Senere ændringer til forskriften
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om adgangsbetingelser ved visse videregående uddannelser


I henhold til § 2, stk. 3, nr. 1 og 2, i lov om styrelse af højere

uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 358 af 26. maj

1989, § 8 i lov om handelshøjskoler og handelshøjskoleafdelinger,

jf. lovbekendtgørelse nr. 544 af 12. juli 1990, og § 6 i lov om

teknika, jf. lovbekendtgørelse nr. 542 af 12. juli 1990, fastsættes:

§ 1. Ansøgere med en af følgende eksaminer: Studentereksamen, højere forberedelseseksamen, højere handelseksamen, højere teknisk eksamen og gif-eksamen optages på universiteter, universitetscentre, højere læreanstalter, handelshøjskoleafdelinger samt teknika efter de adgangsbetingelser og studiestartbetingelser for optagelse på visse videregående uddannelser, som fremgår af bilag 1. Oversigt over de specifikke faglige niveauer fremgår af bilag 2.

Stk. 2. Den enkelte uddannelsesinstitution kan dispensere fra adgangsbetingelser og niveauerne for de krævede supplerende prøver efter optagelsen, hvis ansøgeren skønnes at kunne gennemføre uddannelsen inden for den normerede studietid.

Stk. 3. Ved de uddannelser, hvor der er fastsat særlige karakterkrav som betingelse for adgang, skal ansøgerne fortsat opfylde disse krav, jf. kapitel 1 i bekendtgørelserne om optagelse på de respektive uddannelser på universiteter, universitetscentre, højere læreanstalter, handelshøjskoleafdelinger samt teknika.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. marts 1992.

Stk. 2. Uddannelsessøgende, der ved bekendtgørelsens ikrafttræden har afsluttet eller påbegyndt en adgangsgivende uddannelse, jf. § 1, har til og med optagelsen 1994 ret til at blive optaget på grundlag af de adgangsbetingelser, der hidtil har været gældende for dem. Institutionen kan dog i disse tilfælde stille særlige krav om supplering efter optagelsen.

Undervisnings- og Forskningsministeriet, den 12. marts 1992

P.M.V.

Knud Larsen

/ Bodil Horn

Bilag 1

Adgangs- og studiestartbetingelser ved visse videregående uddannelser

Ingeniør

---------------------------------------------------------------------

 

            Specifikke 

            adgangs- 

 Institution      betingelser       Studiestartbetingelser 

 --------------------------------------------------------------------- 

        MAT.   FYS.   KEMI    MAT.   FYS.   KEMI 

 --------------------------------------------------------------------- 

 DTH ....... B-niveau B-niveau      A-niveau A-niveau B-niveau* 

 DIA ....... B-niveau B-niveau      A-niveau A-niveau B-niveau* 

 AUC ....... B-niveau B-niveau      A-niveau A-niveau   - 

 TEKNIKA ... B-niveau B-niveau      A-niveau   -     - 

---------------------------------------------------------------------

* Matematiske studenter med kemi på A-niveau skal kun supplere i matematik til A-niveau.

Sundhed

---------------------------------------------------------------------

 

            Specifikke 

            adgangs- 

 Studieberetning    betingelser       Studiestartbetingelser 

 --------------------------------------------------------------------- 

        MAT.   FYS.   KEMI    MAT.   FYS.   KEMI 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Læge ......  -    -     -     -   B-niveau B-niveau 

 Dyrlæge ... B-niveau B-niveau C-niveau A-niveau -     B-niveau 

 Tandlæge ..  -    -     -     -   B-niveau B-niveau 

 Farmaceut . B-niveau B-niveau C-niveau A-niveau -     B-niveau 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Humaniora 

 --------------------------------------------------------------------- 

            Specifikke 

            adgangs- 

 Studieberetning    betingelser       Studiestartbetingelser 

 --------------------------------------------------------------------- 

                          Græsk     Latin 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Teologi ...  -                 A-niveau  A-niveau 

 Klassisk 

 arkæologi..  -                 A-niveau  B-niveau 

 Klassisk 

 filologi ..  -                 A-niveau  B-niveau 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Samfundsvidenskab 

