Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fagene m.v. i gymnasiet


§ 1

I bekendtgørelse nr. 207 af 23. marts 1990 om fagene m.v. i gymnasiet foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I henhold til § 2 og § 4 i lov nr. 431 af 13. juni 1990 om gymnasiet m.v. fastsættes:»

2. I § 2 , Billedkunst, Mellemniveau, affattes afsnittet Eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig prøve med en forberedelsestid på ca. 25 min. (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres (inkl. censur) 2,5 eksaminand i timen.

Op til eksamens afholdelse arrangerer eksaminanden en udstilling af sine arbejder udført i undervisningsperioden, herunder også hjemmearbejder. Arbejderne skal repræsentere de områder, der er arbejdet med i undervisningen, på en fyldestgørende måde. Eksaminanden foretager selv udvælgelse, opstilling og ophængning. Læreren bidrager kun med praktisk assistance. Udstillingen skal vise såvel skitser som det mere gennemarbejdede.

Den selvstuderende/eleven på særlige vilkår fremlægger ved eksamens begyndelse 10-15 selvstændigt udførte arbejder. Mindst to af kategorierne flade, rum og tid skal være repræsenteret på en sådan måde, at eksaminanden viser faglig bredde. De selvstændigt udførte arbejder bedømmes ikke.

Selvstuderende/elever på særlige vilkår aflægger i stedet for udstillingen jf. nedenfor pkt. A, en 4-timers praktisk prøve, der gives på grundlag af de selvstændigt udførte arbejder, der er fremlagt ved eksamens begyndelse. Der opgives desuden et eksamenspensum på ca. 150 sider.

I forberedelseslokalet skal forefindes de lærebøger og håndbøger, der har været anvendt i undervisningen. Eksaminanden må desuden medbringe egne noter, oversigter, kopier af tekster og andet materiale fra undervisningen.

Den mundtlige prøve består af to dele:

A. En samtale baseret på den individuelle opgave/gruppeopgaven og de arbejder, eksaminanden har udført i undervisningsperioden. Arbejder, der ikke indgår i selve udstillingen, skal være tilgængelige for censor. Samtlige arbejder skal være signerede og daterede. Lyd/dias-, film- og videoproduktioner, der er udført som gruppearbejder, vises for censor før de individuelle eksaminationer. Individuelle produktioner kan efter aftale mellem eksaminand, censor og eksaminator vises helt eller delvist under selve eksaminationen. For selvstuderende/elever på særlige vilkår baseres samtalen på grundlag af arbejderne fra den 4 timers praktiske prøve.

B. En eksamination på grundlag af et ekstemporalt billedmateriale, som har tilknytning til undervisningen. Billedmaterialet, der udvælges af eksaminator, skal svare til de områder, der har været inddraget i undervisningen. Følgende områder skal være repræsenteret i eksamensspørgsmålene: de 2 af de 3 kategorier, der har været behandlet grundigere - samtidskunst - kunst fra andre perioder/kulturer - visuelle udtryk, der ikke er snævert billedkunstneriske. Der skal formuleres mindst 5 spørgsmål og antallet af spørgsmål skal overstige antallet af eksaminander med mindst 2.

Det ekstemporale billedmateriale skal ved eksaminationen af selvstuderende svare til de områder, der indgår i opgivelserne.

I prøvens del A foretages bedømmelsen på grundlag af de praktiske arbejder og samtalen om dem. Samtalen skal sammen med de fremlagte arbejder belyse eksaminandens forståelse for billedkunstneriske processer og evne til visuel tænkning og formidling. I vurderingen kan der tages hensyn til selve den visuelle præsentation af arbejderne. I prøvens del B skal eksaminanden vurderes på sin analytiske og metodiske kunnen og sin evne til at sætte billedmaterialet i relation til det gennemgåede stof.

Der gives een karakter for den samlede præstation.«

3. I § 3 , Biologi, Obligatorisk niveau, affattes afsnittet Eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig prøve med en forberedelsestid på ca. 20 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres (inkl. censur) 3 eksaminander i timen.

Eksamenspensum for elever på normale vilkår er det intensivt læste stof svarende til 120-150 sider samt det tilhørende eksperimentelle arbejde.

Eksamenspensum for selvstuderende/elever på særlige vilkår er et intensivt læst stof svarende til ca. 180 sider samt det tilhørende eksperimentelle arbejde, evt. fra et laboratoriekursus, jf. hf-bekendtgørelsen.

Tilladte hjælpemidler er bøger, kompendier og andre materialer, som er anført på skemaet for læsepensum og eksamensopgivelser. Endvidere egne noter og laboratoriejournaler samt godkendt lommeregner og fremmedordbog.

Der gives et eksamensspørgsmål. Spørgsmålet skal normalt være forsynet med præciserende underspørgsmål og bilagsmateriale (f.eks. tabeller, figurer eller apparatur). Eksamensspørgsmålene skal normalt ledsages af kendte og ukendte bilag. Det eksperimentelle arbejde skal indgå med passende vægt i eksamensspørgsmålene.

Der gives een karakter ud fra en helhedsvurdering.«

4. I § 3 , Biologi, Mellemniveau, affattes afsnittet Eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig prøve med en forberedelsestid på ca. 25 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres (inkl. censur) 2,5 eksaminand i timen.

Eksamenspensum for elever på normale vilkår er det intensivt læste stof svarende til 160-200 sider samt det tilhørende eksperimentelle arbejde. Det valgfri projektarbejde indgår i eksamenspensum.

Eksamenspensum for selvstuderende/elever på særlige vilkår er et intensivt læst stof svarende til ca. 240 sider samt det tilhørende eksperimentelle arbejde, evt. fra et laboratoriekursus, jf. hf-bekendtgørelsen. Det valgfri projektarbejde indgår i eksamenspensum.

Tilladte hjælpemidler er bøger, kompendier og andre materialer, som er anført på skemaet for læsepensum og eksamensopgivelser. Endvidere egne rapporter, noter og laboratoriejournaler samt godkendt lommeregner og fremmedordbog.

Der gives et eksamensspørgsmål. Spørgsmålet skal normalt være forsynet med præciserende underspørgsmål og bilagsmateriale (f.eks. tabeller, figurer eller apparatur). Eksamensspørgsmålene skal normalt ledsages af kendte og ukendte bilag. Det eksperimentelle arbejde og det valgfri projektarbejde skal indgå med passende vægt i eksamensspørgsmålene.

Der gives een karakter ud fra en helhedsvurdering.«

5. I § 3 , Biologi, Matematisk linie, Højt niveau, affattes afsnittet Eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig og en skriftlig prøve.

Den mundtlige prøve.

Til den mundtlige prøve gives en forberedelsestid på ca. 30 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres (inkl. censur) 2 eksaminander i timen.

Ved eksamen i 1991 og 1992 er eksamenspensum for elever på normale vilkår ca. halvdelen af det intensivt læste stof svarende til 300-350 sider samt det tilhørende eksperimentelle arbejde. Det valgfri projektarbejde indgår i eksamenspensum.

Ved eksamen i 1993 er eksamenspensum for elever på normale vilkår ca. halvdelen af det intensivt læste stof svarende til 300-350 sider samt det tilhørende eksperimentelle arbejde. Det valgfri projektarbejde indgår i eksamenspensum. I opgivelserne skal indgå mindst 100 sider fra den del af det intensivt læste stof, som ikke indgår i eksamenspensum til skriftlig eksamen.

Eksamenspensum for selvstuderende/elever på særlige vilkår er et intensivt læst stof svarende til 600-700 sider samt det tilhørende eksperimentelle arbejde, evt. fra et laboratoriekursus, jf. hf-bekendtgørelsen. Det valgfri projektarbejde indgår i eksamenspensum.

Tilladte hjælpemidler er bøger, kompendier og andre materialer, som er anført på skemaet for læsepensum og eksamensopgivelser. Endvidere egne rapporter, skriftlige opgaver, noter og laboratoriejournaler samt godkendt lommeregner og fremmedordbog.

Der gives et eksamensspørgsmål. Spørgsmålet skal normalt være forsynet med præciserende underspørgsmål og bilagsmateriale (f.eks. tabeller, figurer eller apparatur). Eksamensspørgsmålene skal normalt ledsages af kendte og ukendte bilag. Det eksperimentelle arbejde og det valgfri projektarbejde skal indgå med passende vægt i eksamensspørgsmålene.

Der gives een karakter ud fra en helhedsvurdering.

Den skriftlige prøve.

Til den skriftlige prøve gives der 5 timer. Eksaminanderne får forelagt 2 store opgaver, hvoraf een skal besvares, samt 4-5 mindre opgaver, hvoraf 2-3 skal besvares.

Ved eksamen i 1991 opgives følgende pensum:

 • 1) Genetik og evolutionslære : Hele fagområdet.
 • 2) Fysiologi: Stofudskillelse (kun ekskretion samt vand- og saltbalance) og biologisk regulering (herunder dog kun hormoner og immunsystem).
 • 3) Økologi: Økotoksikologi, populationsbiologi og adfærdsbiologi.
 • 4) Biokemi og biofysik: Proteiner, nukleinsyrer, enzymologi, molekylære transportprocesser, proteinsyntese samt biokemiske analysemetoder.
 • 5) Mikrobiologi: Mikroorganismer som sygdomsfremkaldere, mikroorganismers funktion i de økologiske systemer (dog kun i det omfang, det er relevant for økotoksikologi og populationsbiologi), mikrobiologiske arbejdsmetoder samt mikroorganismers anvendelse i forskning og produktion.

Biologiske principper og metoder er en integreret del af pensum.

Inden for de ikke opgivne områder forudsættes kun et helt basalt kendskab.

Ved eksamen i 1992 opgives en pensum, som meddeles skolerne omkring 1. november 1991.

Ved eksamen i 1993 opgives følgende pensum:

 • 1) Genetik og evolutionslære : Menneskets genetik, genetikkens anvendelse i forskning og produktion, genetikkens molekylære og cellulære grundlag, nedarvningsmønstre, mutationer samt genteknologi.
 • 2) Fysiologi: Stof- og energiomsætning, bevægelse samt biologisk regulering (dog kun hormoner og immunsystem).
 • 3) Økologi: Brutto- og nettoproduktion, stofkredsløb (kun C, N og P) og energiomsætninger, økosystemers udvikling og bæreevne.
 • 4) Biokemi og biofysik: Kulhydrater, proteiner, nukleinsyrer, enzymologi, kemosyntese, proteinsyntese, det intermediære stofskifte (kun kulhydrater) og biokemiske analysemetoder.
 • 5) Mikrobiologi: Mikroorganismer som sygdomsfremkaldere, mikroorganismers funktion i de økologiske systemer (jf. skriftligt pensum under punktet økologi), mikrobiologiske arbejdsmetoder samt mikroorganismers anvendelse i forskning og produktion.

De anførte faglige elementer skal ses i relation til den øvrige beskrivelse af undervisningens indhold, og der forudsættes et helt basalt kendskab til de dele af det intensivt læste stof, som ikke indgår i eksamenspensum.

Tilladte hjælpemidler er bøger, kompendier og andre materialer, som er anført på skemaet for læsepensum og eksamensopgivelser. Endvidere egne rapporter, opgaver, noter og laboratoriejournaler samt godkendt lommeregner, databog i fysik og kemi, fremmedordbog og relevante papirer til grafisk afbilding (millimeterpapir, sandsynlighedspapir, logaritmisk papir etc.).

Der gives een karakter ud fra en helhedsvurdering.«

6. I § 4 , Dansk, affattes afsnittet Eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig og en skriftlig prøve.

Den mundtlige prøve.

Til den mundtlige prøve gives en forberedelsestid (inkl. instruktion og materialeudlevering) på ca. 60 minutter. Der eksamineres (inkl. censur) 2 eksaminander i timen.

Eksaminanden prøves i ulæst tekst. Prøveteksten, der kan bestå af flere dele, kan være på op til 8 sider; teksten vælges af eksaminator, og der skal være oplyst forfatter og udgivelsesår samt eventuelt enkelte ordforklaringer og ved brudstykker eventuelt et kort resume. Eksamensspørgsmålene skal fordeles over bekendtgørelsens områder med en vægt, der svarer til områdernes vægt i undervisningen. Blandt eksamensteksterne skal være lettere svenske og norske tekster på originalsproget.

Selvstuderende eksamineres i en kombination af læst og ulæst tekst.

Eksamenspensum for elever på normale vilkår er hele det læste stof.

Eksamenspensum for selvstuderende/elever på særlige vilkår er otte værker og tekster i et omfang af 300 sider, heraf

 

 historisk læsning           180 sider 

  hvoraf 

  nyeste tid        60 sider 

  periodelæsning      60 sider 

  øvrig historisk 

  læsning          60 sider 

 selvvalgte studiemønstre        75 sider 

 massekommunikation           45 sider. 

