Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om studentereksamen og om højere forberedelseseksamen

(studenter- og hf-eksamensbekendtgørelsen)


I henhold til § 4 i lov om gymnasiet m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 531 af 23. juni 1993, og § 7 i lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 532 af 23. juni 1993, fastsættes:

Kapitel 1

Overordnede regler om eksamen

     § 1. Undervisningsministeriet tilrettelægger og fører tilsyn med eksamen.

     § 2. Rektor/forstander er over for ministeriet ansvarlig for, at eksamen på skolen/kurset afholdes efter de gældende bestemmelser, jf. dog § 36, stk. 2.

     Stk. 2. Rektor/forstander eller en af denne bemyndiget skal være til stede på skolen/kurset under eksamen.

     § 3. Ordinær eksamen afholdes i maj-juni måned (den ordinære sommereksamenstermin). Den tilhørende sygeeksamen afholdes i august-september måned. Desuden kan der efter ministeriets bestemmelse afholdes mundtlig og skriftlig eksamen i december-januar måned (den ordinære vintereksamenstermin) samt mundtlig eksamen på andre tidspunkter af året. Ministeriet fastsætter eventuelle frister i forbindelse med vintereksamen.

Kapitel 2

Læsepensum og eksamensopgivelser

     § 4. Om eksamensfordringerne og prøveformerne i de enkelte fag gælder reglerne i bekendtgørelse om gymnasiet, studenterkursus og enkeltfagsstudentereksamen (gymnasiebekendtgørelsen) og bekendtgørelse om højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning (hf-bekendtgørelsen).

     Stk. 2. Hvor intet andet er fastsat, skal eksamensopgivelserne alsidigt repræsentere læsepensum i faget.

     Stk. 3. Eksamensopgivelserne vælges af læreren efter forhandling med eleverne/kursisterne.

     § 5. Læsepensa og eksamensopgivelser indsendes til godkendelse i Undervisningsministeriet inden den 15. MARTS. Indsendelsen og godkendelsen foregår efter ministeriets bestemmelse. Kopi af læsepensa og eksamensopgivelser udleveres til eleverne/kursisterne.

     Stk. 2. Rektor/forstander sender læsepensa og eksamensopgivelser til censorerne dagen før offentliggørelse af planen for mundtlig eksamen, jf. § 10, stk. 2. I fag, hvor censor i gymnasiet og ved den 2-årige tilrettelæggelse af hf skal vælge ekstemporaltekster, skal der ved mellem- og højniveaufag og tilvalgsfag tillige medsendes læsepensum for henholdsvis obligatorisk niveau og fællesfag.

     Stk. 3. Kopi af læsepensa og eksamensopgivelser skal opbevares på skolen/kurset i 3 år.

Kapitel 3

Eksamenstilmelding

     § 6. Elever/kursister betragtes som tilmeldt eksamen i de fag, de følger undervisning i, jf. dog stk. 4.

     Stk. 2. Prøve aflægges i den førstkommende eksamenstermin, efter at undervisningen i faget er afsluttet, jf. dog stk. 5. Aflægges prøve senere, sker indstilling til prøve i de(t) enkelte fag på de vilkår, der gælder for selvstuderende, medmindre prøven aflægges efter reglerne om sygeeksamen, jf. kapitel 10.

     Stk. 3. Elever/studerende, der er tilmeldt eksamen, kan framelde sig senest den 15. APRIL.

     Stk. 4. Kursister i 2-årige forløb til højere forberedelseseksamen, der efter at have fulgt undervisningen på fællesfagsniveau tilmelder sig tilvalgsundervisning i et af de fag, hvor prøve på fællesfagsniveau ikke er obligatorisk, skal senest den 15. APRIL underrette kurset, hvis de alligevel ønsker at aflægge prøve i det pågældende fag som fællesfag.

     Stk. 5. En elev/kursist, der følger undervisning i flere fag, der har skriftlig eksamen på samme dag, jf. bilag 1, aflægger prøve i det ene fag efter eget valg i den ordinære sommereksamenstermin og i det eller de øvrige fag ved den tilhørende sygeeksamen.

     Stk. 6. For elever/studerende, som af anden grund end sygdom udebliver fra en prøve, hvortil de er tilmeldt, som bortvises fra en prøve, som afbryder en prøve, eller som ikke begynder en prøve, jf. § 11, stk. 1, tæller den pågældende prøve med som en af de to mulige prøver, jf. § 7. Ny prøve i det pågældende fag kan tidligst aflægges i den førstkommende ordinære eksamenstermin og gennemføres på de vilkår, der gælder for selvstuderende, medmindre eleven/kursisten påny har fulgt undervisningen i det pågældende fag. Elever i gymnasiet kan ikke rykkes op i næste klasse.

     Stk. 7. Bestemmelsen i stk. 6 omfatter også en ny større skriftlig opgave, der tidligst kan udarbejdes i det følgende undervisningsår. Rektor/forstander fastsætter tidspunktet.

     § 7. En elev/studerende kan højst aflægge prøve på samme niveau i samme fag to gange og kan ikke i samme eksamenstermin aflægge samme prøve flere gange. Hvis der er både skriftlig og mundtlig prøve i et fag, kan eleven/den studerende indstille sig til omprøve i henholdsvis den skriftlige og den mundtlige prøve hver for sig.

     § 8. For elever i gymnasiet kan kun prøver aflagt i umiddelbar forlængelse af undervisningen i det pågældende fag indgå i beviset for studentereksamen, jf. dog § 6, stk. 5, og kapitel 10 om sygeeksamen.

     Stk. 2. Rektor/forstander kan give tilladelse til, at en elev/kursist på ny følger undervisningen (går om), jf. dog § 66. Ansøgning om tilladelse til at gå om skal indgives til rektor/forstander for den institution, hvor optagelse ønskes, inden den 25. JUNI.

     Stk. 3. En elev/kursist, der i en samlet 2- eller 3-årig tilrettelæggelse til studentereksamen går et år om efter stk. 2, har samme valgfag som i første forløb. Rektor/forstander kan fravige denne regel, hvor der foreligger ganske særlige omstændigheder.

     Stk. 4. Rektor/forstander kan fritage en elev/kursist, der har fået tilladelse til at gå et år om efter stk. 2, for at følge undervisningen i et eller flere fag og/eller for at gå til prøve i fag, hvor eleven/kursisten har aflagt afsluttende prøve efter første forløb.

     Stk. 5. Elever/kursister, der går et år om efter stk. 2, kan for hvert fag, hvori der er aflagt afsluttende prøve, vælge at lade års- og eksamenskarakterer opnået ved afslutningen af det første år indgå i eksamen. Ved opgørelsen af antal prøver, jf. § 13, stk. 2, i gymnasiebekendtgørelsen, medtælles sådanne prøver aflagt i første forløb. Års- og eksamenskarakterer fra forskellige forløb kan indgå i eksamen, dog således at års- og eksamenskarakterer i et fag på et givet niveau altid skal stamme fra samme forløb.

     Stk. 6. Stk. 4-5 finder tilsvarende anvendelse for større skriftlig opgave. Ved omprøve ved større skriftlig opgave kan den nye opgave skrives inden for samme fag, men ikke samme område. Citat fra egen tidligere bedømt opgave skal fremgå af opgaven, ligesom den tidligere opgave, hvis den indgår i grundlaget for besvarelsen, skal fremgå af litteraturlisten og vedlægges.

     § 9. Selvstuderende tilmelder sig eksamen senest den 1. FEBRUAR på den skole/det kursus, hvor prøven ønskes aflagt. Eksamenstilmeldingen sker på en af ministeriet udfærdiget blanket. Senest den 1. MARTS skal den selvstuderende aflevere eksamensopgivelser. Svarer eksamensopgivelserne i et fag ikke til eksamensopgivelser for et af skolens/kursets hold, indsendes de til Undervisningsministeriet til godkendelse, jf. § 5. Afholdes der ikke prøve i det ønskede fag ved den pågældende institution, eller er der i forvejen tilmeldt et antal selvstuderende i vedkommende fag, der udgør mere end 25 pct. af skolens/kursets elever/kursister tilmeldt eksamen i faget, kan den selvstuderende henvises til at tilmelde sig ved en anden institution, hvor der afholdes prøve i det pågældende fag, så vidt muligt inden for samme amtskommune.

