Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merkonomuddannelsen og teknonomuddannelsen


§ 1

I bekendtgørelse nr. 729 af 24. august 1992 om merkonomuddannelsen og teknonomuddannelsen, som ændret ved bekendtgørelse nr. 367 af 9. juni 1993, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således: »I medfør af § 2, stk. 7, i lov nr. 508 af 30. juni 1993 om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., og § 28 i lov om erhvervsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 689 af 20. juli 1994, fastsættes:»

2. Bilag 1 og bilag 2 af maj 1993 erstattes af bilag 1 og bilag 2 af januar 1995.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. februar 1995.

Stk. 2. De vejledende fagplaner for Produktionsstyring I og II, Arbejdsstudieteknik, Erhvervsjura I og Transport har virkning fra skoleåret 1994/95, medens den vejledende fagplan for Erhvervsjura II har virkning fra skoleåret 1995/96.

Undervisningsministeriet, den 8. februar 1995

P.M.V.

Sten Grambye

/ Gunvor Kiil

Januar 1995

Bilag 1

Oversigt over merkonomuddannelsens og teknonomuddannelsens

uddannelseslinjer, uddannelsernes fag fordelt på linjer, datoen for

de enkelte vejledende fagplaner, de fag, der er knyttet

studiekredsarbejde til, (angivet med »S« ud for faget) og

suppleringsfagene.

MERKONOM

 

                    UDDANNELSESLINJER 

        ------------------------------------------------------ 

        DATO     Studie-  Butiks-  Drifts-  Eksport 

        FOR     kreds   ledelse  ledelse 

        VEJLEDENDE 

        FAGPLAN 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Linjefag 

 - Fællesfag 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ledelse og   01/12-1992        *     *     * 

 samarbejde 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Virksomheds-  01/09-1992        *     *     * 

 organisation 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Virksomheds-  13/02-1991        *     *     * 

 økonomi 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Linjefag 

 - Specialefag 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Arbejdsret I  19/02-1982             * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Business    15/05-1990 

 English I 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Business    15/05-1990 

 English II 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Business    15/05-1990 

 English III          S 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Butiksdrift  29/05-1987   S     * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksportjura  05/04-1990                  * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksportsalg  03/05-1988   S               (* 

 på konsument- 

 markeder 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksportsalg på 03/05-1988   S               (* 

 producent- 

 markeder 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksternt    01/12-1992   S 

 regnskabsvæsen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Finansiel   08/02-1989   S 

 planlægning og 

 investering 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Finansiering  08/02-1989   S 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Francais    23/05-1990 

 Commercial I 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Francais    23/05-1990 

 Commercial II 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Francais    23/05-1990   S 

 Commercial III 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indkøb I    18/02-1991             * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indkøb II   03/04-1991 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indkøb III   03/04-1991   S 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Informatik   13/03-1989 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Internatio-  15/05-1990                  * 

 nalisering 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Internt regn- 01/12-1992   S 

 skabsvæsen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markedsanalyse 15/05-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markeds-    29/05-1987        * 

 føring I 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markeds-    30/12-1987   S 

 føring II 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markeds-    30/12-1987   S 

 føring III 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markedsplan-  15/05-1990   S 

 lægning 

 --------------------------------------------------------------------- 

 National-     02-1979                  * 

 økonomi 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Organisation  01/12-1992   S          * 

 og strategi 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Personale-   12/03-1990   S     * 

 administration 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Personale-   05/04-1990   S 

 udvikling 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Produktud-   14/05-1990 

 vikling i turist- 

 virksomhed 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Revisions-    02-1978   S 

 teknik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skatteret I  06/03-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skatteret II  06/03-1990 

 og erhvervsjura 

 -------------------------------------------------------------------- 

 System-    13/03-1989   S 

 anskaffelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 System-    13/03-1989   S 

 udvkling 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Transportjura 05/04-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Transport   15/03-1994 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Transport II  16/01-1983   S 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Turist-    14/05-1990   S 

 virksomhed 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Wirtschafts-  23/05-1990 

 deutsch I 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Wirtschafts-  23/05-1990 

 deutsch II 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Wirtschafts-  23/05-1990   S 

 deutsch III 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indledning til 01/12-1992   Kursus 

