Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om teknonomkursus


I medfør af § 2, jf. § 3 a, i lov nr. 191 af 4. juni 1964 om godkendelse af handelsskoler, tekniske skoler samt maskinmester- og maskinistskoler og tilskud m.v. til disse skoler, som ændret senest ved § 23 i lov nr. 217 af 23. april 1986 fastsættes:

Almindelige bestemmelser

§ 1. Statsunderstøttede tekniske skoler kan efter godkendelse af Undervisningsministeriet, Direktoratet for Erhvervsuddannelserne afholde teknonomkursus, der afsluttes med en statskontrolleret prøve.

Stk. 2. Direktoratet fastsætter til enhver tid antallet af kursuspladser.

§ 2. Der kan afholdes teknonomkursus inden for tekniske/administrative fagområder.

Stk. 2. Formålet med undervisningen er at give kursisterne kvalificeret grundlag for at varetage funktioner i deres erhverv. Undervisningen skal give kursisterne mulighed for at erhverve sig viden og færdighed på enkelte områder og give mulighed for at opnå en afrundet faglig helhed.

§ 3. Teknonomkursus godkendes af direktoratet efter indstilling fra uddannelsesnævnet, jf. § 16, og efter indhentet udtalelse fra Erhvervsuddannelsesrådet.

Optagelsesbetingelser

§ 4. Enhver kan optages, som har haft 4 års relevant praktisk erhvervsbeskæftigelse. Faglig uddannelse medregnes heri.

Stk. 2. Optagelse til visse kursus kan forudsætte forudgående gennemførelse eller sideløbende deltagelse i andre kursus.

Stk. 3. Direktoratet kan efter indstilling fra uddannelsesnævnet fastsætte nærmere regler om optagelsesbetingelserne.

Undervisningen m.m.

§ 5. Undervisningsplanerne for de enkelte kursus fastsættes af direktoratet efter indstilling fra uddannelsesnævnet.

§ 6. Undervisningen tilrettelægges som deltidsundervisning som dag- og/ eller aftenkursus. Der kan etableres fjernundervisning, eventuelt kombineret med dag- eller aftenkursus.

Stk. 2. Direktoratet kan efter indstilling fra uddannelsesnævnet og Erhvervsuddannelsesrådet godkende afvigelser fra stk. 1.

§ 7. Et kursus har normalt en varighed af 60 timer. Hvert kursus afsluttes med en prøve.

Stk. 2. En teknonomuddannelse omfatter normalt 6 kursus, der skal udgøre en faglig helhed. Direktoratet godkender efter indstilling fra uddannelsesnævnet, hvilke kursus der kan sammensættes.

Stk. 3. Direktoratet kan efter indstilling fra uddannelsesnævnet fastsætte regler om fritagelse for at deltage i et kursus og for at aflægge prøve, hvis kursisten kan dokumentere forudgående uddannelse eller praktisk erfaring på området, som kan sidestilles med det kursus, der søges fritagelse for.

Stk. 4. Direktoratet kan efter indstilling fra uddannelsesnævnet godkende afvigelser fra bestemmelserne i stk. 1 og 2.

§ 8. Direktoratet fastsætter efter indstiling fra uddannelsesnævnet bestemmelser om de faglige og pædagogiske kvalifikationskrav til lærerne i det enkelte kursus.

Stk. 2. For så vidt angår de faglige krav, skal der lægges vægt på relevant og aktuel erhvervserfaring og en passende faglig og teoretisk baggrund.

Eksamen

§ 9. Tilmelding til prøverne er betinget af, at det fastsatte kursusarbejde, jf. § 5, er gennemført.

Stk. 2. Direktoratet fastsætter nærmere regler for tilmelding til prøverne.

§ 10. Prøverne er skriftlige og afholdes normalt een gang årligt.

Stk. 2. Direktoratet fastsætter tidspunkterne for afholdelse af prøverne.

Stk. 3. Med hensyn til eksamensordningen gælder de til enhver tid fastsatte bestemmelser om eksamensordningen ved de godkendte tekniske skoler.

Stk. 4. Ved karaktergivningen anvendes følgende karakterskala:

 

 13 gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præstation. 

 11 gives for den udmærkede og selvstændige præstation. 

 10 gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præstation. 

 9 gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel. 

 8 gives for den middelgode præstation. 

 7 gives for den ret jævne præstation, der ligger lidt under middel. 

 6 gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende 

  præstation. 

 5 gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation. 

 03 gives for den meget usikre, meget mangelfulde og 

  utilfredsstillende præstation. 

