilbage med en samlet gæld på over 100.000 kroner som resultat af mødet med det glatte bilsælger fra Gislinge og ingen bil.

TOMME TRUSLER

Han vil ikke kommentere den konkrete sag men fastholder:

Der er ingen, der behandler deres kunder så godt, som vi gør. Jeg har solgt over 5.000 biler, og så er det da klart, at der er nogen, der bliver utilfredse. Men Ekstra Bladet ryger lige i Pressenævnet med alt det løgn, I her skriver om mig, og hvis du skriver det her, så bliver Thomas Nissen meldt til politiet. I har valgt den forkerte mand at slås med, siger han.

[K] ønskede ikke at svare på konkrete spørgsmål om handlerne med Thomas Nissen over telefonen, men henviste til sin advokat, Torben Ratjen.

GAB GAB

[K] fastholder, at oplysningerne om, at FDM og Forbrugerklagenævnet vader i klager over Sjællands Bilcenter fra utilfredse kunder, er lodret løgn.

- Jeg har undersøgt sagen med min advokat, og der findes kun én eller to sager, og de er tre år gamle, siger

- Gab, gab, gab. Han truer os med advokater og alverdens ulykker, men advokaterne ved jo godt, at det eneste de får ud af det, er at udstille Sjællands Bilcenters uærlige forretningsmetoder. Hvis [K] har lyst, kan han da bare komme op til os. Så skal vi nok vise ham dokumentationen for hver enkelt sag, siger juridisk chef i FDM, Jacob Forman."

Ekstra Bladet bragte på forsiden af Bilsektionen den 26. september 1999 under overskriften "Bilhajens ofre" seks billeder, der viste nogle af klagerens kunder samt et billede af klageren. Følgende tekst var anført:

"Vrede kunder anklager ejeren af Sjællands Bilcenter: -Han er en Dr. Jekyll og Mr. Hyde. Overflink under salget og groft uforskammet når problemerne melder sig".

På midtersiderne i Ekstra Bladets Bilsektion samme dag bragte bladet en artikel med overskriften "Bedemandens ofre", hvoraf det bl.a. fremgik:

"Blandt folk der kender Sjællands Bilcenter og ejeren [K]s forretningsmetoder går han under navnet bedemanden, fordi han sælger sminkede lig. Tilnavnet har han fået af sine egne ansatte. Ekstra Bladet Biler har været i kontakt med seks af FDM's kunder, der har sagsmapper om Sjællands Bilcenter."

Klageren har til brug for sagen formuleret følgende genmælekrav:

"I 3 artikler har Ekstra Bladet omtalt nogle kunders og FDM's historie. Over for disse historier meddeles at Sjællands Bilcenter har meget travlt, vi har ca. 6.000 kunder og derfor vil der altid være nogle der mener at vi kunne have gjort det anderledes. Der er ikke nogen kunde der har sat 100.000 til hos os, tværtimod, ligeledes har FDM ikke nogen sag kørende mod os det er faktisk omvendt da vi ikke har annonceret eller skiltet med FDM's logo.

Ligeledes kan det ikke lade sig gøre at den omtalte kunde skulle have talt med en ansat der skulle være kommet med bemærkninger om ledelsen, da vi ikke havde nogen ansat på det tidspunkt, da vi benytter andre værksteder."

Klageren har anført, at artiklerne er fyldt med ukorrektheder, og at de oplysninger, som bringes, ikke er undersøgt godt nok, hvilket han meddelte bladet ved skrivelse af 5. september 1999, hvor han krævede et genmæle. Klageren har endvidere anført, at bladets kunne have undersøgt tingene bedre ved f.eks. at ringe til ham. Endelig har klageren anført, at han ikke er en fupmager, når nogle kunder har måttet vente lidt længere skyldes det, at han har haft så travlt. På denne baggrund kræver klageren, at bladet bringer hans genmæle.

Bladet afviser kritikken, og oplyser, at FDM bl.a. kan bekræfte, at klageren er kendt som mål for en lang række sager, som FDM har modtaget fra sine medlemmer. Ved skrivelse af 16. september 1999 afviste bladet at bringe et genmæle fra klageren uden af give oplysninger i overensstemmelse med medieansvarslovens § 40, stk. 1.Bladet anfører imidlertid, at man har forklaret klageren vilkårene for et genmæle samt tilrådet klageren at søge rådgivning om udformningen heraf. Bladet afviser at bringe klagerens genmæle under henvisning til, at det hverken i indhold eller form kan betragtes som et genmæle i medieansvarslovens forstand.

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Axel Kierkegaard, Finn Rowold, Tage Clausen og Ole Askvig.

Pressenævnet udtaler:

Indledningsvis bemærkes, at Pressenævnet ikke har mulighed for at foretage en bevismæssig vurdering af, om de oplysninger og vurderinger, bladet har bragt, er korrekte.

Artiklerne indeholder oplysninger fra forskellige kilder herunder oplysninger og kommentarer fra klageren, der er citeret flere gange.

Pressenævnet finder herefter ikke grundlag for at pålægge bladet at bringe et genmæle.

Da klageren ved brev af 5. september 1999 rettede henvendelse til bladet med krav om genmæle, skulle bladet imidlertid i overensstemmelse med medieansvarslovens § 40, stk. 1, skriftligt have meddelt ham, at afslaget kunne indebringes for Pressenævnet senest 4 uger efter, at afslaget var kommet frem. Dette gjorde bladet imidlertid ikke, hvilket er i strid med medieansvarslovens § 40, stk. 1.

Afsagt den 15. december 1999.