Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om ændringer i lov om valg til menighedsråd.


Vejledning om ændringer i lov om valg til menighedsråd. (Til biskopperne) I ministeriets bekendtgørelse nr. 588 af 25. juni 1992 af lov om valg til menighedsråd er indarbejdet de seneste ændringer i lov om valg til menighedsråd, jf. lov nr. 288 af 29. april 1992. Opmærksomheden henledes på følgende ændringer:

     1. Ifølge valglovens § 1, stk. 2, er det fastsat, at ordinære valg til menighedsråd afholdes den anden tirsdag i november måned.

     2. Den hidtil gældende bestemmelse om, at et medlem af folkekirken ikke har valgret (eller er valgbar) til menighedsråd, hvis den på- gældende stiller sig i afgjort modsætning til folkekirken ved åbenlyst at fornægte kristentroen, er nu udgået af valgloven. Det er fortsat en betingelse for valgret og valgbarhed, at den på- gældende er medlem af folkekirken. Om ophør af medlemskab af folkekirken henvises til bestemmelsen i § 2, stk. 2, i lov nr. 352 af 6. juni 1991 om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning, samt § 7, stk. 1, i ministeriets bekendtgørelse nr. 57 af 24. januar 1992 om stiftelse og ophør af medlemskab af folkekirken.

     3. Valglovens § 3, stk. 3-11 omhandler tab af valgbarhed på grund af straf. Disse bestemmelser er uddybet og tydeliggjort, idet det nu fremgår af lovbestemmelsen, at indsigelse mod en kandidats/sted- fortræders valgbarhed skal afgøres af det nyvalgte menighedsråd på henholdsvis det konstituerende møde eller på det første møde, stedfortræderen er indkaldt til.

     4. Efter de nye regler skal en anke af et menighedsråds afgørelse af spørgsmål om fortabelse af valgbarhed på grund af straf ind- bringes for biskoppen som 1. instans. Biskoppens afgørelse vil kunne indbringes for kirkeministeren, der har den endelige ad- ministrative afgørelse. Det er samtidig fastsat, at en anke efter bestemmelsens stk. 6 og 9 har opsættende virkning. End- videre er der indført en regel om, at anke ikke kan finde sted senere end 14 dage efter, at afgørelsen er meddelt klageren.

     5. Valglovens § 5 er ændret således, at sognebåndsløseren skal træffe et bindende valg een gang for alle med hensyn til, om den på- gældende vil udøve sin valgret i bopælssognet eller i den menighedsrådskreds, hvor den præst til hvem der er løst sogne- bånd, er ansat. Herefter er sognebåndsløseren alene valgbar til menighedsrådet for denne kreds. Om de nærmere regler for sogne- båndsløserens optagelse på valglisten henvises til ministeriets bekendtgørelse nr. 58 af 24. januar 1992 om stiftelse og ophør af sognebåndsløgning samt om sognebåndsløseres valgret til menig- hedsråd og ministeriets cirkulære af 15. juni 1992 om udarbejdelse af valgliste og valgkort til brug ved menighedsrådsvalget den 10. november 1992, afsnit III.

     6. Bestemmelsen i valglovens § 6, stk. 2, er ændret således, at valg- bestyrelsens medlemmer nu vælges efter forholdstal, og formanden vælges af menighedsrådet og ikke som hidtil af valgbestyrelsen.

     7. For at lette indleveringen af kandidatlister er det i § 12, stk. 2, bestemt, at valgbestyrelsen udpeger to personer, der bemyndiges til at modtage kandidatlisterne. Mindst en af de ud- pegede personer skal have bopæl i menighedsrådskredsen.

     8. I valglovens § 23 er der nu tilvejebragt hjemmel til, at biskoppen kan tillade, at der ikke afholdes udfyldningsvalg i tilfælde, hvor det må anses for sandsynligt, at der ikke vil melde sig yderligere kandidater.

     9. Er der ikke indkommet nogen kandidatliste, og afholdes der derfor ikke valg i en menighedsrådskreds, udskrives nyt valg. Vælges der ingen medlemmer mister menigheden sin indstillingsret ved præste- valg. Efter de hidtil gældende regler blev menighedsrådets øvrige hverv overtaget af præsten/præsterne, der kunne antage lønnet medhjælp til hvervets udførelse. Dette er nu ændret således, at det er kirkeministeren, der efter indstilling fra biskoppen træffer afgørelse om, hvorledes og af hvem de til et menighedsråd henlagte funktioner skal varetages. Kirkeministeriet, den 8. juli 1992 P.M.V. E.B. Niels Bjerregaard

Officielle noter

Ingen