     Stk. 2. For elever/kursister, der efter den 1. februar på grund af tilsidesættelse af mødepligtsbestemmelserne henvises til at aflægge eksamen på særlige vilkår/overføres til status som særkursist eller udelukkes fra undervisningen, fastsætter rektor/forstander en frist for tilmelding og aflevering af eksamensopgivelser.

     Stk. 3. Elever/kursister, hvis årskaraktergennemsnit til studentereksamen ligger under bestågrænsen, jf. § 53, stk. 2, kan, uanset om de ønsker at gå et år om efter § 8, stk. 2, vælge at gennemføre de skriftlige og mundtlige prøver. Ønsker sådanne elever/kursister i stedet at gennemføre en enkeltfagsstudentereksamen som selvstuderende, fastsætter rektor en frist for tilmelding og aflevering af eksamensopgivelser.

Kapitel 4

Generelle regler om afholdelse af eksamen

     § 10. Eksamensplanen udarbejdes af ministeriet, f.s.v. angår mundtlig eksamen i samarbejde med rektor/forstander.

     Stk. 2. Eksamensplanen for mundtlig eksamen udsendes af ministeriet og må først offentliggøres på det af ministeriet fastsatte tidspunkt.

     Stk. 3. Efter sidste skoledag må organiseret undervisning, herunder spørgetimer, ikke finde sted.

     § 11. En skriftlig prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er påbegyndt, jf. § 20. En mundtlig prøve er begyndt, når eksaminanden har trukket eksamensspørgsmålet, jf. § 34. En større skriftlig opgave er begyndt, når opgavetitlen er udleveret til eksaminanden.

     Stk. 2. Når en prøve er begyndt, jf. stk. l, skal der gives en bedømmelse i henhold til bekendtgørelsen om karakterskala (karakterbekendtgørelsen). Dette gælder dog ikke, hvor eksaminanden bortvises på grund af eksamenssnyd eller forsøg herpå, jf. §§ 22, 32, stk. 2, og 37, stk. 3, eller ved sygdom opstået under eksamen, jf. § 46, stk. 3. Hvor der ikke foreligger nogen faglig præstation, gives karakteren 00.

     Stk. 3. Rektor/forstander skal sørge for, at elever/studerende, f. eks. gennem opslag, i god tid inden eksamensperioden orienteres om tidspunkterne for prøverne og om reglerne for eksamen samt om følgerne af ikke at overholde disse. Elever/studerende skal endvidere orienteres om de gældende klageregler.

     § 12. Ministeriet beskikker censorerne, jf. stk. 2 og 3.

     Stk. 2. Ministeriet beskikker censorer blandt de lærere, der har undervisningskompetence i et fag, jf. kompetencebekendtgørelsen, og som tillige har gennemført et fuldt undervisningsforløb, der fører frem til en prøve, eller har eksamineret til studentereksamen eller højere forberedelseseksamen i faget.

     Stk. 3. Ministeriet kan beskikke andre end de af stk. 2 omfattede som censorer.

     Stk. 4. Censor skal

 • 1) påse, at prøverne er i overensstemmelse med målene og øvrige krav i reglerne om de pågældende fag,
 • 2) medvirke til og påse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler, og
 • 3) medvirke til og påse, at eksaminanderne får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse.

     Stk. 5. Konstaterer censor, at kravene efter stk. 4 ikke er opfyldt, eller at der har været mangler ved den forudgående undervisning, afgiver censor indberetning herom til Undervisningsministeriet. Censor afgiver desuden på opfordring fra ministeriet indberetning om eksamensafvikling og eksamensresultater.

     Stk. 6. Skriftlige prøver bedømmes af 2 censorer. Ved mundtlige prøver og ved bedømmelsen af den større skriftlige opgave medvirker faglæreren og 1 censor.

     Stk. 7. Censor skal gøre notater om præstationen og karakterfastsættelsen til personligt brug ved udarbejdelse af en udtalelse i en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i 1 år.

     Stk. 8. Censor må ikke forsyne skriftlige opgavebesvarelser med noter eller tegn.

     § 13. Ministeriet udpeger opmænd til at bedømme i henhold til § 51, stk. 3, nr. 3.

Kapitel 5

Skriftlig eksamen

     § 14. Ministeriet stiller opgaverne til de skriftlige prøver. Forslag til opgaverne udarbejdes af opgavekommissioner, der nedsættes af ministeriet.

     § 15. Ministeriet fastsætter tidspunkterne for de skriftlige prøver. De praktiske foranstaltninger i forbindelse med prøvernes afvikling og censuren følger ministeriets regler herom. For den enkelte eksaminand afholdes højst een skriftlig prøve om dagen.

     Stk. 2. Rektor/forstander sikrer, at eksamen gennemføres under betryggende forhold, herunder at eksamenslokalerne er hensigtsmæssigt indrettet til formålet.

     Stk. 3. Ved alle skriftlige prøver er det tilladt at medbringe ordbøger, der indeholder forklaring på og/eller stavning af danske ord, herunder fremmedord.

     § 16. Rektor/forstander skal ved modtagelsen af eksamensopgaverne sikre sig, at det på kuverterne anførte indhold svarer til de nødvendige opgavetyper og antal.

     § 17. Rektor/forstander udpeger de tilsynsførende ved de skriftlige prøver. Ingen lærer må føre tilsyn med elever/kursister, som læreren selv fører op til eksamen i det fag, der er skriftlig prøve i.

     Stk. 2. Antallet af tilsynsførende i faget musik fastsættes af rektor/forstander. I øvrige fag skal antallet af tilsynsførende pr. lokale være 2 for de første 20 samt 1 pr. yderligere påbegyndte 20 eksaminander.

     Stk. 3. Rektor/forstander skal sikre, at de tilsynsførende før prøvens begyndelse er orienteret dels om de generelle regler for skriftlig eksamen, dels om de specielle regler for den skriftlige prøve i det pågældende fag, jf. gymnasie- og hf-bekendtgørelserne.

     § 18. Kun eksaminanderne, de tilsynsførende og rektor/forstander eller en af denne bemyndiget må være til stede i eksamenslokalet under prøven.

     Stk. 2. Hvis en eksaminand forlader lokalet uden tilladelse fra og uden ledsagelse af en tilsynsførende, betragtes det som afbrydelse af eksamen, jf. § 6, stk. 6.

     § 19. Før prøvens begyndelse uddeles besvarelsesark, herunder eventuelle hjælpeark, der skal være forsynet med oplysningsrubrik til skolens/kursets navn, eksaminandens navn, nummer og hold og fag, samt felter til ark nr., det samlede antal ark og den tilsynsførendes signatur. Eksaminanderne har ret til at få udleveret yderligere ark. Arkene må ikke foldes eller deles i mindre stykker.

     § 20. Rektor/forstander eller en af denne bemyndiget åbner opgavekuverten og fordeler opgaverne.

     Stk. 2. Alle eksemplarer af opgaverne og besvarelserne skal blive i eksamenslokalet, indtil prøvetiden er udløbet, jf. dog § 25, stk. 4.

     § 21. Kommer en eksaminand for sent til en prøve, betragtes eksaminanden som udeblevet, jf. § 6, stk. 6, og har derfor ikke ret til at deltage i prøven. Rektor/forstander kan dog tillade eksaminanden at deltage i prøven, hvis rektor/forstander anser det for udelukket, at den pågældende kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet.

     Stk. 2. Rektor/forstander skal hurtigst muligt skriftligt foretage indberetning til Undervisningsministeriet om tilladelser i henhold til stk. 1.

     § 22. En eksaminand, som gribes i uretmæssigt at skaffe sig eller give en anden eksaminand hjælp til besvarelse af en skriftlig opgave, (eller i at forsøge herpå) herunder at have medbragt ikke tilladte hjælpemidler, skal af rektor/forstander bortvises fra eksamen. Bortvisningen skal straks indberettes til Undervisningsministeriet.

     Stk. 2. Hvis der under en prøve eller ved bedømmelsen af en besvarelse opstår formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, indberettes dette til Undervisningsministeriet. Bliver formodningen bekræftet, træffer ministeriet beslutning om bortvisning fra eksamen, og en eventuel karakter for den pågældende prøve bortfalder.

     Stk. 4. Bortvisning fra eksamen efter stk. l-2 omfatter også eventuelle resterende prøver i samme eksamenstermin og medfører tillige udelukkelse fra eventuel fortsat undervisning.

