Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktiksteder for elever i erhvervsuddannelser


I medfør af lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 480 af 22. juni 1990, §§ 46, stk. 2, og 70, stk. 3, fastsættes:

§ 1. Det faglige udvalg træffer afgørelse af, om en virksomhed kan godkendes som praktiksted inden for udvalgets område, jf. § 5.

Stk. 2. Afgørelsen træffes på grundlag af en konkret vurdering af:

  • 1) om virksomheden vil kunne gennemføre praktikuddannelsen i overensstemmelse med de praktikregler, der er fastsat i vedkommende uddannelsesbekendtgørelse, og
  • 2) om virksomheden kan give eleven tilfredsstillende oplæringsforhold.

§ 2. Udvalgets afgørelse træffes på grundlag af ansøgning fra en virksomhed, eventuelt indsendt gennem en erhvervsskole.

Stk. 2. Ansøgningen kan foreligge i forbindelse med en uddannelsesaftale, indgået under forudsætning af, at virksomheden godkendes som praktiksted.

Stk. 3. Det faglige udvalg skal straks efter ansøgningens modtagelse søge de oplysninger, der er nødvendige for godkendelsesspørgsmålets afgørelse, tilvejebragt.

§ 3. De oplysninger om virksomheden, som det faglige udvalg finder nødvendige for afgørelsen, og som udvalget ikke allerede er i besiddelse af eller umiddelbart kan få fra det lokale uddannelsesudvalg, tilvejebringes ved virksomhedens besvarelse af et oplysningsskema. Skemaet udleveres af det faglige udvalg eller en erhvervsskole. Skolen tilbyder virksomheden bistand med ansøgning og besvarelse af oplysningsskemaet.

Stk. 2. Hvis oplysningsskemaets besvarelse ikke giver det faglige udvalg et fyldestgørende grundlag for afgørelsen af godkendelsesspørgsmålet, træffer udvalget afgørelse om, hvorledes de nødvendige supplerende oplysninger skal tilvejebringes. Dette kan ske ved

  • 1) mundtlig eller skriftlig kontakt med virksomheden,
  • 2) at indhente en udtalelse fra skolen eller det lokale uddannelsesudvalg eller
  • 3) efter aftale med virksomheden at undersøge denne gennem en besigtigelse, eventuelt ved det lokale uddannelsesudvalg.

§ 4. Det faglige udvalgs afgørelse skal træffes hurtigst muligt og skal foreligge inden 4 uger regnet fra ansøgningens modtagelse eller, hvis der er anvendt oplysningsskema, fra modtagelsen af skemaet i besvaret stand.

Stk. 2. Hvis 4 ugers fristen ikke kan overholdes, skal udvalget underrette virksomheden om grunden hertil samt om, hvornår afgørelsen kan forventes at foreligge.

§ 5. Udvalgets afgørelse i henhold til § 1 skal i almindelighed gå ud på, at virksomheden inden for en uddannelse

  • 1) godkendes,
  • 2) godkendes for en bestemt periode,
  • 3) godkendes for et eller flere nærmere angivne uddannelsesforhold eller
  • 4) godkendes på betingelse af, at virksomheden foretager nærmere angivne foranstaltninger.

Stk. 2. Hvis det faglige udvalg undtagelsesvis ikke kan godkende en virksomhed efter stk. 1, nr. 1 - 2, og i ganske særlige tilfælde heller ikke finder at have grundlag for at kunne fastsætte begrænsninger eller betingelser som omtalt i stk. 1, nr. 3 - 4, jf. stk. 3, går afgørelsen ud på, at virksomheden ikke kan godkendes som praktiksted.

Stk. 3. En godkendelse kan være begrænset til at angå bestemte dele af en erhvervsuddannelse eller et speciale. Godkendelsen kan være betinget af, at eleven modtager supplerende uddannelse på skole eller i en anden virksomhed. Udvalget skal da, eventuelt ved samarbejde med skole eller lokalt uddannelsesudvalg, søge at formidle, at sådan supplerende uddannelse, herunder ved kombinationsaftale, kan etableres.

Stk. 4. Træffer det faglige udvalg afgørelse om, at virksomheden godkendes med begrænsninger eller betingelser, jf. stk. 1, nr. 2-4, eller stk. 3, skal afgørelsen være ledsaget af en begrundelse. Begrundelsen skal indeholde sådanne oplysninger, at virksomheden kan se, hvilke foranstaltninger der skal foretages i virksomheden, for at den kan godkendes som praktiksted uden begrænsninger eller betingelser.

Stk. 5. En afgørelse efter stk. 2 om, at en virksomhed ikke kan godkendes som praktiksted, skal ledsages af begrundelse og vejledning til virksomheden om, hvilke foranstaltninger virksomheden skal gennemføre for at blive godkendt.

§ 6. Det faglige udvalgs afgørelse kan af virksomheden indbringes for Ankenævnet vedrørende praktikvirksomheder, jf. erhvervsuddannelseslovens § 47, stk. 1.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. januar 1991.

Stk. 2. Cirkulære nr. 121 af 2. juli 1982 om en frist for de faglige udvalgs behandling af visse sager vedrørende en virksomheds egnethed som uddannelsessted for lærlinge eller efg-elever bortfalder.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder også anvendelse på de faglige udvalgs behandling af sager vedrørende virksomheders egnethed som lære- eller praktiksted inden for uddannelser efter lov om lærlingeforhold, jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 16. marts 1987, og lov om erhvervsfaglige grunduddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 18. marts 1987.

Stk. 4. Det faglige udvalg kan inden for sit område fastsætte bestemmelser om, at virksomheder, der inden bekendtgørelsens ikrafttræden er godkendt efter de i stk. 3 nævnte regler, betragtes som godkendt i samme omfang med hensyn til sådanne erhvervsuddannelser, hvis praktikdel i det væsentlige svarer til praktikdelen af de uddannelser, med hensyn til hvilke godkendelse er meddelt. Tvivlsspørgsmål om denne godkendelses omfang forelægges af skolen til det faglige udvalgs afgørelse efter bekendtgørelsens regler.

Undervisnings- og Forskningsministeriet, den 15. januar 1991

Bertel Haarder

/ Arne Andreasen

Officielle noter

Ingen