 --------------------------------------------------------------------- 

            Specifikke 

            adgangs- 

 Studieberetning   betingelser       Studiestartbetingelser 

 --------------------------------------------------------------------- 

             MAT.              MAT 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Polit/oecon  -                   B-niveau 

 Mat-Øk-studiet, OU B-niveau             A-niveau 

 Mat-Øk-studiet, 

 HHK .......  -                   B-niveau 

 HA ........  -                   C-niveau 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Naturvidenskab 

 -------------------------------------------------------------------- 

            Specifikke 

 Institution      adgangs- 

 og fag        betingelser       Studiestartbetingelser 

 --------------------------------------------------------------------- 

         MAT.   FYS.   KEMI   MAT.   FYS.    KEMI 

 --------------------------------------------------------------------- 

 KU 

 Mat/Stat/Act/ 

 Mat-Øk ....  B-niveau  -    -     A-niveau -     - 

 Datalogi ..  -      -    -     B-niveau -     - 

 Fys/Astro/Geo- 

 fys .......  B-niveau  B-niveau -     A-niveau A-niveau - 

 Kemi/Miljø- 

 kemi ......  B-niveau  B-niveau C-niveau A-niveau -   B-niveau 

 Biokemi ...  B-niveau  B-niveau C-niveau A-niveau -   B-niveau 

 Biologi ...  -      -    -     B-niveau B-niveau 

                               C-niveau 

 Geologi ...  B-niveau  B-niveau C-niveau  -    -     - 

 Idræt 

 (hovedfag)*  -      -    -     -    B-niveau 

                               C-niveau 

 Geografi ..  -      -    -     B-niveau B-niveau 

                               C-niveau 

 RUC .......  B-niveau  B-niveau C-niveau  -    -     - 

 KVL .......  B-niveau  B-niveau C-niveau A-niveau -   B-niveau 

 Jordbrugsøko B-niveau  -    -     -    -     - 

 OU ........  B-niveau  B-niveau C-niveau A-niveau -   B-niveau 

 Datateknik.  A-niveau  B-niveau -     -    -     - 

 AU 

 Mat/Dat ...  B-niveau  B-niveau C-niveau A-niveau -     - 

 Mat/Øk ....  B-niveau  B-niveau C-niveau A-niveau -     - 

 Dat/Fysik .  B-niveau  B-niveau C-niveau A-niveau A-niveau** 

 Fysik/Kemi.  B-niveau  B-niveau C-niveau A-niveau A-niveau** 

 Mat/Fysik .  B-niveau  B-niveau C-niveau A-niveau A-niveau** 

 Mat/Kemi ..  B-niveau  B-niveau C-niveau A-niveau -   B-niveau 

 Kemi/Bio- 

 teknologi..  B-niveau  B-niveau C-niveau A-niveau -   B-niveau 

 Geologi ...  B-niveau  B-niveau C-niveau  -    -     - 

 Biologi ...  B-niveau  B-niveau C-niveau  -    -     - 

 AUC .......  B-niveau  B-niveau -     A-niveau A-niveau - 

---------------------------------------------------------------------

* Kun biologisk linie A-niveau i enten fysik eller kemi

Bilag 2

Oversigt over fag og niveauer, som giver merit mellem de erhvervsgymnasiale og de almengymnasiale uddannelser

 

 Fag       Udd.    Niveau A   Niveau B    Niveau C 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Biologi     hf            tv       ff 

         htx                    obl 

         gym før   mN              øvr. grene 

         gym eft.  høj      ml       obl 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dansk      hf     ff 

         hhx før          obl 

         hhx eft.  obl 

         htx            obl 

         gym     obl 

         adg            obl 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Engelsk     hf før   tv      ff 

         hf eft.          tv       ff 

         hhx før   niv. IV-V 

         htx eft.  valg     obl 

         htx            valg      obl 

         gym før   spr              mat 

         gym eft.  høj      obl 

         adg                    obl 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fransk 