     § 23. Når en eksaminand ønsker at aflevere sin besvarelse, skal en tilsynsførende tilkaldes. Eksaminanden må først forlade sin plads, når den tilsynsførende har kvitteret for modtagelsen af opgavebesvarelsen. Eksaminanden afgør selv, hvilke ark der afleveres til bedømmelse. Disse ark nummereres, og det samlede antal angives på alle ark. Den tilsynsførende skal sikre sig, at alle rubrikker er udfyldt. Den tilsynsførende attesterer ved sin signatur, at besvarelsen er afleveret til bedømmelse, at antallet af ark svarer til det i felterne anførte, samt at arkene er nummereret. Afleveringstidspunktet må ikke skrives på besvarelsen.

     § 24. I det sidste kvarter før prøvens ophør må ingen eksaminand forlade sin plads, heller ikke efter at have afleveret sin besvarelse.

     Stk. 2. Ved udløbet af den tid, der er afsat til prøven, tilkendegiver de tilsynsførende, at prøven er afsluttet. Eksaminanderne skal blive siddende og må ikke kommunikere med hinanden, før alle besvarelser er afleveret.

     Stk. 3. Eksaminander, der afleverer ved prøvens afslutning, kan tage opgaven og alle ark, der ikke er afleveret til bedømmelse, jf. § 23, med ud af eksamenslokalet. Eksaminander, der har afleveret tidligere, kan afhente opgaven samt ark, der ikke er afleveret til bedømmelse, umiddelbart efter prøvens afslutning. Ark, der ikke er afhentet, kan tilintetgøres.

     § 25. Skriftlig prøve i musik skal normalt afholdes i tidsrummet kl. 13.00-18.00.

     Stk. 2. Rektor/forstander kan, hvor lokale forhold taler derfor, bestemme, at en del af eksaminanderne skal aflægge prøven i tidsrummet kl. 08.00 - 13.00. Sådanne eksaminander må ikke aflevere deres besvarelser og forlade prøvelokalet før prøvens udløb.

     Stk. 3. Eksaminander, der skal aflægge prøve som 2. hold, skal være under tilsyn på skolen/kurset, fra de møder og indtil prøvens begyndelse. Rektor/forstander skal sikre, at der ikke udveksles oplysninger mellem de to hold, og at der ikke er efterladt notater el. lign. i prøvelokalet fra 1. hold.

     Stk. 4. Hvor prøven er opdelt i to hold, jf. stk. 2, skal de ikke-udleverede eksemplarer af opgaveteksten opbevares i boks mellem kl. 08.00 og 13.00. 1. holds opgavetekster skal indsamles sammen med besvarelserne og opbevares sammen med besvarelserne i boks indtil kl. 18.00.

     § 26. Rektor/forstander sikrer, at besvarelserne opbevares og videresendes til censorerne efter ministeriets bestemmelse. Censorerne bedømmer og videresender besvarelserne efter ministeriets bestemmelse. Efter afslutningen af censureringen tilbagesendes besvarelserne til skolen/kurset.

     Stk. 2. Straks efter modtagelsen giver rektor/forstander faglæreren besvarelserne og karakterlisten til gennemsyn. Karaktererne meddeles desuden til eleverne/de studerende. Senest 2 døgn efter at have modtaget besvarelserne og karakterlisten kan faglæreren gennem rektor/forstander rette henvendelse til censorerne om at få en eller flere bedømmelser taget op til revision. Begrundelse herfor skal udformes skriftligt og særskilt for hver besvarelse. § 12, stk. 8, gælder tilsvarende for faglærerne.

     Stk. 3. De originale opgavebesvarelser udleveres til eksaminander, der ønsker det, når klagefristen, jf. § 67, stk. 1, er udløbet, uden at der er rejst en klagesag vedrørende besvarelsen. Besvarelser, der ikke er udleveret, kan tilintetgøres efter et år.

Kapitel 6

Mundtlig eksamen

     § 27. Klassens/holdets lærer er eksaminator ved mundtlige prøver, jf. dog stk. 2.

     Stk. 2. Rektor/forstander kan fravige reglen i stk. 1, hvor der foreligger ganske særlige omstændigheder, f. eks. forfald på grund af sygdom.

     § 28. Eksaminator udarbejder eksamensspørgsmålene, der alsidigt skal dække eksamensopgivelserne uanset antallet af eksaminander.

     Stk. 2. Eleverne/de studerende må ikke gøres bekendt med antallet af spørgsmål, deres ordlyd eller antallet af spørgsmål i de enkelte dele af pensum.

     Stk. 3. Eksamensspørgsmålene fremsendes af eksaminator gennem skolen/kurset, sådan at de kan være censor i hænde senest 3 hverdage før prøvedagen. Bilag medsendes i fornødent omfang.

     Stk. 4. Censor kan - så vidt muligt senest dagen før prøvedagen - henstille til eksaminator, at enkelte nærmere angivne spørgsmål udskydes, ændres eller tilføjes. Følges henstillingen ikke, indberetter censor sagen til ministeriet efter eksamens afslutning.

     Stk. 5. Eksamensspørgsmålene skrives på eller vedhæftes en blanket udfærdiget af ministeriet. Efter prøven underskrives blanketten af både eksaminator og censor. Blanketten afleveres til rektor/forstander sammen med eventuelle bilag til spørgsmålene.

     § 29. I fag, hvor der skal prøves i ulæst tekst valgt af censor, skal denne senest 7 dage før prøven sende eksaminator et eksemplar af de tekster, der agtes benyttet ved prøven, og en liste over de tekststeder, eksaminanderne vil få forelagt. Listen skal indeholde så mange forskellige tekststeder, at eksaminator kan udskyde indtil 1/5 af dem, og således at alle eksaminander herefter kan vælge mellem mindst 4 forskellige tekster. Eksaminator kan, ved mundtlig forhandling inden prøven, henstille til censor, at eksaminanderne får enkelte gloser oversat eller får særlige forklaringer. Censor medbringer det fornødne antal eksemplarer/kopier af ekstemporalteksterne.

     Stk. 2. I fag , hvor der skal prøves i ulæst tekst eller ikke-gennemgået musikstykke, billedmateriale m.v. valgt af eksaminator, skal denne senest 7 dage før prøven sende censor en liste over tekster/musikstykker/billedmateriale m.v., som eksaminator vil forelægge eksaminanderne. Teksterne m.v. vedlægges i (bånd)kopi i fornødent omfang.

     § 30. De mundtlige prøver er offentlige, jf. dog stk. 2.

     Stk. 2. Rektor/forstander kan begrænse adgangen til eksamenslokalet af pladsmæssige grunde, ligesom enkeltpersoner kan nægtes adgang eller bortvises, hvor dette findes nødvendigt for at sikre den fornødne ro og orden i eksamenslokalet. Rektor/forstander kan endvidere fravige bestemmelsen i stk. 1, hvor der foreligger særlige omstændigheder, f. eks. hvor hensynet til eksaminanden taler derfor.

     Stk. 3. Lyd- eller billedoptagelse under eksamen er ikke tilladt.

     § 31. En mundtlig prøve foregår som en af eksaminator ledet samtale med eksaminanden, jf. i øvrigt gymnasie- og hf-bekendtgørelserne. Censor kan med eksaminators tilladelse stille spørgsmål til eksaminanden. Censor bestemmer, hvornår eksaminationen er færdig.

     § 32. Kommer en eksaminand for sent til en mundtlig prøve, tager rektor/forstander på baggrund af en vurdering af, om forsinkelsen er rimeligt begrundet, stilling til, om den pågældende kan eksamineres på et senere tidspunkt under prøveforløbet i det pågældende fag.

     Stk. 2. Reglerne i § 22 finder tilsvarende anvendelse for mundtlig eksamen.

     § 33. Tilladte hjælpemidler i forberedelsestiden for de enkelte fag fremgår af gymnasie- og hf-bekendtgørelserne.

     Stk. 2. Eksaminanden har selv ansvaret for at medbringe udleverede kopier, rapporter, opgaver, journaler, noter, skrive- og tegneredskaber samt eventuelt lommeregner.

