Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om hverv som ledende lærer og hverv som uddannelses- og erhvervsvejleder ved erhvervsskolerne samt om skriftlige opgaver for elever og studerende på erhvervsskolerne


I henhold til §§ 1 og 2 i lov nr. 372 af 6. juni 1991 om fastlæggelse af regler om visse hverv m.v. ved erhvervsskolerne, i henhold til §§ 3 og 4 i lov nr. 347 af 24. maj 1989 om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse - deltidsuddannelser og enkeltfagskurser) og i henhold til § 28 i lov nr. 210 af 5. april 1989 om erhvervsskoler fastsættes:

Kapitel 1

Hverv som ledende lærer

§ 1. Det mindste antal hverv som ledende lærer ved den enkelte skole med tekniske uddannelser, jf. dog stk. 4, beregnes på følgende måde: (Antal årselever x 0,01) + (antal uddannelser x 0,3) = antal ledende lærere.

Stk. 2. Ved antal årselever forstås det antal årselever, der løbende indgår i skolens tilskudsberegning af de direkte undervisningsudgifter.

Stk. 3. Uddannelser, der indgår i den i stk. 1 anførte beregning, er de uddannelser, som skolen gennemfører i henhold til lov om erhvervsuddannelser, lov om de erhvervsgymnasiale uddannelser til højere handelseksamen og højere teknisk eksamen og lov om videregående teknikeruddannelser m.v.

Stk. 4. Bekendtgørelsens regler om hverv som ledende lærer finder ikke anvendelse ved uddannelsen som bygningskonstruktør.

§ 2. Mindsteforbruget af arbejdstid til hverv som ledende lærer på den enkelte skole med tekniske uddannelser, beregnes på følgende måde: Det beregnede antal ledende lærere x 446 arbejdstimer = arbejdstimetallet.

Stk. 2. Eventuelle justeringer af antal hverv og justeringer af arbejdstimetallet som følge af forskelle mellem det forventede og det opgjorte antal årselever, jf. § 1, stk. 2, foretages umiddelbart efter årselevindberetningerne i september, december, marts og juni.

§ 3. Ledende lærere udpeges af skolens ledelse for mindst et halvt år og normalt for en længere periode.

§ 4. Ved anvendelsen af ovennævnte regler skal der tages hensyn til skolens samlede funktions- og organisationsplan.

Kapitel 2

Hverv som uddannelses- og erhvervsvejleder

§ 5. Mindsteforbruget af arbejdstid til hverv som uddannelses- og erhvervsvejleder på den enkelte skole med tekniske uddannelser beregnes på følgende måde: Antal årselever x 4,90 arbejdstimer = arbejdstimetallet.

§ 6. Mindsteforbruget af arbejdstid til hverv som uddannelses- og erhvervsvejleder på den enkelte skole med merkantile uddannelser beregnes på følgende måde: Antal årselever x 3,45 arbejdstimer = arbejdstimetallet.

§ 7. Ved antal årselever, jf. §§ 5 og 6, forstås det antal årselever, der løbende indgår i skolens tilskudsberegning af de direkte undervisningsudgifter.

§ 8. Eventuelle justeringer af arbejdstimetallet foretages på samme grundlag og på samme måde, som anført i § 2, stk. 2.

Kapitel 3

Skriftlige opgaver for

elever og studerende på erhvervsskolerne

Område

§ 9. Reglerne i §§ 10-24 finder anvendelse på følgende uddannelser:

 • 1) Uddannelser efter lov om erhvervsuddannelser.
 • 2) Uddannelser efter lov om de erhvervsgymnasiale uddannelser til højere handelseksamen og højere teknisk eksamen.
 • 3) Kursus til højere handelseksamen efter bekendtgørelse nr. 764 af 5. november 1986:
 • a) 2. år af det 2-årige forløb og
 • b) det 1-årige forløb.
 • 4) Uddannelser efter lov om videregående teknikeruddannelser.

Stk. 2. Uddannelser, som er nævnt i stk. 1, og som er tilrettelagt efter bestemmelserne i lov om åben uddannelse, er omfattet af bekendtgørelsens regler.