 00 gives for den helt uantagelige præstation. 

Stk. 5. For at bestå en prøve kræves opnåelse af mindst karakteren 6.

Stk. 6. Direktoratet fastsætter nærmere regler for bedømmelse af prøverne.

§ 11. Direktoratet nedsætter en opgavekommission, der skal udarbejde og godkende opgaverne og de vejledende retningslinier for opgavernes besvarelse og bedømmelse.

Stk. 2. Formanden for eksamenskommissionen for de tekniske skoler, jf. § 9 i lov om tekniske skoler, er formand for opgavekommissionen. Direktoratet beskikker opgavekommissionens øvrige medlemmer. Ingen kan fungere som medlem efter det fyldte 70. år. Beskikkelse af medlemmer, der ikke er undervisere ved teknonomkurserne, jf. stk. 3, sker efter indstilling fra uddannelsesnævnet.

Stk. 3. For hvert af de fag eller fagområder, hvortil kommissionen udarbejder opgaver, beskikkes mindst 4 medlemmer. Heraf skal et antal medlemmer være lærere på teknonomkursus. Disse lærere udarbejder opgaveforslag til godkendelse i den samlede opgavekommission.

Stk. 4. Opgavekommissionens formand tilrettelægger kommissionens arbejde. Direktoratet godkender forretningsorden efter indhentet udtalelse i uddannelsesnævnet.

Stk. 5. Opgavekommissionen afgiver efter hver eksamenstermin beretning om eksamensforløbet til uddannelsesnævnet.

Stk. 6. Hvis der mellem uddannelsesnævnet for teknonomuddannelsen og uddannelsesnævnet for merkonomuddannelsen er enighed herom, kan opgavekommissionen anvende opgaver, der er udarbejdet af opgavekommissionen for merkonomuddannelsen.

§ 12. Direktoratet beskikker censorer efter indstilling fra uddannelsesnævnet. Ingen kan fungere som censor efter det fyldte 70. år.

§ 13. Skolens leder udsteder og underskriver eksamensbeviser. Direktoratet fastsætter bevisets form og indhold.

§ 14. Kursister, der har været tilmeldt en prøve, men som på grund af sygdom eller anden gyldig grund har været forhindret i at deltage i eller fuldføre prøven, kan af skolen få tilladelse til at aflægge prøve på et senere tidspunkt.

Privatister

§ 15. Direktoratet kan efter indstilling fra uddannelsesnævnet fastsætte regler om tilmelding til prøver uden forudgående kursusdeltagelse.

Uddannelsesnævn

§ 16. Direktoratet nedsætter et uddannelsesnævn, der beskikkes for 3 år ad gangen.

Stk. 2. Uddannelsesnævnet afgiver indstilling til direktoratet om kursernes faglige mål og indhold, lærernes kvalifikationer og rådgiver direktoratet om kursernes udbygning. Uddannelsesnævnet kan endvidere selv optage alle spørgsmål til behandling og indstille til direktoratet herom.

Stk. 3. Uddannelsesnævnet består af 10 personer, som udpeges blandt nedenstående organisationers medlemmer, heraf udpeges

1 af Dansk Arbejdsgiverforening,

1 af Jernets Arbejdsgiverforening,

1 af Håndværksrådet,

1 af Industrirådet,

1 af F. R. - Fællesrepræsentationen (Hovedorganisation for Arbejdsleder- og teknisk Funktionærforening i Danmark),

1 af Foreningen af Arbejdsledere i Danmark,

1 af Teknisk Landsforbund,

1 af Landsorganisationen i Danmark,

1 af Dansk Teknisk Lærerforening,

1 af Forstandersammenslutningen for de tekniske skoler.

Stk. 4. Nævnet vælger af sin midte formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 5. Direktoratet stiller den nødvendige sekretariatsbistand til rådighed for såvel uddannelsesnævn som opgavekommission.

Klager

§ 17. Klager over skolens afgørelser efter denne bekendtgørelse indsendes til Undervisningsministeriet, Direktoratet for Erhvervsuddannelserne gennem skolen.

Stk. 2. Fristen for klager er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 3. Direktoratets afgørelser vedrørende denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Ikrafttræden

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 1987.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 390 af 2. september 1980 om teknonomkursus ophæves.

Stk. 3. Direktoratet fastsætter de nødvendige overgangsregler.

Undervisningsministeriet, den 28. januar 1987

HELGE THOMSEN

/Ida Dybdal

Officielle noter

Ingen