Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om brug af kemiske bekæmpelsesmidler på folkekirkens kirkegårde.


Ved bekendtgørelse af 18. marts 1993 om ændring af bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde er reglerne i § 18 om brug af kemiske midler til bekæmpelse af ukrudt på kirkegårdene ændret. I denne vejledning gøres nærmere rede for de ændrede regler, der skelner mellem folkekirkeligt (menighedsråds-) bestyrede kirkegårde og kommunalt bestyrede kirkegårde. Endvidere omtales andreforhold, der vedrører brug af kemiske bekæmpelsesmidler. Den nye bekendtgørelse, der træder i kraft den 1. april 1993, er optrykt som bilag til vejledningen.

1. Folkeligt bestyrede kirkegårde.

Efter ændringen af bekendtgørelsens § 18 må kemiske midler til bekæmpelse af ukrudt på disse kirkegårde ikke længere anvendes hverken på digerne eller på kirkegården i øvrigt. Bestemmelsen, der er blevet til i forståelse med Danmarks Provsteforening, Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer, Foreningen af danske Kirkegårdsledere og Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte, skal ses på baggrund af reglerne om sprøjtecertifikat, jf. pkt. 4, samt regeringens handlingsplan for nedsættelse af anvendelsen af bekæmpelsesmidler, jf. pkt. 5.

Forbudet gælder kun anvendelse af kemiske midler til bekæmpelse af ukrudt. Såfremt kemiske bekæmpelsesmidler anvendes til andre formål - f.eks. til bekæmpelse af skadedyr - må det ske under iagttagelse af de herom fastsatte regler, jf. pkt. 3 og 4.

2. Kommunalt bestyrede kirkegårde.

På disse kirkegårde er det overladt til kommunalbestyrelsen at træffe bestemmelse om anvendelse af kemiske midler til bekæmpelse af ukrudt under iagttagelse af de herom fastsatte regler, jf. pkt. 3 og 4. Dog må sådanne midler - som hidtil - ikke anvendes på digerne og digernes fod.

3. Anvendelse af kemiske bekæmpelsesmidler i almindelighed.

For alle folkekirkens kirkegårde, uanset om de er menighedsråds- eller kommunalt bestyrede, gælder, at kirkegårdsbestyrelsen skal påse, at anvendelse af kemiske bekæmpelsesmidler sker i overensstemmelse med de regler, der fastsættes herom af miljømyndighederne eller arbejdstilsynsmyndighederne. Man henviser særligt til bestemmelserne om sprøjtecertifikat, der er omtalt under pkt. 4. På de folkekirkeligt bestyrede kirkegårde har menighedsrådet (kirkegårdsbestyrelsen) ansvaret for, at forbudet mod anvendelse af kemiske midler til bekæmpelse af ukrudt overholdes.

4. Sprøjtecertifikat.

Det følger af bestemmelserne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 731 af 5. november 1990 om undervisning af ehvervsmæssige brugere af bekæmpelsesmidler mv., som ændret ved bekendtgørelse nr. 650 af 18. september 1991, at personer, der arbejder med godkendelsespligtige kemiske bekæmpelsesmidler på folkekirkens kirkegårdre fra den 1. april 1993 skal være i besiddelse af et sprøjtecertifikat som dokumentation for at have modtaget en undervisning i miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig anvendelse af bekæmpelsesmidler.

Kurser til opnåelse af sprøjtecertifikat afholdes af AMU-centre/specialarbejderskoler, landbrugsskoler, gartnerskoler, Skovskolen og andre tilsvarende uddannelsesinstitutioner. Kurserne har en varighed af 2 uger. Personer, der har opnået bevis for gennemførelse af en undervisning, hvis indhold mindst svarer til kravene til opnåelse af et sprøjtecertifikat, kan fritages for at aflægge prøve.

Tilsynet med overholdelse af bestemmelserne udøves af kommunalbestyrelsen og kan ske ved stikprøvekontrol. Ifølge bekendtgørelsen straffes overtrædelse af bestemmelserne om sprøjtecertifikat med bøde eller hæfte, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

5. Regeringens handlingsplan.

Ifølge regeringens handlingsplan vedrørende kemiske bekæmpelsesmidler skal forbruget i 1997 være nedsat med 50 % af det gennemsnitlige forbrug i årene 1981-1985. Målsætningen gælder det samlede forbrug, idet der ikke er fastsat målsætninger for de enkelte anvendelsesområder. For at nå målsætningen er det imidlertid nødvendigt, at alle bidrager hertil ved at nedsætte forbruget af bekæmpelsesmidler. Den gennemførte ændring af bekendtgørelsens § 18 er et bidrag hertil.

Kirkeministeriet skal i øvrigt henstille, at anvendelsen af kemiske bekæmpelsesmidler på folkekirkens kirkegårde begrænses mest muligt.

6. Afsnit I »Ukrudtbekæmpende midler« i Kirkeministeriets vejledning af 16. november 1983 om brug af ukrudtsbekæmpende midler på landsbykirkegårde og om anskaffelse af hensigtsmæssige maskiner ophæves.

Kirkeministeriet, den 26. marts 1993.

P.M.V.

E.B.

Finn Langager Larsen

/Steen Henriksen

Bilag

Kirkeministeriets bekendtgørelse af 18. marts 1993.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 527 af 19. juni 1992 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde foretages følgende ændringer:

§ 18 affattes således:

»§ 18. Kemiske midler til bekæmpelse af ukrudt må ikke anvendes på folkekirkens kirkegårde, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvor begravelsesnævnet bestyres af kommunen, træffer kommunalbestyrelsen bestemmelse om brug af kemiske midler til bekæmpelse af ukrudt på kirkegårdene under iagttagelse af de regler, der er fastsat herom. Dog må sådanne midler ej heller på disse kirkegårde anvendes på diger og på digernes fod.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1993.

Kirkeministeriet, den 18. marts 1993.

A.O. Andersen

/Finn Langager Larsen

Officielle noter

Ingen