Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kontoruddannelsen


§ 1

I bekendtgørelse nr. 271 af 15. april 1994 om kontoruddannelsen foretages følgende ændringer:

1. 3 steder i § 14 udgår: »- og bane«.

2. Bilag 1 af 15. april 1994 erstattes af bilag 1 af 16. marts 1995.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. marts 1995.

Undervisningsministeriet, den 16. marts 1995

P.M.V.

Sten Grambye

/ Marianne Vørts

Bilag 1

16. marts 1995

Bekendtgørelse om kontoruddannelsen

Merit for grundfag og specialefag

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Grundfag   HE-kurser   Merkonom    HF      HHX+HTX 

       (note 1)    enkeltfag   enkeltfag  enkeltfag 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Dansk (B)                 Dansk    Dansk 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Engelsk   Engelsk til  Business    Engelsk   Engelsk 

       kontor 1    English 1 

               og 2 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Tysk                    Tysk     Tysk 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Fransk                   Fransk    Fransk 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Spansk                   Spansk    Spansk 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Regnskabs-  Regnskab I,  Virksomheds-  Erhvervsøko- Regnskabs 

 lære og   II og III   økonomi og   nomi,    lære 

 virksom-          internt regn- (tilvalg)  og virksom- 

 hedsøkonomi         skabsvæsen         hedsøkonomi 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Salg og   Administra-  Markedsføring        Markedsfø- 

 service   tion af salg  I              ring 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Elektronisk Etb 1,     Informatik   Datalogi   Informa- 

 informa-   Etb 2 og           (tilvalg)  tionsbehand- 

 tionssøg-  Etb 3                   ling med 

 ning og be-                       organisation 

 handling 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Speciale- 

 fag 

 -------------------------------------------------------------------- 

 All round I Organisation  Virksomheds-        Informa- 

       og samarbejde organisation        tionsbehand- 

                             ling med 

                             organisation 

                             niveau B 

 -------------------------------------------------------------------- 

 All round II Administra-  Ledelse og         Informa- 

       tion af ind-  samarbejde         tionsbehand- 

       køb,                    ling med 

       Kommunikation               organisation 

       og service                 niveau A 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Grundfag   Student    Inf.ass.    Mark.ø. 

       enkeltfag   uddan.     uddan. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Dansk (B)  Dansk 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Engelsk   Engelsk            Engelsk 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Tysk     Tysk             2 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Fransk    Fransk            2 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Spansk    Spansk            2 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Regnskabs-  Erhvervsøko-         + 

 lære og   nomi, 

 virksom-   (valgfag) 

 hedsøkonomi 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Salg og                  + 

 service 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Elektronisk Datalogi 

 informa-   (valgfag) 

 tionssøg- 

 ning og be- 

 handling 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Specialefag 

 -------------------------------------------------------------------- 

 All round I         +       + 

 -------------------------------------------------------------------- 

 All round II        +       + 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Specialefag HE-kurser   Merkonom    HF      HHX+HTX 

       (note 1)    enkeltfag   enkeltfag  enkeltfag 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Regnskab I                       Regnskabs- 

                             lære og 

                             virksomheds- 

                             økonomi 

                             niveau B 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Regnskab II Finansbog-   Eksternt regn-       Erhvervsøko- 

       føring.    skabsvæsen         nomiske 

       Budgettering                valgfag, 

                             niveau A 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Rejsebran-  Turistpro-   Produktudvik- 

 chen     duktlære.   ling i turist- 

       Salg og di-  virksomhed. 

       stribution.  Turistvirksom- 

       Service og   hed 

       international 

       kulturforst. 

       Turistinf.- 

       service 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Spedition og 

 shipping 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Advokat-   Behandling af 

 sekretær   rets- og 

       inkassosager. 

       Familie-, 

       arveret og 

       skifte. 

       Overdragelse 

       af fast ejen- 

       dom. 

       Konkurs og 

       tvangsakkord 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Offentlig 

 forvaltning 

 I kommune, 

 amt, stat 

 og lægesek- 

 retær 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Offentlig 

 forvaltning 

 II kommune, 

 amt og stat 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Offentlig 

 forvaltning 

 III kommune 

 og amt 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Offentlig 

 forvaltning 

 III stat 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Offentlig 

 forvaltning 

 lægesekretær 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Offentlig 

 forvaltning 

 IV kommune, 

 amt, stat og 

 lægesekretær 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Specialefag Student    Inf.ass.    Mark.ø. 

       enkeltfag   uddan.     uddan. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Regnskab I 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Regnskab II 

 Rejsebran- 

 chen 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Spedition og 

 shipping 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Advokat- 

 sekretær 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Offentlig 

 forvaltning 

 I kommune, 

 amt, stat og 

 lægesekretær 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Offentlig 

 forvaltning 

 II kommune, 

 amt og stat 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Offentlig 

 forvaltning 

 III kommune 

 og amt 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Offentlig 

 forvaltning 

 III stat 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Offentlig 

 forvaltning 

 lægesekretær 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Offentlig 

 forvaltning 

 IV kommune, 

 amt, stat og 

 lægesekretær 

 -------------------------------------------------------------------- 

Noter:

+ Gennemført uddannelse giver merit.

1 HE betyder: Handels- og Kontorfagenes Efteruddannelsesvalg.

2 Merit gives, hvis faget findes tilsvarende i den meritgivende uddannelse.

Officielle noter

Ingen