     Stk. 3. Eksaminator har ansvaret for, at de øvrige tilladte hjælpemidler, herunder lærebøger og kompendier samt evt. apparatur, forefindes i forberedelseslokalet og eksamenslokalet, og at der i forberedelseslokalet kun forefindes tilladte hjælpemidler.

     § 34. Eksamensspørgsmålene tildeles eksaminanderne ved lodtrækning, der gennemføres ved brug af uigennemsigtige og ensartede sedler. Den enkelte eksaminand skal kunne vælge mellem mindst 4 sedler. Eksamensspørgsmålet udleveres i skriftlig form til eksaminanden.

     Stk. 2. I tilfælde, hvor en eksamination omfatter flere af hinanden uafhængige spørgsmål, tildeles spørgsmålene ved hver sin lodtrækning.

     Stk. 3. Både censor og eksaminator skal være til stede, når en eksaminand trækker et spørgsmål. Eksaminator skal i censors påhør sikre sig, at eksaminanden har opfattet spørgsmålet.

     § 35. I forberedelsestiden må eksaminanden ikke kunne henvende sig til andre om faglige emner. Eksaminanden skal sikres ro og skal så vidt muligt placeres alene i et lokale. Hvis flere eksaminander forbereder sig i samme lokale, skal der være tilsyn.

     Stk. 2. I forberedelsestiden er det tilladt eksaminanden på papir, der af skolen/kurset er fremlagt til formålet, at foretage notater, som kan medbringes til eksaminationen.

     Stk. 3. Under eksaminationen er det tilladt eksaminanden at støtte sig til eksamensspørgsmålet med eventuelle bilag og til notaterne. Eksaminator og censor har ret til at se notaterne, men disse må ikke fratages eksaminanden.

     § 36. Eksaminandernes præstation skal bedømmes individuelt. Der censureres efter hver eksamination, jf. § 51, stk. 3, nr. 2. Censor giver sin bedømmelse først. Straks efter karakterfastsættelsen, jf. kapitel 11, skriver censor karakteren på den af ministeriet udfærdigede karakterliste. Censor noterer på karakterlisten, hvis en eksaminand ikke er mødt.

     Stk. 2. Kun eksaminator og censor må være til stede under censureringen.

     Stk. 3. Straks efter censureringen meddeler eksaminator eksaminanden karakteren i censors påhør. Karakteren er herefter endelig, og den kan kun ændres af ministeriet.

     Stk. 4. Karakterlisten underskrives af eksaminator og censor og afleveres til skolen/kurset efter afslutningen af hver dags eksaminationer.

Kapitel 7

Den større skriftlige opgave

     § 37. Rektor/forstander sender snarest muligt og senest 5. MARTS opgavebesvarelserne for den større skriftlige opgave bilagt blanketten med elevernes/de studerendes navne m.v. samt karakterlisten til censorerne. Der udleveres kopi af besvarelserne til faglærerne.

     Stk. 2. Senest 15. APRIL skal bedømmelsen af besvarelserne være afsluttet, jf. § 51.

     Stk. 3. Reglerne i § 22 finder tilsvarende anvendelse på den større skriftlige opgave, herunder hvis det konstateres, at eksaminanden ikke selv har udarbejdet besvarelsen af den større skriftlige opgave, eller at væsentlige dele af denne er afskrift fra ikke angivne kilder, herunder eksaminandens egne tidligere bedømte skriftlige arbejder.

     Stk. 4. Rektor/forstander kan acceptere en for sent afleveret større skriftlig opgave, hvis forsinkelsen er rimeligt begrundet. Rektor/forstander skal hurtigst muligt skriftligt foretage indberetning til Undervisningsministeriet om sådanne afgørelser.

Kapitel 8

Lommeregnere og skrivemaskiner mv.

     § 38. Hver eksaminand må medbringe een lommeregner. Eksaminanderne må ikke låne lommeregnere af hinanden under prøverne.

     Stk. 2. Hvis en lommeregner ikke fungerer under prøven, skal skolen/kurset tilbyde eksaminanden at låne en anden lommeregner.

     § 39. For lommeregnerne gælder følgende:

 • 1) lommeregneren skal være batteri- eller solcelledrevet,
 • 2) indlæsning af data og eventuelt program må kun kunne ske via lommeregnerens tastatur,
 • 3) lommeregneren må ikke kunne anvende indstiksmoduler,
 • 4) lommeregneren må ikke kunne programmeres i Basic eller et andet højere programmeringssprog,
 • 5) lommeregneren må ikke kunne udføre abstrakt symbolmanipulation, og
 • 6) typer af lommeregnere, der kan gemme tekst i almindeligt sprog i hukommelsen eller indeholder et generelt program til løsning af ligninger, skal være godkendt af ministeriet. En liste over godkendte lommeregnere af disse typer er optaget som bilag 2.

     Stk. 2. Udlæsning af beregningsresultater må kun ske på lommeregnerens display og kun i form af tal og bogstaver. Dog må statusmeddelelser kunne vises ved symboler.

     Stk. 3. Brugsanvisninger til lommeregnere, bortset fra sådanne der af producenten eller en mellemhandler er pålimet eller påtrykt lommeregneren, må ikke medbringes.

     § 40. De skriftlige opgaver i biologi, fysik, kemi og matematik udarbejdes under den forudsætning, at eksaminanderne anvender lommeregnere, der er forsynet med

 • 1) eksponentiel notation,
 • 2) parenteser i mindst 2 niveauer, tilsvarende rullestak el. lign.,
 • 3) taster for funktionerne: 1
 • a) kvadratroden af X - ,yexpx, og deres inverse funktioner, x
 • b) cos, sin, tan og deres inverse funktioner, argument i grader og radian samt en tast for tallet pi og
 • c) ln x og log x og deres inverse funktioner, og
 • 4) mindst eet adresserbart register og mulighed for at slette det sidst indtastede tal.

     § 41. Rektor/forstander kan tillade, at en eksaminand benytter skrivemaskine ved skriftlige prøver. Eksaminander, der anvender skrivemaskine, samles i et særligt lokale. Kun skrivemaskiner uden hukommelse, bortset fra rettefunktion, må anvendes ved skriftlige prøver, jf. dog stk. 2.

     Stk. 2. Ministeriet kan som led i forsøg godkende, at der benyttes pc'er ved skriftlig eksamen.

     § 42. Rektor/forstander fastsætter en procedure for godkendelse af de benyttede lommeregnere og skrivemaskiner.

Kapitel 9

Særlige regler for elever/studerende med handicap eller med

fremmedsproget baggrund

     § 43. Dispensation fra reglerne i denne bekendtgørelse gives til elever/studerende med handicap eller med fremmedsproget baggrund i de tilfælde, hvor ændrede prøvevilkår skønnes nødvendige for at ligestille den handicappede eller den fremmedsprogede elev/studerende med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med en dispensation ikke sker en sænkning af eksamens faglige niveau.

     Stk. 2. Rektor/forstander skal sørge for, at handicappede og fremmedsprogede elever/studerende orienteres om mulighederne for at opnå dispensation samt om, at der i visse tilfælde sker påtegning af eksamensbeviset, jf. § 64, stk. 1 og 2, samt bilag 3.

     Stk. 3. Dispensation gives efter ansøgning fra eleven/den studerende af rektor/forstander, jf. § 44, stk. 1, eller af ministeriet, jf. § 44, stk. 2, efter en individuel vurdering af de vanskeligheder, som handicappet eller den fremmedsprogede baggrund medfører i den givne prøvesituation.

     Stk. 4. Ved alle dispensationsansøgninger vedrørende handicap og fremmedsproget baggrund skal der foreligge en udtalelse fra en sagkyndig inden for det pågældende område (læge, skolepsykolog, synskonsulent el. lign). Drejer det sig om tilladelse for fremmedsprogede eksaminander til brug af særlige ordbøger, jf. § 44, stk. 1, nr. 3, er en udtalelse fra faglæreren tilstrækkelig.

     Stk. 5. Udtalelsen efter stk. 4 skal beskrive den handicappedes/fremmedsprogedes aktuelle funktionsniveau og må ikke være mere end 2 år gammel. En udtalelse afgivet i forbindelse med eksaminandens tidligere skoleforløb kan ikke danne grundlag for dispensation.

