Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ungdomsskolen


I henhold til § 3, stk. 5, i lov om ungdomsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 679 af 1. august 1995, fastsættes:

§ 1. Ungdomsskoletilbuddet skal omfatte:

  • 1) almen undervisning,
  • 2) prøveforberedende undervisning,
  • 3) specialundervisning,
  • 4) undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold.

§ 2. Almen undervisning kan omfatte alle emner, hvori unge måtte ønske undervisning i deres fritid, og som er i overensstemmelse med ungdomsskolens formål.

§ 3. Prøveforberedende undervisning tilbydes i fag, som afsluttes med folkeskolens afgangsprøve eller folkeskolens udvidede afgangsprøve.

Stk. 2. Undervisningen skal være tilrettelagt efter en plan, som sikrer, at kravene i Undervisningsministeriets bekendtgørelse om folkeskolens afsluttende prøver m.v. kan opfyldes.

§ 4. Specialundervisning tilbydes unge med fysiske eller psykiske handicap.

§ 5. Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere, der har behov for undervisning i dansk sprog og danske samfundsforhold. Undervisningen skal tilbydes indvandrere, der har opfyldt undervisningspligten, men ikke er fyldt 18 år.

Stk. 2. Undervisningen skal bestå af undervisning i dansk sprog, dansk kultur og danske samfundsforhold. Undervisningen skal sætte unge indvandrere i stand til at benytte sig af samfundets almindelige undervisningstilbud.

Stk. 3. Såfremt det ikke anses for muligt eller rimeligt at tilbyde denne undervisning i ungdomsskolen, kan kommunalbestyrelsen træffe aftale med amtsrådet om at lade de pågældende indvandrere deltage i den undervisning af voksne indvandrere, der etableres ved amtskommunens foranstaltning. Udgifterne herved refunderes amtskommunen af kommunen, jf. § 4, stk. 3, i lov om undervisning af voksne indvandrere m.fl.

§ 6. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at ungdomsskoletilbuddet ud over den i §§ 2-5 nævnte undervisning skal omfatte:

  • 1) undervisning i færdselslære og knallertkørsel,
  • 2) heltidsundervisning,
  • 3) andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik.

§ 7. Undervisning i færdselslære og knallertkørsel sigter mod erhvervelse af knallertbevis, jf. Trafikministeriets bekendtgørelse om obligatorisk knallertundervisning.

§ 8. Heltidsundervisning giver mulighed for, at elever kan opfylde undervisningspligten i ungdomsskolen efter folkeskolens 7. klassetrin, jf. folkeskolelovens § 33, stk. 3.

Stk. 2. Ungdomsskolens heltidsundervisning skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og skal give eleverne de samme muligheder for en alsidig udvikling og kundskabstilegnelse, som hvis de havde gået i folkeskolen. Undervisningen er ikke bundet af folkeskolens regler om deling på klassetrin, fagrække, læseplaner, timeopdeling m.v.

Stk. 3. Heltidsundervisning kan tillige tilbydes unge, der har opfyldt undervisningspligten, som et 10. eller 11. skoleår.

§ 9. Andre aktiviteter kan i overensstemmelse med ungdomsskolens formål indgå i et samspil med f.eks. skole-, social-, beskæftigelses- og fritidsområderne.

§ 10. Kommunalbestyrelsen kan endvidere efter indhentet udtalelse fra folkeoplysningsudvalget beslutte, at ungdomsskoletilbuddet skal omfatte klub- og anden fritidsvirksomhed.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter de økonomiske vilkår for deltagelse i ungdomsskolens klub- og fritidsvirksomhed, så de er i overensstemmelse med tilsvarende virksomhed efter lov om støtte til folkeoplysning.

§ 11. Bekendtgørelsens bestemmelser har virkning fra den 1. januar 1996.

Stk. 2. Ungdomsskoler, der i henhold til de tidligere lovbestemmelser har tilbudt produktionsskoleaktiviteter, kan fortsætte hermed indtil den 31. december 1997.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 789 af 20. november 1990 om ungdomsskoler ophæves med virkning fra den 1. januar 1996.

Undervisningsministeriet, den 13. februar 1996

P. M. V.

Kim Mørch Jacobsen

/ Svend Otto Bruun

Officielle noter

Ingen