 Virksomheds- 

 økonomi 

 --------------------------------------------------------------------- 

        ------------------------------------------------------ 

        DATO     Finan-  Indkøb  Infor-  Markeds- 

        FOR     siering       matik   føring 

        VEJLEDENDE 

        FAGPLAN 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Linjefag 

 - Fællesfag 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ledelse og   01/12-1992   *     *     *     * 

 samarbejde 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Virksomheds-  01/09-1992   *     *     *     * 

 organisation 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Virksomheds-  13/02-1991   *     *     *     * 

 økonomi 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Linjefag 

 - Specialefag 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Arbejdsret I  19/02-1982 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Business    15/05-1990 

 English I 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Business    15/05-1990 

 English II 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Business    15/05-1990 

 English III 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Butiksdrift  29/05-1987 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksportjura  05/04-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksportsalg  03/05-1988 

 på konsument- 

 markeder 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksportsalg på 03/05-1988 

 producent- 

 markeder 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksternt    01/12-1992 

 regnskabsvæsen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Finansiel   08/02-1989   (* 

 planlægning og 

 investering 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Finansiering  08/02-1989   (* 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Francais    23/05-1990 

 Commercial I 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Francais    23/05-1990 

 Commercial II 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Francais    23/05-1990 

 Commercial III 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indkøb I    18/02-1991        * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indkøb II   03/04-1991        * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indkøb III   03/04-1991        * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Informatik   13/03-1989             * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Internatio-  15/05-1990 

 nalisering 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Internt regn- 01/12-1992 

 skabsvæsen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markedsanalyse 15/05-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markeds-    29/05-1987                  * 

 føring I 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markeds-    30/12-1987                  *) 

 føring II 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markeds-    30/12-1987                  *) 

 føring III 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markedsplan-  15/05-1990 

 lægning 

 --------------------------------------------------------------------- 

 National-     02-1979   * 

 økonomi 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Organisation  01/12-1992 

 og strategi 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Personale-   12/03-1990 

 administration 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Personale-   05/04-1990 

 udvikling 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Produktud-   14/05-1990 

 vikling i turist- 

 virksomhed 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Revisions-    02-1978 

 teknik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skatteret I  06/03-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skatteret II  06/03-1990 

 og erhvervsjura 

 -------------------------------------------------------------------- 

 System-    13/03-1989             * 

 anskaffelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 System-    13/03-1989             * 

 udvkling 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Transportjura 05/04-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Transport   15/03-1994 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Transport II  16/01-1983 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Turist-    14/05-1990 

 virksomhed 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Wirtschafts-  23/05-1990 

 deutsch I 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Wirtschafts-  23/05-1990 

 deutsch II 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Wirtschafts-  23/05-1990 

 deutsch III 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indledning til 01/12-1992 

 Virksomheds- 

 økonomi 

 --------------------------------------------------------------------- 

        ------------------------------------------------------ 

        DATO     Organi-  Perso-  Regn-   Transport 

        FOR     sation  nale-   skabs- 

        VEJLEDENDE       admini-  væsen 

        FAGPLAN        stration 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Linjefag 

 - Fællesfag 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ledelse og   01/12-1992   *     *     *     * 

 samarbejde 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Virksomheds-  01/09-1992   *     *     *     * 

 organisation 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Virksomheds-  13/02-1991   *     *     *     * 

 økonomi 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Linjefag 

 - Specialefag 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Arbejdsret I  19/02-1982        * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Business    15/05-1990 

 English I 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Business    15/05-1990 

 English II 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Business    15/05-1990 

 English III 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Butiksdrift  29/05-1987 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksportjura  05/04-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksportsalg  03/05-1988 

 på konsument- 

 markeder 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksportsalg på 03/05-1988 

 producent- 

 markeder 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksternt    01/12-1992             (* 

 regnskabsvæsen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Finansiel   08/02-1989 

 planlægning og 

 investering 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Finansiering  08/02-1989 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Francais    23/05-1990 

 Commercial I 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Francais    23/05-1990 

 Commercial II 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Francais    23/05-1990 