Svensk og norsk indgår i denne tekstmængde med 50 sider svensk og 25 sider nyere norsk på originalsproget. Forfatterskab indgår i ovennævnte med mindst 1 værk og et antal mindre tekster. En side prosa regnes til 2000 enheder og en side poesi til 50 verslinjer. Ingen tekst kan tælle for mere end fem sider. Som baggrund for tekstlæsningen opgives endvidere sekundær litteratur af et omfang på mindst 150 sider samt en sekundær fremstilling om massekommunikation af et omfang på 30 sider.

I forberedelseslokalet skal ligge Nudansk Ordbog i en udgave efter 1986. Herudover kan der ligge bøger og materiale, som har været anvendt i undervisningen og som er påført pensumindberetningsskemaet. Læreren orienterer inden eksamensskemaets offentliggørelse eleverne om, hvilke hjælpemidler der vil være i lokalet. Eksaminanderne må medbringe egne noter.

På grundlag af et oplæg fra eksaminanden former eksaminationen sig som en samtale om teksten. Som en del af eksaminationen oplæses et mindre tekststykke på dansk.

Prøven skal primært vise eksaminandens evne til at fremdrage de væsentlige sider af tekstens indhold og form, idet der samtidig lægges vægt på eksaminandens evne til at sætte teksten i større perspektiv. Prøven er også en prøve i at fremlægge sin forståelse af teksten og dens perspektiver.

Der gives en karakter på grundlag af en helhedsvurdering.

Den skriftlige prøve.

Til den skriftlige prøve gives der fem timer. Eksaminanden kan vælge mellem et antal opgaver stillet på grundlag af et materiale.

Retskrivningsordbogen og Nudansk Ordbog, begge i udgaver efter 1986, skal findes i eksamenslokalet i et rimeligt antal.

Prøven skal vise eksaminandens skriftlige sprogbeherskelse og evne til at udtrykke komplekse sammenhænge klart og forståeligt. Endvidere skal der lægges vægt på evnen til at disponere et stof, til at argumentere og til at formidle viden, erfaring og oplevelser.

Der gives een karakter på grundlag af en helhedsvurdering.«

7. I § 5 , Datalogi, affattes afsnittet Eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig prøve med forberedelsestid på ca. 25 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres (inkl. censur) 2,5 eksaminand i timen. Der stilles eet spørgsmål.

Eksamenspensum for elever på normale vilkår er 125-175 sider, idet sidetallet er afhængigt af det anvendte undervisningsmateriale, samt et antal rapporter udarbejdet i tilknytning til de opgivne stofområder. Mindst fire af undervisningens hovedområder skal være repræsenteret i eksamensopgivelserne. Leksikalsk litteratur må kun indgå i begrænset omfang. Programtekster skal foreligge udskrevet på papir og kan endvidere foreligge i en form, som kan læses af de datamater, som er benyttet i undervisningen. Materialer, som eleverne selv har fremstillet, og som er indgået i undervisningen, kan også indgå i opgivelserne. Såfremt en grupperapport indgår i eksamensopgivelserne, opgiver alle gruppedeltagerne den samlede rapport.

Selvstuderende/elever på særlige vilkår opgiver læsepensum svarende til 250-300 sider samt en rapport fra hvert af de fem hovedområder.

Ved prøven stilles eet spørgsmål, der refererer til eet stofområde/emne. Hvis eksaminanden har opgivet en rapport, hvis emne ligger inden for eksamensspørgsmålet, inddrages rapporten normalt i eksaminationen. Det enkelte eksamensspørgsmål udformes med en emneoverskrift, men skal yderligere uddybes med underspørgsmål eller stikord, der kan vejlede eksaminanden. Der kan vedlægges bilag til eksamensspørgsmålet, men det skal klart fremgå, om materialet vil blive inddraget ved eksaminationen, eller om det står eksaminanden frit for at benytte det. Bilagene må ikke være udformet på en sådan måde, at eksaminanden finder anledning til at benytte forberedelsestiden til egentlig opgaveløsning.

I forberedelsestiden må eleven anvende alt det materiale (inkl. manualer), som har været anvendt i undervisningen. Dette omfatter også egne noter, som er foretaget i forbindelse med undervisningen, herunder også noter fremstillet i arbejdsgrupper og duplikeret til medlemmerne.

Ved planlægningen af eksamen aftales det mellem holdet og læreren, om der skal benyttes datamat ved eksamen. Såfremt det aftales, at der benyttes datamat, skal der være en datamat til rådighed både i forberedelseslokalet og eksaminationslokalet. Brugen af datamaten må kun optage en mindre del af eksaminationstiden. Såvel eksaminand som eksaminator kan inddrage datamaten i eksaminationen. Eksaminator sørger for, at udenforstående brugere ikke har adgang til at bruge de til forberedelse og eksamination benyttede datamater, mens eksamen foregår.

Der gives een karakter.«

8. I § 6 , Design, affattes afsnittet Eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig prøve med en forberedelsestid på ca. 25 min.(inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres (inkl. censur) 2,5 eksaminand i timen.

Op til eksamen arrangerer eksaminanderne en udstilling af de større projekter. Der opgives det teoretiske stof, der har tilknytning til det større projekt samt ca. halvdelen af det øvrige teoretiske stof. I pensum skal fagets 4 stofområder være repræsenteret.

I forberedelseslokalet skal forefindes de lærebøger og håndbøger, der har været anvendt i undervisningen. Eksaminanden må desuden medbringe egne noter, oversigter, kopier af tekster og andet materiale fra undervisningen.

Den selvstuderende/eleven på særlige vilkår fremlægger ved eksamens begyndelse mindst 2 selvstændigt udførte praktiske opgaveløsninger inden for hvert af fagets 4 stofområder. De selvstændigt udførte arbejder bedømmes ikke. Der opgives desuden et eksamenspensum på ca. 150 sider.

Eksaminanden prøves i eet spørgsmål. Eksaminationen skal inddrage eksaminandens praktiske opgave i forbindelse med det større projekt, det større projekts emneområde samt dele af det øvrige pensum. Eksaminationen kan finde sted på grundlag af et ekstemporalt materiale. Man kan vælge at formulere spørgsmål til det større projekts enkelte grupper. Sidste elev i en gruppe eller på holdet skal kunne vælge mellem mindst to spørgsmål.

Holdet og læreren kan evt. aftale også at udstille praktiske arbejder fra undervisningen, der ikke har tilknytning til det større projekt. Alle eksaminandens praktiske arbejder skal være tilgængelige under eksamen.

Selvstuderende aflægger en 4-timers praktisk prøve i projektløsning. Denne løsning indgår i eksaminationen i stedet for det større projekt.

Prøven skal ud fra samtalen og det større projekts praktiske opgave, evt. med støtte i andre praktiske arbejder fra undervisningen, vise eksaminandens:

 • a) færdigheder i at beskrive, analysere og vurdere design,
 • b) indsigt i og forståelse for designprocesser
 • c) evne til perspektivering.

Der gives een karakter ud fra en helhedsvurdering.«

9. I § 7 , Dramatik, affattes afsnittet Eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig prøve omfattende to dele, en praktisk i dramatisk produktion (gruppeprøve) og en teoretisk i dramaturgisk forestillingsanalyse (individuel prøve). Prøverne afholdes samme dag, men adskilt fra hinanden. Opførelsen af (dele af) den dramatiske produktion må ikke overskride 15 minutter. Den samlede eksaminationstid ved den praktiske prøve er på 15 minutter gange antallet af eksaminander i gruppen, inklusive karaktergivning og inklusive opførelsen af den dramatiske produktion, dog højest 75 minutter. Ved een eksaminand er den samlede eksaminationstid dog 30 minutter.

Forud for den praktiske prøve kan der gives en kort opstillingstid, der fastlægges af læreren efter opførelsens behov; den medregnes ikke i eksaminationstiden.

Ved den teoretiske prøve er forberedelsestiden ca. 25 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres 2,5 eksaminander i timen (inkl.censur).

Eksamenspensum for elever på normale vilkår er de (mindst) to emneområder (projektforløb) med dertil hørende teoretiske tekster.

Eksamenspensum for selvstuderende/elever på særlige vilkår er de (mindst) to emneområder (projektforløb) med tilhørende projektrapporter, og teoretiske tekster af et omfang på 125 sider.

Hjælpemidler ved den praktiske prøve er de til forevisningen nødvendige, efter aftale med eksaminator.

Ved den teoretiske prøve kan hjælpemidler i forberedelseslokalet være alt i undervisningen inddraget og udleveret materiale, som fremgår af pensumindberetningsskemaet, samt eksaminandens egne noter.

Den praktiske prøve er en gruppeeksamen i praktisk dramatik, hvor grundlaget er eet af gruppeprojekterne. Dele af gruppeprojektets dramatiske produktion fremføres, evt. i form af en videooptagelse. Fremførelsen overværes af eksaminator og censor. Efter et kort oplæg fra hvert gruppemedlem skal gruppen i samtaleform gøre rede for væsentlige sider af deres produktion, herunder produktionsfasens principdiskussioner, begrundelserne for de æstetiske, tekniske og indholdsmæssige løsninger samt perspektivering til generelle teatermæssige og -historiske forhold. Censor og eksaminator skal sørge for, at den enkelte eksaminands selvstændige indsats træder frem.

Selvstuderende og elever på særlige vilkår afleverer projektrapporterne til skolen senest den 1. maj. Som grundlag for eksaminationen fremfører eksaminanden (dele af) en dramatisk produktion af mindst 10 minutters varighed eller en videooptagelse af samme. Det skal normalt være et af emneområdernes projektforløb. I øvrigt foregår eksamen som for elever på normale vilkår.

Den teoretiske prøve er en prøve i teori og forestillingsanalyse. Prøven er individuel. Spørgsmålene stilles inden for de emneområder (projektforløb), som den enkelte eksaminand har arbejdet med. På grundlag af et ikke gennemgået drama- eller teatermateriale (dias, skitser, tegninger, fotos, plakater, rekvisitter, kostumer, modeller, tv- eller filmcitater, lyd eller tekstuddrag), valgt således at opgivet stof inddrages i eksaminationen, prøves eksaminanden i sin evne til at fremdrage væsentlige æstetiske, tekniske og indholdsmæssige aspekter i materialet og indsætte det i en overordnet teoretisk, historisk eller kulturel sammenhæng. På grundlag af sine notater fra forberedelsestiden giver eksaminanden et oplæg til en samtale.

Den teoretiske prøve for selvstuderende og elever på særlige vilkår er den samme som for elever på normale vilkår.

Der gives een karakter for den samlede præstation.«

10. I § 9 , Engelsk, Sproglige linje, Obligatorisk niveau, affattes afsnittet Eksamen således: »Der afholdes en mundtlig og en skriftlig prøve.

Den mundtlige prøve.

Til den mundtlige prøve, hvortil der gives en forberedelsestid på ca. 25 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering), opgiver elever på normale vilkår 125 normalsider. Ingen enkelt tekst må indgå med over 20 normalsider.

For selvstuderende er eksamenspensum lig læsepensum.

Der eksamineres (inkl. censur) 2,5 eksaminander i timen.

Under forberedelsen og eksaminationen skal der anvendes rene eksemplarer af de tekstudgaver, der har været anvendt i undervisningen. I forberedelsestiden må benyttes egne notater, noter og gloselister, der er udleveret i forbindelse med undervisningen, samt alle de tekster, der har været anvendt i undervisningen. Andre hjælpemidler må ikke benyttes.

Den mundtlige prøve består af 2 dele:

a. Prøve i opgiven tekst. Der tages udgangspunkt i ca. 1/2 normalside opgiven tekst. Tekststykket læses op, og under en samtale på engelsk prøves eksaminandens talefærdighed og forståelse af

- væsentlige indholdsmæssige og sproglige enkeltheder i det forelagte tekststykke,

- teksten som en helhed og den sammenhæng, den indgår i.

b. Ekstemporalprøven. Når der er ca. 1/3 af eksaminationstiden tilbage, får eksaminanden udleveret et af censor valgt prosastykke på ca. 1/2 normalside af passende leksikalsk og syntaktisk sværhedsgrad. Efter en orienterende gennemlæsning oversætter eksaminanden teksten til dansk.

Der gives een karakter for den samlede mundtlige præstation.

Den skriftlige prøve.

Til den skriftlige prøve, hvortil der gives 4 timer, forelægges et tekstmateriale på engelsk. Der stilles et antal opgaver, som prøver eksaminandens forståelse af forlægget og evne til at udtrykke sig skriftligt på engelsk. Desuden oversættes en dansk tekst på ca. 100 ord.