     § 44. Rektor/forstander giver dispensationer vedrørende

 • 1) særlige praktiske foranstaltninger og brug af tekniske hjælpemidler, herunder pc'er, dog kun med almindeligt tekstbehandlingsprogram uden stavekontrol,
 • 2) brug af lydbånd, stortryk eller punktskrift,
 • 3) brug af særlige ordbøger for fremmedsprogede eksaminander, der ikke har gennemført et fuldt grundskoleforløb i Danmark,
 • 4) tilstedeværelse af en af rektor/forstander udpeget bisidder eller sekretær, som ikke må være eksaminandens egen faglærer,
 • 5) forlænget forberedelsestid og/eller eksaminationstid, herunder forlænget periode til større skriftlig opgave og
 • 6) fritagelse for eksamination i kort og billedstof for synshandicappede.

     Stk. 2. Dispensationsansøgninger vedrørende prøvens indhold og form i øvrigt fremsendes med rektors/forstanders indstilling bilagt udtalelser, jf. § 43, stk. 4 og 5, til ministeriets afgørelse.

     Stk. 3. Dispensationsansøgninger i henhold til stk. 2 og ansøgninger, der vedrører udformningen af skriftlige opgaver, afleveres til rektor/forstander senest 6 måneder før eksamensterminens begyndelse.

     Stk. 4. Rektor/forstander underretter skriftligt eleven/den studerende, der har søgt dispensation, om sin henholdsvis ministeriets afgørelse.

     Stk. 5. En dispensation er kun gældende for den førstkommende eksamenstermin.

     § 45. Bedømmelsen af eksamenspræstationen sker uden hensyntagen til en dispensation i henhold til § 44.

     Stk. 2. Rektor/forstander indberetter umiddelbart efter eksamensterminen udnyttede dispensationer i henhold til § 44, stk. 1 og 2, til ministeriet på et af ministeriet udfærdiget skema.

Kapitel 10

Sygeeksamen

     § 46. Bliver en elev/studerende forhindret af sygdom i at møde til en af de skriftlige eller mundtlige prøver, skal skolen/kurset straks underrettes. Er en sådan meddelelse ikke modtaget inden den pågældende prøvedags afslutning, betragtes den pågældende som udeblevet fra prøven, jf. § 6, stk. 6.

     Stk. 2. Hvis en eksaminand trods sygdom er begyndt en prøve, jf. § 11, har den pågældende ikke adgang til sygeeksamen.

     Stk. 3. Sygdom opstået under eksamen behandles efter § 48.

     Stk. 4. En mundtlig sygeprøve kan efter rektor/forstanders bestemmelse afholdes inden for den ordinære eksamenstermin.

     § 47. En elev/studerende skal tilmelde sig sygeeksamen inden den 25. JUNI. Tilmelding sker til rektor/forstander på en af ministeriet udformet tilmeldingsblanket, hvori indgår den i § 48, stk. 1, nr. 2, omtalte lægeattest. Tilmeldingen er bindende,jf. § 6, stk. 6.

     § 48. Rektor/forstander meddeler tilladelse til sygeeksamen, når følgende betingelser er opfyldt, jf. dog stk. 2 og 3:

 • 1) eleven/den studerende har søgt læge senest på eksamensdagen, og
 • 2) sygdommen er dokumenteret ved en lægeattest, godkendt af Den Almindelige Danske Lægeforenings Attestudvalg.

     Stk. 2. Rektor/forstander kan meddele tilladelse til, at en elev/studerende, der af ganske særlige årsager ikke har kunnet aflægge eksamen i den ordinære sommereksamenstermin, kan aflægge prøve ved sygeeksamen.

     Stk. 3. Rektor/forstander kan dispensere fra kravet om en lægeattest, når der foreligger særlige omstændigheder.

     § 49. Rektor/forstander indsender inden den 1. JULI meddelelse til ministeriet om de elever/studerende, der af rektor/forstander har fået tilladelse til at aflægge prøve ved sygeeksamen, herunder om baggrunden for tilladelsen.

     Stk. 2. Reglerne i stk. 1 samt §§ 46, 47 og 48 finder tilsvarende anvendelse for den større skriftlige opgave. Tilmeldingen til sygeeksamen i større skriftlig opgave sker i forbindelse med aflevering af lægeattesten. Opgaven skal skrives inden for samme fag og kan skrives inden for samme område, men der skal formuleres en ny titel.

     § 50. Ministeriet fastsætter datoerne for prøverne ved den skriftlige sygeeksamen.

     Stk. 2. Rektor placerer prøverne ved den mundtlige sygeeksamen. De mundtlige prøver ved sygeeksamen finder sted så tidligt som muligt og således, at alle prøver afsluttes inden 4 uger efter skoleårets begyndelse. I forbindelse med udsendelse af eksamensplanen for den ordinære sommereksamenstermin, jf. § 10, udsender ministeriet en fortegnelse over de skoler/kurser, der ved den tilhørende sygeeksamen udveksler censorer ved de mundtlige prøver. Censorerne udvælges blandt de beskikkede censorer ved den seneste ordinære eksamen. En lærer må ikke fungere som censor på en institution, hvor vedkommende selv underviser.

     Stk. 3. Rektor/forstander fastsætter tidspunktet for sygeeksamen for den større skriftlige opgave.

Kapitel 11

Karaktergivning

Fælles regler

     § 51. Der gives karakterer i de enkelte fag som angivet i gymnasie- og hf-bekendtgørelserne. Karakterskalaen og betingelserne for at bestå eksamen fremgår af bekendtgørelsen om karakterer, jf. tillige § 53, stk. 2.

     Stk. 2. Eksaminandens grundlæggende færdigheder i faget indgår i bedømmelsen. I bedømmelsen ved skriftlig eksamen, herunder den større skriftlige opgave, indgår eksaminandens skriftlige fremstillingsevne samt besvarelsens læselighed og øvrige fremtræden. I bedømmelsen af den større skriftlige opgave indgår, om opgaven opfylder betingelserne med hensyn til det maksimale omfang. Ved bedømmelsen ved mundtlig eksamen indgår eksaminandens udtryksfærdighed. Oplæsning eller afskrivning på tavlen af notater, der er afskrift af bøger, kompendier m.v., tæller ikke i sig selv positivt ved karakterfastsættelsen.

     Stk. 3. Eksamenskaraktererne fremkommer således:

 • 1) For den skriftlige eksamenspræstation i hvert fag giver hver censor en bedømmelse, hvorefter eksamenskarakteren fastsættes ved mundtlig forhandling mellem censorerne. Hvis der ikke opnås enighed mellem censorerne, fastsættes karakteren af ministeriet.
 • 2) For hver mundtlig eksamenspræstation giver eksaminator og censor hver en karakter. Hvis karaktererne er forskellige, og eksaminator og censor ikke opnår enighed om eksamenskarakteren ved forhandling og fastholder denne uenighed, fastsættes karakteren som gennemsnitstallet mellem de to karakterer. Svarer gennemsnitstallet ikke til et tal på karakterskalaen, afrundes der til den nærmeste karakter. Ligger tallet midt mellem to karakterer, afrundes der opad, hvis censor har givet den højeste karakter, og nedad, hvis censor har givet den laveste karakter. Karaktererne 00 og 13 kan kun gives, hvis eksaminator og censor bliver enige om det. Hvis eksaminator og censor har fastholdt deres uenighed om en karakter, skal censor indberette eksaminators og censors karakterer til ministeriet.
 • 3) For den større skriftlige opgave giver faglærer og censor hver en karakter. Hvis karaktererne er forskellige, og faglærer og censor ikke opnår enighed om karakteren ved forhandling, udfærdiger både faglærer og censor en redegørelse for deres karakterforslag og fremsender redegørelsen sammen med opgaven og karakterlisten til rektor/forstander. Denne sender originalopgaven sammen med faglærers og censors redegørelser til en opmand, jf. § 13, der bedømmer opgaven og fastsætter karakteren.

     Stk. 4. De fastsatte karakterer dokumenteres ved den underskrevne karakterliste, jf. § 59, stk. 2-4, eller ved opmandens eller ministeriets afgørelse, jf. § 59, stk. 5.

     Stk. 5. I fag, hvor karakteren fastsættes på grundlag af delkarakterer, tæller delkaraktererne lige, jf. dog § 53, stk. 5 og 6, og § 55, stk. 3. Karakteren udregnes som gennemsnitstallet mellem delkaraktererne. Svarer det beregnede tal ikke til et tal i karakterskalaen, bliver karakteren det nærmeste tal i skalaen. Hvis gennemsnitstallet ligger midt mellem to karakterer, afrundes der opad. Karaktererne 00 eller 13 kan ikke fremkomme ved beregning eller afrunding.