 fortsættersprog hf eft.          tv       ff 

         hhx eft.  valg     valg 

         htx eft.         valg      obl 

         gym eft.  høj      obl 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fransk 

 begyndersprog  hf                    tv 

         hhx før   niv. V    niv. IV     niv. III 

         hhx eft.         valg      valg 

         htx                    obl 

         gym før   sF              øvr. grene 

         gym eft.         høj       obl 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fysik      hf            tv 

         htx før          obl 

         htx eft.  valg     obl 

         gym før   mF      mat 

         gym eft.  høj      mat obl 

                      spr ml 

         adg            obl 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Historie     hf1)           ff 

         hhx                    obl 

         gym     obl 

---------------------------------------------------------------------

 • 1) Historie sammen med samfundsfag som fællesfag giver merit for historie i gymnasiet.

--------------------------------------------------------------------

 

 Italiensk    hf                    tv 

         hhx før   niv. V    niv. IV     niv. III 

         hhx eft.         valg      valg 

         gym før                  gym 

         gym eft.         høj       obl 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kemi       hf            tv 

         htx før                  obl 

         htx eft.  valg     valg      obl 

         gym før   mK      mFN       mSM 

         gym eft.  høj      ml       obl 

         adg            obl 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Matematik    hf            tv       ff 

         hhx før          niv. IV     niv.II-III 

         hhx eft.  valg     valg      valg 

         htx før          obl 

         htx eft.  valg     obl 

         gym før   mFK      mNSM      spr. 

         gym eft.  høj      obl       spr.ml 

         adg            obl 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Samfundsfag 

 (På hhx samfunds- 

 økonomi)     hf            tv       ff 

         hhx før          obl 

         hhx eft.                 obl 

         htx før          obl 

         htx eft.                 obl 

         gym før   msS 

         gym eft.  høj      ml 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Spansk      hf                    tv 

         hhx før   niv. V    niv. IV     niv. III 

         hhx eft.         valg      valg 

         gym før                  gymn 

         gym eft.         høj       obl 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tysk 

 fortsættersprog hf            tv       ff 

         hhx før   niv. IV-V 

         hhx eft.  valg     valg 

         htx            valg      obl 

         gym før   spr              mat 

         gym eft.  høj      obl 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tysk 

 begyndersprog  hf eft.                  tv 

         hhx eft.         valg      valg 

         htx eft.                 obl 

         gym eft.         høj       obl 

         adg                    obl 

--------------------------------------------------------------------- Der gives endvidere merit i hver af de fire gymnasiale uddannelser for den større skriftlige opgave, for så vidt den er udarbejdet i et fag, hvori den efter reglerne for den pågældende uddannelse kan udarbejdes.

Der er anvendt følgende forkortelser i bilaget:

 

 hf:      højere forberedelseseksamen 

 htx:     højere teknisk eksamen 

 hhx:     højere handelseksamen 

 gym:;     gymnasiet 

 før:     refererer til ordningen før reformerne i hhv. 1991 

        (for Grønlands Gymnasiale Uddannelse 1992) og 1988 

 eft.:     refererer til ordningen efter reformerne i hhv. 1991 

        (for Grønlands Gymnasiale Uddannelse 1992) og 1988 

 ff:      fællesfag 

 tv:      tilvalgsfag 

 obl:     obligatorisk niveau 

 ml:      mellemniveau 

 høj:     Højt niveau 

 valg:     valgfag 

 niv. II-V:  niveauerne i den tidligere højere handelseksamen 

 mat:     matematisk linje 

 spr:     sproglig linje 

 mNFKS     matematisk linje, naturfaglig, fysisk, kemisk hhv. 

        samfundsfaglig gren 

 sSF.     sproglig linje, samfundsfaglig hhv. fransk-sproglig 

        gren 

 adg:     adgangskursus til teknika 

Redaktionel note
 • (* 1) Der er udsendt omtryk af 24. marts 1992 med rettelser til Bilag 1, Naturvidenskab for AU og til Bilag 2 rubrikken Fysik. Rettelserne er udført i Retsinformationsteksten