Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om brucellose hos får og geder

 

I medfør af § 5, § 6, stk. 2, § 8, § 9, § 10, § 12, § 13, stk. 1, § 18, stk. 1, § 19, § 32, stk. 1, § 35, stk. 1, og § 43, stk. 2 og 3, i lov nr. 351 af 2. juni 1999 om sygdomme og infektioner hos dyr, fastsættes:

Definitioner og anvendelsesområde

§ 1. Ved brucellose forstås i denne bekendtgørelse infektion med Brucella melitensis hos får og geder.

Stk. 2. Ved en besætning forstås i denne bekendtgørelse et får eller en ged eller en gruppe af får eller geder, der holdes på en bedrift som en epidemiologisk enhed.

§ 2. Enhver dansk besætning betegnes som officielt fri for brucellose, medmindre den ifølge § 4 eller § 5 skal anses for at være mistænkt eller smittet med brucellose.

Anmeldelse

§ 3. Ved mistanke om brucellose i en besætning skal den ansvarlige for besætningen tilkalde en dyrlæge.

Stk. 2. Tilkaldelse skal ske, hvis ét eller flere af nedennævnte symptomer optræder:

1) når der hos ét eller flere får eller geder før, under eller umiddelbart efter kastning eller en fødsel afgår gulligt eller rødliggråt, plumret flåd fra kønsåbningen eller forekommer efterbyrd med et unormalt udseende, der tyder på betændelse,

2) når der i en besætning pludselig forekommer en serie af kastningstilfælde, eller der gennem en periode forekommer unormalt mange kastninger, eller

3) når der hos én eller flere væddere eller bukke forekommer betændelsesagtige forandringer i testikler, bitestikler eller indre kønsorganer eller sæd som ved makro- eller mikroskopisk undersøgelse findes at have fået et fra det normale væsentligt afvigende udseende.

Stk. 3. Tilkaldes en dyrlæge på grund af mistanke om brucellose, og kan mistanken ikke afvises, eller får en dyrlæge i øvrigt i forbindelse med sit arbejde mistanke om brucellose, skal dyrlægen straks underrette fødevareregionen.

Stk. 4. Fødevareregionen meddeler i hvilket omfang, der skal udtages prøver i besætningen og indsendes materiale til undersøgelse på Statens Veterinære Serumlaboratorium.

Mistænkte og smittede besætninger

§ 4. Mistænkt for at være smittet med brucellose er besætninger som beskrevet i § 3 samt besætninger,

1) hvor der har været smittefarligt samkvem med får eller geder, der anses for at være smittet med brucellose eller mistænkt herfor,

2) der ved blodprøveundersøgelse af ét eller flere dyr udviser reaktion for brucellose, eller

3) som efter fødevareregionens skøn kan være smittet med brucellose.

§ 5. En besætning anses for at være smittet med brucellose, når Statens Veterinære Serumlaboratorium har påvist Brucella melitensis i materiale fra dyr i besætningen, eller der ved diagnostisk undersøgelse af blod, mælk eller andet materiale er forekommet reaktion, der efter fødevareregionens skøn beviser eller gør det overvejende sandsynligt, at brucellainfektion er til stede.

Stk. 2. En besætning vil blive erklæret fri for mistanke om eller smitte med brucellose, når undersøgelser foreskrevet af fødevareregionen er foretaget med et efter fødevareregionens vurdering tilfredsstillende resultat.

Kontrol- og bekæmpelsesforanstaltninger

§ 6. Får eller geder, der udviser positiv reaktion for brucellose, skal af den ansvarlige for besætningen straks isoleres fra den øvrige besætning efter dyrlægens eller fødevareregionens anvisning.

§ 7. Den ansvarlige for en besætning, der er mistænkt for eller smittet med brucellose, kan af fødevareregionen pålægges et offentligt tilsyn, der kan omfatte:

1) Forbud mod at fjerne dyr til levebrug fra besætningen.

2) Påbud om, at dyr kun må flyttes direkte til slagtning på en af Fødevaredirektoratet dertil godkendt virksomhed ledsaget af en af fødevareregionen udstedt passérseddel påført hvert dyrs fulde CKR-nummer eller til destruktion.

3) Forbud mod at tilføre besætningen dyr, som er modtagelige for brucellose.

4) Påbud om at lade besætningen eller dele af besætningen blodprøve eller på anden måde undersøge for brucellose.

5) Påbud om at lade dyr slagte, bl.a. i diagnostisk øjemed, eller slagte eller nedslå som led i bekæmpelse af brucellose.