Under prøven må der anvendes tosprogede ordbøger af et omfang som Gyldendals røde ordbøger (Dansk-Engelsk og Engelsk-Dansk) samt en Engelsk-Engelsk ordbog af et omfang som Advanced Learner's Dictionary (OUP) eller Longman's Dictionary of Contemporary English. Andre hjælpemidler må ikke anvendes.

Der gives een karakter for den samlede skriftlige præstation.«

11. I § 9 , Engelsk, Sproglige linje, Højt niveau, affattes afsnittet Eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig og en skriftlig prøve.

Den mundtlige prøve.

Til den mundtlige prøve, hvortil der gives en forberedelsestid på ca. 30 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering), opgiver elever på normale vilkår 125 normalsider. Ingen enkelt tekst må indgå med mere end 20 normalsider. Af det læste drama af Shakespeare opgives mindst 15 og højst 20 normalsider.

For selvstuderende er eksamenspensum lig læsepensum.

Der eksamineres 2 eksaminander i timen.

Under forberedelsen og eksaminationen skal der anvendes rene eksemplarer af de tekstudgaver, der har været anvendt i undervisningen. I forberedelsestiden må benyttes egne notater, noter og gloselister, der er udleveret i forbindelse med undervisningen, samt alle de tekster, der har været anvendt i undervisningen. Andre hjælpemidler må ikke benyttes.

Den mundtlige prøve består af to dele:

a. Prøve i opgiven tekst. Der tages udgangspunkt i ca. 3/4 normalside opgiven tekst. Tekststykket læses op, og under en samtale på engelsk prøves eksaminandens talefærdighed og forståelse af

- væsentlige indholdsmæssige og sproglige enkeltheder i det forelagte tekststykke,

- teksten som en helhed og den sammenhæng, den indgår i.

b. Ekstemporalprøven. Når der er ca. 1/3 af eksaminationstiden tilbage, får eksaminanden udleveret et af censor valgt prosastykke på ca. 3/4 normalside af passende leksikalsk og syntaktisk sværhedsgrad. Efter en orienterende gennemlæsning oversætter eksaminanden teksten til dansk.

Der gives een karakter for den samlede mundtlige præstation.

Den skriftlige prøve.

Til den skriftlige prøve, hvortil der gives 5 timer, forelægges et tekstmateriale på engelsk. Der stilles et antal opgaver, som prøver eksaminandens forståelse af forlægget og evne til at udtrykke sig skriftligt på engelsk. Desuden oversættes en dansk tekst på ca. 150 ord.

Under prøven må der anvendes tosprogede ordbøger af et omfang som Gyldendals røde ordbøger (Dansk-Engelsk og Engelsk-Dansk) samt en Engelsk-Engelsk ordbog af et omfang som Advanced Learner's Dictionary (OUP) eller Longman's Dictionary of Contemporary English. Andre hjælpemidler må ikke anvendes.

Der gives een karakter for den samlede skriftlige præstation.«

12. I § 9 , Engelsk, Matematisk linje, Obligatorisk niveau, affattes afsnittet Eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig prøve, hvortil der gives en forberedelsestid på ca. 25 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering). Elever på normale vilkår opgiver 125 normalsider. Ingen enkelt tekst må indgå med over 20 normalsider.

For selvstuderende er eksamenspensum lig læsepensum.

Der eksamineres 2,5 eksaminander i timen.

Under forberedelsen og eksaminationen skal der anvendes rene eksemplarer af de tekstudgaver, der har været anvendt i undervisningen. I forberedelsestiden må benyttes egne notater, noter og gloselister, der er udleveret i forbindelse med undervisningen, samt alle de tekster, der har været anvendt i undervisningen. Andre hjælpemidler må ikke benyttes.

Prøven består af to dele:

a. Prøve i opgiven tekst. Der tages udgangspunkt i ca. 1/2 normalside opgiven tekst. Tekststykket læses op, og under en samtale på engelsk prøves eksaminandens talefærdighed og forståelse af

- væsentlige indholdsmæssige og sproglige enkeltheder i det forelagte tekststykke,

- teksten som en helhed og den sammenhæng, den indgår i.

b. Ekstemporalprøven. Når der er ca. 1/3 af eksaminationstiden tilbage, får eksaminanden udleveret et af censor valgt prosastykke på ca. 1/2 normalside af passende leksikalsk og syntaktisk sværhedsgrad. Efter en orienterende gennemlæsning oversætter eksaminanden teksten til dansk.

Der gives een karakter for den samlede mundtlige præstation.«

13. I § 9 , Engelsk, Matematisk linje, Højt niveau, affattes afsnittet Eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig og en skriftlig prøve.

Den mundtlige prøve.

Til den mundtlige prøve, hvortil der gives en forberedelsestid på ca. 30 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering), opgiver elever på normale vilkår 125 normalsider. Ingen enkelt tekst må indgå med mere end 20 normalsider. Fra de tekster, der belyser naturvidenskabelige eller teknologiske problemstillinger, opgives mindst 15 og højst 20 normalsider.

For selvstuderende er eksamenspensum lig læsepensum.

Der eksamineres (inkl. censur) 2 eksaminander i timen.

Under forberedelsen og eksaminationen skal der anvendes rene eksemplarer af de tekstudgaver, der har været anvendt i undervisningen. I forberedelsestiden må benyttes egne notater, noter og gloselister, der er udleveret i forbindelse med undervisningen, samt alle de tekster, der har været anvendt i undervisningen. Andre hjælpemidler må ikke benyttes.

Den mundtlige prøve består af 2 dele:

a. Prøve i opgiven tekst. Der tages udgangspunkt i ca. 3/4 normalside opgiven tekst. Tekststykket læses op, og under en samtale på engelsk prøves eksaminandens talefærdighed og forståelse af

- væsentlige indholdsmæssige og sproglige enkeltheder i det forelagte tekststykke,

- teksten som en helhed og den sammenhæng, den indgår i.

b. Ekstemporalprøven. Når der er ca. 1/3 af eksaminationstiden tilbage, får eksaminanden udleveret et af censor valgt prosastykke på ca. 3/4 normalside af passende leksikalsk og syntaktisk sværhedsgrad. Efter en orienterende gennemlæsning oversætter eksaminanden teksten til dansk.

Der gives een karakter for den samlede mundtlige præstation.

Den skriftlige prøve.

Til den skriftlige prøve, hvortil der gives 4 timer, forelægges et tekstmateriale på engelsk. Der stilles et antal opgaver, som prøver eksaminandens forståelse af forlægget og evne til at udtrykke sig skriftligt på engelsk. Desuden oversættes en dansk tekst på ca. 100 ord.

Under prøven må der anvendes tosprogede ordbøger af et omfang som Gyldendals røde ordbøger (Dansk-Engelsk og Engelsk-Dansk) samt en Engelsk-Engelsk ordbog af et omfang som Advanced Learner's Dictionary (OUP) eller Longman's Dictionary of Contemporary English. Andre hjælpemidler må ikke anvendes.

Der gives een karakter for den samlede skriftlige præstation.«

14. I § 10 , Erhvervsøkonomi, affattes afsnittet Eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig prøve med en forberedelsestid på ca. 25 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres (inkl. censur) 2,5 eksaminander i timen.

Til eksamen opgiver elever på normale vilkår ca. 250 sider læst stof, heraf skal rapporter og andet elevproduceret materiale udgøre en begrænset del.

Til eksamen skal selvstuderende/elever på særlige vilkår opgive ca. 300 sider læst stof.

I forberedelsestiden må følgende hjælpemidler anvendes: Det materiale, der er udleveret til spørgsmålet, det materiale og de lærebøger, der har været anvendt i undervisningen, samt egne notater. Under eksaminationen må anvendes notater foretaget i forberedelsestiden samt det materiale, der er udleveret til spørgsmålet.

Eksamensspørgsmål stilles i tilknytning til udleveret materiale, der ikke er benyttet i undervisningen. Det udleverede materiale skal være af samme karakter som det, der er benyttet i undervisningen. Der stilles hver eksaminand et spørgsmål opdelt i underspørgsmål med stigende sværhedsgrad.

Der gives een karakter.«

15. I § 11 , Film- og tv-kundskab, affattes afsnittet Eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig prøve, der består af to dele:

 • a) en mundtlig gruppeprøve baseret på det praktiske arbejde. Eksaminationstiden er ca. 15 minutter pr. eksaminand.
 • b) En individuel mundtlig prøve i det teoretiske arbejde med en forberedelsestid på ca. 25 minutter inkl. instruktion og materialeudlevering.

Der eksamineres 1 1/2 eksaminand i timen inkl. censur.

Eksamensform for elever på normale vilkår:

 • a) en eksamensproduktion i et af de anvendte medier
 • b) teoretiske forløb med tilhørende teoretiske tekster. Både film og de elektroniske medier skal være repræsenteret i opgivelserne. Herudover opgives der tekster i et omfang af 75-100 sider.

Selvstuderende/elever på særlige vilkår skal fremlægge en redigeret video-/film- eller lyd/dias-produktion af mindst 5 minutters varighed som udgangspunkt for eksaminationen i praktisk medieproduktion. Denne eksamination afløser gruppeeksamen.

Til prøven i teoretisk medieanalyse skal den selvstuderende/eleven på særlige vilkår opgive mindst 3 teoretiske forløb. Både film og de elektroniske medier skal indgå i opgivelserne. Til de teoretiske forløb skal der ud over medieproduktioner opgives tekster i et omfang svarende til mindst 125-150 sider.

Det nødvendige udstyr (eksempelvis video + monitor, 16 mm fremviser) skal forefindes i forberedelseslokalet og i eksamenslokalet. Eksaminanden betjener selv apparaturet.

Prøven i praktisk medieproduktion (gruppeeksamen) og prøven i teoretisk medieanalyse (individuel eksamen) skal afholdes samme dag. Gruppeksamen skal afvikles før den individuelle eksamen.

Eksamensproduktioner, eksamensspørgsmål og eksamensmaterialet sendes til censor senest 7 dage før eksamensdagen. Som en undtagelse fra denne regel kan af praktiske årsager evt. lyd/dias produktioner vises for censor umiddelbart, inden eksaminationen påbegyndes.

Alle hjælpemidler, herunder egne noter, må benyttes i forberedelsestiden, men må ikke anvendes under eksaminationen.

Grundlaget for gruppeeksamen er gruppens medieproduktion samt gruppedeltagernes indledende oplæg. Citater fra medieproduktionen kan på foranledning af gruppen, eksaminator eller censor fremvises under eksamensforløbet. Den resterende del af gruppeeksamen forløber som en samtale mellem eksaminator, censor og eksaminanderne. Ved samtale og spørgsmål skal gruppemedlemmernes mediebevidsthed om deres produktion klarlægges. Ved gruppeeksamen bedømmes den enkelte eksaminand individuelt.

Ved bedømmelsen af eksamensproduktionen skal hovedvægten lægges på medieproduktionen, dvs. gruppemedlemmernes evne til at formidle deres ideer og deres beherskelse af det givne mediums specifikke udtrykselementer. Derudover skal gruppens indledende oplæg samt den efterfølgende samtale indgå i vurderingen. Der gives ikke en særskilt karakter for eksamensproduktionen (gruppeeksamen), men vurderingen af denne indgår med samme vægt som vurderingen af den individuelle prøve ved fastsættelsen af karakteren.

Den individuelle teoretiske prøve sker på grundlag af et ikke gennemgået film-, tv- eller radio-citat, eventuelt suppleret med en række still-billeder og/eller trykt materiale valgt således, at gennemgået stof inddrages i eksaminationen. Eksaminanden prøves i sin evne til at fremdrage væsentlige aspekter i materialet. Film- og tv- produktionerne/citaterne skal ledsages af et ark indeholdende de nødvendige credits samt eventuelt vejledende spørgsmål, som gør det klart for eksaminanden, hvilket perspektiv der ønskes anlagt. Eksamenscitaterne er normalt ikke længere end ca. 6-7 minutter. Hvert eksamenscitat placeres på et selvstændigt bånd, hvor der ikke findes andet billed/lyd-materiale.

Der gives een karakter for den samlede præstation.«

16. I § 12 , Filosofi, affattes afsnittet Eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig prøve med forberedelsestid på ca. 25 minutter, (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres 2,5 eksaminander i timen, (inkl. censur).

Eksamenspensum for elever på normale vilkår er 100-150 normalsider primærtekster, fordelt på mindst 3 af de 4 emner, undervisningen har omfattet.

