Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om optagelse på seminarier, der uddanner lærere til folkeskolen


I henhold til § 5, jfr. § 3, i lov om uddannelse af lærere til folkeskolen, jfr. lovbekendtgørelse nr. 334 af 4. juni 1985, og § 2, jfr. § 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jfr. lovbekendtgørelse nr. 742 af 31. oktober 1986, fastsættes:

Kapitel 1

Optagelsesbetingelser

§ 1. Optagelse på et seminarium til uddannelsen af lærere til folkeskolen er betinget af, at ansøgeren har bestået en af følgende eksaminer:

 • 1) Studentereksamen, herunder færøsk studentereksamen.
 • 2) Højere forberedelseseksamen, herunder færøsk og grønlandsk højere forberedelseseksamen.
 • 3) Højere handelseksamen.
 • 4) Afsluttende eksamen fra et husholdningsseminarium, faglærereksamen fra Danmarks Højskole for Legemsøvelser eller fra Det Trierske Faglærerkursus, almen musikpædagogeksamen, adgangsprøve til Danmarks Tekniske Højskole, eksamen fra teknika eller som bygningskonstruktør, styrmands-, skibsfører- eller udvidet maskinisteksamen, eksamen som socialrådgiver, 2- eller 3-sproglig korrespondenteksamen fra en handelshøjskole (handelshøjskoleafdeling), den almene erhvervsøkonomiske eksamen, diplomprøve efter erhvervsøkonomiske specialstudier eller har gennemgået 12 års skolegang på en Rudolf Steiner-skole.
 • 5) En eksamen fra et fremmed land, med hvilket Danmark har truffet aftale om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, som i det pågældende land giver adgang til en tilsvarende uddannelse.

Stk. 2. Ved optagelse på grundlag af eksamen efter stk. 1, nr. 5, kan Undervisningsministeriet, Direktoratet for Folkeskolen og Seminarier m.v., forlange en prøve i dansk bestået inden optagelsen.

§ 2. Direktoratet kan ved særlig tilladelse give adgang til uddannelsen for ansøgere, der ikke opfylder betingelserne efter § 1, men som har andre tilsvarende kvalifikationer. Direktoratet kan bemyndige seminariernes rektorer til at give sådanne tilladelser inden for nærmere af direktoratet angivne rammer.

Kapitel 2

Optagelsespladser

§ 3. Undervisningsministeren fastsætter hvert år inden den 15. april antallet af optagelsespladser ved hvert seminarium (hvert optagelsesområde). Seminarier, der omfatter både dag- og aftenundervisning, betragtes i denne henseende som to seminarier (optagelsesområder).

Kapitel 3

Særlige bestemmelser om optagelse under adgangsbegrænsning

§ 4. Hvis antallet af ansøgere, der kan optages efter kapitel 1, ved det enkelte seminarium overstiger antallet af optagelsespladser, opdeles pladserne i to grupper for de ansøgerkategorier, der er angivet i §§ 5 og 12. Direktoratet fastsætter hvert år inden 15. april gruppernes størrelse.

Stk. 2. Hvis antallet af optagelsespladser i gruppe II ikke kan besættes fuldt ud med ansøgere i denne ansøgerkategori, flyttes de overskydende optagelsespladser til gruppe I.

§ 5. Optagelsespladserne i gruppe I tildeles ansøgere med de eksaminer, der er nævnt i § 1, stk. 1, nr. 1-3. Optagelse sker efter faldende pointtal.

Stk. 2. Der kan i alt højst opnås 14 point, der gives efter følgende regler:

 • 1) For gennemsnit af karaktererne ved den adgangsgivende eksamen efter stk. 1:
   
  
   9,0 og derover ......................................... 4 point 
  
   8,5-8,9 ................................................ 3 point 
  
   8,0-8,4 ................................................ 2 point 
  
   7,5-7,9 ................................................ 1 point 
  
  

I karaktergennemsnittet indgår de karakterer, der medregnes ved afgørelsen af, om den adgangsgivende eksamen er bestået. Gennemsnittet beregnes med 1 decimal. Direktoratet fastsætter særlige regler om pointsberegning for adgangsgivende eksaminer, hvor der er anvendt en anden karakterskala end 13-skalaen.