     § 52. Får den ved udregningen af et resultat fremkomne kvotient mere end een decimal, afrundes der til nærmeste tal med een decimal. Hvis kvotienten ligger midt imellem to tal med een decimal, afrundes der opad.

Særlige regler om studentereksamen

     § 53. Studentereksamen indeholder mindst 3 og højst 4 valgfag, heraf mindst 2 og højst 3 på højt niveau. Der kan kun indgå eet af følgende valgfag på højt niveau: Biologi, musik, samfundsfag, kemi, matematik for sproglige, latin og græsk. Latin og græsk kan dog indgå samlet. Hvis eksamen kun omfatter 3 valgfag, skal et af de nævnte valgfag indgå.

     Stk. 2. En studentereksamen er kun bestået, hvis gennemsnitskravet er opfyldt både for årskaraktererne og eksamenskaraktererne.

     Stk. 3. Årskaraktererne fra det klassetrin, hvor faget afsluttes, indgår i studentereksamen, idet dog årskarakteren i billedkunst henholdsvis idræt på obligatorisk niveau ikke indgår, hvis faget er valgt på mellemniveau.

     Stk. 4. Hvis der ikke afholdes prøve i et fag, hvori prøve efter gymnasiebekendtgørelsens § 13 kan afholdes, tæller årskarakteren også som eksamenskarakter og overføres som sådan til eksamensprotokollen. Dog bortfalder årskarakteren efter 1.g. i det sprogfag, der fravælges af elever på sproglig linje, som har valgt latin og græsk på højt niveau.

     Stk. 5. For elever på sproglig linje, der vælger engelsk på højt niveau, fremkommer eksamenskarakteren i skriftlig engelsk ved sammenlægning af karakteren ved prøven på obligatorisk niveau med karakteren ved prøven på højt niveau i forholdet 1:2, medmindre undervisningen på obligatorisk niveau og på højt niveau har været tilrettelagt samlet. Der afrundes til nærmeste tal i karakterskalaen. Karaktererne 00 og l3 kan ikke fremkomme ved afrunding.

     Stk. 6. For elever på matematisk linje, der vælger matematik på højt niveau, fremkommer eksamenskarakteren i skriftlig matematik ved sammenlægning af karakteren ved prøven på obligatorisk niveau med karakteren ved prøven på højt niveau i forholdet 1:2. Der afrundes til nærmeste tal i karakterskalaen. Karaktererne 00 og 13 kan ikke fremkomme ved afrunding.

     § 54. Af alle årskarakterer udregnes et gennemsnit med een decimal, idet dog årskarakteren i idræt, musik og billedkunst som obligatoriske fag indgår i beregningen med vægten 0,5, jf. dog gymnasiebekendtgørelsens § 14, stk. 2, nr. 3.

     Stk. 2. Af alle eksamenskarakterer, herunder karakteren for den større skriftlige opgave og overførte årskarakterer, udregnes et gennemsnit med een decimal.

     Stk. 3. Eksamensresultatet udregnes med een decimal som middeltallet mellem årskarakterernes gennemsnit og eksamenskarakterernes gennemsnit.

     Stk. 4. For elever, der har gennemført studentereksamen på særlige vilkår i 3. gymnasieklasse/II. studenterkursusklasse efter gymnasiebekendtgørelsens § 14,stk. 2, er eksamensresultatet lig med gennemsnittet af eksamenskaraktererne incl. eventuelle overførte årskarakterer efter 1. og 2. gymnasieklasse/I. studenterkursusklasse.

Særlige regler om enkeltfagsstudentereksamen/højere forberedelseseksamen

     § 55. I beregningen af, om betingelserne for at bestå en enkeltfagsstudentereksamen er opfyldt, indgår

 • 1) karaktererne i de i § 53, stk. 1, omtalte valgfag,
 • 2) karaktererne i obligatoriske fag og
 • 3) karakteren for den større skriftlige opgave.

     Stk. 2. Karakterer i obligatoriske fag udgår, hvis der er aflagt prøve i samme fag som valgfag, idet der dog for så vidt angår skriftlig matematik på højt niveau for elever på matematisk linie henvises til stk. 3.

     Stk. 3. Karakteren i skriftlig matematik på højt niveau for elever på matematisk linie fremkommer ved, at karakteren ved prøven på obligatorisk niveau lægges sammen med karakteren ved prøven på højt niveau i forholdet 1:2. Der afrundes til nærmeste tal i karakterskalaen. Karaktererne 00 og 13 kan ikke fremkomme ved afrunding.

     § 56. I beregningen af, om betingelserne for at bestå en samlet højere forberedelseseksamen er opfyldt, indgår

 • 1) karaktererne i det krævede og kun dette antal tilvalgsfag,
 • 2) karaktererne i fællesfag, jf. dog stk. 2, og
 • 3) karakteren for den større skriftlige opgave.

     Stk. 2. Karakterer i fællesfag udgår, hvis der er aflagt prøve i samme fag som tilvalgsfag. Dette gælder dog ikke karakteren i matematik som fællesfag, medmindre matematik på højt niveau indgår i den samlede eksamen.

     Stk. 3. Karakteren i fysik-kemi som fællesfag udgår kun, hvis der er aflagt prøve i både fysik og kemi som tilvalgsfag.

     § 57. For en studerende, der har afsluttet en samlet højere forberedelseseksamen eller en enkeltfagsstudentereksamen og har aflagt samme prøve 2 gange, indgår den højeste af de opnåede karakterer i beregningen.

     § 58. Beregningen foretages af den institution, der udsteder beviset for en samlet enkeltfagsstudentereksamen eller hf-eksamen, jf.§ 65. Er dele af eksamen aflagt andetsteds, sker beregningen på grundlag af særlig attestation, jf. § 60.

Kapitel 12

Eksamensprotokol

     § 59. Ved hver skole/hvert kursus føres en eksamensprotokol. I protokollen anføres for hver elev/studerende alle opnåede karakterer på den pågældende institution. Hvis eksaminanden har været til omprøve, jf. §§ 7 og 8, skal begge karakterer fremgå af eksamensprotokollen, ligesom udeblivelse fra en prøve skal markeres. Eventuelle karakterer fra en anden institution, der indgår i en samlet eksamen, som skolen/kurset udsteder eksamensbevis for, skal anføres. Eventuelle påtegninger om dispensationer i henhold til § 64, stk. 2, skal være anført.

     Stk. 2. Karaktererne for de skriftlige prøver indføres efter censorernes karakterlister.

     Stk. 3. Karaktererne for de mundtlige prøver indføres efter karakterlister, der er underskrevet af eksaminator og censor.

     Stk. 4. Karaktererne for de større skriftlige opgaver indføres efter karakterlister, der er underskrevet af faglærer og censor.

     Stk. 5. Karakterer fastsat af opmænd eller af ministeriet indføres efter de skriftlige afgørelser.

     Stk. 6. Årskarakterer, som indgår i studentereksamen, indføres efter årskarakterlister underskrevet af faglærerne.

     Stk. 7. Karakterlisterne er skolens/kursets dokumentation for karaktererne, indtil disse er indført i eksamensprotokollen. Hvis eksamensprotokollen føres elektronisk, fremstilles der efter hver eksamenstermin en udskrift, der opbevares på skolen/kurset. Karakterlisterne kan tilintetgøres efter et år.

     Stk. 8. Eksamensresultater indberettes til Undervisningsministeriet efter ministeriets bestemmelse.

Kapitel 13

Bevis og attestation

     § 60. Enkeltfagsstuderende, der har aflagt prøve i et eller flere fag, får en attestation fra institutionen med angivelse af karaktererne og eventuelle delkarakterer i det omfang, det følger af gymnasie- og hf-bekendtgørelserne. Blanketter hertil udfærdiges af ministeriet.

     Stk. 2. Elever/studerende kan efter anmodning få attestation for aflagte prøver i fag, der ikke indgår i beregningen af eksamensresultatet, jf. §§ 53-56.