 Commercial III 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indkøb I    18/02-1991 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indkøb II   03/04-1991 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indkøb III   03/04-1991 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Informatik   13/03-1989   *          * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Internatio-  15/05-1990 

 nalisering 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Internt regn- 01/12-1992             (* 

 skabsvæsen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markedsanalyse 15/05-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markeds-    29/05-1987 

 føring I 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markeds-    30/12-1987 

 føring II 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markeds-    30/12-1987 

 føring III 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markedsplan-  15/05-1990 

 lægning 

 --------------------------------------------------------------------- 

 National-     02-1979 

 økonomi 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Organisation  01/12-1992   * 

 og strategi 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Personale-   12/03-1990   *     * 

 administration 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Personale-   05/04-1990        * 

 udvikling 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Produktud-   14/05-1990 

 vikling i turist- 

 virksomhed 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Revisions-    02-1978 

 teknik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skatteret I  06/03-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skatteret II  06/03-1990 

 og erhvervsjura 

 -------------------------------------------------------------------- 

 System-    13/03-1989 

 anskaffelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 System-    13/03-1989 

 udvkling 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Transportjura 05/04-1990                  * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Transport   15/03-1994                  * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Transport II  16/01-1983                  * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Turist-    14/05-1990 

 virksomhed 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Wirtschafts-  23/05-1990 

 deutsch I 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Wirtschafts-  23/05-1990 

 deutsch II 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Wirtschafts-  23/05-1990 

 deutsch III 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indledning til 01/12-1992 

 Virksomheds- 

 økonomi 

 --------------------------------------------------------------------- 

        ------------------------------------------------------ 

        DATO     Turisme  Revision International 

        FOR               Marketing *)) 

        VEJLEDENDE 

        FAGPLAN 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Linjefag 

 - Fællesfag 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ledelse og   01/12-1992   * 

 samarbejde 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Virksomheds-  01/09-1992   *     * 

 organisation 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Virksomheds-  13/02-1991   *     * 

 økonomi 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Linjefag 

 - Specialefag 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Arbejdsret I  19/02-1982 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Business    15/05-1990             *) 

 English I 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Business    15/05-1990             *) 

 English II 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Business    15/05-1990             *) 

 English III 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Butiksdrift  29/05-1987 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksportjura  05/04-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksportsalg  03/05-1988 

 på konsument- 

 markeder 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksportsalg på 03/05-1988 

 producent- 

 markeder 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksternt    01/12-1992        (* 

 regnskabsvæsen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Finansiel   08/02-1989 

 planlægning og 

 investering 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Finansiering  08/02-1989 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Francais    23/05-1990             *) 

 Commercial I 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Francais    23/05-1990             *) 

 Commercial II 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Francais    23/05-1990             *) 

 Commercial III 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indkøb I    18/02-1991 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indkøb II   03/04-1991 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indkøb III   03/04-1991 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Informatik   13/03-1989 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Internatio-  15/05-1990             * 

 nalisering 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Internt regn- 01/12-1992        (* 

 skabsvæsen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markedsanalyse 15/05-1990             * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markeds-    29/05-1987   * 

 føring I 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markeds-    30/12-1987 

 føring II 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markeds-    30/12-1987 

 føring III 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markedsplan-  15/05-1990             * 

 lægning 

 --------------------------------------------------------------------- 

 National-     02-1979 

 økonomi 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Organisation  01/12-1992 

 og strategi 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Personale-   12/03-1990 

 administration 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Personale-   05/04-1990 

 udvikling 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Produktud-   14/05-1990   * 

 vikling i turist- 

 virksomhed 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Revisions-    02-1978        * 

 teknik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skatteret I  06/03-1990        * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skatteret II  06/03-1990        * 

 og erhvervsjura 

 -------------------------------------------------------------------- 

 System-    13/03-1989 

 anskaffelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 System-    13/03-1989 

 udvkling 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Transportjura 05/04-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Transport   15/03-1994 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Transport II  16/01-1983 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Turist-    14/05-1990   * 

 virksomhed 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Wirtschafts-  23/05-1990             * 

 deutsch I 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Wirtschafts-  23/05-1990             * 

 deutsch II 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Wirtschafts-  23/05-1990             * 

 deutsch III 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indledning til 01/12-1992 

 Virksomheds- 

 økonomi 

 --------------------------------------------------------------------- 

Se bemærkninger til skemaet på næste side.

 • *) I International marketing vælges et sprog - engelsk, fransk eller tysk - på niveau I, II og III.