 • 2) For afsluttet, erhvervsforberedende uddannelse, jfr. § 6: højst 2 point.
 • 3) For erhvervsarbejde, jfr. §§ 7 og 8, i:
   
  
   9-14 måneder .......................................... 1 point 
  
   15-23 måneder .......................................... 2 point 
  
   24-29 måneder .......................................... 3 point 
  
   30 måneder og derover .................................. 4 point 
  
   4) For fritidsledervirksomhed, jfr. § 9, i 
  
   mindst 3 år ............................................ 1 point 
  
   mindst 5 år ............................................ 2 point 
  
  
 • 5) For højskoleophold, jfr. § 10, stk. 1: højst 1 point
 • 6) For udlandsophold m.v., jfr. § 10, stk. 2: højst 1 point.

Stk. 3. Pointgivningen foretages af seminariets rektor eller efter rektors bemyndigelse.

§ 6. Afsluttet, erhvervsforberedende uddannelse, der ikke er adgangsgivende efter § 1, og som hører til uddannelserne for de 16-19 årige, medregnes som pointgivende, hvis uddannelsen har varet mindst 10 måneder ud over tidspunktet for undervisningspligtens ophør, jfr. lov om folkeskolen § 34, stk. 1.

Stk. 2. Direktoratet udsender nærmere regler om pointgivningen efter stk. 1, herunder om, for hvilke uddannelser der gives 1 point, henholdsvis 2 point, og om dokumentation for uddannelsen.

§ 7. Erhvervsarbejde godkendes som pointgivende under følgende betingelser (alment erhvervsarbejde):

 • 1) a. Erhvervsarbejde i mindst 30 timer om ugen godkendes med det antal måneder, som erhvervsarbejdet har varet.

b. Erhvervsarbejde i mindst 15-29 timer om ugen godkendes med halvdelen af det antal måneder, som erhvervsarbejdet har varet, under forudsætning af, at der indgår en arbejdsperiode på mindst 12 sammenhængende måneder.

Timetallet kan beregnes som et gennemsnit over en periode på indtil 4 uger.

 • 2) Erhvervsarbejdet skal være aflønnet i form af penge eller naturalløn. Arbejde som selvstændig erhvervsdrivende godkendes som erhvervsarbejde.
 • 3) Erhvervsarbejdet skal ligge forud for den 1. juli i ansøgningsåret.
 • 4) Arbejdets art, perioden, antallet af ugentlige timer og aflønningen skal være dokumenteret.

Stk. 2. I erhvervsarbejdet kan medregnes:

 • 1) Aftjent værnepligt.
 • 2) Dokumenterede arbejdsløshedsperioder i følgende omfang:

-------------------------------------------------------------------

 

 Samlet erhvervsarbejde,              Heraf arbejdsløs 

 jfr. stk. 1, nr. 1                hed 

 ------------------------------------------------------------------- 

 9-14 måneder ...................................... 1 måned 

 15-23 måneder ...................................... 2 måneder 

 24-29 måneder ...................................... 3 måneder 

 30 måneder og derover .............................. 4 måneder 

Stk. 3. Erhvervsarbejde som led i et formaliseret uddannelsesforløb kan ikke godkendes.

Stk. 4. Ansøgere kan ikke få godkendt erhvervsarbejde, som de har haft samtidig med, at de kvalificerede sig til den adgangsgivende eksamen, medmindre de var fyldt 20 år på arbejdstidspunktet. Dette gælder dog ikke deltagere i aftenstudenterkurser, enkeltfagkurser til højere forberedelseseksamen, handelsskolernes statskontrollerede enkeltfagskurser og lignende.

§ 8. I erhvervsarbejdet kan indgå indtil 15 måneders ulønnet, studierelevant erhvervsarbejde, der opfylder betingelserne i § 7, stk. 1, nr. 1, om timetal og som ikke falder ind under bestemmelserne i § 7, stk. 3 og 4.

