Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Klageren anmodede om genoptagelse af sag nr. 158/1997 og henviste bl.a. til, at det nu var blevet meddelt, at hans svigerdatter var blevet frikendt i Plejebosagen. Pressenævnet udtalte, at genoptagelse af en afgjort klagesag forudsætter, at de forhold, der henvises til som begrundelse for anmodningen, forelå på det tidspunkt, da mediet bragte den artikel, der klages over. Da dette ikke var tilfældet, kunne anmodningen om genoptagelse ikke efterkommes.
Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 137/1999

 

    En mand [K] har ved skrivelse af 2. november 1999 anmodet om genoptagelse af hans tidligere over Ekstra Bladet indgivne klage, jf. kendelse af 17. december 1997.

    Klageren har henvist til, at det den 29. oktober 1999 blev meddelt, at hans svigerdatter, [A], er pure frikendt i Plejebo-skandalen. Klageren har endvidere henvist til, at han på denne baggrund vil gøre indsigelse mod teksten "Massedrab" ovenover billedet af hans ejendom bragt i Ekstra Bladet den 22. oktober 1997, idet han mener at god presseskik er tilsidesat.

    I den nævnte kendelse fra den 17. december 1997 udtalte Pressenævnet:

    "Det fremgår, at plejehjemmet anvendte klageren som bedemand, og at denne forretningsforbindelse først blev bragt i stand, efter at klagerens svigerdatter var blevet ansat på plejehjemmet.

    3 medlemmer Axel Kierkegaard, Tage Clausen og Ole Askvig finder på denne baggrund ikke grundlag for at udtale kritik af bladet.

    1 medlem Finn Rowold finder, at det viste billede af klagerens forretning i Roskilde medfører, at klageren i unødigt omfang kan identificeres. Dette er i strid med god presseskik.

    I overensstemmelse med stemmeflertallet udtaler Pressenævnet ikke kritik af bladet".

    I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Axel Kierkegaard, Finn Rowold, Tage Clausen og Ole Askvig.

Pressenævnet udtaler:

    Efter § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 86 af 9. februar 1998 om forretningsorden for Pressenævnet træffer de nævnsmedlemmer, der har afgjort en sag, også afgørelse vedrørende spørgsmål om eventuel genoptagelse af sagen.

    Efter Medieansvarslovens § 34, stk. 2, er klagefristen 4 uger efter offentliggørelsen i mediet. Genoptagelse af en afgjort klagesag forudsætter, at de forhold, der henvises til som begrundelse for anmodningen, forelå på det tidspunkt, da mediet bragte den artikel, der klages over. Da den oplysning, som klager har henvist til i sin anmodning at hans svigerdatter er blevet frikendt ikke forelå på daværende tidspunkt, kan anmodningen ikke efterkommes.

    Henvisningen til billedteksten, bragt i bladet den 22. oktober 1997, kan ej heller begrunde sagens genoptagelse, jf. Medieansvarslovens § 34, stk. 2.

    Afsagt den 6. december 1999.