Eksamenspensum for selvstuderende/elever på særlige vilkår er lig med læsepensum: 150-225 sider fordelt på alle de 4 emner. Desuden opgives i fornødent omfang sekundærlitteratur, der belyser problemstillinger og metoder inden for disciplinerne teoretisk og praktisk filosofi.

Eksaminanden har under forberedelsen adgang til alle de tekstsamlinger, fremstillinger og andet materiale, der er blevet udleveret af skolen til undervisningen. Eksaminanden må medbringe alt materiale, der har været anvendt i undervisningen, samt egne noter.

Der eksamineres i en læst tekst, evt. suppleret med andet materiale. Tekstmaterialet må ikke overstige 2 normalsider.

Eksaminanden prøves i sin evne til at formulere, analysere og forholde sig til det eller de filosofiske problemer, eksamensteksten indeholder, samt til at fremdrage væsentlige sider af det emne, eksamensspørgsmålet repræsenterer, og kunne deltage i en uddybende drøftelse.

Der gives een karakter. Præstationen skal vurderes som en helhed, idet eksaminandens filosofiske viden og færdigheder vurderes.«

17. I § 13 , Fransk, Begyndersprog, Obligatorisk niveau, affattes afsnittet Eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig prøve på basis af en kendt og en ukendt tekst med en forberedelsestid (inkl. instruktion og materialeudlevering) på ca. 40 minutter. Der eksamineres (inkl. censur) tre eksaminander i timen.

Elever på normale vilkår opgiver 60 normalsider af det læste stof fordelt på mindst tre tekster og temaer. En tekst eller et tekstuddrag må højst være på 25 normalsider. Der må kun opgives ubearbejdede tekster. Det opgivne stof kan ledsages af gennemgået billedmateriale.

Selvstuderende/elever på særlige vilkår opgiver 120 normalsider fordelt på mindst fem tekster og temaer. Stof fra begynderbøger kan ikke indgå i eksamenspensum, med mindre det drejer sig om ubearbejdede tekster. En tekst eller et tekstuddrag må højst være på 40 normalsider. Det opgivne stof kan ledsages af billedmateriale.

De hjælpemidler, som skal være fremlagt i forberedelseslokalet, er ordbøger, grammatik og øvrige håndbøger, som eksaminanderne har brugt i undervisningen. Dertil kommer rene eksemplarer af samtlige opgivne tekster med tilhørende gloser og kommentarer. Opgives der uddrag af en større læst tekst, skal hele den læste tekst være tilgængelig. Eksaminanden må medbringe egne noter.

Der prøves i et af censor valgt ulæst prosastykke på een normalside og 1/2 normalside af det opgivne stof. 1/4 normalside af ekstemporalteksten, fortrinsvis fra begyndelsen, oversættes. Resten refereres i hovedpunkter på dansk. Der prøves i oplæsning i det opgivne tekststykke. Dette anvendes som udgangspunkt for samtale på fransk. Ved en svag præstation i samtalen skal den uddybende del afrundes på dansk.

Ved bedømmelsen af sprogfærdigheden lægges der mere vægt på, hvor flydende og naturligt eksaminanden udtrykker sig, end på, om alle enkeltheder er korrekte. Der lægges desuden vægt på, at eksaminanden kan fremdrage væsentlige sider af teksten. En eventuel uddybende kommentar på dansk vurderes på sit indhold og kan indgå positivt i bedømmelsen.

Der gives een karakter. Ved fastlæggelse af karakteren anlægges en helhedsvurdering.«

18. I § 13 , Fransk, Begyndersprog, Højt niveau, affattes afsnittet Eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig og en skriftlig prøve.

Den mundtlige prøve.

Den mundtlige prøve afholdes på basis af en kendt og en ukendt tekst med en forberedelsestid (inkl. instruktion og materialeudlevering) på ca. 30 minutter. Der eksamineres (inkl. censur) to eksaminander i timen.

Elever på normale vilkår opgiver 70 normalsider af det læste stof fordelt på mindst fire tekster og temaer. En tekst eller et tekstuddrag må højst være på 25 normalsider. Det opgivne stof kan ledsages af gennemgået billedmateriale.

Selvstuderende/elever på særlige vilkår opgiver 140 normalsider fordelt på mindst fem tekster og temaer. En tekst eller et tekstuddrag må højst være på 40 normalsider. Det opgivne stof kan ledsages af billedmateriale.

De hjælpemidler, som skal være fremlagt i forberedelseslokalet, er ordbøger, grammatik og øvrige håndbøger, som eksaminanderne har brugt i undervisningen. Dertil kommer rene eksemplarer af samtlige opgivne tekster med tilhørende gloser og kommentarer. Opgives der uddrag af en større læst tekst, skal hele den læste tekst være tilgængelig. Eksaminanden må medbringe egne noter.

Der prøves i et af censor valgt ulæst prosastykke på 11/2 normalside og 1/2 normalside af det opgivne stof. 1/3 normalside af ekstemporalteksten, fortrinsvis fra begyndelsen, oversættes. Resten refereres i hovedpunkter på dansk. Der prøves i oplæsning i det opgivne tekststykke. Dette anvendes som udgangspunkt for samtale på fransk. Under samtalen gøres der rede for tekstens indhold, som indsættes i en tematisk, kulturel eller historisk sammenhæng.

Ved bedømmelsen af sprogfærdigheden lægges der mere vægt på, hvor flydende og naturligt eksaminanden udtrykker sig, end på, om alle enkeltheder er korrekte. Der lægges desuden vægt på, at eksaminanden kan fremdrage væsentlige sider af teksten.

Der gives een karakter. Ved fastlæggelse af karakteren anlægges en helhedsvurdering.

Den skriftlige prøve.

Til den skriftlige prøve, hvortil der gives 4 timer, forelægges en fransk prosatekst på ca. 1,5 normalside, eventuelt suppleret med billedmateriale. I tilknytning hertil skal der besvares to opgaver af friere karakter samt en oversættelse fra dansk til fransk.

Ved den skriftlige prøve er følgende hjælpemidler tilladt: Fransk-dansk og dansk- fransk ordbog af et omfang som Gyldendals røde ordbøger samt en fransk-fransk ordbog.

Der gives een karakter. Ved fastlæggelsen af karakteren anlægges en helhedsvurdering.«

19. I § 13 , Fransk, Fortsættersprog, Obligatorisk niveau, affattes afsnittet Eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig prøve på basis af en kendt og en ukendt tekst med en forberedelsestid (inkl. instruktion og materialeudlevering) på ca. 25 minutter. Der eksamineres (inkl. censur) 2,5 eksaminander i timen.

Elever på normale vilkår opgiver 90 normalsider af det læste stof fordelt på mindst fire tekster og temaer. En tekst eller et tekstuddrag må højst være på 25 normalsider. Det opgivne stof kan ledsages af gennemgået billedmateriale.

Selvstuderende/elever på særlige vilkår opgiver 180 normalsider fordelt på mindst seks tekster og temaer. En tekst eller et tekstuddrag må højst være på 40 normalsider. Det opgivne stof kan ledsages af billedmateriale.

De hjælpemidler, som skal være fremlagt i forberedelseslokalet, er ordbøger, grammatik og øvrige håndbøger, som eksaminanderne har brugt i undervisningen. Dertil kommer rene eksemplarer af samtlige opgivne tekster med tilhørende gloser og kommentarer. Opgives der uddrag af en større læst tekst, skal hele den læste tekst være tilgængelig. Eksaminanden må medbringe egne noter.

Der prøves i et af censor valgt ulæst prosastykke på 11/2 normalside og 1/2 normalside af det opgivne stof. 1/3 normalside af ekstemporalteksten, fortrinsvis fra begyndelsen, oversættes. Resten refereres i hovedpunkter på dansk. Der prøves i oplæsning i det opgivne tekststykke. Dette anvendes som udgangspunkt for samtale på fransk. Under samtalen uddybes tekstens indhold, og tematiske, kulturelle eller historiske aspekter inddrages.

Ved bedømmelsen af sprogfærdigheden lægges der mere vægt på, hvor flydende og naturligt eksaminanden udtrykker sig, end på, om alle enkeltheder er korrekte. Der lægges desuden vægt på, at eksaminanden kan fremdrage væsentlige sider af teksten.

Der gives een karakter. Ved fastlæggelsen af karakteren anlægges en helhedsvurdering.«

20. I § 13 , Fransk, Fortsættersprog, Højt niveau affattes afsnittet Eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig og en skriftlig prøve.

Den mundtlige prøve.

Den mundtlige prøve afholdes på basis af en kendt og en ukendt tekst med en forberedelsestid (inkl. instruktion og materialeudlevering) på ca. 30 minutter. Der eksamineres (inkl. censur) to eksaminander i timen.

Elever på normale vilkår opgiver 100 normalsider af det læste stof fordelt på mindst fem tekster og temaer. En tekst eller et tekstuddrag må højst være på 25 normalsider. Det opgivne stof kan ledsages af gennemgået billedmateriale.

Selvstuderende/elever på særlige vilkår opgiver 200 normalsider fordelt på mindst seks tekster og temaer. En tekst eller et tekstuddrag må højst være på 40 normalsider. Det opgivne stof kan ledsages af billedmateriale.

De hjælpemidler, som skal være fremlagt i forberedelseslokalet, er ordbøger, grammatik og øvrige håndbøger, som eksaminanderne har brugt i undervisningen. Dertil kommer rene eksemplarer af samtlige opgivne tekster med tilhørende gloser og kommentarer. Opgives der uddrag af en større læst tekst, skal hele den læste tekst være tilgængelig. Eksaminanden må medbringe egne noter.

Der prøves i et af censor valgt ulæst prosastykke på 3/4 normalside og 1/2 normalside af det opgivne stof. Ekstemporalteksten oversættes. Der prøves i oplæsning i det opgivne tekststykke. Dette anvendes som udgangspunkt for samtale på fransk. Under samtalen gøres der rede for tekstens indhold, som indsættes i en tematisk, kulturel eller historisk sammenhæng.

Ved bedømmelsen af sprogfærdigheden lægges der mere vægt på, hvor flydende og naturligt eksaminanden udtrykker sig, end på, om alle enkeltheder er korrekte. Der lægges desuden vægt på, at eksaminanden kan fremdrage væsentlige sider af teksten.

Der gives een karakter. Ved fastlæggelse af karakteren anlægges en helhedsvurdering.

Den skriftlige prøve.

Til den skriftlige prøve, hvortil der gives 5 timer, forelægges en nutidig, fransk prosatekst på ca. 2-3 normalsider eventuelt suppleret med billedmateriale. Der prøves i oversættelse fra dansk til fransk og i fri skriftlig udtryksfærdighed ved besvarelse af spørgsmål med tilknytning til den udleverede tekst.

Ved den skriftlige prøve er følgende hjælpemidler tilladt: Fransk-dansk og dansk- fransk ordbog af et omfang som Gyldendals røde ordbøger samt en fransk-fransk ordbog.

Der gives een karakter. Ved fastlæggelsen af karakteren anlægges en helhedsvurdering.«

21. I § 14 , Fysik, Matematisk linje, Obligatorisk niveau, affattes afsnittet Eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig prøve med en forberedelsestid på ca. 25 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres 2,5 eksaminander i timen (inkl. censur).

Elever på normale vilkår opgiver 10 emner. Hvert emne har et omfang svarende til 10-15 sider. De enkelte emner skal være fagligt sammenhængende og velegnede som grundlag for eksamination. Det eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads, og rapporter og eksperimentelt arbejde, som eleverne selv har udført i forbindelse med det pågældende emne, skal som hovedregel medtages. Mindst to af de opgivne emner skal indeholde væsentlige elementer fra undervisningsforløb, hvor det har været et hovedsigte at tilgodese en eller flere af dimensionerne.

Selvstuderende/elever på særlige vilkår opgiver hele det læste stof, som, afhængigt af det valgte undervisningsmateriale, har et omfang på 180-300 sider. Endvidere opgiver selvstuderende/elever på særlige vilkår alle rapporterne over det eksperimentelle arbejde, evt. fra et laboratoriekursus, jf. hf-bekendtgørelsen.

Tilladte hjælpemidler i forberedelsestiden er: bøger, kompendier, tabeller, opgaver, rapporter og andet skriftligt materiale, som har været anvendt eller som er blevet til i forbindelse med undervisningen. Hertil kommer apparatur, der er relevant for det opgivne eksperimentelle stof, samt godkendt lommeregner.

Eksaminanden prøves i eet spørgsmål. Der kan stilles flere eksamensspørgsmål inden for et enkelt emne, ligesom der kan stilles eksamensspørgsmål, der inddrager flere af de opgivne emner. Under eksaminationen kan tabeller, figurer eller lignende fra eksaminandens egne rapporter eller øvrige hjælpemidler inddrages. Hvis spørgsmålet omfatter eksperimentelt arbejde, skal det relevante apparatur som hovedregel inddrages i eksaminationen.