(* I nedennævnte uddannelseslinjer gælder der særlige regler for studiekredsarbejdet i følgende fag:

I uddannelseslinjen Eksport udføres der kun studiekredsarbejde i et af fagene Eksportsalg på konsumentmarkeder og Eksportsalg på producentmarkeder,

i uddannelseslinjen Finansiering udføres der kun studiekredsarbejde i et af fagene Finansiel planlægning og investering og Finansiering,

i uddannelseslinjen Markedsføring udføres der kun studiekredsarbejde i et af fagene Markedsføring II og Markedsføring III, og

i uddannelseslinjen Regnskabsvæsen udføres der kun studiekredsarbejde i et af fagene Eksternt regnskabsvæsen og Internt regnskabsvæsen.

Disse regler gælder, selv om de nævnte fagpar ikke læses som led i en uddannelseslinje.

 • *)) Deltagere på uddannelseslinjen International marketing skal højst udføre to studiekredsarbejder, uanset hvornår de er begyndt på uddannelseslinjen.

MERKONOM

 

            Suppleringsfag 

                     Dato for vejledende fagplan 

 Arbejdsret II ..................................   25/04-1983 

 Erhvervsjura I .................................   01/03-1994 

 Erhvervsjura II ................................   01/03-1994*) 

 Etablering af egen virksomhed ..................   15/04-1987 

 Konkurs, akkord og andre former for 

 kreditorforfølgning ............................   15/10-1985 

 Landbrugets indkøb og afsætning ................    10-1977 

 Markedsføring af serviceydelser ................   07/12-1983 

 Markedsføring af transport .....................   16/10-1984 

 Organisatorisk-administrativ kvalitetsstyring ..   01/12-1992 

 Personligt salg ................................   25/04-1983 

 Produktansvar ..................................   04/03-1985 

 Projektstyring .................................    02-1978 

 Reklame ........................................   04/09-1987 

 Statistik I ....................................    04-1975 

 Statistik II ...................................    02-1976 

 Struktureret problemløsning ....................    02-1979 

 Virksomhedens forsikringer .....................    02-1978 

 Virksomhedsstyring .............................    02-1980 

Suppleringsfag indgår ikke i den samlede merkonomuddannelse.

Omfang.

Følgende suppleringsfag har et omfang svarende til en normeret arbejdstid på 6,25 pct. af et arbejdsår:

Arbejdsret II.

Konkurs, akkord og andre former for kreditorforfølgning.

Produktansvar.

Projektstyring.

Statistik I.

Statistik II.

Virksomhedens forsikringer.

Suppleringsfaget »Virksomhedsstyring« har et omfang svarende til en normeret arbejdstid på 25 pct. af et arbejdsår.

De øvrige suppleringsfag har et omfang svarende til en normeret arbejdstid på 12,5 pct. af et arbejdsår.

 • *) Den hidtil gældende vejledende fagplan, 02-1980, anvendes sidste

gang i skoleåret 1994/95.

TEKNONOM

 

                 UDDANNELSESLINJER 

        ------------------------------------------------------ 

        DATO     Studie-  Drifts-  Hånd-   Kvalitets- 

        FOR     kreds   teknisk  værks-  styrings- 

        VEJLEDENDE       linje   linje   linje 

        FAGPLAN 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Virksomheds-  01/09-1992        *     *     * 

 organisation 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Virksomheds-  13/02-1991        *     *     * 

 økonomi 

 --------------------------------------------------------------------- 

 SPECIALEFAG I 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Arbejds-    01/09-1992        *     * 

 psykologi I 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Industriel EDB 13/03-1989   S 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Informations- 13/03-1989        *          * 

 teknologi 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kvalitets-   02/06-1986   S    (*)         * 

 styring I 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Produktions-  01/09-1992   S     *          * 

 teknik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Produktions-  15/02-1994        (*) 

 styring I 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markedsføring 02/05-1986   S          * 

 af serviceydelser 

 --------------------------------------------------------------------- 

 SPECIALEFAG II 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Arbejds-    01/09-1992   S 

 psykologi II 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Arbejdsret I   03-1982 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EDB-under-   13/03-1989   S 

 støttet 

 konstruktion I 

 (CAD I) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EDB-under-   13/03-1989   S 