Stk. 2. Som studierelevant erhvervsarbejde regnes virksomhed som pædagogisk eller socialt arbejdende medhjælper ved en eller flere af følgende institutioner m.v.:

a. Folkeskoler, friskoler og private grundskoler eller grundskolekursus, skole- og kursusformer under lov om fritidsundervisning m.v. (bortset fra brevskoler), amtskommunale forberedelseskursus, folkehøjskoler, landbrugsskoler, husholdningsskoler, efterskoler, institutioner med lærlinge- eller efg-undervisning eller lignende faglig undervisning, specialskoler, værkstedsskoler, frivillig undervisning for skoleelever og lignende undervisningsvirksomhed.

b. De af bistandsloven omfattede dag- og døgninstitutioner (børnehaver, fritidshjem, børne- og ungdomshjem, dagcentre og plejehjem for ældre, særforsorgsinstitutioner m.v.).

c. Andre institutioner med pædagogisk eller socialt sigte, f.eks. klubber, omsorgsarbejde for ældre, vejledning, opsøgende arbejde, hospitaler og fængsler.

Stk. 3. Ulønnet erhvervsarbejde dokumenteres ved en attestation fra institutionens ledelse med angivelse af arbejdets art, perioden og det gennemsnitlige antal ugentlige timer, hvori den pågældende har deltaget i arbejde, samt bekræftelse af, at arbejdet er ulønnet.

§ 9. Som fritidsledervirksomhed regnes lønnet eller ulønnet leder eller instruktørvirksomhed i børne- og ungdomsorganisationer, i politisk ungdomsarbejde, i gymnastik- og idrætsforeninger, i interessegrupper for børn og unge samt anden lignende virksomhed med pædagogisk eller socialt sigte, der ikke opfylder betingelserne for at kunne medregnes som pointgivende efter §§ 7 og 8.

Stk. 2. Virksomhed efter stk. 1 medregnes som pointgivende, hvis den ligger efter ansøgerens fyldte 15. år og har haft en samlet varighed af mindst 3, henholdsvis 5 år.

Stk. 3. Direktoratet udsender nærmere vejledning om pointgivningen for virksomhed efter stk. 1 og om dokumentation for virksomheden.

§ 10. Deltagelse i et godkendt kursus af mindst 16 ugers varighed på en folkehøjskole (herunder ungdomshøjskole), husholdningsskole eller et tilsvarende kursus medregnes som pointgivende.

Stk. 2. Deltagelse i rejser og ophold i udlandet af mindst 4 måneders sammenhængende varighed medregnes som pointgivende. Højskoleophold i udlandet er samtidig pointgivende efter stk. 1. Eventuelt erhvervsarbejde under udlandsophold er samtidig pointgivende i henhold til § 7.

Stk. 3. Direktoratet udsender nærmere regler om betingelserne for opnåelse af point og om dokumentation for deltagelse i kurser, rejser m.v. efter stk. 1 og 2.

§ 11. Hvis flere ansøgere til et seminarium har samme pointtal, og de ikke alle kan optages inden for antallet af optagelsespladser i gruppe I, optages der blandt disse ansøgere efter kriterier fastsat af seminarierektoren efter forhandling med lærerrådet, der indhenter en udtalelse herom fra fællesudvalget.

Stk. 2. Seminariets rektor indberetter til direktoratet, hvilke kriterier der har været lagt til grund ved udvælgelsen efter stk. 1.

§ 12. Optagelsespladserne i gruppe II tildeles følgende ansøgere:

 • a) Ansøgere, der har fået særlig tilladelse efter § 2 (dispensater).
 • b) Ansøgere, der alene har de eksaminer, der er nævnt i § 1, stk. 1, nr. 4 og 5.
 • c) Ansøgere med de i § 1, stk. 1, nr. 1-3, nævnte eksaminer, der på grund af særlige forhold ikke har kunnet optages gennem gruppe I. Direktoratet udsender nærmere vejledning herom.