Der gives een karakter. Ved vurdering af eksaminandens præstation skal der foretages en helhedsvurdering.«

22. I § 14 , Fysik, Matematisk linje, Højt niveau, affattes afsnittet Eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig og en skriftlig prøve.

Den mundtlige prøve.

Til den mundtlige prøve gives der en forberedelsestid på ca. 30 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres 2 eksaminander i timen (inkl. censur).

Elever på normale vilkår opgiver 10 teoretiske emner, hver af et omfang svarende til 10-15 sider, inden for det læste stof i højniveauundervisningen. Emnerne skal være fagligt sammenhængende og velegnede som grundlag for eksamination. Desuden opgives 10 eksperimentelle emner inden for de individuelle rapporter eller grupperapporten. Et eksperimentelt emne kan omfatte en eller flere af rapporterne eller udsnit af en eller flere rapporter. Mindst to af de opgivne emner skal indeholde væsentlige elementer fra undervisningsforløb, hvor det har været et hovedsigte at tilgodese en eller flere af dimensionerne.

Selvstuderende/elever på særlige vilkår opgiver hele det læste stof, som, afhængigt af det valgte undervisningsmateriale, har et omfang på 150-250 sider. Endvidere opgiver selvstuderende/elever på særlige vilkår alle rapporterne over det eksperimentelle arbejde, evt. fra et laboratoriekursus, jf. hf-bekendtgørelsen.

Tilladte hjælpemidler i forberedelsestiden er: bøger, kompendier, tabeller, opgaver, rapporter og andet skriftligt materiale, som har været anvendt eller som er blevet til i forbindelse med undervisningen. Hertil kommer apparatur, der er relevant for det opgivne eksperimentelle stof, samt godkendt lommeregner.

Eksaminanden prøves i to spørgsmål, eet overvejende teoretisk og eet overvejende eksperimentelt. De to spørgsmål skal stilles inden for forskellige fagområder, og de skal på forhånd være koblet sammen. Der kan stilles flere eksamensspørgsmål inden for et enkelt emne, ligesom der kan stilles eksamensspørgsmål, der inddrager flere af de opgivne emner. Under eksaminationen kan tabeller, figurer eller lignende fra eksaminandens egne rapporter eller øvrige hjælpemidler inddrages. Under eksaminationen i det eksperimentelle spørgsmål skal det relevante apparatur som hovedregel inddrages.

Der gives een karakter. Ved vurdering af eksaminandens præstation skal der foretages en helhedsvurdering.

Den skriftlige prøve.

Til den skriftlige prøve, hvortil der gives 4 timer, opgives kernestoffet fra det obligatoriske niveau og det høje niveau i fysik.

Til den skriftlige prøve er følgende hjælpemidler tilladte:

 • 1) Matematisk formelsamling for matematisk linje, obligatorisk niveau, udgivet af Gymnasieafdelingen. Udleveres af skolen/kurset.
 • 2) Kompendium i fysik, 4. udgave, udgivet af Gymnasieafdelingen. Udleveres af skolen/kurset.
 • 3) Godkendt lommeregner. Medbringes af eksaminanden.
 • 4) Millimeterpapir, enkeltlogaritmisk papir med 3 dekader på andenaksen samt dobbeltlogaritmisk papir med 2 dekader på førsteaksen og 3 dekader på andenaksen. Udleveres af skolen/kurset.

Ved bedømmelsen af en eksaminands besvarelse af den enkelte opgave lægges der vægt på, at eksaminandens tankegang klart fremgår fx ved forklaring i tekst, figurer eller grafiske afbildninger. Endvidere lægges der vægt på de valgte metoders hensigtsmæssighed og beregningernes korrekthed.

Der gives een karakter. Ved fastsættelsen af karakteren for en eksaminands opgavebesvarelse indgår såvel bedømmelsen af besvarelsen af de enkelte opgaver som en helhedsvurdering.«

23. I § 14 , Fysik, Sproglig linje, Mellemniveau, affattes afsnittet Eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig prøve med en forberedelsestid på ca. 25 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres 2,5 eksaminander i timen (inkl. censur).

Elever på normale vilkår opgiver 10 emner. Hvert emne har et omfang svarende til 10-15 sider. De enkelte emner skal være fagligt sammenhængende og velegnede som grundlag for eksamination. Det eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads, og rapporter og eksperimentelt arbejde, som eleverne selv har udført i forbindelse med det pågældende emne, skal som hovedregel medtages. Mindst to af de opgivne emner skal indeholde væsentlige elementer fra undervisningsforløb, hvor det har været et hovedsigte at tilgodese en eller flere af dimensionerne.

Selvstuderende/elever på særlige vilkår opgiver hele det læste stof, som, afhængigt af det valgte undervisningsmateriale, har et omfang på 120-200 sider. Endvidere opgiver selvstuderende/elever på særlige vilkår alle rapporterne over det eksperimentelle arbejde, evt. fra et laboratoriekursus, jf. hf-bekendtgørelsen.

Tilladte hjælpemidler i forberedelsestiden er: bøger, kompendier, tabeller, opgaver, rapporter og andet skriftligt materiale, som har været anvendt eller som er blevet til i forbindelse med undervisningen. Hertil kommer apparatur, der er relevant for det opgivne eksperimentelle stof, samt godkendt lommeregner.

Eksaminanden prøves i eet spørgsmål. Der kan stilles flere eksamensspørgsmål inden for et enkelt emne, ligesom der kan stilles eksamensspørgsmål, der inddrager flere af de opgivne emner. Under eksaminationen kan tabeller, figurer eller lignende fra eksaminandens egne rapporter eller øvrige hjælpemidler inddrages.

Der gives een karakter. Ved vurdering af eksaminandens præstation skal der foretages en helhedsvurdering.«

24. I § 15 , Geografi, Obligatorisk niveau, affattes afsnittet Eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig prøve med en forberedelsestid på ca. 20 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres 3 eksaminander i timen. (inkl. censur).

Eksamenspensum for elever på normale vilkår er læsepensum samt skriftligt arbejde, der er udarbejdet i tilknytning til undervisningen. Der opgives 200-250 sider, således at alle behandlede emner er dækket.

Eksamenspensum for selvstuderende/elever på særlige vilkår organiseres i emner, der omfatter de tre fagområder. Der opgives 300-320 sider - således at alle de opgivne emner er dækket. Pensum skal indeholde en indføring i geografiens kilder og metoder.

Som hjælpemidler i forberedelsestiden må anvendes alt materiale, der har været anvendt i forbindelse med undervisningen, herunder egne noter.

Der gives eet spørgsmål, der skal være formuleret skriftligt og uddybet ved underspørgsmål med klar progression. Underspørgsmålene skal med hensyn til bredde og præcisionsgrad afvejes således, at eksaminanden har mulighed for at tilrettelægge sin eksamenspræstation med en høj grad af selvstændighed - uden at det går ud over intentionerne i eksamensspørgsmålet.

Eksamensspørgsmålet med underspørgsmål støttes af materiale - korte tekstuddrag, kort, satellitbilleder, diagrammer, tabeller, fotografier eller lignende. Materialet skal overvejende være ukendt for eksaminanden men ikke principielt adskille sig fra det materiale, der forekommer i pensum, herunder det materiale, der opgives til eksamen fra de geografiske og geologiske samlinger.

Spørgsmål og ledsagende materiale skal have et indhold og omfang, der muliggør en effektiv udnyttelse af forberedelsestiden samt danner grundlag for en fleksibel eksamination.

Undtagelsesvis medbringes fra forberedelseslokalet andet materiale, fx diagram, kort, tabel eller lignende, dersom eksaminanden ønsker at inddrage dette under eksaminationen. De skriftlige arbejder kan inddrages i eksamen.

Der lægges ved bedømmelsen vægt på, i hvilken grad og på hvilket niveau den stillede opgave er besvaret. Endvidere vurderes eksaminandens evne til at kombinere faglig viden med analyse af det udleverede materiale under besvarelsen af den stillede opgave.

Der gives een karakter. Ved fastlæggelsen af karakteren anlægges en helhedsvurdering.«

25. I § 15 , Geografi, Mellemniveau, affattes afsnittet Eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig prøve med en forberedelsestid på ca. 25 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres 21/2 eksaminand i timen (inkl. censur).

Eksamenspensum for elever på normale vilkår er læsepensum samt skriftligt arbejde, der er udarbejdet i tilknytning til undervisningen. Der opgives 250-300 sider, således at alle behandlede emner er dækket.

Eksamenspensum for selvstuderende/elever på særlige vilkår organiseres i emner, der omfatter de fire fagområder. Der opgives 350-370 sider, således at alle opgivne emner er dækket.

Som hjælpemidler i forberedelsestiden må anvendes alt materiale, der har været anvendt i forbindelse med undervisningen, herunder egne noter.

Der gives eet spørgsmål, der skal være formuleret skriftligt og uddybet ved underspørgsmål med klar progression. Underspørgsmålene skal med hensyn til bredde og præcisionsgrad afvejes således, at eksaminanden har mulighed for at tilrettelægge sin eksamenspræstation med en høj grad af selvstændighed - uden at det går ud over intentionerne i eksamensspørgsmålet.

Eksamensspørgsmålet med underspørgsmål støttes af materiale - korte tekstuddrag, kort, satellitbilleder, diagrammer, tabeller fotografier eller lignende. Materialet skal overvejende være ukendt for eksaminanden, men ikke principielt adskille sig fra det materiale der forekommer i pensum, herunder det materiale der opgives til eksamen fra de geografiske og geologiske samlinger.

Spørgsmål og ledsagende materiale skal have et indhold og omfang, der muliggør en effektiv udnyttelse af forberedelsestiden samt danner grundlag for en fleksibel eksamination.

Undtagelsesvis medbringes fra forberedelseslokalet andet materiale, fx diagram, kort, tabel eller lignende, dersom eksaminanden ønsker at inddrage dette under eksaminationen. De skriftlige arbejder kan inddrages i eksamen.

Der lægges ved bedømmelsen vægt på, i hvilken grad og på hvilket niveau den stillede opgave er besvaret. Endvidere vurderes eksaminandens evne til at kombinere faglig viden med analyse af det udleverede materiale under besvarelsen af den stillede opgave. Desuden vægtes eksaminandens evne til selvstændigt at disponere og strukturere besvarelsen højt.

Der gives een karakter. Ved fastsættelsen af karakteren anlægges en helhedsvurdering.«

26. I § 16 , Græsk, affattes afsnittet Eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig og en skriftlig prøve.

Den mundtlige prøve.

Til den mundtlige prøve gives en forberedelsestid på ca. 30 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres (inkl. censur) 2 eksaminander i timen.

Elever på normale vilkår opgiver et pensum på 60 normalsider, udtaget nogenlunde ligeligt af de læste originaltekster. Hvis der opgives skanderet poesi, regnes 25 vers som en normalside. Der opgives desuden et udvalg af typiske værker af græsk billed- og bygningskunst.

Eksamenspensum for selvstuderende/elever på særlige vilkår er 110 normalsider originaltekst. Hvis der opgives skanderet poesi, regnes 25 vers som 1 normalside. Der opgives desuden et udvalg af typiske værker af græsk billed- og bygningskunst.

Eksaminanden har i forberedelseslokalet adgang til rene eksemplarer af alle de bøger og kopier, der har været anvendt i undervisningen. Eksaminandens eksemplarer af bøger, tekster, oversættelser, gloselister og oversigter må ikke medbringes. Eksaminanden må medbringe egne noter i forberedelseslokalet. Egne noter omfatter de oversættelser, som eksaminanden selv har udfærdiget og nedskrevet.

Kun de notater, som eksaminanden har udarbejdet under forberedelsen, må medbringes under eksaminationen. Som notater regnes oversættelse af gloser og enkelte vendinger, men ikke oversættelse, skrevet under forberedelsen, af hele eksamensstykkets tekst eller dele deraf.

Der prøves i oplæsning, oversættelse, sproglig analyse og indholdsforståelse af et enkelt tekststykke på ca. 0,5 normalside. Eksamensspørgsmålene må ikke være forsynet med vejledende spørgsmål eller overskrifter. Eksaminanden skal selv disponere sin besvarelse af eksamensspørgsmålet, således at eksaminationen afvikles i den rækkefølge, som eksaminanden vælger.