6) Påbud om at træffe forholdsregler, der har betydning for kontrollen med og bekæmpelsen af brucellose, herunder opstaldning, rengøring og desinfektion, udbringning af gødning samt anvendelse af kontaminerede arealer og foderafgrøder.

7) Påbud om, at mælk fra dyr mistænkt for at være smittet med brucellose tilbageholdes på ejendommen og anvendes efter fødevareregionens anvisning.

8) Påbud om at lade får eller geder, der går på græs, tage ind på stald.

9) Påbud om, at dyr, der dør eller aflives, undersøges af en dyrlæge, medmindre fødevareregionen har meddelt fritagelse herfor.

§ 8. Den ansvarlige for en besætning, der er mistænkt for eller smittet med brucellose, skal gøre alle personer, der kommer til ejendommen eller i øvrigt kommer i kontakt med besætningen, opmærksomme på, at besætningen er henholdsvis mistænkt for eller smittet med brucellose, samt på risikoen for overførsel af brucellose til mennesker.

§ 9. Den ansvarlige for en besætning, der er saneret ved slagtning eller nedslagning, jf. § 7, nr. 5, skal foretage rensning og desinfektion af ejendommen efter fødevareregionens anvisning.

Stk. 2. Får, geder, kreaturer og andre dyr, der er modtagelige for brucellose, må tidligst indsættes i ejendommens bygninger, når disse har stået tomme i 1 måned efter, at den i stk. 1 nævnte rensning og desinfektion af ejendommen er godkendt af fødevareregionen.

Stk. 3. Får, geder, kreaturer og andre dyr, der er modtagelige for brucellose, må tidligst indsættes på græsgange og andre arealer, der har været benyttet til den bortsanerede besætning, 1 år efter slagtning eller nedslagning af besætningen og/eller 1 år efter, at der på arealerne er udbragt gødning fra den bortsanerede besætning.

§ 10. Fødevareregionen kan påbyde undersøgelse af dyr eller besætninger for brucellose eller som kontrol af frihed herfor. Sådanne undersøgelser kan gennemføres i et bestemt område eller blandt dyr eller besætninger i en bestemt kategori.

Stk. 2. Undersøgelse for brucellose skal foretages af en dyrlæge.

§ 11. Såfremt en dyrlæge under udøvelse af kødkontrol eller ved obduktion finder forandringer af brucelløs natur hos får eller geder, skal dyrlægen indsende materiale til Statens Veterinære Serumlaboratorium.

§ 12. Fødevaredirektoretet kan lade blodprøver udtaget fra får og geder i forbindelse med det frivillige Maedi-Visna program undersøge for brucellose.

Transport af dyr fra mistænkte og smittede besætninger

§ 13. Transport af får eller geder til slagtning, jf. § 7, nr. 2, skal ske direkte til den på passérsedlen anførte virksomhed, og der må ikke uden fødevareregionens tilladelse sammen med sådanne dyr transporteres dyr fra andre besætninger.

Stk. 2. Dyrene skal aflæsses på virksomheden så nær slagtestedet som muligt. Transportvognens chauffør skal straks efter dyrenes aflæsning rense og desinficere vognen på virksomhedens vaskeplads efter den kontrollerende dyrlæges anvisning.

Vaccination mod brucellose

§ 14. Anvendelse af vaccine mod brucellose er ikke tilladt.

Betaling, straf og ikrafttræden

§ 15. Udgifterne ved undersøgelse for brucellose af de i § 12 nævnte blodprøver afholdes af Fødevaredirektoratet.

Stk. 2. Udgifter og erstatning ved bekæmpelse og forebyggelse af brucellose i medfør af denne bekendtgørelse ydes i henhold til bekendtgørelse om udgifter og erstatning ved bekæmpelse og forebyggelse af husdyrsygdomme.

Stk. 3. Alle øvrige udgifter i medfør af denne bekendtgørelse er Fødevaredirektoratet uvedkommende.

§ 16. Med bøde straffes den, der:

1) Overtræder § 3, stk. 1 3, § 6, § 8, § 9, § 10, stk. 2, § 11, § 13 eller § 14.

2) Undlader at efterkomme påbud eller forbud efter § 3, stk. 4, § 7 eller § 10, stk. 1.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1.september 2001.

    Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1000 af 14. december 1995 om undersøgelse af får og geder for brucellose.

Fødevaredirektoratet, den 21. august 2001

P.D.V
Birgit Hendriksen

/Tina Lund Jensen