Indhold

§ 10. Skolerne stiller efter reglerne i §§ 11-20 et antal skriftlige hjemmeopgaver til hver elev og hver studerende ud over den almindelige forberedelse til undervisningen. Det kan være skriftlige opgaver, øvelsesrapporter fra forsøg m.v. samt større projekter, der kan være tilrettelagt på tværs af fagene. Det anførte antal opgaver er angivet i et omfang, der svarer til hele eksamensopgaver på 4 timer, hvis ikke andet er anført, men opgaverne kan konkret stilles som mindre end hele eksamensopgaver eller som større projekter. Inden for de i §§ 13-16, 18 og 20 nævnte uddannelser og fag, kan skolerne, når opgaverne er tilrettelagt på tværs af fagene, betragte det anførte opgaveantal som en samlet ramme, inden for hvilken der kan ske omflytninger mellem fagene. Opgaverne rettes af læreren uden for undervisningstiden.

Erhvervsuddannelser

§ 11. I dekoratøruddannelsen, engroshandelsuddannelsen, informatikassistentuddannelsen, kontoruddannelsen og uddannelsen til salgsassistent stilles opgaver i de grundfag, som er anført nedenfor:

 

 Grundfag            Antal eksamensopgaver 

 1) Dansk (B)..................................... 11 

 2) Fremmedsprog (C): engelsk, fransk, 

 spansk, tysk, italiensk og russisk m.v. 

 a) Niveau 2 .......................................7 

 b) Niveau 3 .......................................9 

 3) Regnskabslære og virksomhedsøkonomi ............8 

 4) Salg og service (C) ............................7 

Stk. 2. I det særlige enkeltfag regnskab, som ækvivalerer faget regnskabslære og virksomhedsøkonomi, stilles opgaver svarende til 8 eksamensopgaver.

Stk. 3. Eksamensopgaver i fagene fremmedsprog (C), niveau 2, og salg og service (C) anses at have 3 timers varighed.

§ 12. I informatikassistentuddannelsen stilles opgaver i de område- op specialefag, som er anført nedenfor:

 

 Område- og 

 specialefag          Antal eksamensopgaver 

 1) Brugerservice ..................................7 

 2) Dansk og kommunikation ........................11 

 3) Driftsøkonomisk styring .......................11 

 4) Matematik .....................................10 

 5) Systemudvikling ...............................17 

§ 13. I erhvervsuddannelserne, bortset fra de i §§ 11 og 12 nævnte, stilles opgaver i de grundfag, som er anført nedenfor:

 

 Grundfag            Antal eksamensopgaver 

 1) Biologi ......................................2,5 

 2) Dansk (A) 

  a) 60 timers fag .............................5,0 

  b) 80 timers fag .............................7,0 

  c) 120 timers fag ...........................11,0 

 3) Fremmedsprog (A) .............................5,5 

 4) Fremmedsprog (B), udvidet niveau .............5,5 

 5) Fysik ........................................5,0 

 6) Kemi .........................................5,0 

 7) Matematik ....................................3,0 

 8) Matematik udvidet ............................5,5 

 9) Naturfag .....................................2,5 

 10) Naturfag udvidet ............................5,0 

 11) Salg og service (A) .........................6,0 

 12) Virksomhedens driftsøkonomi 

 og regnskab ....................................10,0 

Stk. 2. I det særlige enkeltfag regnskab, som ækvivalerer faget regnskabslære og virksomhedsøkonomi, stilles opgaver svarende til 8 eksamensopgaver.

§ 14. I følgende erhvervsuddannelser, hvor det af uddannelsesbekendtgørelsen fremgår, at der i område- og/eller specialefag er skriftlig eksamen, stilles i den skoleperiode, hvor faget afsluttes, opgaver, som anført nedenfor:

 

