Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om valgfag i henhold til folkeskolelovens § 9, stk. 4


I henhold til § 9, stk. 4, i lov om folkeskolen, jf.

lovbekendtgørelse nr. 524 af 10. juli 1990, fastsættes følgende:

§ 1. Udover de i folkeskolelovens § 9, stk. 1, nævnte fag og emner, kan kommunerne uden forudgående godkendelse i Undervisningsministeriet tilbyde eleverne undervisning i edb, fransk og spansk.

Stk. 2. Det forudsættes, jf. folkeskolelovens §§ 39a og 39e, stk. 5, at undervisningen ikke påbegyndes, før kommunalbestyrelsen har godkendt en læseplan for de enkelte valgfag.

§ 2. I fransk kan folkeskolens afgangsprøve aflægges i henhold til § 24 i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 750 af 12. november 1987, under forudsætning af at undervisningen har været tilrettelagt og gennemført på et niveau og med et indhold, der svarer til fransk som tilbudsfag på 10. klassetrin.

§ 3. I fag, som afsluttes med en prøve, gives standpunktskarakterer normalt mindst 2 gange årligt samt standpunktskarakterer ved årets afslutning. I valgfag, hvor der efter folkeskolelovens § 12 ikke kan aflægges afsluttende prøve, må elevernes standpunkt ikke udtrykkes ved hjælp af 13-skalaen.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1991.

Undervisnings- og Forskningsministeriet, den 18. marts 1991

P.M.V.

Holger Knudsen

/ Birgitte Klingsey

Officielle noter

Ingen