Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indskrivning m.v. og orlov ved videregående uddannelsesinstitutioner


I henhold til § 2, stk. 3, nr. 1 og 2 og § 35a, i lov om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 161 af 17. marts 1987, § 6 og § 6a i lov om teknika, jf. lovbekendtgørelse nr. 61 af 5. februar 1987, § 8 og §8a i lov nr. 258 af 8. juni 1983 om handelshøjskoler og handelshøjskoleafdelinger som senest ændret ved § 24 i lov nr. 217 af 23. april 1986, § 2 og § 3 i lov om statens overtagelse af de sociale højskoler i København, Århus, Odense og Esbjerg, jf. lovbekendtgørelse nr. 177 af 20. marts 1987, § 14, stk. 2 og § 14a, i lov om Danmarks Journalisthøjskole, jf. lovbekendtgørelse nr. 20 af 10. januar 1987, § 2, stk. 4-6, i lov nr. 671 af 13. december 1978 om jordemødre som ændret ved § 34 i lov nr. 217 af 23. april 1986 samt § 1, stk. 8-10 i lov nr. 154 af 8. maj 1968 om terapiassistenter som ændret ved § 31 i lov nr. 217 af 23. april 1986 fastsættes:

Kapitel 1

Område

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for studerende ved en af følgende uddannelsesinstitutioner:

a. Københavns, Aarhus og Odense universiteter.

b. Roskilde og Aalborg universitetscentre.

c. Danmarks Tekniske Højskole, Danmarks Ingeniørakademi og teknika. (Ingeniørhøjskolerne).

d. Københavns og Århus tandlægehøjskoler.

e. Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.

f. Danmarks Farmaceutiske Højskole.

g. Handelshøjskolerne og handelshøjskoleafdelingerne.

h. De sociale højskoler.

i. Danmarks Journalisthøjskole.

j. Danmarks Jordemoderskole.

k. Ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne.

Kapitel 2

Indskrivning

§ 2. De studerende, der er optaget ved en institution, jf. § 1, indskrives ved en uddannelse inden for optagelsesområdet, jf. stk. 2. Institutionerne fastsætter indskrivningsperiodens længde. Første indskrivning sker i tilknytning til optagelsen.

Stk. 2. Om optagelse, herunder om adgangsbetingelser, optagelsesområder, overbygningsbegrænsning m.v. henvises til bekendtgørelserne om optagelse ved uddannelserne.

Stk. 3. De studerende kan uden ny optagelse fortsætte ved overbygningsuddannelser eller lignende, som er omfattet af den pågældende uddannelsesbekendtgørelse, medmindre andet følger af reglerne om adgangsregulering.

Stk. 4. Institutionerne kan med godkendelse fra Undervisningsministeriet, Direktoratet for de Videregående Uddannelser, uden optagelse indskrive studerende ved en overbygningsuddannelse eller lignende, hvis institutionen vurderer,

1. at den pågældende har gennemført en uddannelse, der kvalificerer til at opnå adgang på overbygningsuddannelsen, og

2. at der er plads på overbygningsuddannelsen.

Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 4 gælder dog ikke studerende, som har en kandidateksamen eller en magisterkonferens fra en højere uddannelsesinstitution.

Stk. 6. Institutionerne kan tillade indskrivning uden ny optagelse, hvis ansøgeren tidligere har været indskrevet ved uddannelsen og kun mangler en mindre del i at afslutte denne.

Stk. 7. Institutionerne kan fastsætte nærmere regler om indskrivningen.

§ 3. Studerende, der er indskrevet, jf. § 2, stk. 1, har ret til at følge undervisningen og til at indstille sig til og deltage i eksaminer og prøver efter de bestemmelser, der gælder for uddannelserne.

§ 4. En studerende kan ikke samtidigt være indskrevet ved flere uddannelser, som er omfattet af den koordinerede tilmelding (KOT) eller af denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Studerende, der som led i deres uddannelse følger undervisning og består prøver ved en uddannelse under et andet optagelsesområde, bevarer dog også deres indskrivning ved det oprindelige optagelsesområde.