 Uddannelse          Antal eksamensopgaver 

 1) Auto- og autoelektromekaniker .................1 

 2) Beklædningshåndværker .........................1 

 3) Beklædningsoperatør ...........................1 

 4) Beslagsmed ....................................1 

 5) Brolægger/Struktør ............................1 

 6) Cykel- og motorcykeluddannelsen ...............1 

 7) Datamekaniker .................................3 

 8) Elektriker ....................................1 

 9) Elektronik- og svagstrøms- 

 uddannelsen ......................................1 

 10) Farverioperatør ..............................1 

 11) Finmekaniker .................................1 

 12) Flymekaniker ................................ 1,5 

 13) Frisør .......................................1 

 14) Grafisk trykker ..............................1 

 15) Industriarbejder .............................1 

 16) Industribogbinder ............................1 

 17) Industriteknikuddannelsen ....................1 

 18) Kosmetiker ...................................1 

 19) Kølemontør ...................................1 

 20) Lastvogns-, entreprenørmaskin- og 

 landbrugsmaskinuddannelsen .......................1 

 21) Maskinsnedker ................................1 

 22) Maskinuddannelsen ............................1 

 23) Mejerist .....................................1 

 24) Metalsmed ....................................1 

 25) Modelsnedker .................................1 

 26) Optometrist ..................................4 

 27) Plastmager/procesoperatør ....................1,5 

 28) Receptionist .................................4,5 

 29) Serigraf .....................................1 

 30) Skibstømrer ..................................1 

 31) Smed .........................................1 

 32) Strikkeoperatør ..............................1 

 33) Tandtekniker .................................1 

 34) Tekstiloperatør ..............................1 

 35) Transportarbejder ............................1 

 36) Urmager ......................................1 

 37) VVS-uddannelsen ..............................1 

 38) Værktøjsmager ................................1 

 39) Ædelsmed .....................................1 

Stk. 2. Eksamensopgaver anses at have 2 timers varighed i de erhvervsuddannelser, som er anført nedenfor:

 • 1) Auto- og autoelektromekaniker.
 • 2) Beslagsmed.
 • 3) Brolægger/Struktør.
 • 4) Cykel- og motorcykeluddannelsen.
 • 5) Elektriker.
 • 6) Elektronik- og svagstrømsuddannelsen.
 • 7) Finmekaniker.
 • 8) Frisør.
 • 9) Grafisk trykker.
 • 10) Industriarbejder.
 • 11) Industribogbinder.
 • 12) Industriteknikuddannelsen.
 • 13) Kølemontør.
 • 14) Lastvogns-, entreprenørmaskin- og landbrugsmaskinuddannelsen.
 • 15) Maskinuddannelsen.
 • 16) Metalsmed.
 • 17) Modelsnedker.
 • 18) Serigraf.
 • 19) Skibstømrer.
 • 20) Smed.
 • 21) Tandtekniker.
 • 22) Transportarbejder.
 • 23) Urmager.
 • 24) VVS-uddannelsen.
 • 25) Værktøjsmager.
 • 26) Ædelsmed.

Stk. 3. I uddannelsen til laborant stilles i område- og specialefag opgaver, som anført nedenfor:

 

 Område- og 

 specialefag          Antal eksamensopgaver 

 1) I 2. skoleperiode .............................5 

 2) I 3. skoleperiode ............................20 

 3) I 4. skoleperiode ............................25 

 4) I 5. skoleperiode ............................10 

Stk. 4. I uddannelsen til teknisk assistent stilles i område- og specialefag opgaver, som anført nedenfor:

 

 Område- og 

 specialefag          Antal eksamensopgaver 

 1) Driftsteknik og teknisk administration ........8 

 2) Naturlære .....................................6 

 3) Specialefag Driftsteknik1 ....................14 

 4) Specialefagene Konstruktion ..................10 

 5) Teknisk matematik .............................9 

§ 15. I de valgfag i erhvervsuddannelserne, der er tekniske eksamensfag (tx-fag), stilles opgaver, som anført nedenfor:

 

 Undervisningsfag       Antal eksamensopgaver 

 1) Dansk ........................................14,5 

 2) Engelsk .......................................7,5 

 3) Fransk ........................................5 

 4) Informationsteknologi .........................7 

 5) Matematik modul 1+2+3 tilsammen ..............15 

 6) Matematik modul 4 .............................6 

 7) Naturlære modul 1+2 tilsammen .................7 

 8) Naturlære modul 3+4 tilsammen .................8 

 9) Tysk ..........................................7,5 

§ 16. I de valgfag i erhvervsuddannelserne, der er tekniske eksamensfag svarende til højere teknisk eksamen, niveau C (htx-C-fag), stilles opgaver, som anført nedenfor:

 

 Undervisningsfag       Antal eksamensopgaver 

 1) Matematik modul 1+2 tilsammen ................11 

 2) Matematik modul 3 .............................3,5 

Uddannelsen til højere handelseksamen

§ 17. I uddannelsen til højere handelseksamen efter lov om de erhvervsgymnasiale uddannelser stilles opgaver, som anført nedenfor:

 

 Undervisningsfag       Antal eksamensopgaver 

 1) Dansk niveau A: 

 a) 1. år .........................................7 

 samt 1 rapport ...................................2,5 

 b) 2. år .........................................8 

 2) Ekstern økonomiinformation 

 niveau A ........................................11 

 3) Fremmedsprog: engelsk, fransk, 

 spansk, tysk, italiensk og russisk m.v. 