Hele eksamensstykkets tekst skal oversættes. Oversættelsen skal være tekstnær på et mundret dansk og være eksaminandens selvstændige præstation. Når oversættelsen er færdig, udpeger eksaminator i eksamensstykkets tekst en eller to perioder, hvori eksaminanden skal prøves i sproglig analyse. De krav, der stilles til den sproglige analyse, er: kompleks syntaks evt. med forskellige analyser, stikprøver i morfologi, forholdet mellem grammatik og semantik (og mellem dansk og græsk). Eksaminanden skal redegøre for tekststykkets mening og indhold foruden den helhed, hvori tekststykket indgår, samt dets baggrund og sammenhæng med det øvrige pensum.

Der prøves i billedstof på grundlag af forelagt materiale. Elever og eksaminand kan aftale, at der forelægges materiale, som ikke har været behandlet i undervisningen. Planer og rekonstruktioner er ikke billedstof. Det forelagte materiale beskrives, dateres og placeres i en større sammenhæng.

Der gives een karakter for den samlede præstation. Ved karaktergivningen lægges vægten på tekststedet, men præstationen i billedstoffet skal give et klart udslag i karakterfastsættelsen.

Den skriftlige prøve.

Til den skriftlige prøve gives 5 timer.

Der forelægges en sproglig og indholdsmæssig kommenteringsopgave. På grundlag af en græsk originaltekst på højst 1,5 normalside, suppleret med paralleloversættelse og billedmateriale, skal eksaminanden besvare følgende

A. analyseopgaver:

formbestemmelse, ledanalyse og helsætningsanalyse,

B. oversættelsesopgaver:

identifikation og vurdering af passager i paralleloversættelsen samt forslag til en mere ordret oversættelse af et afsnit (kontroloversættelse),

C. fortolkningsopgaver:

tekstkommentering, emnebehandling og billedanalyse.

Analyse- og oversættelsesopgaverne er obligatoriske. Af fortolkningsopgaverne besvares 4, hvoraf 1 er obligatorisk.

Det er tilladt eksaminanden som hjælpemidler at medbringe grammatikker og ordbøger efter eget valg, når blot ordbøgerne, fx fra græsk til et moderne fremmedsprog, har mindst samme omfang som Berg: Græsk - dansk Ordbog. Realleksika er ikke tilladt.

De tre opgavetyper vægtes lige i bedømmelsen. Der gives een karakter for den samlede besvarelse.«

27. I § 17 , Historie med samfundskundskab, affattes afsnittet Eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig prøve med forberedelsestid på ca. 30 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres (inkl. censur) 2 eksaminander i timen. Der gives eet spørgsmål.

Holdet kan aftale, at der inden for eet eller flere undervisningsforløb kan forelægges materiale, som ikke har været behandlet i undervisningen. Vælger holdet, at der skal anvendes ukendt materiale til eksamen, skal det materiale, der forelægges, være kortfattet - ikke over 1-2 sider - og velegnet til at belyse problemfelter i det opgivne stof. Ukendt materiale kan også være ikke- skriftligt, fx billeder. Hvis der benyttes ukendt materiale, behøver det ikke at indgå i alle eksamensspørgsmål.

Elever på normale vilkår opgiver følgende til eksamen:

Historie:

Der opgives stof både fra undervisningsforløb, hvor tyngdepunktet har ligget på at skabe overblik og sammenhæng, og fra forløb, hvor det har ligget på en mere dybtgående beskæftigelse med med afgrænsede områder. I begge kategorier skal forskellige typer materiale indgå. Det opgivne materiale skal være bredt sammensat og have et omfang svarende til 300-400 sider, afhængig af sværhedsgraden. Heraf skal mindst 100 sider være indgående metodisk behandlet kilde- og fremstillingsstof.

Ikke-skriftligt materiale skal indgå i pensum. Det ikke- skriftlige materiale omregnes skønsmæssigt til et antal bogsider. Målestokken hertil er den tid, der i undervisningen er medgået til arbejdet med dette stof.

Opgivelserne fordeles således, at der til hvert af de tre tidsafsnit

 • 1) tiden før ca. 1750
 • 2) tiden ca. 1750 - 1945
 • 3) tiden efter ca. 1945

opgives materiale, der i omfang svarer til mindst 75 sider og repræsenterer forskellige materialetyper.

Verdenshistorie og Danmarks historie skal være repræsenteret både før og efter 1945.

Samfundskundskab:

Der opgives materiale af forskellig type fra mindst to områder i et omfang svarende til 75-100 sider. Mindst et af de obligatoriske områder skal indgå i eksamensopgivelserne.

Om opgivelserne i øvrigt:

Opgivelserne samles i klart definerede områder, tidsrum eller emner, hvor man på pensumindberetningsskemaet angiver tidsafgrænsningen og indholdet.

Hvis film eller tv-optagelser indgår i eksamensopgivelserne, skal filmen/tv-optagelserne kunne ses af eksaminanderne i eksamenslæsningsperioden og i forberedelsestiden ved eksamen, og der skal være mulighed for at kunne se udsnit ved selve eksaminationen.

Materiale, som eksaminanderne selv har indsamlet fx. interviews, eller produceret fx. opgaver, rapporter, videooptagelser, kan indgå i eksamensopgivelserne, hvis det er af passende kvalitet. Historieopgaven kan dog ikke opgives.

Et hold har normalt fælles eksamensopgivelser, men der kan inden for eet forløb i det samlede eksamenspensum anvendes gruppevise eksamensopgivelser. De enkelte gruppers samlede mængde opgivet stof må i så fald have samme omfang som ved fælles eksamensopgivelser. Benyttes gruppevise eksamensopgivelser, må det klart fremgå, hvad der er fællesstof for holdet, og hvad der er gruppestof. Gruppeopgivelserne angives på en liste med elevernes fordeling på grupperne. Listen indlægges i pensumskemaet. Er der gruppevise eksamensopgivelser, skal et antal eksamensspørgsmål svarende til gruppeopgivelsernes andel af eksamenspensum falde inden for gruppernes delemner.

Selvstuderende/elever på særlige vilkår opgiver følgende til eksamen:

Der opgives ialt 750-800 sider. Heraf skal mindst 125-150 være opgivelser i samfundskundskab. Hvert af de tre tidsafsnit skal være repræsenteret med mindst 150 sider.

125-150 sider skal være indgående metodisk behandlet kilde- og fremstillingsstof. Mindst 25 sider heraf skal falde inden for hvert af de tre tidsafsnit.

Ikke-skriftligt materiale skal indgå i pensum. Det ikke- skriftlige materiale omregnes skønsmæssigt til et antal bogsider. Hvis film eller tv-optagelser indgår i eksamensopgivelserne, skal filmen/tv-optagelserne kunne ses af eksaminanden i forberedelsestiden ved eksamen, og der skal være mulighed for at kunne se udsnit ved selve eksaminationen.

Der kan ved eksaminationen forelægges materiale, som ikke indgår i eksamensopgivelserne. Dette skal være kortfattet - ikke over 1-2 sider - og velegnet til at belyse problemfelter i det opgivne stof. Ukendt materiale kan også være ikke-skriftligt, fx billeder. Hvis der benyttes ukendt materiale, behøver det ikke at indgå i alle eksamensspørgsmål.

Eksamensspørgsmålene skal fordeles over hele det opgivne stof svarende til de opgivne områders andel af det samlede eksamenspensum.

I forberedelsestiden må anvendes alt materiale, der har været anvendt i forbindelse med undervisningen, herunder også opgaver udarbejdet af eleverne og egne notater.

Ved eksaminationen må kun medbringes de notater, der er udarbejdet i forberedelsestiden, samt det materiale, der inddrages i eksaminationen.

Der gives een karakter. Ved bedømmelsen lægges vægt på eksaminandens forståelse af problemstillinger og færdigheder i at arbejde med det materiale, der er indgået i eksaminationen. Bedømmelsen skal bero på et samlet skøn over præstationens svagheder og styrker.«

28. I § 18 , Idræt, Mellemniveau, affattes afsnittet Eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig-praktisk prøve, der kan tilrettelægges som gruppeeksamen. Forberedelsestiden er ca. 20 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres 11/2 eksaminander (inkl. censur) i timen.

Eksamenspensum for elever på normale vilkår:

Hovedområde I: Der opgives et opvarmningsprogram til musik, et program omfattende enten grundtræning eller kreative bevægelser og tre idrætsaktiviteter (en individuel idræt, en holdidræt og et idrætsligt emne) i hvilke der er undervist i mindst 16 lektioner. Den enkelte eksaminand prøves efter eget valg i to af de tre opgivne aktiviteter. Valget foretages den sidste ordinære skoledag for 3. gymnasieklasse.

Hovedområde II: Der opgives ca. 150 sider samt de tilhørende rapporter over udførte undersøgelser og eksperimenter.

Eksamenspensum for selvstuderende/elever på særlige vilkår:

Hovedområde I: Der opgives et opvarmningsprogram til musik, et grundtræningsprogram og et program omfattende kreative bevægelsesformer. Endvidere opgives en individuel idræt, en holdidræt og et idrætsligt emne. Umiddelbart inden eksaminationens begyndelse bestemmes ved lodtrækning, om den selvstuderende/eleven på særlige vilkår skal prøves i grundtræning eller kreativt program, og hvilke to af de opgivne idrætsaktiviteter der skal eksamineres i.

Hovedområde II: Der opgives læsepensum, svarende til ca. 200 sider, samt tilhørende rapporter, evt. fra et godkendt laboratoriekursus, jf. hf-bekendtgørelsen.

I forberedelseslokalet skal forefindes litteratur, som læreren i sin undervisning har forelagt eksaminanderne i årets løb. I forberedelsestiden må udover denne litteratur anvendes udleveret materiale, som danner grundlag for eksaminationen, eksaminandens lærebøger, rapporter, forsøgsresultater og egne notater.

Prøven består af 2 dele:

 • a) Eksaminanden viser et program, der indeholder opvarmning til musik og et af områderne grundtræning eller kreative bevægelsesformer. I denne del af prøven indgår en kort redegørelse for det valgte indhold. Eksaminanden viser tekniske (og i boldspil desuden taktiske) færdigheder i to idrætsaktiviteter.
 • b) Der gives et eksamensspørgsmål inden for hovedområde II, hvori praktiske problemstillinger inddrages. Spørgsmålet kan tage udgangspunkt i eller understøttes af bilagsmateriale. Denne del af prøven er individuel.

Der gives een karakter for den samlede præstation. Karakteren er individuel.«

29. I § 19 , Italiensk, Obligatorisk niveau, affattes afsnittet Eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig prøve på basis af en kendt og en ukendt tekst med en forberedelsestid (inkl. instruktion og materialeudlevering) på ca. 40 minutter. Der eksamineres (inkl. censur) tre eksaminander i timen.

Elever på normale vilkår opgiver 60 normalsider af det læste stof fordelt på mindst tre tekster og temaer. En tekst eller et tekstuddrag må højst være på 25 normalsider. Der må kun opgives ubearbejdede tekster. Det opgivne stof kan ledsages af gennemgået billedmateriale.

Selvstuderende/elever på særlige vilkår opgiver 120 normalsider fordelt på mindst fem tekster og temaer. Stof fra begynderbøger kan ikke indgå i eksamenspensum, med mindre det drejer sig om ubearbejdede tekster. En tekst eller et tekstuddrag må højst være på 40 normalsider. Det opgivne stof kan ledsages af billedmateriale.

De hjælpemidler, som skal være fremlagt i forberedelseslokalet, er ordbøger, grammatik og øvrige håndbøger, som eksaminanderne har brugt i undervisningen. Dertil kommer rene eksemplarer af samtlige opgivne tekster med tilhørende gloser og kommentarer. Opgives der uddrag af en større læst tekst, skal hele den læste tekst være tilgængelig. Eksaminanden må medbringe egne noter.

Der prøves i et af censor valgt ulæst prosastykke på een normalside og 1/2 normalside af det opgivne stof. 1/4 normalside af ekstemporalteksten, fortrinsvis fra begyndelsen, oversættes. Resten refereres i hovedpunkter på dansk. Der prøves i oplæsning i det opgivne tekststykke. Dette anvendes som udgangspunkt for samtale på italiensk. Ved en svag præstation i samtalen skal den uddybende del afrundes på dansk.

Ved bedømmelsen af sprogfærdigheden lægges der mere vægt på, hvor flydende og naturligt eksaminanden udtrykker sig, end på, om alle enkeltheder er korrekte. Der lægges desuden vægt på, at eksaminanden kan fremdrage væsentlige sider af teksten. En eventuel uddybende kommentar på dansk vurderes på sit indhold og kan indgå positivt i bedømmelsen.

Der gives een karakter. Ved fastlæggelse af karakteren anlægges en helhedsvurdering.«

30. I § 19 , Italiensk, Højt niveau, affattes afsnittet Eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig og en skriftlig prøve.

