Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om optagelse ved uddannelserne på Roskilde og Aalborg universitetscentre


§ 1

I bekendtgørelse nr. 324 af 26. maj 1987 om optagelse ved uddannelserne på Roskilde og Aalborg universitetscentre foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »m.v.«: », jf. dog § 2, stk. 2«.

2. I § 1, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »Højere handelseksamen«: », herunder færøsk højere handelseksamen«.

3. I § 1, stk. 1, indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:

4. Højere teknisk eksamen (HTX).'

nr. 4-6 bliver herefter nr. 5-7.

4. I § 1, stk. 1, nr. 5, ændres »socialrådgiveruddannelsen« til: »socialrådgiver-/socialformidleruddannelsen«.

5. I § 1, stk. 1, nr. 6, litra a og b og nr. 7 ændres »nr. 1-3« til: »nr. 1-4«.

6. I § 1, stk. 2, ændres »nr. 5 og 6« til: »nr. 6 og 7«.

7. I § 2 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

» Stk. 2. Undervisnings- og Forskningsministeriet kan fastsætte, at ansøgere med en adgangsgivende eksamen, jf. stk. 1 og § 1, inden optagelsen ved de teknisk-naturvidenskabelige uddannelser, skal have bestået matematik, fysik og eventuelle andre fag på et niveau svarende til mindst hf-tilvalg med et karaktergennemsnit i hvert af fagene på 6,0 eller derover (gennemsnit af årskarakterer og eksamenskarakterer) eller have bestået den adgangsgivende eksamen med et bestemt gennemsnit. Aalborg Universitetscenter kan i særlige tilfælde dispensere fra kravene.«.

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

8. Efter § 2 indsættes:

» § 2 a. Ved den naturvidenskabelige basisuddannelse på Roskilde Universitetscenter kræves, at studerende med

  • 1) sproglig studentereksamen,
  • 2) højere forberedelseseksamen uden tilvalg i fagene matematik og fysik og
  • 3) højere handelseksamen

inden studiestart har bestået supplerende prøver i matematik og fysik på et niveau svarende til hf-tilvalg med karakteren 6 eller derover i det omfang fagene ikke eller kun delvis er dækket af den adgangsgivende eksamen. Universitetscenteret kan i særlige tilfælde dispensere herfra.

Stk. 2. Tilsvarende krav som efter stk. 1 kan stilles til studerende, der optages efter § 1, stk. 1, nr. 5, 6 og 7, hvis fagene ikke eller kun delvis er dækket af den forudgående eksamen.«

9. § 3 ophæves.

10. I § 5 ændres »Undervisningsministeriet, Direktoratet for de Videregående Uddannelser« til: »Ministeriet«.

11. I § 6, stk. 1, 1, pkt. og § 8, stk. 1, 2. pkt., ændres »Undervisningsministeren« til: »Undervisnings- og Forskningsministeren«.

12. I § 6, stk. 2, 1. pkt., ændres »direktoratet« til: »ministeriet« .

13. I § 6, stk. 3, § 14, stk. 2, 1. pkt., § 16, stk. 2, § 17, stk. 1, 2., 3. og 4. pkt., § 17, stk. 3, 2. pkt., § 25, stk. 3 og § 26 ændres »Direktoratet« til: »Ministeriet«.

14. I § 9, stk. 1, ændres »nr. 1-3, 5 b og 6« til: »nr. 1-4, 6 b og 7«.

15. I § 13, stk. 1, nr. 1, litra c, nr. 2, litra c, nr. 3, litra d, ændres »nr. 4« til: »nr. 5« og »nr. 1-3« ændres til: »nr. 1-4« .

16. I § 13, stk. 1, nr. 1, litra d, nr. 2, litra e, nr. 3, litra e, ændres »nr. 5 a« til: »nr. 6 a«.

17. I § 13, stk. 1, nr. 3, litra d, ændres »§ 2, stk. 2« til: »§ 2, stk. 3«.

18. I § 14, stk. 1, nr. 1, litra a, ændres »§ 1, stk. 1, nr. 1-3« til: »§ 1, stk. 1, nr. 1-4«, og i litra b ændres »nr. 5 b og 6« til: »nr. 6 b og 7«.

20. I § 18, stk. 1, litra a, ændres »nr. 5 og 6« til: »nr. 6 og 7«.

21. I § 24, stk. 1, 2. pkt., ændres »Direktoratet for de Videregående Uddannelser« til: »ministeriet«.

22. I § 25, stk. 1, 1. pkt., ændres »Direktoratet for de Videregående Uddannelser« til: »Ministeriet«.

23. § 27 ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april 1989 og har virkning fra sommeroptagelsen 1989.

Undervisnings- og Forskningsministeriet, den 5. april 1989

P.M.V.

KNUD LARSEN

/Birgitte Krogsdam

Officielle noter

Ingen