Stk. 2. Seminariets rektor gennemgår sammen med lærerrådet ansøgningerne fra ansøgere med de i § 1, stk. 1, nr. 1-3 nævnte eksaminer, der ikke har kunnet optages gennem gruppe I, med henblik på en vurdering af, hvem af disse ansøgere der kan henføres under stk. 1, litra c. Seminariets rektor afgør herefter efter forhandling med lærerrådet, hvilke af ansøgerne under stk. 1, litra a., b. og c., der kan optages.

Stk. 3. Seminariets rektor indberetter til direktoratet, med hvilke begrundelser ansøgere under stk. 1, litra c. er optaget.

Kapitel 4

Fremgangsmåden ved ansøgning og optagelse

§ 13. Der optages studerende ved seminarierne en gang om året, pr. 1. august.

Stk. 2. Optagelse sker ved det enkelte seminarium.

Stk. 3. Der foretages en koordinering af tilmeldings- og optagelsesproceduren ved seminarierne og andre videregående uddannelsesinstitutioner. Undervisningsministeriet, Direktoratet for de Videregående Uddannelser fastsætter særlige regler herom.

Særlige ansøgnings- og svarfrister

§ 14. Følgende ansøgere skal inden den 15. marts i det år, hvor optagelse søges, indsende en foreløbig ansøgning til Direktoratet for Folkeskolen og Seminarier m.v. eller til et seminarium med redegørelse og dokumentation for deres kvalifikationer:

 • a) Ansøgere med udenlandsk eksamen efter § 1, stk. 1, nr. 5.
 • b) Ansøgere, der søger om adgang til uddannelsen ved særlig tilladelse efter § 2 (dispensater).

Stk. 2. Inden udgangen af maj giver direktoratet/seminariet, jfr. § 2, ansøgerne meddelelse om, enten at de ikke kan optages på det foreliggende grundlag, eller at de - eventuelt efter aflæggelse af visse nærmere angivne prøver - har adgang til uddannelsen; men at de må søge optagelse på et seminarium, og at optagelse afhænger af de særlige bestemmelser i kapitel 3.

Forhåndsgodkendelse af erhvervsarbejde

§ 15. Ansøgerne skal have erhvervsarbejde godkendt, inden ansøgning om optagelse sendes til seminarierne. Ansøgning om godkendelse skal indsendes til Københavns, Århus eller Odense Universitet eller til Aalborg Universitetscenter. Fristen for ansøgning om forhåndsgodkendelse er den 1. juni. Men når der foreligger ganske særlige forhold i forbindelse med overskridelse af fristen, kan godkendelsesinstitutionerne behandle anmodninger om godkendelse efter denne frist. Godkendelse gives ved en godkendelsesattest, der også omfatter tidligere godkendt erhvervsarbejde. Institutionen afgiver svar senest den 22. juni.

Stk. 2. Erhvervsarbejdet skal dokumenteres over for universitetet/centret som angivet i § 7, stk. 1, nr. 4, og § 8, stk. 3. Dokumentationen for erhvervsarbejde skal være i original. Eventuelle tidligere udstedte godkendelsesattester, jfr, stk. 1, vedlægges. Godkendelse for arbejde i juni måned kan ske på grundlag af en foreløbig dokumentation, således at endelig dokumentation kan kræves fremlagt senere.

Stk. 3. Når erhvervsarbejde en gang er godkendt, kan godkendelsesattesten anvendes som dokumentation for erhvervsarbejde efter §§ 7 og 8 ved ansøgning om optagelse de følgende år ved institutioner under den koordinerede tilmelding.

Almindelig ansøgningsfrist

§ 16. Ansøgere skal i det år, hvor optagelse søges, indsende et særligt ansøgningsskema til det seminarium, de søger optagelse på. Ansøgningsskemaet skal være seminariet i hænde inden den 1. juli kl. 12.00. Ansøgere, der søger optagelse på flere seminarier eller både på et seminarium (seminarier) og ved en eller flere andre uddannelsesinstitutioner under den koordinerede tilmelding, skal indsende et ansøgningsskema til hver af de pågældende uddannelsesinstitutioner. Der skal på hvert ansøgningsskema angives en prioritering af alle de ønskede institutioner og optagelsesområder m.v. Det højeste antal optagelsesområder m.v., der kan søges af den enkelte ansøger, skal fremgå af skemaerne.