     § 61. Til elever, der har bestået en studentereksamen, udstedes et bevis for eksamen. På beviset angives

 • 1) alle årskarakterer, der indgår i studentereksamen, jf. gymnasiebekendtgørelsen,
 • 2) eksamenskaraktererne, herunder overførte årskarakterer, der udtrykkeligt angives som sådanne,
 • 3) de to gennemsnitstal efter § 54, stk. 1 og 2,
 • 4) delkarakterer i det omfang, det fremgår af reglerne for det enkelte fag i gymnasiebekendtgørelsen,
 • 5) eksamensresultatet, jf. § 54, stk. 3 og 4, og
 • 6) hvor og i hvilken eksamenstermin eventuelle tidligere medtællende prøver er aflagt.

     Stk. 2. Der udstedes attestation, jf. § 60, for valgfag ud over de krævede, jf. § 53, stk. 1.

     § 62. Til studerende, der har bestået en samlet enkeltfagsstudentereksamen, udstedes et bevis for eksamen. På beviset angives

 • 1) de karakterer, der indgår i beregningen efter § 55. Eksamensresultatet er gennemsnitstallet af disse karakterer udregnet med een decimal,
 • 2) delkarakterer i det omfang, det fremgår af reglerne for det enkelte fag i gymnasiebekendtgørelsen, og
 • 3) hvor og i hvilken eksamenstermin eventuelle tidligere aflagte dele af eksamen er aflagt.

     Stk. 2. Der udstedes attestation, jf. § 60, for valgfag ud over de krævede, jf. § 53, stk. 1.

     § 63. Til studerende, der har bestået en samlet højere forberedelseseksamen, udstedes et bevis for eksamen. På beviset angives:

 • 1) de karakterer, der er indgået i beregningen efter § 56. Eksamensresultatet er gennemsnitstallet af disse karakterer udregnet med een decimal,
 • 2) delkarakterer i det omfang, det følger af reglerne for de enkelte fag i hf-bekendtgørelsen,
 • 3) hvorvidt den studerende har fulgt undervisning i fællesfagene idræt og billedkunst eller musik eller i et af de i § 4, stk. 7, i hf-bekendtgørelsen nævnte tilvalgsfag, og
 • 4) hvor og i hvilken eksamenstermin eventuelle tidligere aflagte dele af eksamen er aflagt.

     Stk. 2. Der udstedes attestation, jf. § 60, for tilvalgsfag ud over de krævede, jf. § 56, stk. l, nr. 1.

     § 64. Er en elev/studerende fritaget for undervisning og prøver i et fag, markeres det i års- henholdsvis eksamenskarakterrubrikken for faget. Begrundelsen anføres på eksamensbeviset, jf. bilag 3.

     Stk. 2. Udnyttede dispensationer i henhold til § 44, stk. 1, nr. 4, 5 og 6, samt stk. 2, skal påtegnes eksamensbevis, henholdsvis attestation for aflagt prøve, jf. bilag 3. Brug af lydbånd ved mundtlige prøver i fremmedsprog, jf. § 44, stk. 1, nr. 2, kræver ligeledes påtegning

     Stk. 3. Om påtegninger på eksamensbeviset i forbindelse med merit henvises til meritbekendtgørelsen.

     § 65. Eksamensbeviset underskrives af rektor/forstander for den skole/det kursus, hvor den samlede eksamen er afsluttet. Blanketter til eksamensbevis udfærdiges af ministeriet.

     Stk. 2. Ved udstedelse af et bevis for en samlet eksamen inddrages og tilintetgøres attestationer for enkeltfagsprøver, der indgår i eksamen.

     Stk. 3. Der må kun udstedes eet originalbevis for en eksamen. En kopi, herunder oversættelser til fremmede sprog, skal være betegnet »Kopi«.

     § 66. Til elever/studerende, der har bestået en samlet studentereksamen/enkeltfagsstudentereksamen og fået bevis herfor, kan der ikke udstedes et nyt bevis for en samlet stu-dentereksamen/enkeltfagsstudentereksamen på grundlag af senere aflagte prøver.

     Stk. 2. Stk. 1 gælder tilsvarende for en hf-eksamen.

Kapitel 14

Eksamensklager

     § 67. Klage over afgørelser truffet i forbindelse med eksamen, herunder over årskarakterer der indgår i studentereksamen, indgives af den berørte elev/studerende til rektor/forstander for den pågældende gymnasieskole eller det pågældende kursus inden to uger efter, at afgørelsen er meddelt eleven/den studerende. Eleven/den studerende har ret til at få udleveret kopi af egne skriftlige opgavebesvarelser og af den ved mundtlig prøve anvendte ekstemporaltekst.

     Stk. 2. Hvis eleven/den studerende er under 18 år og ugift, kan klage også indgives af forældremyndighedens indehaver.

     Stk. 3. Klagen indgives skriftligt. Klagen skal præcisere og begrunde klagepunkterne. En klage kan vedrøre

 • 1) eksaminationsgrundlaget (f.eks. vejledning, eksamensspørgsmål og opgaver) og dets forhold til pensum,
 • 2) eksamensforløbet og
 • 3) bedømmelsen.

     § 68. Rektor/forstander indhenter snarest muligt udtalelser til klagen fra faglæreren (ved årskarakterer), fra eksaminator og censor (ved mundtlig eksamen), fra faglærer og censor (ved større skriftlig opgave) og fra censorerne (ved skriftlig eksamen) til enhver indgiven klage. Er karakterfastsættelsen foretaget af en opmand, jf. § 51, stk. 3, nr. 3, indhentes en udtalelse fra denne.

     Stk. 2. Rektor/forstander forelægger udtalelserne for klageren, der inden for en uges frist gives lejlighed til at komme med sine eventuelle kommentarer. Hvor der er tale om en sag, der afgøres af ministeriet, jf. §§ 69 og 70 stk. 3, skal klageren endvidere inden for samme frist have lejlighed til at kommentere rektors indstilling i sagen.

     § 69. Hvis klagen vedrører karakterfastsættelse (herunder årskarakterer), eller i øvrigt kræver en faglig vurdering, træffes afgørelsen af ministeriet efter indstilling fra rektor/forstander.

     Stk. 2. Ministeriet træffer afgørelse om at hæve karakteren, tilbyde omeksamen eller afvise klagen.

     § 70. I andre tilfælde end de i § 69 nævnte, træffes afgørelsen af rektor/forstander.

     Stk. 2. Rektor/forstander træffer afgørelse om at tilbyde omeksamen eller afvise klagegrundlaget.

     Stk. 3. Rektor/forstanders afgørelse efter stk. 1-2 samt andre afgørelser truffet af rektor/forstander i henhold til denne bekendtgørelse kan inden for en frist af 2 uger, fra klageren får meddelelse om afgørelsen, indbringes for ministeriet.

     Stk. 4. Rektor/forstander indsender efter hver eksamenstermin meddelelse til Undervisningsministeriet om afgørelser truffet efter stk. 1.

     § 71. Hvis der træffes beslutning om at hæve karakteren eller gives tilbud om omeksamen på grund af mangler i et eller flere af de forhold, der er nævnt i § 67, stk. 3, har afgørelsen virkning for alle eksaminander, hvis eksamen lider af samme mangel.

     Stk. 2. En klage kan ikke resultere i en lavere karakter, jf. dog § 72, stk. 5.

Fremgangsmåden ved konstaterede mangler og overtrædelser af gældende regler

     § 72. Hvis der under eller efter eksamen konstateres mangler i eksamensproceduren eller overtrædelser af reglerne i gymnasiebekendtgørelsen, hf-bekendtgørelsen, karakterbekendtgørelsen eller cirkulærer udstedt i tilknytning til disse bekendtgørelser, skal rektor/forstander straks gribe ind for at sikre, at eksamen afvikles i overensstemmelse med gældende regler.

     Stk. 2. Rektor/forstander kan i de i stk. 1 nævnte tilfælde beslutte at tilbyde elever/studerende omeksamen, jf. dog stk. 3. Såfremt der tilbydes omeksamen, indsendes meddelelse til Undervisningsministeriet herom.

     Stk. 3. Såfremt rektor/forstander skønner, at der er tale om så alvorlige uregelmæssigheder, at det kan give anledning til indgriben fra ministeriets side, skal rektor/forstander umiddelbart efter, at uregelmæssighederne er konstateret, foretage indberetning med en indstilling til Undervisningsministeriet, herunder en redegørelse for hvorledes sagen er behandlet.

