Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen


I medfør af § 52 i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 311 af 25. april 1994, fastsættes:

§ 1. Skolens regler for orden og samvær skal bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål.

§ 2. Eleverne og lærerne skal i samarbejde medvirke til et godt arbejdsklima i skolen og i de enkelte klasser og til, at eleverne får forståelse for skolens regler for orden og samvær.

Stk. 2. Hvis en elev ikke overholder skolens regler for orden og samvær, skal lærerne gennem samtaler med eleven og hjemmet søge afklaret årsagen hertil med henblik på at bibringe eleven forståelse for ordensreglernes betydning.

§ 3. Bekendtgørelsen fastsætter de øvre rammer for foranstaltninger, der kan iværksættes over for elever, der overtræder skolens ordensregler.

Stk. 2. Skolebestyrelsen fastsætter ordensregler for skolen og kan tillige fastsætte principper for anvendelse af foranstaltninger over for elever, der ikke overholder ordensreglerne.

Stk. 3. Beslutning om iværksættelse af foranstaltninger over for en elev træffes af skolens leder, jf. dog § 8, stk. 2 og 3.

§ 4. Hvis hensynet til undervisningen af resten af klassen eller holdet gør det nødvendigt, kan en elev overføres til anden undervisning på skolen i enkelte timer eller resten af dagen.

§ 5. Over for en elev, der trods forudgående samtaler, påtaler eller advarsler ikke overholder skolens ordensregler, kan følgende foranstaltninger tages i anvendelse:

  • 1) Eftersidning i op til 1 time for elever på 3.-10. klassetrin, jf. § 6, stk. 1.
  • 2) Udelukkelse fra undervisningen i indtil en uge af elever på 3.-10. klassetrin, jf. § 6, stk. 2.
  • 3) Varig overflytning til en parallelklasse ved samme skole af elever på 3.-10. klassetrin, jf. § 6, stk. 3.
  • 4) Overflytning til en klasse på tilsvarende klassetrin ved en anden skole i kommunen af elever på 3.-10. klassetrin, jf. § 6, stk. 4.
  • 5) Udskrivning af folkeskolen af elever på 10. klassetrin, jf. § 7.

§ 6. Eftersidning i medfør af § 5, nr. 1, er betinget af forudgående meddelelse til hjemmet og af, at eleven er under fornødent tilsyn. Eftersidning må ikke hindre eller væsentligt forsinke en elevs hjemtransport.

Stk. 2. Udelukkelse af en elev fra den almindelige undervisning i medfør af § 5, nr. 2, er betinget af forudgående meddelelse til hjemmet og af, at eleven i udelukkelsestiden er under fornødent tilsyn. Udelukkelse kan kun i særlige tilfælde finde sted to gange inden for samme skoleår.

Stk. 3. Varig overflytning af en elev til en parallelklasse ved samme skole i medfør af § 5, nr. 3, er betinget af, at forældrene forudgående har haft lejlighed til at udtale sig.

Stk. 4. Skolelederen kan iværksætte overflytning til en anden skole i kommunen i medfør af § 5, stk. 4, hvis eleven, dennes forældre og skolelederen ved den nye skole kan tilslutte sig overflytningen, og hvis overflytningen ikke vil medføre merudgifter for kommunen.

Stk. 5. Hvis overflytning ikke kan gennemføres efter stk. 4, træffer kommunalbestyrelsen på grundlag af indstilling fra skolelederen og efter hensyntagen til forældrenes ønske om, til hvilken anden skole eleven skal overføres, beslutning om overflytning skal finde sted, og i bekræftende fald til hvilken skole, overflytning skal ske.

§ 7. Udskrivning af folkeskolen af en elev på 10. klassetrin, jf. § 5, nr. 5, besluttes af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra skolelederen, jf. dog stk. 3. Før indstilling afgives, skal eleven have haft lejlighed til at udtale sig. Er eleven undergivet forældremyndighed, skal tillige forældrene have haft lejlighed til at udtale sig.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at en elev, der i medfør af § 5, nr. 5, udskrives af folkeskolen, overflyttes til en anden uddannelses- eller beskæftigelsesforanstaltning.

Stk. 3. Hvis eleven kan tilslutte sig udskrivningen, kræves der ikke tilslutning fra kommunalbestyrelsen.

§ 8. Legemlig straf må ikke anvendes.

Stk. 2. For at afværge, at elever øver vold mod andre eller ødelægger eller beskadiger ting, kan der anvendes magt i nødvendigt omfang.

Stk. 3. En elev, over for hvem der anvendes magt af den i stk. 2 nævnte karakter, kan af læreren omgående udelukkes fra klassen, hvorefter skolelederen træffer beslutning om de nødvendige videre foranstaltninger.

§ 9. I de tilfælde, hvor der er grund til at antage, at en elevs uhensigtsmæssige opførsel skyldes sociale og emotionelle vanskeligheder, skal skolen i stedet for iværksættelse af foranstaltningen efter § 5 rette henvendelse til pædagogisk-psykologisk rådgivning med henblik på specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og/eller til de sociale myndigheder.

Stk. 2. Henvendelse til de sociale myndigheder om problemer, der ligger uden for bestemmelserne om underretningspligt i lov om social bistand, må normalt ikke ske, før skolen forgæves har opfordret forældrene til selv at rette henvendelse hertil. Forældrene skal i alle tilfælde underrettes om enhver henvendelse til de sociale myndigheder.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 1995.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 457 af 10. juli 1986 med tilhørende cirkulære af 10. juli 1986 om fremme af god orden i folkeskolen ophæves.

Undervisningsministeriet, den 12. januar 1995

Ole Vig Jensen

/ Annegrete Østerbye

Officielle noter

Ingen