Senere ændringer til forskriften
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse angaaende Bøjningen af Udsagnsordenes Tillægsmaader (* 1)


Efter at Ministeriet i Anledning af flere til det rettede Forespørgsler om Forstaaelsen af den i Bekendtgørelse af 15de December 1900, 2det Punktum, givne Regel om Bøjningen af Udsagnsordenes Tillægsmaader har forhandlet med forskellige sprog- og undervisningskyndige Mænd, formener man ikke at burde fastholde den nævnte Regel, hvorfor det paagældende Stykke af Bekendtgørelsen (fra Ordene: »I de med Hjælpeverberne »være« og »blive« - »til Ordene: »(ikke »fanget«) o.l.' herved ophæves.

Hvilket herved bekendtgøres til fornøden Iagttagelse ved samtlige de Ministeriets Overtilsyn underlagte Skoler og Seminarier.

Redaktionel note
  • (* 1) Knytter sig til retskrivningsbekendtgørelse nr. 24 af 27/02 1892