 a) Niveau C (i 1. års undervisning som 

 begyndersprog) ..................................13 

 b) Niveau C (som fortsættersprog eller 

 i 2. års undervisning som 

 begyndersprog) ..................................11 

 c) Niveau B .....................................11 

 d) Niveau A .....................................11 

 4) Informationsbehandling med 

 organisation 

 a) Niveau B (a ca. 5 maskinskrevne 

 sider) ...........................................9 

 b) Niveau A (a ca. 5 maskinskrevne 

 sider) ...........................................9 

 5) Markedsføring 

 a) Niveau B .....................................11 

 b) Niveau A .....................................10 

 6) Matematik 

 a) Niveau C .....................................15 

 b) Niveau B .....................................13 

 c) Niveau A .....................................11 

 7) Produktionsøkonomi niveau A ..................11 

 8) Regnskabslære og virksomhedsøkonomi 

 a) Niveau B .....................................13 

 b) Niveau A .....................................11 

Stk. 2. Eksamensopgaver i fagene dansk, fremmedsprog, niveau A, og markedsføring, niveau A, anses at have 5 timers varighed.

Højere teknisk eksamen

§ 18. I uddannelsen til højere teknisk eksamen efter lov om de erhvervsgymnasiale uddannelser stilles opgaver, som anført nedenfor:

 

 Undervisningsfag       Antal eksamensopgaver 

 1) Biologi (C) ...................................9 

 2) Dansk (B) ....................................17 

 3) Engelsk (B) ...................................9 

 4) 2. fremmedsprog (B) ...........................9 

 5) Fysik (B) ....................................20 

 6) Fysik (A) ....................................45 

 7) Kemi (C) ......................................9 

 8) Kemi (B) .....................................20 

 9) Kemi (A) .....................................40 

 10) Matematik (B) ...............................30 

 11) Matematik (A) ...............................45 

 12) Samfundsfag (C) ..............................6 

 13) Teknologi (B) ................................5 

 14) Teknologi (A) ................................7 

 15) Teknikfag (B) ................................4,5 

 16) Teknikfag (A) ................................5,5 

 17) Valgfag (C) ..................................5 

Stk. 2. Eksamensopgaver i faget dansk anses at have 5 timers varighed. I teknikfag og teknologifag udfærdiges der eksamensrapporter på 15-30 normalsider. Det er en forudsætning for, at der gives opgaver i valgfag, at der er skriftligt arbejde i forbindelse med eksamen i det pågældende valgfag.

Kursus til højere handelseksamen

§ 19. I 2. år af det 2-årige kursus og på det 1-årige kursus til højere handelseksamen efter bekendtgørelse nr. 764 af 5. november 1986 stilles opgaver, som anført nedenfor:

 

 Undervisningsfag       Antal eksamensopgaver 

 1) Afsætningsøkonomi ............................11 

 2) Dansk .........................................8 

 3) Databehandling (a ca. 5 maskin- 

 skrevne sider) ...................................9 

 4) Ekstern økonomiinformation ...................11 

 5) Fremmedsprog: engelsk, fransk, 

 spansk, tysk, italiensk og russisk m.v. 

 a) Niveau II ....................................13 

 b) Niveau III ...................................11 

 c) Niveau IV 

 2-årigt kursus ..................................12 

 1-årigt kursus ..................................11 

 d) Niveau V .....................................11 

 6) Maskinskrivning med etb, niveau II ............7 

 7) Matematik 

 a) Niveau II A og II B ...........................7 

 b) Niveau III ...................................13 

 c) Niveau IV ....................................11 

 8) Organisation med kommunikation ...............11 

 9) Produktionsøkonomi ...........................11 

 10) Regnskabslære/driftsøkonomi .................12 

 11) Økonomistyring ..............................11 

Videregående teknikeruddannelser

§ 20. I de videregående teknikeruddannelser stilles opgaver, som anført nedenfor:

 