Stk. 2. Med ansøgningsskemaet indsendes dels dokumentation for adgangsgrundlaget (eksamensbeviser m.v., særlig tilladelse efter § 2), dels et eksemplar af godkendelsesattesten efter § 15 og dels dokumentation for eventuel afsluttet erhvervsforberedende uddannelse, jfr. § 6, eventuel fritidsledervirksomhed, jfr. § 9, samt eventuelt højskoleophold eller udlandsophold, jfr. § 10. Der må kun medsendes en godkendelsesattest, jfr. § 15, stk. 1.

Stk. 3. Dokumentationen for adgangsgrundlaget indsendes i bekræftet kopi. Hvis optagelse søges flere steder, skal dokumentationen sendes til alle institutionerne. Original dokumentation kan kræves forevist af de optagne efter optagelsen.

Stk. 4. Sammen med ansøgningsskema og dokumentation indsendes et særskilt prioriteringsskema til den højest prioriterede uddannelsesinstitution. Prioriteringsskemaet skal indeholde samme oplysninger om prioritering af de ønskede optagelsesområder og institutioner som ansøgningsskemaet, jfr. stk. 1. Prioriteringsskemaet skal indsendes, selv om ansøgeren kun søger optagelse ved en uddannelsesinstitution eller et optagelsesområde.

Stk. 5. Ansøgningsskemaer og prioriteringsskemaer udleveres af uddannelsesinstitutionerne. Med ansøgningsskemaet følger en vejledning, hvoraf det bl.a. fremgår, hvilke institutioner der er omfattet af den koordinerede tilmelding, og hvori der gives oplysning om klageadgangen jfr. § 20..

Svarfrist

§ 17. Senest den 28. juli giver seminarierne meddelelse til de ansøgere, der optages på seminariet.

Stk. 2. Til de ansøgere, der ikke kan optages ved nogen af de søgte institutioner, sender sekretariatet for den koordinerede tilmelding (Tilmeldingssekretariatet) meddelelse om afvisningen.

Sygeeksamen m.v.

§ 18. Ansøgere, der skal til sygeeksamen, og ansøgere, der afslutter eksamen i eksamensterminen ved optagelsen, men som ikke ved ansøgningsfristens udløb har modtaget det endelige eksamensbevis, skal indsende ansøgnings- og prioriteringsskemaer inden for fristen i § 16, stk. 1, med en foreløbigt beregnet eksamenskvotient. Sådanne ansøgere får ikke svar inden for fristen i § 17, men skal snarest efter sygeeksamen m.v. indsende eksamensbeviset til den eller de søgte institutioner. Ansøgerne optages derefter på det højest prioriterede optagelsesområde m.v., hvor ansøgere med tilsvarende antal point m.v., jfr. §§ 5, 11 og 12, har kunnet optages. Sådanne ansøgere kan optages uden for det fastsatte antal optagelsespladser.

Kapitel 5

Dispensation

§ 19. Direktoratet for Folkeskolen og Seminarier m.v. kan fravige bestemmelserne i §§ 4 og 14-18, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

Kapitel 6

Klage

§ 20. Klager over en seminarierektors afgørelser efter denne bekendtgørelse indgives til rektor senest 4 uger, efter at afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis klagen ikke tages til følge, og klageren fastholder klagen, videresender rektor straks denne - bilagt en udtalelse - til Direktoratet for Folkeskolen og Seminarier m.v.

Stk. 2. Direktoratets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Kapitel 7

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser m.v.

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. marts 1987.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 155 af 9. april 1979 om optagelse på seminarier, der uddanner lærere til folkeskolen, ophæves.

Undervisningsministeriet, den 21. januar 1987

P. M. V.

Helge Thomsen

/Ida Dybdal

Officielle noter

Ingen