Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om standpunktsbedømmelser m.v. for elever, der modtager specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen


I henhold til § 12, stk. 1, i lov nr. 313 af 26. juni 1975 om folkeskolen skal eleverne og forældrene regelmæssigt underrettes om skolens syn på elevernes udbytte af skolegangen. På 8.-10. klassetrin udtrykkes bedømmelsen af elevernes standpunkt i de fag, der er omfattet af stk. 3-6, ved hjælp af karakterer. Det samme gælder for elever, der går ud af skolen efter 7. klassetrin.

Efter folkeskolelovens § 12, stk. 2, udfærdiger skolen afgangsbevis for elever, der går ud af skolen efter 7. klassetrin eller senere. Afgangsbeviset skal indeholde oplysninger om, i hvilken undervisning eleven har deltaget, og om de senest givne standpunktskarakterer (årskarakterer) samt om eventuelle prøvekarakterer.

Efter lovens § 3, stk. 2, som ændret ved lov nr. 302 af 8. juni 1978 kan undervisningsministeren blandt andet fravige § 12 for børn, der modtager specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. I henhold hertil fastsættes:

     § 1. For elever, som modtager specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, kan karaktergivning efter aftale med eleven og forældrene undlades i et, flere eller alle de fag, som folkeskolelovens § 12 omfatter. I stedet for giver skolen en skriftlig udtalelse om elevens standpunkt. Udtalelsen skal bygge på, i hvor høj grad eleven har nået de opstillede mål for undervisningen i det eller de enkelte fag.

     Stk. 2. Hvis karaktergivning i medfør af stk. 1, erstattes af en skriftlig udtalelse, medtages denne på elevens afgangsbevis, jfr. dog stk. 3.

     Stk. 3. For elever, der modtager undervisning i specialklasser i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 415 af 25. august 1978 om folkeskolens specialundervisning af elever med generelle indlæringsvanskeligheder, udfærdiger direktoratet for folkeskolen, folkeoplysning, seminarier m.v. særlige afgangsbeviser. Afgangsbeviserne kan indeholde udtalelser om elevens standpunkt i andre fag og emner end dem, der er omfattet af folkeskolelovens § 12.

     § 2. Bekendtgørelsen har virkning fra den 1. marts 1980.

Undervisningsministeriet, den 21. februar 1980

P.M.V.

V. Hammer

    /Hanne Saunte

Officielle noter

Ingen