 Uddannelser          Antal eksamensopgaver 

 1) Byggetekniker 

 trin 1 ..........................................37 

 trin 2 ..........................................37 

 trin 3 ..........................................37 

 2) Bygningskonstruktør 

 trin 1 ..........................................33 

 trin 2 ..........................................33 

 trin 3 ..........................................33 

 3) Eksporttekniker 

 trin 1 ..........................................16 

 trin 3 ..........................................31 

 trin 5 ..........................................55 

 trin 7 ..........................................55 

 4) Elektrotekniktekniker 

 trin 1 ..........................................47 

 trin 2 ..........................................63 

 trin 3 ..........................................47 

 5) El-installatør 

 trin 1 ..........................................35 

 trin 2 ..........................................35 

 trin 3 ..........................................35 

 6) Gas-tekniker 

 trin 1 ..........................................28 

 7) GVS-mester 

 trin 1 ..........................................26 

 8) Hotel- og restaurationslederuddannelsen 

 trin 1 ..........................................22 

 trin 2 ..........................................22 

 trin 3 ..........................................22 

 9) Industriel produktudvikler 

 trin 1 ...........................................8 

 trin 2 ...........................................8 

 trin 3 ...........................................8 

 trin 4 ...........................................8 

 10) Kemotekniker 

 trin 1 ..........................................35 

 trin 2 ..........................................35 

 trin 3 ..........................................29 

 11) Laboratorietekniker 

 trin 1 ..........................................35 

 trin 2 ..........................................35 

 trin 3 ..........................................29 

 12) Landmålingstekniker 

 trin 1 ..........................................16 

 13) Levnedsmiddeltekniker 

 trin 1 ..........................................28 

 trin 2 ..........................................35 

 trin 3 ..........................................35 

 14) Maskintekniker 

 trin 1 ..........................................28 

 trin 2 ..........................................28 

 trin 3 ..........................................28 

 15) Mejeribrugsstuderende 

 trin 1 ..........................................19 

 16) Mejeritekniker 

 trin 1 ..........................................31 

 trin 2 ..........................................29 

 17) Miljøtekniker 

 trin 1 ..........................................35 

 trin 2 ..........................................35 

 trin 3 ..........................................29 

 18) Måletekniker 

 trin 1 ..........................................35 

 trin 2 ..........................................35 

 trin 3 ..........................................28 

 19) Produktionstekniker 

 trin 1 ..........................................28 

 trin 2 ..........................................28 

 20) Stærkstrømstekniker 

 trin 1 ..........................................35 

 trin 2 ..........................................35 

 trin 3 ..........................................47 

 21) Trætekniker 

 trin 1 ..........................................28 

 trin 2 ..........................................28 

 trin 3 ..........................................28 

 22) VF-uddannelsen 

 trin 1 ..........................................16 

 trin 2 ...........................................8 

 23) VVS-tekniker 

 trin 1 ..........................................28 

 trin 2 ..........................................28 

Andre skriftlige opgaver

§ 21. Ud over det skriftlige hjemmearbejde, der er nævnt i §§ 11-20, kan der i de nævnte undervisningsfag og på de nævnte niveauer i forbindelse med undervisningen stilles skriftlige opgaver, som enten løses i undervisningstiden eller som hjemmearbejde i stedet for elevernes og de studerendes almindelige forberedelse til undervisningstiden. Disse opgaveløsninger skal ikke rettes af læreren, men gennemgås i fællesskab i klassen eller i grupper.

§ 22. I de undervisningsfag og på de niveauer, der ikke er nævnt i §§ 11-20, kan skolen bestemme, at der skal stilles hjemmeopgaver, som læreren skal rette uden for undervisningstiden, forudsat at der indgås lokal aftale om tiden til rettearbejde, jf. § 5, stk. 2, i Finansministeriets cirkulære APD. nr. 31/91 af 25. april 1991 om arbejdstid m.v. for lærere og ledere ved erhvervsskolerne.

§ 23. Det opgaveantal, der er anført i §§ 11-20, omfatter ikke eksamensopgaver.

Kapitel 4

Klager

§ 24. Klager, herunder klager over, at det foreskrevne antal opgaver ikke er blevet stillet, eller at de stillede opgaver ikke er blevet rettet, kan indbringes for skolen. Klager kan ikke indbringes for Undervisnings- og Forskningsministeriet.

Stk. 2. Klagen indgives til skolen senest 2 uger inden undervisningens ophør.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 25. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 29. januar 1992 og har virkning fra 1. august 1991.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 557 af 17. juli 1991 om hverv som ledende lærer og hverv som uddannelses- og erhvervsvejleder ved erhvervsskolerne ophæves.

Undervisnings- og Forskningsministeriet, den 16. januar 1992

Bertel Haarder

/ Sonja Lundqvist

Officielle noter

Ingen