     Stk. 4. Ministeriet indhenter gennem rektor/forstander udtalelser fra sagens parter. Ministeriet kan bestemme, at eksamensbevis for den eller de pågældende elever/studerende tilbageholdes, indtil sagen er afgjort.

     Stk. 5. Ministeriet træffer afgørelse, om karakteren skal hæves, om der skal gives tilbud om omeksamen, eller om at afvise sagen. Hvis manglerne eller overtrædelserne er graverende og åbenlyse, kan ministeriet træffe beslutning om, at allerede afholdte prøver annulleres.

     Stk. 6. Rektor/forstander skal straks skriftligt orientere de elever/studerende, som har deltaget i prøver, om hvilke der er foretaget indberetning efter stk. 3. Hvis en elev/studerende er under 18 år og ugift, skal forældremyndighedens indehaver ligeledes orienteres skriftligt.

     § 73. Hvis ministeriet træffer afgørelse om annullering af en prøve, skal det sikres, at den eller de pågældende elever/studerende påføres mindst mulig ulempe. Hvis der gennemføres omeksamen, kan ministeriet beslutte, at en anden prøve falder bort for den eller de pågældende elever/studerende.

     § 74. Beslutning om annullering af en prøve skal være truffet inden en måned efter prøvens afholdelse; for skriftlige prøvers vedkommende inden en måned efter, at karakteren er meddelt den eller de pågældende elever/studerende.

Kapitel 15

Forskellige bestemmelser

     § 75. Ministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsens regler, hvor det er begrundet i usædvanlige forhold eller er begrundet i pædagogisk udviklingsarbejde.

Kapitel 16

Ikrafttræden m.v.

     § 76. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 1994. Bestemmelsen i § 54, stk. 1, om at årskarakteren i idræt medregnes i årskaraktergennemsnittet, gælder kun for elever/kursister, der har påbegyndt undervisningen i l. gymnasieklasse/I. kursusklasse pr. l. august 1993 eller senere.

     Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 671 af 1. oktober 1990 om klage over og omgørelse af afgørelser truffet i forbindelse med studentereksamen og højere forberedelseseksamen og bekendtgørelse nr. 312 af 17. maj 1991 om studentereksamen og om højere forberedelseseksamen ophæves.

     Stk. 3. Cirkulære af 17. maj 1991 om ophævelse af en række cirkulærer vedrørende eksamen ophæves.

     Stk. 4. Cirkulæreskrivelse af 2. maj 1986 vedr. eksamensbevis til elever, der er fritaget for undervisning (og eksamen) i faget religion i gymnasiet og på hf, ophæves.

Undervisningsministeriet, den 11. marts 1994

P.m.v.

Uffe Gravers Pedersen

    / Mette Bogh

 

 Studenter- og hf-eksamensbekendtgørelsen          Bilag 1 

                              marts 1994 

 Skriftlig prøve er, jf. § 6, stk.5, placeret på samme dag i 

  følgende fag: 

 1. Engelsk                  obl. niveau,gymn.) 

  Engelsk                  (tilvalgsniveau, hf) 

 2. Engelsk 

  Engelsk                  (højt niveau S, gymn.) 

 3. Tysk begyndersprog            (højt niveau, gymn.) 

  Tysk fortsættersprog           (højt niveau, gymn.) 

  Tysk fortsættersprog           (tilvalgsniveau, hf) 

 4. Fransk fortsættersprog          (højt niveau, gymn.) 

  Fransk begyndersprog           (højt niveau, gymn.) 

  Fransk fortsættersprog          (tilvalgsniveau, hf) 

 5. Matematik                 (fællesfagsniveau, hf) 

  Fysik                   (højt niveau, gymn.) 

 6. Matematik                 (højt niveau, M, gymn.) 

  Græsk                   (højt niveau gymn.) 

 7. Matematik                 (højt niveau S, gymn.) 

  Matematik                 (obl. niveau, gymn.) 

 8. Biologi                  (højt niveau, gymn.) 

  Kemi                   (højt niveau, gymn.) 

  Latin                   (højt niveau, gymn.) 

  Musik                   (højt niveau, gymn.) 

  Samfundsfag                (højt niveau, gymn.) 

 9. Italiensk                 (højt niveau, gymn.) 

  Japansk                  (højt niveau, gymn.) 

  Russisk                  (højt niveau, gymn.) 

  Spansk                  (højt niveau, gymn.) 

 Studenter- og hf-eksamensbekendtgørelsen          Bilag 2 

                             marts 1994 

 Godkendte lommeregnere, jf. § 39, stk. 1, nr. 6: 

 CASIO: 

 fx 1000 

 fx 4000 

 fx 4200 

 fx 4500 

 fx 5000 

 fx 5500 

 HEWLETT PACKARD: 

 HP 15 C 

 HP 20 S 

 HP 22 S 

 HP 32 S 

 HP 32 S II 

 TEXAS INSTRUMENTS: 

 TI 68 

Studenter- og hf-eksamensbekendtgørelsen Bilag 3 marts 1994

Påtegning af eksamensprotokol, eksamensbevis samt attestation for aflagt enkeltfagsprøve, jf. § 43, stk. 2, og § 64.

En påtegning skal sikre, at modtagerne af eksamensbeviset (uddannelsesinstitutioner og arbejdsgivere) oplyses om fritagelser og/eller dispensationer, der kan have betydning for vurderingen af den konkrete eksamen.

Påtegninger på eksamensbeviset anføres i bemærkningsrubrikken.

I. Dispensation ved eksamen på grund af handicap eller fremmedsproglig baggrund

Påtegningen skal indeholde oplysninger både om grunden til dispensationen og om dispensationens art og omfang. Ordlyden i påtegningen skal holdes på et generelt plan, og formuleringer, der kan virke diskriminerende, skal undgås.

Påtegningen udformes efter følgende model:

På grund af

... synshandicap

... hørehandicap

... talehandicap

... bevægelseshandicap

... specifikke sproglige vanskeligheder

... fremmedsproget baggrund

... sygdom

... eftervirkninger efter ulykke

... osv.,

har rektor/forstander/Undervisningsministeriet dispenseret fra

... de almindelige eksamensbetingelser ved mundtlig/skriftlig eksamen i

(+ fagbetegnelse).

... tidsrammerne ved mundtlig/skriftlig eksamen i (+ fagbetegnelse).

eller :

har rektor/forstander/Undervisningsministeriet givet tilladelse

til

... en forlængelse af forberedelsestiden ved mundtlig eksamen/prøvetiden ved skriftlig eksamen i (+ fagbetegnelse).

... en forlængelse af eksaminationstiden ved mundtlig eksamen i

(+ fagbetegnelse).

... osv.

Er dispensationen givet af ministeriet, anføres altid ministeriets journalnummer.

Følgende fravigelser fra de almindelige eksamensbestemmelser kræver ikke påtegning:

Særlige praktiske foranstaltninger (fx afholdelse af prøven i særskilt lokale),

Brug af tekniske hjælpemidler (fx skrivemaskine, pc og CCTV),

Særligt udformede eksamensopgaver (lydbånd, stortryk eller punktskrift),

Brug af særlige ordbøger.

BEMÆRK DOG: Ved brug af lydbånd ved mundtlige prøver i fremmedsprog skal påtegning finde sted!

Hvis en given dispensation ikke bruges, falder den dertil knyttede påtegning bort. Dette gælder både i tilfælde, hvor det pågældende fag ikke udtrækkes ved studentereksamen, og i tilfælde hvor eksaminanden senest umiddelbart før prøvens begyndelse meddeler, at dispensationen ikke ønskes benyttet.

II. Fritagelse for idræt

Hvis eleven/kursisten har været fritaget for den obligatoriske idrætsundervisning (i gymnasiet i et sådant omfang, at årskarakter ikke har kunnet gives), udformes påtegningen således:

Fritaget for idræt i henhold til

... gymnasiebekendtgørelsens bilag om idræt.

... hf-bekendtgørelsens bilag om idræt.

III. Fritagelse for religion

Elever/kursister, der har været fritaget for undervisning og eksamen/prøve i religion på grund af et tilhørsforhold til et trossamfund uden for folkekirken, får følgende påtegning:

Fritaget for religion i henhold til

... gymnasielovens § 3.

... hf-lovens § 10.

Officielle noter

Ingen