 støttet 

 konstruktion II 

 (CAD II) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EDB-under-   13/03-1989   S 

 støttet 

 produktion I 

 (CAM I) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EDB-under-   13/03-1989   S 

 støttet 

 produktion II 

 (CAM II) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Erhvervsret  05/06-1987             * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kvalitets-   02/06-1986   S               * 

 styring II 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Arbejds-    15/02-1994   S 

 studieteknik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Produktions-, 02/05-1986             * 

 lager- og entre- 

 prisestyring 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Produktions-  15/02-1994   S 

 styring II 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Etablering af 15/04-1987 

 egen virksomhed        ----------- suppleringsfag ----------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indledning til 01/12-1992   Kursus 

 Virksomhedsøkonomi 

 --------------------------------------------------------------------- 

            UDDANNELSESLINJER 

        ------------------------------------------------------ 

        DATO     Ledelses- Produk-  Produktions- 

        FOR     teknisk  tions-  styringslinje 

        VEJLEDENDE  linje   teknisk 

        FAGPLAN        linje 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Virksomheds-  01/09-1992   *     *     * 

 organisation 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Virksomheds-  13/02-1991   *     *     * 

 økonomi 

 --------------------------------------------------------------------- 

 SPECIALEFAG I 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Arbejds-    01/09-1992   *     * 

 psykologi I 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Industriel EDB 13/03-1989 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Informations- 13/03-1989   *     *     * 

 teknologi 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kvalitets-   02/06-1986 

 styring I 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Produktions-  01/09-1992        *     * 

 teknik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Produktions-  15/02-1994             * 

 styring I 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markedsføring 02/05-1986 

 af serviceydelser 

 --------------------------------------------------------------------- 

 SPECIALEFAG II 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Arbejds-    01/09-1992   * 

 psykologi II 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Arbejdsret I   03-1982   * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EDB-under-   13/03-1989 

 støttet 

 konstruktion I 

 (CAD I) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EDB-under-   13/03-1989 

 støttet 

 konstruktion II 

 (CAD II) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EDB-under-   13/03-1989 

 støttet 

 produktion I 

 (CAM I) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EDB-under-   13/03-1989 

 støttet 

 produktion II 

 (CAM II) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Erhvervsret  05/06-1987 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kvalitets-   02/06-1986 

 styring II 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Arbejds-    15/02-1994        * 

 studieteknik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Produktions-, 02/05-1986 

 lager- og entre- 

 prisestyring 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Produktions-  15/02-1994             * 

 styring II 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Etablering af 15/04-1987 

 egen virksomhed        ----------- suppleringsfag ----------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indledning til 01/12-1992 

 Virksomhedsøkonomi 

 --------------------------------------------------------------------- 

            UDDANNELSESLINJER 

        ------------------------------------------------------ 

        DATO      Produktionsteknisk 

        FOR        edb-linje 

        VEJLEDENDE  ------------------------- 

        FAGPLAN    CAD   CAD/CAM   CAM 

        FAGPLAN 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Virksomheds-  01/09-1992   *     *     * 

 organisation 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Virksomheds-  13/02-1991   *     *     * 

 økonomi 

 --------------------------------------------------------------------- 

 SPECIALEFAG I 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Arbejds-    01/09-1992 

 psykologi I 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Industriel EDB 13/03-1989   *     *     * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Informations- 13/03-1989   *     *     * 

 teknologi 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kvalitets-   02/06-1986 

 styring I 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Produktions-  01/09-1992 

 teknik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Produktions-  15/02-1994 

 styring I 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markedsføring 02/05-1986 

 af serviceydelser 

 --------------------------------------------------------------------- 

 SPECIALEFAG II 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Arbejds-    01/09-1992 

 psykologi II 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Arbejdsret I   03-1982 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EDB-under-   13/03-1989   *     * 

 støttet 

 konstruktion I 

 (CAD I) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EDB-under-   13/03-1989   * 

 støttet 

 konstruktion II 

 (CAD II) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EDB-under-   13/03-1989        *     * 

 støttet 

 produktion I 

 (CAM I) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EDB-under-   13/03-1989             * 

 støttet 

 produktion II 

 (CAM II) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Erhvervsret  05/06-1987 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kvalitets-   02/06-1986 

 styring II 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Arbejds-    15/02-1994 

 studieteknik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Produktions-, 02/05-1986 

 lager- og entre- 

 prisestyring 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Produktions-  15/02-1994 

 styring II 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Etablering af 15/04-1987 

 egen virksomhed        ----------- suppleringsfag ----------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indledning til 01/12-1992 

 Virksomhedsøkonomi 

 --------------------------------------------------------------------- 

 • (*) I driftsteknisk linje er der valgfrihed mellem kvalitetsstyring I og produktionsstyring I.