Den mundtlige prøve.

Den mundtlige prøve afholdes på basis af en kendt og en ukendt tekst med en forberedelsestid (inkl. instruktion og materialeudlevering) på ca. 30 minutter. Der eksamineres (inkl. censur) to eksaminander i timen.

Elever på normale vilkår opgiver 70 normalsider af det læste stof fordelt på mindst fire tekster og temaer. En tekst eller et tekstuddrag må højst være på 25 normalsider. Det opgivne stof kan ledsages af gennemgået billedmateriale.

Selvstuderende/elever på særlige vilkår opgiver 140 normalsider fordelt på mindst fem tekster og temaer. En tekst eller et tekstuddrag må højst være på 40 normalsider. Det opgivne stof kan ledsages af billedmateriale.

De hjælpemidler, som skal være fremlagt i forberedelseslokalet, er ordbøger, grammatik og øvrige håndbøger, som eksaminanderne har brugt i undervisningen. Dertil kommer rene eksemplarer af samtlige opgivne tekster med tilhørende gloser og kommentarer. Opgives der uddrag af en større læst tekst, skal hele den læste tekst være tilgængelig. Eksaminanden må medbringe egne noter.

Der prøves i et af censor valgt ulæst prosastykke på 11/2 normalside og 1/2 normalside af det opgivne stof. 1/3 normalside af ekstemporalteksten, fortrinsvis fra begyndelsen, oversættes. Resten refereres i hovedpunkter på dansk. Der prøves i oplæsning i det opgivne tekststykke. Dette anvendes som udgangspunkt for samtale på italiensk. Under samtalen gøres der rede for tekstens indhold, som indsættes i en tematisk, kulturel eller historisk sammenhæng.

Ved bedømmelsen af sprogfærdigheden lægges der mere vægt på, hvor flydende og naturligt eksaminanden udtrykker sig, end på, om alle enkeltheder er korrekte. Der lægges desuden vægt på, at eksaminanden kan fremdrage væsentlige sider af teksten.

Der gives een karakter. Ved fastlæggelse af karakteren anlægges en helhedsvurdering.

Den skriftlige prøve.

Til den skriftlige prøve, hvortil der gives 4 timer, forelægges en italiensk prosatekst på ca. 1,5 normalside, eventuelt suppleret med billedmateriale. I tilknytning hertil skal der besvares to opgaver af friere karakter samt en oversættelse fra dansk til italiensk.

Ved den skriftlige prøve er følgende hjælpemidler tilladt: Italiensk-dansk og dansk-italiensk ordbog af et omfang som Gyldendals røde ordbøger samt en italiensk- italiensk ordbog.

Der gives een karakter. Ved fastlæggelsen af karakteren anlægges en helhedsvurdering.«

31. I § 20 , Kemi, Matematisk linje, Obligatorisk niveau, affattes afsnittet Eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig prøve med en forberedelsestid på ca. 20 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres (inkl. censur) 3 eksaminander i timen.

Eksamenspensum for elever på normale vilkår er 80-120 sider, afhængig af det benyttede undervisningsmateriale. Desuden opgives et antal journaler over eksperimenter, som har relation til det opgivne pensum. Det opgivne pensum skal udvælges, således at det giver et alsidigt billede af undervisningen, og således at det normalt omfatter både centrale stofområder og valgfrit stof.

Eksamenspensum for selvstuderende/elever på særlige vilkår er hele det læste stof i et omfang af 120-170 sider, afhængig af det anvendte undervisningsmateriale. Desuden opgives samtlige journaler over det eksperimentelle arbejde.

I forberedelsestiden er følgende hjælpemidler tilladt: bøger, kompendier, tabeller, journaler og andet skriftligt materiale, som har været anvendt eller som er blevet til i forbindelse med undervisningen, samt apparatur, der er relevant for det opgivne eksperimentelle stof, og godkendt lommeregner.

Den enkelte eksaminand prøves i eet spørgsmål, der skal være bredt udformet, og hvori eksperimentelt stof normalt indgår.

Under eksaminationen skal relevant apparatur være til rådighed. Hvor det skønnes hensigtsmæssigt, kan tabeller, figurer eller lignende fra eksaminandens journaler eller øvrige hjælpemidler inddrages i eksaminationen.

Der gives een karakter. Ved bedømmelsen af eksaminandens præstation skal der foretages en helhedsvurdering.«

32. I § 20 , Kemi, Matematisk linje, Mellemniveau, affattes afsnittet Eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig prøve med en forberedelsestid på ca. 25 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres (inkl. censur) 2,5 eksaminander i timen.

Eksamenspensum for elever på normale vilkår er 90-130 sider, afhængig af det benyttede undervisningsmateriale. Desuden opgives eksperimentelt arbejde, som har relation til det opgivne pensum: dels et antal rapporter over eleveksperimenter, dels et antal journaler over større demonstrationsforsøg, eleveksperimenter, som er efterbehandlet i undervisningen, virksomhedsbesøg eller lignende. Det opgivne pensum skal udvælges, således at det giver et alsidigt billede af undervisningen, og således at det omfatter både centrale stofområder og valgfrit stof.

Eksamenspensum for selvstuderende/elever på særlige vilkår er hele det læste stof i et omfang af 180-260 sider, afhængig af det anvendte undervisningsmateriale. Desuden opgives samtlige rapporter over eleveksperimenter og journaler over det øvrige eksperimentelle arbejde, evt. fra et laboratoriekursus, jf. hf-bekendtgørelsen.

I forberedelsestiden er følgende hjælpemidler tilladt: bøger, kompendier, tabeller, rapporter, journaler og andet skriftligt materiale, som har været anvendt eller som er blevet til i forbindelse med undervisningen, samt apparatur, der er relevant for det opgivne eksperimentelle stof, og godkendt lommeregner.

Den enkelte eksaminand prøves i et spørgsmål, der skal være bredt udformet, og hvori eksperimentelt stof normalt indgår.

Under eksaminationen skal relevant apparatur være til rådighed. Hvor det skønnes hensigtsmæssigt, kan tabeller, figurer eller lignende fra eksaminandens journaler eller øvrige hjælpemidler inddrages i eksaminationen.

Der gives een karakter. Ved bedømmelsen af eksaminandens præstation skal der foretages en helhedsvurdering.«

33. I § 20 , Kemi, Matematisk linje, Højt niveau, affattes afsnittet Eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig og en skriftlig prøve.

Den mundtlige prøve.

Til den mundtlige prøve gives en forberedelsestid på ca. 30 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres (inkl. censur) 2 eksaminander i timen.

Eksamenspensum for elever på normale vilkår er 130 - 170 sider afhængig af det anvendte undervisningsmateriale. Desuden opgives 12 rapporter over eleveksperimenter, som har relation til det opgivne stof. Det opgivne pensum skal udvælges, således at det giver et alsidigt billede af undervisningen, og således at det omfatter både centrale stofområder og valgfrit stof.

Selvstuderende/elever på særlige vilkår opgiver hele det læste stof i et omfang af ca. 450 sider, afhængig af det anvendte undervisningsmateriale og rapporter over samtlige eleveksperimenter, evt. fra et laboratoriekursus, jf. hf-bekendtgørelsen.

I forberedelsestiden er følgende hjælpemidler tilladt: bøger, kompendier, tabeller, opgaver, rapporter og andet skriftligt materiale, som har været anvendt eller som er blevet til i forbindelse med undervisningen, samt apparatur, der er relevant for det opgivne eksperimentelle stof, og godkendt lommeregner.

Den enkelte eksaminand prøves i to spørgsmål:

 • a) et spørgsmål i et af de opgivne eksperimenter
 • b) et spørgsmål i et teoretiske emne inden for det opgivne pensum.

De to spørgsmål skal være kombineret, således at de angår forskellige emner. Spørgsmålet i det teoretiske emne skal være bredt udformet og må så vidt muligt ikke overlappe det teoretiske indhold af spørgsmålet i et af de opgivne eksperimenter. Forud for eksamen skal censor og eksaminator have bestemt en fremgangsmåde for det tilfælde, at to eksamensspørgsmål, der omfatter samme apparatur, trækkes umiddelbart efter hinanden, Eksaminanderne skal orienteres om fremgangsmåden.

Under eksaminationen skal relevant apparatur være til rådighed. Hvor det skønnes hensigtsmæssigt kan tabeller, figurer eller lignende fra eksaminandens rapporter eller øvrige hjælpemidler inddrages i eksaminationen.

Der gives een karakter. Ved bedømmelsen af eksaminandens præstation skal der foretages en helhedsvurdering.

Den skriftlige prøve.

Til den skriftlige prøve gives der 4 timer.

Eksaminanderne får forelagt opgaver inden for de centrale stofområder, der er omfattet af det obligatoriske niveau og valgfaget på højt niveau, på nær dele af miljøkemien og dele af den bioorganiske kemi. De formler, som forudsættes bekendt, findes i »Formelsamling Kemi«.

Tilladte hjælpemidler er: »Formelsamling Kemi« (udleveres), Matematisk Formelsamling, obligatorisk niveau' (udleveres), »Databog Fysik og Kemi« (F & K Forlaget) eller tabelværk af tilsvarende omfang (medbringes eller udleveres). Godkendt lommeregner (medbringes eller udleveres). Millimeterpapir, enkelt- og dobbeltlogaritmisk papir (udleveres).

Der gives een karakter. Ved bedømmelsen af eksaminandens præstation skal der foretages en helhedsvurdering.'

34. I § 20 , Kemi, Sproglig linje, Mellemniveau, affattes afsnittet Eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig prøve med en forberedelsestid på ca. 25 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres (inkl. censur) 2,5 eksaminander i timen.

Eksamenspensum for elever på normale vilkår er 90-130 sider, afhængig af det benyttede undervisningsmateriale. Desuden opgives eksperimentelt arbejde, som har relation til det opgivne pensum: dels et antal rapporter over eleveksperimenter, dels et antal journaler over større demonstrationsforsøg, eleveksperimenter, som er efterbehandlet i undervisningen, virksomhedsbesøg eller lignende. Det opgivne pensum skal udvælges, således at det giver et alsidigt billede af undervisningen, og således at det omfatter både centrale stofområder og valgfrit stof.

Eksamenspensum for selvstuderende/elever på særlige vilkår er hele det læste stof i et omfang af 180-260 sider, alt efter det anvendte undervisningsmateriale. Desuden opgives samtlige rapporter over eleveksperimenter og journaler over det øvrige eksperimentelle arbejde, evt. fra et laboratoriekursus, jf. hf-bekendtgørelsen.

I forberedelsestiden er følgende hjælpemidler tilladt: bøger, kompendier, tabeller, rapporter, journaler og andet skriftligt materiale, som har været anvendt eller som er blevet til i forbindelse med undervisningen, samt apparatur, der er relevant for det opgivne eksperimentelle stof, og godkendt lommeregner.

Den enkelte eksaminand prøves i et spørgsmål, der skal være bredt udformet, og hvori eksperimentelt stof normalt indgår.

Under eksaminationen skal relevant apparatur være til rådighed. Hvor det skønnes hensigtsmæssigt, kan tabeller, figurer eller lignende fra eksaminandens journaler eller øvrige hjælpemidler inddrages i eksaminationen.

Der gives een karakter. Ved bedømmelsen af eksaminandens præstation skal der foretages en helhedsvurdering.«

35. I § 21 , Latin, Sproglig linje, Obligatorisk niveau, affattes afsnittet Eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig prøve med en forberedelsestid på ca. 20 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres (inkl. censur) ca. 3 eksaminander i timen.

Elever på normale vilkår opgiver som eksamenspensum 10 normalsider læst originaltekst, fortrinsvis fra perioden 100 f.Kr. til 100 e.Kr. Hvis der opgives skanderet poesi, regnes 25 vers som 1 normalside.

Eksamenspensum for selvstuderende/elever på særlige vilkår er 20 normalsider originaltekst, fortrinsvis fra perioden 100 f.Kr. til 100 e.Kr. Hvis der opgives skanderet poesi, regnes 25 vers som 1 normalside.

Eksaminanden har i forberedelseslokalet adgang til rene eksemplarer af alle de bøger og kopier, der har været anvendt i undervisningen. Eksaminandens eksemplarer af bøger, tekster, oversættelser, gloselister og oversigter må ikke medbringes. Eksaminanden må medbringe egne noter i forberedelseslokalet. Egne noter omfatter ikke de oversættelser, som eksaminanden selv har udfærdiget og nedskrevet.

Kun de notater, som eksaminanden har udarbejdet under forberedelsen, må medbringes under eksaminationen. Som notater regnes oversættelse af gloser og enkelte vendinger, men ikke oversættelse, skrevet under forberedelsen, af hele eksamensstykkets tekst eller dele deraf.

