Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om indgåelse af aftaler med COPY-DAN om brug af fotokopier og båndkopier i konfirmandundervisningen m.v.


(Til menighedsråd og præster)

COPY-DAN, der er godkendt af Kulturministeriet som en selvejende institution, der varetager ophavsrettigheder, har i skrivelser af henholdsvis 17. og 29. juni 1992 rettet henvendelse til præster og menighedsråd om indgåelse af aftaler vedrørende brug af fotokopier og båndkopier i konfirmandundervisningen m.v.

Kirkeministeriet har modtaget forskellige forespørgsler om, hvorledes præster og menighedsråd skal forholde sig til COPY-DANs henvendelse.

Efter at have forelagt sagen for Kulturministeriet, hvorunder ophavsretsloven hører, skal man oplyse følgende:

1. Brug af fotokopier i konfirmandundervisningen m.v.

Brug af kopier af ophavsretligt beskyttet materiale i konfirmandundervisningen eller anden undervisnings- og kursusvirksomhed, der forestås af menighedsråd eller præster, kan kun ske med rettighedshavernes samtykke og efterfølgende afregning med disse, med mindre der mellem menighedsrådet og COPY-DAN er indgået aftale om vederlag for brug af fotokopier på dette område.

2. Brug af båndkopier af radio- og fjernsynsudsendelser i forbindelse med konfirmandundervisningen m.v.

Det er en forudsætning for anvendelse af båndkopier af radio- og fjernsynsudsendelser i konfirmandundervisningen eller anden undervisnings- og kursusvirksomhed, der forestås af menighedsråd eller præster, at der mellem menighedsrådet og COPY-DAN er indgået aftale om vederlag til rettighedshaverne. Optagelser af undervisningsudsendelser, det vil sige udsendelser, der udtrykkeligt annonceres som sådanne, kan dog i en periode af 4 år efter udsendelsen anvendes vederlagsfrit. Hvis der kun er behov for anvendelse af dette begrænsede materiale, er en aftale med COPY-DAN ufornøden.

3. Aftaler med COPY-DAN

De enkelte menighedsråd skal i samråd med præsterne foretage en vurdering af, om der lokalt er behov for at indgå aftale(r) med COPY-DAN. Hvis menighedsrådet beslutter at indgå aftale(r), skal udgifterne i forbindelse hermed afholdes af kirkekassen inden for det godkendte budget.

COPY-DAN har i aftalerne fastsat vederlaget for ret til kopiering af det ophavsretligt beskyttede materiale til 5 kr. pr. konfirmand pr. år. Efter anmodning har COPY-DAN nærmere redegjort for, hvorledes størrelsen af vederlaget er fremkommet, og Kirkeministeriet har ingen bemærkninger til vederlagets størrelse.

Eventuelle tvivlsspørgsmål om forståelsen af aftalerne må rettes til COPY-DAN, Ryesgade 53 B, 2100 København Ø., tlf. 31 39 35 11.

Kirkeministeriet, den 3. december 1992

P.M.V.

E.B.

Finn Langager Larsen

/ Steen Henriksen

eksp.sekr.
Officielle noter

Ingen