Suppleringsfaget har et omfang svarende til en normeret arbejdstid på 12,5 pct. af et arbejdsår.

Januar 1995

Bilag 2

Regler om prøvernes form, afvikling og tilladte hjælpemidler

1. Prøvernes form

I alle fag, bortset fra merkonomfagene Sprog II og III, er prøverne skriftlige. I Sprog II og III er prøverne mundtlige. Skriftlige prøver varer 4 timer. De mundtlige prøver varer 20 minutter inklusive vurdering, og der er 30 minutters forberedelsestid.

2. Afvikling af prøverne

Sprog I: Skriftlig prøve

På grundlag af en autentisk tekst på ca. 2.000 ord på det pågældende sprog med kulturelt, sociologisk og/eller kommercielt indhold besvares 3-4 kommenteringsspørgsmål fyldigt og selvstændigt på det pågældende sprog.

Sprog II: Mundtlig prøve

1. På grundlag af en række oplysninger på det pågældende sprog gennemføres en situativ dialog.

2. En ekstemporaltekst på 1.000-1.500 ord med erhvervsrelateret indhold refereres, kommenteres og diskuteres.

Eksaminationen foregår på det pågældende sprog.

Sprog III: Mundtlig prøve

1. Studiekredsrapporten præsenteres, kommenteres og diskuteres.

2. En ekstemporaltekst på 1000-2.000 ord med markedsføringsmæssigt indhold refereres, kommenteres og diskuteres.

Eksaminationen foregår på det pågældende sprog.

3. Tilladte hjælpemidler

Til samtlige skriftlige prøver må medbringes retskrivningsordbog (ordbog uden forklaringer), lommeregner, regnestok, skabeloner og symboloversigt.

Såfremt regnestok benyttes, skal det bemærkes i besvarelsen.

Herudover må der til skriftlige prøver eller forberedelse til mundtlige prøver medbringes hjælpemidler i overensstemmelse med efterfølgende oversigt.

MERKONOM

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag        Hjælpemidler, der      Særlige blanketter, 

          medbringes af        der skal forefindes i 

          eksaminanden         eksamenslokalet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 FÆLLESFAG:     Ingen               Ingen 

 Ledelse og 

 samarbejde 

 Virksomheds- 

 organisation    Ingen               Ingen 

 Virksomhedsøkonomi Rentetabeller. Formelsamling  Millimeterpapir 

 SPECIALEFAG: 

 Arbejdsret I    Ukommenterede love og/      Ingen 

          eller ukommenterede lov- 

          samlinger samt følgende 

          ukommenterede aftaler: 

          Hovedaftale af 31. oktober 

          1973 mellem DA og LO med 

          ændringer pr. 1. marts 1987. 

          Norm for regler for behandling 

          af faglig strid (vedtaget af 

          fællesudvalget af 17. august 1908). 

          Samarbejdsaftale af 9. juni 1986 

          indgået mellem DA og LO. 

 Business      Se under Sprog I, II og III 

 English I-II-III 

 Butiksdrift    Ingen               Ingen 

 Eksportjura    Alle skriftlige hjælpemidler   Ingen 

 Eksportsalg    Ingen               Ingen 

 på konsument- 

 markeder 

 Eksportsalg på   Ingen               Ingen 

 producentmarkeder 

 Eksternt 

 regnskabskabsvæsen Alle skriftlige hjælpemidler   Råbalanceark 

                          (afslutningsark) 

 Finansiel     Alle skriftlige hjælpemidler  Millimeterpapir 

 planlægning og   incl. evt. brugervejledning og 

 investering    programmer til lommeregner 

 Finansiering    Alle skriftlige hjælpemidler   Ingen 

          incl. evt. brugervejledning 

          og programmer til lommeregner 

 Francais      Se under Sprog I, II og III 

 Commercial 

 I-II-III 

 Indkøb I      Incoterms (seneste udgave) og   Ingen 

          ukommenterede udgaver af 

          aftaleloven og købeloven 

 Indkøb II     Vintereksamen 1993/94:     Millimeterpapir 

          Som Indkøb I. Fra sommereksamen 

          1994: 