Kapitel 3

Skift af uddannelse/uddannelsesinstitution

§ 5. Skift til en uddannelse ved et andet optagelsesområde eller ved en anden uddannelsesinstitution kan kun ske gennem ny optagelse bortset fra de tilfælde, der er nævnt i § 2, stk. 4 og § 6, stk. 2.

§ 6. Skift til en anden uddannelse inden for samme optagelsesområde kan ske uden ny optagelse, hvis adgangsbetingelserne er opfyldt. Direktoratet kan dog fastsætte særlige regler om begrænsning af uddannelsesskift inden for et optagelsesområde.

Stk. 2. Skift til samme uddannelse ved en anden uddannelsesinstitution kan ske uden ny optagelse, hvis:

1. der efter institutionens skøn er plads,

2. uddannelsen efter institutionens vurdering kan fortsættes der i overensstemmelse med gældende uddannelsesbestemmelser, og

3. den studerende har gennemført studier svarende til mindst 2 år af den normerede studietid (for visse uddannelser dog 1 år) og herunder har bestået normerede prøver.

Stk. 3. En uddannelsesinstitution kan fastsætte, at skift fra anden uddannelse uden ny optagelse skal ske til bestemte terminer.

Kapitel 4

Orlov

§ 7. Studerende kan få orlov fra uddannelsen for en periode, der fastsættes af institutionen.

Stk. 2. Institutionen kan tillade, at den studerende vender tilbage til studiet før orlovsperiodens udløb.

Stk. 3. Orlov gives ikke i det 1. semester efter optagelsen. Institutionen kan dog tillade orlov i 1. semester, hvis der er særlige grunde.

§ 8. Studerende, der har orlov, kan ikke deltage i undervisning inden for uddannelsen.

Stk. 2. I orlovsperioden kan den pågældende ikke lade sig vælge til og ikke være medlem af de styrende organer.

Stk. 3. I et semester, hvor den studerende har haft orlov, kan den studerende ikke indstille sig til og deltage i eksaminer og prøver. Institutionen kan dog tillade dette, hvis orloven er begrundet i barsel, sygdom eller der foreligger usædvanlige forhold.

§ 9. Orlovsperioder medregnes ikke ved beregning af tidsfrister i uddannelsen.

§ 10. Institutionerne kan fastsætte nærmere regler om orlov, herunder om frister for ansøgning om orlov.

§ 11. Bestemmelserne i §§ 7-10 om orlov gælder ikke for studerende ved det erhvervsøkonomiske diplomstudium, den ensproglige korrespondentuddannelse og den erhvervssproglige diplomuddannelse.

Kapitel 5

Almindelige regler

§ 12. En studerende, der vender tilbage til uddannelsen efter bestemmelsen i § 2, stk. 6 og efter orlov, har ikke krav på at gennemføre uddannelsen under den studieordning, hvorunder den studerende begyndte på uddannelsen.

§ 13. Direktoratet kan efter indstilling eller indhentet udtalelse fra vedkommende institution dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelser, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

Stk. 2. Direktoratet kan tillade institutionerne at dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelser inden for nærmere angivne rammer.

Stk. 3. Ansøgning om dispensation skal, hvor det er muligt, vedlægges dokumentation for de forhold, der anføres som dispensationsgrund.

§ 14. Klage over en institutions afgørelse i henhold til denne bekendtgørelse indgives til den pågældende institution. Hvis klagen ikke tages til følge, og klageren fastholder klagen, videresender institutionen denne - bilagt en udtalelse - til direktoratet.

Stk. 2. Fristen for indgivelse af klager er 4 uger fra den dag, institutionens afgørelse er meddelt den pågældende.

§ 15. Direktoratets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Kapitel 6

Ikrafttræden m.v.

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. september 1988.

Stk. 2. Følgende bestemmelser ophæves:

1. Bekendtgørelse nr. 453 af 9. august 1982 om indskrivning, studieskift og orlov ved videregående uddannelsesinstitutioner,

2. § 3, stk. 2, og § 10, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 253 af 2. juni 1983 om optagelse ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne,

3. § 3, stk. 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 379 af 29. juli 1983 om optagelse ved jordemoderuddannelsen på Danmarks Jordemoderskole.

Undervisningsministeriet, den 12. februar 1988

BERTEL HAARDER

/Hanne Traberg

Officielle noter

Ingen