Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om skolebiblioteker i folkeskolen


I medfør af § 19, stk. 3, og § 30 a i lov om folkeskolen, jf.

lovbekendtgørelse nr. 55 af 17. januar 1995, fastsættes:

Kapitel 1

Formål og funktion

§ 1. Ved hver selvstændig skole oprettes et skolebibliotek som et pædagogisk servicecenter. Skolebiblioteket stiller undervisningsmidler til rådighed for undervisningen og yder vejledning i brugen heraf. Skolebiblioteket bidrager endvidere til skolens udvikling ved at formidle relevante informationer.

Stk. 2. Skolebiblioteket skal understøtte folkeskolens formål og medvirke til at fremme elevernes alsidige personlige udvikling ved at øge deres lære- og læselyst.

§ 2. Ved skoler, der er henlagt under en anden skoles ledelse, udstationeres der normalt depoter fra skolebiblioteket.

Stk. 2. Ved amtskommunale specialskoler indrettes skolebiblioteksvirksomheden under hensyn til skolernes særlige forhold og behov.

Stk. 3. I kommuner med flere skolebiblioteker kan der oprettes en kommunal fællessamling, hvorfra alle kommunens folkeskoler kan låne undervisningsmidler, herunder klassesæt.

Stk. 4. Efter kommunalbestyrelsens beslutning kan der oprettes en pædagogisk central til varetagelse af fælles serviceopgaver inden for skolevæsenet.

§ 3. Skolebibliotekets samlinger omfatter de af skolens undervisningsmidler, der katalogiseres efter samme systemer, som anvendes af folkebibliotekerne. I samlingerne indgår skolens bøger m.m., audio-visuelle materialer, undervisningsmidler i elektronisk form, interaktive medier og andre biblioteksegnede materialer.

§ 4. Skolebibliotekets materialebestand skal være alsidigt sammensat og af aktuel karakter.

Stk. 2. Materialerne skal kunne anvendes i skolens undervisning i fagene og i tværgående emner og være afpasset efter elevernes forskellige forudsætninger.

Stk. 3. Skolebiblioteket skal rumme informationsmaterialer om folkeskolen og pædagogisk litteratur.

§ 5. Til skolebiblioteket kan knyttes et medieværksted/medieværkstedsfunktioner, hvor der ydes elever og lærere vejledning i forbindelse med bearbejdning og formidling af indsamlede informationer, brug af ny informationsteknologi, herunder eksterne net og databaser, og ved gennemførelse af undervisningsprojekter, herunder projektopgaver. Desuden kan der ydes lærere teknisk bistand til fremstilling af egne undervisningsmidler.

Stk. 2. Skolebiblioteket kan varetage registrering og formidling af alle skolens undervisningsmidler, herunder lærebøgerne. Skolebiblioteket kan desuden administrere andre materialer.

§ 6. På grundlag af informationer fra amtscentraler og pædagogiske centraler m.v. medvirker skolebiblioteket til at oplyse skolen om udbudet af undervisningsmidler. Skolebiblioteket kan tillige orientere skolen om kurser og pædagogiske initiativer i området.

Stk. 2. Til supplering af skolebibliotekets egne samlinger fremskaffes undervisningsmidler ved lån fra fællessamlinger og pædagogiske centraler, jf. § 2, stk. 3 og 4, amtscentraler, folkebiblioteker og andre eksterne samlinger.

Stk. 3. Skolebiblioteket kan danne ramme for kulturcenteraktiviteter for lokalområdet, jf. folkeskolelovens § 3, stk. 6, og medvirke ved sådanne aktiviteter samt formidle kulturtilbud til skolens elever, fx teaterforestillinger.

Hjemlån og undervisning i biblioteks- og materialekundskab

§ 7. Eleverne skal have adgang til under vejledning at hjemlåne bøger fra skolebibliotekets samlinger til fritidslæsning samt undervisningsmidler efter behov. Skolens lærere skal have adgang til at hjemlåne undervisningsmidler med henblik på forberedelse af undervisningen.

§ 8. Skolebiblioteket medvirker ved undervisningen i biblioteks- og materialekundskab.

Stk. 2. Undervisningen har til formål at lære eleverne at benytte eksisterende systemer til informationssøgning, herunder databaser, at gøre brug af skolebibliotekets materialer i forbindelse med undervisningen og at vænne eleverne til at benytte kommunens biblioteker.