          Alle skriftlige hjælpemidler 

 Indkøb III     Alle skriftlige hjælpemidler  Millimeterpapir 

 Informatik     Alle skriftlige hjælpemidler Såfremt de har været 

                         anvendt i undervis- 

                         ningen: Blanket- 

                         indhold, dataliste, 

                         datasammenhænge, dia- 

                         grammering, edb- 

                         udskrift eller 

                         print-layout, skærm- 

                         billede eller skærm- 

                         layout 

 Internationa-   Alle skriftlige hjælpemidler Linieret/kvadreret 

 lisering                    A4-papir 

 Internt regnskabs- Alle skriftlige hjælpemidler   Ingen 

 væsen       incl. evt. brugervejledning 

          og programmer til lommeregner 

 Markedsanalyse   Ingen            Linieret/kvadreret 

                         A4-papir 

 Markedsføring   Ingen               Ingen 

 I-II-III 

 Markedsplanlægning Alle skriftlige hjælpemidler Linieret/kvadreret 

                         A4-papir 

 Nationaløkonomi  Alle skriftlige hjælpemidler   Ingen 

 Organisation og  Alle skriftlige hjælpemidler   Ingen 

 strategi 

 Personale-     Alle skriftlige hjælpemidler   Ingen 

 administration 

 Personaleudvikling Alle skriftlige hjælpemidler   Ingen 

 Produktudvikling 

 i turistvirksomhed Ingen               Ingen 

 Revisionsteknik  Alle skriftlige hjælpemidler   Ingen 

 Skatteret I    Alle skriftlige hjælpemidler  Råbalanceark 

                         (afslutningsark) 

 Skatteret II    Alle skriftlige hjælpemidler  Råbalanceark 

 og erhvervsjura                 (afslutningsark) 

 Sprog I      Alle skriftlige hjælpemidler   Ingen 

 Sprog II      Alle skriftlige hjælpemidler   Ingen 

 Sprog III     Alle skriftlige hjælpemidler   Ingen 

 Systemanskaffelse Alle skriftlige hjælpemidler  Som til Informatik 

 Systemudvikling  Alle skriftlige hjælpemidler  Som til Informatik 

 Transport     Dansk/Engelsk ordbog     Linieret/kvadreret 

          Engelsk/Dansk ordbog        A4-papir 

 Transport II    Ingen            Linieret/kvadreret 

                            A4-papir 

 Transportjura   Alle skriftlige hjælpemidler   Ingen 

 Turistvirksomhed  Ingen               Ingen 

 Wirtschaftsdeutsch Se Sprog I-II-III 

 I-II-III 

 Suppleringsfag: 

 Arbejdsret II   Alle skriftlige hjælpemidler   Ingen 

 Erhvervsjura I-II Ukommenterede love og/eller    Ingen 

          ukommenterede lovsamlinger 

 Etablering af egen Alle skriftlige hjælpemidler   Ingen 

 virksomhed 

 Konkurs, akkord og Alle skriftlige hjælpemidler   Ingen 

 andre former for 

 kreditorforfølgning 

 Landbrugets indkøb Alle skriftlige hjælpemidler   Ingen 

 og afsætning 

 Markedsføring af  Ingen               Ingen 

 serviceydelser 

 Markedsføring af  Alle skriftlige hjælpemidler   Ingen 

 transport 

 Organisatorisk-  Alle skriftlige hjælpemidler   Ingen 

 administrativ 

 kvalitetsstyring 

 Personligt salg  Alle skriftlige hjælpemidler   Ingen 

 Produktansvar   Alle skriftlige hjælpemidler   Ingen 

 Projektstyring   Alle skriftlige hjælpemidler   Ingen 

 Reklame      Alle skriftlige hjælpemidler   Ingen 

 Statistik I    Alle skriftlige hjælpemidler Millimeterpapir, 

                         sandsynlighedspapir, 

                         A4, ordinat efter 

                         Gauss' abscisse 250 

                         mm. 

