Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgangsregulering ved videregående uddannelser


§ 1

I bekendtgørelse nr. 814 af 21. november 1990 om adgangsregulering ved videregående uddannelser foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 1, 1. pkt., ændres »en videregående uddannelse« til: »en kandidatuddannelse«.

2. I § 20 indsættes efter »Undervisnings- og Forskningsministeriet«: », medmindre klagen vedrører retlige spørgsmål«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 9. februar 1991.

Undervisnings- og Forskningsministeriet, den 24. januar 1991

Bertel Haarder

/ Bodil Horn

Officielle noter

Ingen