Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen


I medfør af § 26, stk. 7, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 311 af 25. april 1994, som ændret ved lov nr. 1140 af 21. december 1994 fastsættes:

Kommunalbestyrelsens generelle befordringsforpligtelse

§ 1. Kommunalbestyrelsen skal sørge for befordring mellem distriktsskolen og hjemmet eller dettes nærhed af

  • 1) elever, der har længere skolevej end 21/2 km i børnehaveklasser og på 1.-3. klassetrin, 6 km på 4.-6. klassetrin, 7 km på 7.-9. klassetrin og 9 km i 10. klasse og
  • 2) elever, der har kortere skolevej, hvis hensynet til elevernes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen er endvidere forpligtet til at sørge for befordring af elever, der er henvist til undervisning på andre skoler, bortset fra elever, der undervises i henhold til folkeskolelovens § 20, stk. 2.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen er kun forpligtet til befordring inden for kommunens grænser, jf. dog stk. 2, til en enkelt bopæl og kun på skoledage.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse på befordring mellem skole og daginstitution og formidlet dagpleje i henhold til lov om social bistand af elever, der uden for skoletiden er anbragt i institution.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsens forpligtelse til at sørge for befordring omfatter ikke

  • 1) befordring af elever, der er optaget eller forblevet i en anden skole end distriktsskolen, jf. folkeskolelovens § 36, stk. 2, 2. og 3. pkt., og stk. 3, 3. pkt.,
  • 2) befordring af elever, der er optaget eller forblevet i en skole i en anden kommune end bopælskommunen, jf. bekendtgørelse om skolegang i en anden kommune end bopælskommunen,
  • 3) befordring af elever mellem privat dagpleje og hjem,
  • 4) befordring af elever mellem undervisning mv. i henhold til folkeskolelovens § 3, stk. 3, 5 og 6, og hjem,
  • 5) befordring af børn mellem skolefritidsordning i henhold til folkeskolelovens § 3, stk. 4, og hjem, med mindre det kan ske uden etablering af særskilt befordring og dermed uden merudgifter for kommunen.

§ 2. Skolevejen i § 1, stk. 1, er den nærmeste vej eller sti, som eleverne kan færdes på til fods eller på cykel eller knallert hele året.

Stk. 2. Ved opmåling af skolevejen medregnes normalt kun afstanden ad offentligt tilgængelig vej mellem hjemmets grund (udkørsel) og den nærmeste indgang til skolegården.

§ 3. Kommunalbestyrelsen afgør, om der skal ydes befordring efter § 1, stk. 1, nr. 2, på grundlag af et skøn over de trafikale forhold på skolevejen, elevens alder og udviklingstrin og evt. andre konkrete omstændigheder. Kommunalbestyrelsen afgør spørgsmålet på grundlag af udtalelser om vejens farlighed fra politiet og vejmyndighederne. Der henvises til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse om sikring af skoleveje.

Stk. 2. Såfremt det skønnes, at vejens farlighed gør befordring påkrævet hele skolevejen, påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for dette.

§ 4. Kommunalbestyrelsen kan opfylde sin befordringsforpligtelse efter § 1 ved at etablere befordring med skolebus eller lignende.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan endvidere opfylde sin befordringsforpligtelse ved at henvise til lokale offentlige transportmidler og betale udgifterne hertil.

Stk. 3. Før kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorledes den vil opfylde sin befordringsforpligtelse i henhold til stk. 1 og 2, skal kommunalbestyrelsen indhente udtalelse om ordningens nærmere tilrettelæggelse, herunder om ruter og opsamlingssteder, afgangstider og ventetider, fra de berørte skolebestyrelser.

§ 5. Ventetiden på skolen i forbindelse med en af kommunalbestyrelsen etableret befordringsordning må normalt ikke overstige 60 minutter før og 60 minutter efter skoletid.

Stk. 2. I det omfang befordringsordningen medfører ventetid på skolen, har skolen pligt til at føre fornødent tilsyn med eleverne i ventetiden, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse om skolernes tilsyn med eleverne i skoletiden.

§ 6. Kommunalbestyrelsen kan endvidere opfylde sin befordringsforpligtelse efter § 1 ved en aftale med forældrene om egen befordring, således at eleven eller forældrene selv sørger for befordring mod, at kommunalbestyrelsen bidrager hertil med en med forældrene aftalt godtgørelse.

Stk. 2. Ved befordring i bil vil en godtgørelse svarende til laveste sats pr. kilometer for statens tjenestemænd ved befordring i eget befordringsmiddel normalt udgøre en passende godtgørelse.

