Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opretholdelse af visse bestemmelser om teknisk skoleundervisning m.v.


I medfør af bestemmelserne i lov nr. 197 af 7. juni 1958 om tekniske skoler, teknika og teknologiske institutter fastsættes hermed følgende:

§ 1

Nedennævnte bekendtgørelser forbliver i kraft indtil videre:

Bekendtgørelse nr. 197 af 21. december 1933 om eksamensordningen ved de statsunderstøttede tekniske skoler.

Bekendtgørelse nr. 283 af 17. november 1955 om kursus for maskinteknikere.

Bekendtgørelse nr. 233 af 7. september 1957 om kursus for elektronikteknikere.

Bekendtgørelse nr. 236 af 11. september 1957 om kursus for tekniske assistenter.

Bekendtgørelse nr. 220 af 19. august 1957 om husbygnings-teknikum.

Bekendtgørelse nr. 223 af 24. august 1957 om godtgørelse af udgifter til lærlinges befordring i forbindelse med deltagelse i undervisningen ved tekniske skoler og fagskoler.

Bekendtgørelse nr. 224 af 24. august 1957 om statstilskud til delvis dækning af udgifter til lærlinges ophold på centralskoler med skolehjem og kollegier.

Bekendtgørelse nr. 245 af 25. september 1957 om ansættelses- og lønningsvilkår for personale ved de statsunderstøttede tekniske skoler m.v.

Bekendtgørelse nr. 22 af 1. februar 1958 om regler for ydelse af statstilskud til driften af håndværkerkollegier.

§ 2

Denne bekendtgørelse træder i kraft straks.

Handelsministeriet, den 11. juni 1958.

Kjeld Philip.

K. Stage.

Officielle noter

Ingen