 Statistik II    Alle skriftlige hjælpemidler Millimeterpapir 

 Struktureret    Alle skriftlige hjælpemidler   Ingen 

 problemløs- 

 ning 

 Virksomhedens 

 forsikringer    Alle skriftlige hjælpemidler   Ingen 

 Virksomhedsstyring Alle skriftlige hjælpemidler   Ingen 

Hjælpemidlerne må ikke indeholde notater, medmindre det drejer sig om fag, hvor alle skriftlige hjælpemidler er tilladt.

Det er dog tilladt at foretage understregninger og paragrafhenvisninger i ukommenterede love og/eller ukommenterede lovsamlinger.

TEKNONOM

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag        Hjælpemidler, der med-    Særlige blanketter, 

          bringes af eksaminanden   der skal forefindes i 

                         eksamenslokalet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 FÆLLESFAG: 

 Virksomheds-    Ingen               Ingen 

 organisation 

 Virksomhedsøkonomi Rentetabeller. Formelsamling  Millimeterpapir 

 SPECIALEFAG I: 

 Arbejdspsykologi I Alle skriftlige hjælpemidler   Ingen 

 Industriel EDB   Alle skriftlige hjælpemidler   Ingen 

 Informations-   Alle skriftlige hjælpemidler   Ingen 

 teknologi 

 Kvalitetsstyring I Alle skriftlige hjælpemidler Alm. teknisk milli- 

                         meterpapir (fx. AGF 

                         247), sandsynligheds- 

                         papir (fx. AGF 2110), 

                         ex-kort (fx. ex-kon- 

                         trol-kort, Teknisk 

                         Forlag) 

 Markedsføring   Ingen               Ingen 

 af serviceydelser 

 Produktionsteknik Alle skriftlige hjælpemidler  Kvadreret papir. 

                          Millimeterpapir 

 Produktions-    Alle skriftlige hjælpemidler   Ingen 

 styring I 

 SPECIALEFAG II: 

 Arbejds-      Alle skriftlige hjælpemidler   Ingen 

 psykologi II 

 Arbejdsret I    Ukommenterede love og/eller    Ingen 

          ukommenterede lovsamlinger samt 

          følgende ukommenterede aftaler: 

          Hovedaftale af 31. oktober 1973 

          mellem DA og LO med ændringer. 

          Norm for regler for behandling af 

          faglig strid (vedtaget af fællesudvalget 

          af 17. august 1908). 

          Samarbejdsaftale af 9. juni 1986 

          indgået mellem DA og LO med ændringer. 

 Arbejds-      Alle skriftlige hjælpemidler   Kvadreret papir. 

 studieteknik                    Millimeterpapir 

 EDB-understøttet  Alle skriftlige hjælpemidler   Ingen 

 konstruktion I 

 (CAD I) 

 EDB-understøttet  Alle skriftlige hjælpemidler   Ingen 

 konstruktion II 

 (CAD II) 

 EDB-undersøttet  Alle skriftlige hjælpemidler   Ingen 

 produktion I 

 (CAM I) 

 EDB-undersøttet  Alle skriftlige hjælpemidler   Ingen 

 produktion II 

 (CAM II) 

 Erhvervsret    Ukommenteret love og/eller    Ingen 

          ukommenterede lovsamlinger 

 Kvalitets-     Alle skriftlige hjælpemidler  Alm. teknisk milli- 

 styring II                    meterpapir (fx AGF 

                          247), sandsynlig- 

                          hedspapir (fx AGF 

                          2110), ex-kort (fx 

                          ex-kontrol-kort, 

                          Teknisk Forlag) 

 Produktions-,   Alle skriftlige hjælpemidler  Millimeterpapir 

 lager- og entre- 

 prisestyring 

 Produktions-    Alle skriftlige hjælpemidler   Ingen 

 styring II 

 Suppleringsfag: 

 Etablering af   Alle skriftlige hjælpemidler   Ingen 

 egen virksomhed 

Hjælpemidlerne må ikke indeholde notater, medmindre det drejer sig om fag, hvor alle skriftlige hjælpemidler er tilladt.

Det er dog tilladt at foretage understregninger og paragrafhenvisninger i ukommenterede love og/eller ukommenterede lovsamlinger.

Officielle noter

Ingen