Kapitel 2

Varetagelse af funktionerne

§ 9. Til skolebiblioteket knyttes lærere ved skolen, der kan varetage skolebibliotekets funktioner, herunder

 • 1) give vejledning i brugen af undervisningsmidler i forbindelse med tilrettelæggelsen af undervisningen,
 • 2) formidle informationer, som er relevante for udviklingen af vedkommende skole,
 • 3) registrere og katalogisere skolens undervisningsmidler,
 • 4) oplyse om udbud af undervisningsmidler,
 • 5) vejlede eleverne i forbindelse med hjemlån,
 • 6) undervise i biblioteks- og materialekundskab.

Stk. 2. Lærerne skal have gennemgået uddannelse til skolebibliotekar ved Danmarks Lærerhøjskole eller have forpligtet sig hertil eller på anden måde have tilegnet sig de kvalifikationer, som opgaven forudsætter.

Kapitel 3

Styrelsen af skolebibliotekerne

§ 10. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om ordningen af skolebibliotekerne i kommunen, herunder om:

 • 1) Samarbejdet med folkebiblioteket, jf. § 14
 • 2) Fremgangsmåden for udpegning af skolebibliotekarer og for ansættelse af eventuelt andet personale ved skolebiblioteket.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tillige træffe beslutning om:

 • 1) Særlige ordninger for den overordnede administration af skolebiblioteksvirksomheden i kommunen, herunder om nedsættelse af et materialeudvalg, der stiller vejledende forslag til skolerne om materialeanskaffelser, og om ansættelse af særligt sagkyndige ved kommunens skolevæsen, fx skolekonsulenter for skolebiblioteksvirksomhed.
 • 2) Fælles retningslinjer for skolebibliotekerne om fx indkøb og biblioteksteknisk klargøring af materialer, koordinering af indberetning til biblioteksafgiften og for skolebibliotekets funktioner, jf. § 5, stk. 1 og 2.

§ 11. I bilag til styrelsesvedtægten optages bestemmelser om:

 • 1) Skolebiblioteksbetjeningen af skoler uden selvstændig ledelse, jf. § 2, stk. 1.
 • 2) Eventuelle kommunale fællessamlinger og pædagogiske centraler og disses placering, jf. § 2, stk. 3 og 4.
 • 3) Undervisning i biblioteks- og materialekundskab, jf. § 8 og evt. om ordningen for hjemlån, jf. § 7.

§ 12. Skolebestyrelsen godkender efter forslag fra skolens leder de undervisningsmidler, der indgår i skolebiblioteket.

Stk. 2. Skolebestyrelsen kan på nærmere angivne områder udøve beføjelsen i henhold til stk. 1 ved at fastsætte principper for skolens undervisningsmidler. Skolebestyrelsen kan desuden fastsætte principper for skolebibliotekets virksomhed inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte rammer, jf. § 10.

§ 13. Skolebiblioteket henhører under skolens leder, som træffer afgørelse om skolebibliotekets opgaver inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte rammer og de af skolebestyrelsen vedtagne principper.

Stk. 2. De daglige ledelsesfunktioner af skolebiblioteket varetages efter skolelederens nærmere bestemmelse af en skolebibliotekar, der har de i § 9 nævnte kvalifikationer.

Kapitel 4

Samarbejdet med folkebibliotekerne

§ 14. Skolebibliotekerne er en del af et sammenhængende bibliotekssystem og samarbejder med folkebiblioteket i kommunen, bl.a. med henblik på gensidig information om materialeanskaffelser og eventuel koordination af materialevalget.

Stk. 2. Ved en fælles udlånssamling for folkebiblioteket og skolebiblioteket må udlån formidlet af skolebiblioteket kun omfatte materialer, der er godkendt af skolebestyrelsen, eller som ligger inden for de af skolebestyrelsen fastsatte principper, jf. § 12.

Kapitel 5

Forsøgsvirksomhed m.v.

§ 15. Undervisningsministeren kan i særlige tilfælde fravige bestemmelserne i nærværende bekendtgørelse.

Ikrafttræden

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1995.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 392 af 5. juli 1984 om skolebiblioteker i folkeskolen og Undervisningsministeriets cirkulære nr. 143 af 28. november 1988 om ny vejledning om undervisningsmidler samt håndbogen »Skolebiblioteket 1988« ophæves.

Undervisningsministeriet, den 13. marts 1995


Ole Vig Jensen

/ Stig Andersen

Officielle noter

Ingen