Kommunalbestyrelsens særlige befordringsforpligtelse

§ 7. Kommunalbestyrelsen skal i overensstemmelse med § 1, stk. 2-4, jf. dog § 9, sørge for befordring af elever, der på grund af sygdom eller handicap (invaliditet) kun er i stand til at følge den almindelige undervisning i folkeskolen, hvis eleven befordres til og fra skole. Det påhviler kommunalbestyrelsen efter forhandling med forældrene at sørge for den nødvendige befordring på den efter forholdene mest hensigtsmæssige måde.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens befordringsforpligtelse efter stk. 1 omfatter tillige elever, der er optaget eller forblevet i en folkeskole i en anden kommune end bopælskommunen, jf. bekendtgørelse om skolegang i en anden kommune end bopælskommunen. Befordringsforpligtelsen påhviler i disse tilfælde bopælskommunen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsens befordringsforpligtelse kan opfyldes ved, at eleven, i det omfang eleven er i stand dertil, henvises til at benytte en for skolens øvrige elever etableret befordringsordning eller offentlige transportmidler, såfremt eleven ikke derved får længere ventetid end sammenlagt 60 minutter dagligt. Om nødvendigt må der indrettes særskilt befordring mellem hjemmet, daginstitutionen mv. og/eller skolen og det nærmeste offentlige transportmiddel.

Stk. 4. Befordring kan indrettes ved aftale om kørsel med vognmand, med sygetransport eller af forældrene, såfremt de ønsker selv at befordre eleven, jf. § 6.

Stk. 5. Såfremt det er nødvendigt, at eleven følges til og fra skole, afholder kommunalbestyrelsen tillige en eventuel udgift ved ledsagerens befordring.

Stk. 6. Er der tvivl om, hvorvidt en elev på grund af sygdom eller lignende selv kan befordre sig til og fra skole, kan skolen forlange en udtalelse herom fra skolelægen, eventuelt en lægeerklæring. Udgiften til en lægeerklæring afholdes af bopælskommunen.

§ 8. I det omfang eleven er i stand til at befordre sig til og fra skole ved egen hjælp, såfremt der stilles en sygecykel, en kørestol eller lignende hjælpemiddel til elevens rådighed, kan kommunalbestyrelsen opfylde sin befordringsforpligtelse ved at afholde udgiften til anskaffelse og vedligeholdelse af det pågældende hjælpemiddel.

Amtsrådets befordringsforpligtelse

§ 9. Amtsrådet og i København og på Frederiksberg kommunalbestyrelsen er forpligtet til at sørge for befordring til og fra skole/undervisningsinstitution af børn og unge, der bor eller opholder sig i amtskommunen, og som modtager undervisning i henhold til folkeskolelovens § 20, stk. 2, hvis skolevejen opfylder bestemmelserne i § 1, stk. 1.

Stk. 2. Forpligtelsen omfatter såvel børn, som endnu ikke har påbegyndt skolegangen, som skolesøgende børn og unge i overensstemmelse med reglerne i § 1.

§ 10. Amtsrådet er endvidere forpligtet til at sørge for befordring af børn og unge, der på grund af handicap eller forbigående sygdom ikke er i stand til at følge den anviste undervisning mv., med mindre eleven befordres til og fra skolen/undervisningsinstitutionen.

§ 11. Amtsrådet træffer afgørelse om art og omfang af elevens befordringsbehov på grundlag af en sagkyndig udtalelse, eventuelt fra skolelægen, om elevens egen befordringsevne. Udgiften til en eventuel lægeattest påhviler amtsrådet.

Stk. 2. Amtsrådet skal efter forhandling med forældene sørge for den nødvendige befordring på den efter forholdene mest hensigtsmæssige måde i overensstemmelse med bestemmelserne i § 7, stk. 3-5.

§ 12. Amtsrådets forpligtelse til at sørge for befordring kan opfyldes efter bestemmelserne i §§ 4-6.

Stk. 2. Foretages elevens befordring ved hjælp af særligt hjælpemiddel finder bestemmelsen i § 8 tilsvarende anvendelse.

Ikrafttrædelsesbestemmelse mv.

§ 13. Kommunalbestyrelsen og amtsrådet kan træffe beslutning om at yde befordring i videre omfang end det, der er fastsat i denne bekendtgørelse.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 1995.

Stk. 2. Samtidig ophæves

  • 1) Bekendtgørelse nr. 435 af 22. oktober 1979 om befordring af børn og unge, der modtager specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand i henhold til folkeskolelovens § 19, stk. 2,
  • 2) Bekendtgørelse nr. 351 af 18. juli 1983 om befordring af elever i folkeskolen og
  • 3) Bekendtgørelse nr. 235 af 22. april 1987 om befordring af syge og invaliderede elever i folkeskolen.

Undervisningsministeriet, den 10. januar 1995

Ole Vig Jensen

/ Kirsten Krogstrup

Officielle noter

Ingen