Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om optagelse ved ingeniøruddannelserne på Danmarks Tekniske Højskole, Danmarks Ingeniørakademi og teknika


§ 1

I bekendtgørelse nr. 326 af 26. maj 1987 om optagelse ved ingeniøruddannelserne på Danmarks Tekniske Højskole, Danmarks Ingeniørakademi og teknika foretages følgende ændringer:

1. I § 1, 1. pkt., indsættes efter »m.v.«: », jf. stk. 2«.

2. I § 1 indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:

» 3. Højere teknisk eksamen (HTX).«.

Nr. 3-8 bliver herefter nr. 4-9.

3. I § 1, nr. 5, 3. pkt., ændres »Undervisningsministeriet, Direktoratet for de Videregående Uddannelser,» til: »Undervisnings- og Forskningsministeriet«.

4. I § 1, nr. 8, litra a og litra b, og i nr. 9, ændres »nr. 1-3.« til: »nr. 1-4.«.

5. I § 1 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Ministeriet kan fastsætte, at ansøgere med en adgangsgivende eksamen, jf. stk. 1, inden optagelsen ved ingeniøruddannelserne, skal have bestået matematik, fysik og eventuelle andre fag på et niveau svarende til mindst hf-tilvalg med et karaktergennemsnit i hvert af fagene på 6,0 eller derover (gennemsnit af årskarakterer og eksamenskarakterer) eller have bestået den adgangsgivende eksamen med et bestemt gennemsnit. Institutionerne kan i særlige tilfælde dispensere fra kravene.«

6. I § 3, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Hvis der er fastsat særlige karakterkrav, jf. § 1, stk. 2, skal kravet også gælde for de supplerende prøver.«.

7. I § 3, stk. 3, § 7, stk. 2, 1. pkt., § 9, stk. 1, nr. 1 og i § 9 , stk. 3, litra b, ændres »§ 1, nr. 4,» til: »§ 1, stk. 1, nr. 5,».

8. I § 3, stk. 3, 1. pkt. og § 17, stk. 1, 2. pkt., ændres »direktoratet« til: »ministeriet«.

9. I § 3, stk. 3, 2. pkt., § 4, § 11, § 14, stk. 2, § 16, 2. pkt., § 17, stk. 1, 3. og 4. pkt., § 17, stk. 5, 2. pkt., § 25, stk. 3 og § 26, ændres »Direktoratet« til: »Ministeriet«.

10. I § 3, stk. 4, 1. pkt. og i § 18, stk. 2, litra b, ændres »§ 1, nr. 7 og 8« til: »§ 1, stk. 1, nr. 8 og 9«.

11. I § 3, stk. 4, 1. pkt., ændres »§ 1, nr. 6, 7 og 8« til: »§ 1, stk. 1, nr. 7, 8 og 9« og i 2. pkt. og i § 8, stk. 4, ændres »§

1, nr. 3« til: »§ 1, stk. 1, nr. 4«.

12. I § 5, stk. 2, 1. pkt. og § 24, stk. 1, 2. pkt., ændres »Direktoratet for de Videregående Uddannelser« til: »ministeriet«.

13. I § 8, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 1, nr. 1-5, 7b og 8« til: »§ 1, stk. 1, nr. 1-6, 8b og 9«.

14. I § 8, stk. 5, ændres »§ 1, nr. 5« til: »§ 1, stk. 1, nr. 6«.

15. I § 13, stk. 1, litra c, ændres »§ 1, nr. 6« til: »§ 1, stk. 1, nr. 7«.

16. I § 14, stk. 1, litra a og i § 18, stk. 1, litra c, ændres »§ 1 , nr. 1-5« til: »§ 1, stk. 1, nr. 1-6«.

17. I § 14, stk. 1, litra b, ændres »§ 1, nr. 7b og 8« til: »§ 1, stk. 1, nr. 8b og 9«.

18. I § 15, 2. pkt., ændres »§ 1, nr. 7b og 8« til: »§ 1, stk. 1, nr. 8b og 9«.

19. I § 25, stk. 1, 1. pkt., ændes »Direktoratet for de Videregående Uddannelser« til: »Ministeriet«. (* 1)

20. § 27 ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april 1989 og har virkning fra sommeroptagelsen 1989.

Undervisnings- og Forskningsministeriet, den 5. april 1989

P.M.V.

KNUD LARSEN

/Birgitte Krogsdam

Redaktionel note
  • (* 1) I § 1, stk. 19 ændres ordet 'ændes' til 'ændres'.