Der prøves i oplæsning, oversættelse, sproglig analyse og indholdsforståelse af et tekststykke på højst 1/3 normalside. Eksamensspørgsmålene må ikke være forsynet med vejledende spørgsmål eller overskrift. Under eksaminationen skal tiden til de enkelte discipliner afpasses efter eksaminandens præstationsniveau.

Hele eksamensstykkets tekst skal oversættes. Oversættelsen skal være tekstnær på et mundret dansk og være eksaminandens selvstændige præstation. Når oversættelsen er færdig, udpeger eksaminator i eksamensstykkets tekst en eller to perioder, hvori eksaminanden skal prøves i sproglig analyse. De krav, der stilles til den sproglige analyse, er: morfologisk genkendelse af den basale grammatik, opslagsformer, centrale sætningsled og sætningstyper. Eksaminanden skal redegøre for tekststykkets mening og indhold foruden den sammenhæng, hvori tekststykket indgår.

Der gives een karakter for den samlede præstation. Med undtagelse af oplæsningen skal præstationerne i de enkelte discipliner give et klart udslag i karakterfastsættelsen.«

36. I § 21 , Latin, Sproglig linje, Mellemniveau, affattes afsnittet Eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig prøve med en forberedelsestid på ca. 25 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres (inkl. censur) ca. 2,5 eksaminander i timen.

Elever på normale vilkår opgiver som eksamenspensum 20 normalsider, udtaget nogenlunde ligeligt af det læste pensum. To særligt uddybede områder skal være repræsenteret. Hvis der opgives skanderet poesi, regnes 25 vers som 1 normalside.

Eksamenspensum for selvstuderende/elever på særlige vilkår er lig med læsepensum: ca. 40 normalsider originaltekst. Hvis der opgives skanderet poesi, regnes 25 vers som 1 normalside.

Eksaminanden har i forberedelseslokalet adgang til rene eksemplarer af alle de bøger og kopier, der har været anvendt i undervisningen. Eksaminandens eksemplarer af bøger, tekster, oversættelser, gloselister og oversigter må ikke medbringes. Eksaminanden må medbringe egne noter i forberedelseslokalet. Egne noter omfatter (for latin som valgfag) de oversættelser, som eksaminanden selv har udfærdiget og nedskrevet.

Kun de notater, som eksaminanden har udarbejdet under forberedelsen, må medbringes under eksaminationen. Som notater regnes oversættelse af gloser og enkelte vendinger, men ikke oversættelse, skrevet under forberedelsen, af hele eksamensstykkets tekst eller dele deraf.

Der prøves i oplæsning, oversættelse, sproglig analyse og indholdsforståelse af et tekststykke på 1/3 normalside, udtaget af det opgivne pensum. Eksamensspørgsmålene må ikke være forsynet med vejledende spørgsmål eller overskrift. Supplerende materiale og benyttede oversættelser kan inddrages i eksaminationen. Under eksaminationen skal tiden til de enkelte discipliner afpasses efter eksaminandens præstationsniveau.

Hele eksamensstykkets tekst skal oversættes. Oversættelsen skal være tekstnær på et mundret dansk og være eksaminandens selvstændige præstation. Når oversættelsen er færdig, udpeger eksaminator i eksamensstykkets tekst en eller to perioder, hvori eksaminanden skal prøves i sproglig analyse. De krav, der stilles til den sproglige analyse, er: kompleks syntaks, evt. med forskellige analyser, stikprøver i morfologi og opslagsformer. Eksaminanden skal redegøre for tekststykkets mening og indhold foruden den sammenhæng, hvori tekststykket indgår.

Der gives een karakter for den samlede præstation. Med undtagelse af oplæsningen skal præstationerne i de enkelte discipliner give et klart udslag i karakterfastsættelsen.«

37. I § 21 , Latin, Sproglig linje, Højt niveau affattes afsnittet Eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig og en skriftlig prøve.

Den mundtlige prøve.

Til den mundtlige prøve gives en forberedelsestid på ca. 30 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres (inkl. censur) ca. 2 eksaminander i timen.

Elever på normale vilkår opgiver som eksamenspensum 60 normalsider, udtaget nogenlunde ligeligt af det læste pensum. Hvis der opgives skanderet poesi, regnes 25 vers som 1 normalside.

Eksamenspensum for selvstuderende/elever på særlige vilkår er lig med læsepensum: ca. 110 normalsider originaltekst. Hvis der opgives skanderet poesi, regnes 25 vers som 1 normalside.

Eksaminanden har i forberedelseslokalet adgang til rene eksemplarer af alle de bøger og kopier, der har været anvendt i undervisningen. Eksaminandens eksemplarer af bøger, tekster, oversættelser, gloselister og oversigter må ikke medbringes. Eksaminanden må medbringe egne noter i forberedelseslokalet. Egne noter omfatter de oversættelser, som eksaminanden selv har udfærdiget og nedskrevet.

Kun de notater, som eksaminanden har udarbejdet under forberedelsen, må medbringes under eksaminationen. Som notater regnes oversættelse af gloser og enkelte vendinger, men ikke oversættelse, skrevet under forberedelsen, af hele eksamensstykkets tekst eller dele deraf.

Der prøves i oplæsning, oversættelse, sproglig analyse og indholdsforståelse af et enkelt tekststykke på ca. 1/2 normalside. Eksamensspørgsmålene må ikke være forsynet med vejledende spørgsmål eller overskrift. Eksaminanden skal selv disponere sin besvarelse af eksamensspørgsmålet.

Hele eksamensstykkets tekst skal oversættes. Oversættelsen skal være tekstnær på et mundret dansk og være eksaminandens selvstændige præstation. Når oversættelsen er færdig, udpeger eksaminator i eksamensstykkets tekst en eller to perioder, hvori eksaminanden skal prøves i sproglig analyse. De krav, der stilles til den sproglige analyse, er: kompleks syntaks, evt. med forskellige analyser, stikprøver i morfologi, forholdet mellem grammatik og semantik (og mellem dansk og latin). Eksaminanden skal redegøre for tekststykkets mening og indhold foruden den sammenhæng, hvori tekststykket indgår, samt dets baggrund og sammenhæng med det øvrige pensum. Arkæologisk og andet supplerende materiale kan inddrages.

Der gives een karakter for den samlede præstation. Med undtagelse af oplæsningen skal præstationerne i de enkelte discipliner give et klart udslag i karakterfastsættelsen.

Den skriftlige prøve.

Til den skriftlige prøve gives 5 timer.

Eksamensopgaven udformes som et opgavesæt, der består af

 • a) en version uden kommentarer,
 • b) en version med kommentarer.

Versionsopgaven uden kommentarer består af en lettere bearbejdet latinsk tekst på 150-175 ord. Teksten skal oversættes til dansk.

Versionsopgaven med kommentarer består af en ubearbejdet latinsk originaltekst på ca. 1 normalside. Teksten forsynes med en paralleloversættelse med undtagelse af 50- 75 ord, der skal oversættes til dansk. Til uddybning stilles der til hele teksten

 • 1) et spørgsmål i syntaktisk analyse,
 • 2) et spørgsmål i tekstforståelse,
 • 3) et antal spørgsmål om tekstbaggrund, hvoraf to skal besvares.

Eksaminanden skal besvare den ene af de to opgaver i opgavesættet.

Det er tilladt eksaminanden som hjælpemidler at medbringe grammatikker og ordbøger efter eget valg, når blot ordbøgerne, fx fra latin til et moderne fremmedsprog, har samme omfang som Jensen & Goldschmidt: Latin - dansk Ordbog; Gyldendals røde ordbog: Latin - dansk er således utilstrækkelig, men må anvendes sammen med ovennævnte. Realleksika er ikke tilladt.

Besvarelsen bedømmes som en helhed, således at ingen delbesvarelse vejer mere end nogen anden. Der gives een samlet karakter for besvarelsen.«

38. I § 21 , Latin, Matematisk linje, Mellemniveau, affattes afsnittet Eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig prøve med en forberedelsestid på ca. 25 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres (inkl. censur) ca. 2,5 eksaminander i timen.

Elever på normale vilkår opgiver som eksamenspensum 15 normalsider læst originaltekst. Hvis der opgives skanderet poesi, regnes 25 vers som 1 normalside.

Eksamenspensum for selvstuderende/elever på særlige vilkår er lig med læsepensum: ca. 25 normalsider originaltekst. Hvis der opgives skanderet poesi, regnes 25 vers som 1 normalside.

Eksaminanden har i forberedelseslokalet adgang til rene eksemplarer af alle de bøger og kopier, der har været anvendt i undervisningen. Eksaminandens eksemplarer af bøger, tekster, oversættelser, gloselister og oversigter må ikke medbringes. Eksaminanden må medbringe egne noter i forberedelseslokalet. Egne noter omfatter (for latin som valgfag) de oversættelser, som eksaminanden selv har udfærdiget og nedskrevet.

Kun de notater, som eksaminanden har udarbejdet under forberedelsen, må medbringes under eksaminationen. Som notater regnes oversættelse af gloser og enkelte vendinger, men ikke oversættelse, skrevet under forberedelsen, af hele eksamensstykkets tekst eller dele deraf.

Der prøves i oplæsning, oversættelse, sproglig analyse og indholdsforståelse af et tekststykke på højst 1/3 normalside, udtaget af det opgivne pensum. Eksamensspørgsmålene må ikke være forsynet med vejledende spørgsmål eller overskrift. Under eksaminationen skal tiden til de enkelte discipliner afpasses efter eksaminandens præstationsniveau.

Hele eksamensstykkets tekst skal oversættes. Oversættelsen skal være tekstnær på et mundret dansk og være eksaminandens selvstændige præstation. Når oversættelsen er færdig, udpeger eksaminator i eksamensstykkets tekst en eller to perioder, hvori eksaminanden skal prøves i sproglig analyse. De krav, der stilles til den sproglige analyse, er: morfologisk genkendelse af den basale grammatik, ordanalyse og centrale sætningsled. Eksaminanden skal redegøre for tekststykkets mening og indhold foruden den sammenhæng, hvori tekststykket indgår.

Der gives een karakter for den samlede præstation. Med undtagelse af oplæsningen skal præstationerne i de enkelte discipliner give et klart udslag i karakterfastsættelsen.«

39. I § 22 , Matematik, Matematisk linje, Obligatorisk niveau, affattes afsnittet Eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig og en skriftlig prøve.

Den mundtlige prøve.

Til den mundtlige prøve gives en forberedelsestid på ca. 25 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres (inkl. censur) 2,5 eksaminander i timen.

Eksamenspensum for elever på normale vilkår er ca. 1/2 af det læste pensum, udvalgt på en sådan måde, at et eller flere af aspekterne inddrages. Afhængigt af det valgte stof og undervisningsmaterialets art opgives 140-220 sider.

Eksamenspensum for selvstuderende/elever på særlige vilkår er læsepensum. Afhængigt af det valgte stof og undervisningsmaterialets art opgives 280-440 sider.

I forberedelsestiden er følgende hjælpemidler tilladt: Lærebøger og andet materiale med tilknytning til læsepensum, herunder egne noter samt regnetekniske hjælpemidler (godkendt lommeregner, tabeller m.v.).

Der gives hver eksaminand eet spørgsmål. Spørgsmålene udformes således, at det er muligt at evaluere såvel eksaminandens evne til selvstændigt at redegøre for en afgrænset del af et fagligt emne som eksaminandens overblik over et fagligt område. Ved eksaminationen skal eksaminanden dels have lejlighed til selv at fremlægge en afgrænset del af spørgsmålet, dels deltage i en samtale med eksaminator. For elever på normale vilkår skal eksaminationen afspejle den behandling, det pågældende område har fået i undervisningen.

Bedømmelsen af en eksaminands præstation foretages som en helhedsvurdering. Der gives een karakter.

Den skriftlige prøve.

Til den skriftlige prøve gives der 4 timer.

Opgaverne stilles inden for centrale områder i de fem hovedemner. Ministeriet udarbejder en opgavesamling med vejledende eksempler på eksamensopgaver.

Til den skriftlige prøve er følgende særlige hjælpemidler tilladte:

 • a) Matematisk formelsamling for matematisk linje, obligatorisk niveau, udgivet af Gymnasieafdelingen. Udleveres af uddannelsesinstitutionen.
 • b) Godkendt lommeregner. Medbringes af eksaminanden.
 • c) Tabelsamling omfattende tabeller over binomialkoefficienter, kumulerede binomialfordelinger, standardnormalfordeling, opsparingsannuitet og gældsannuitet (svarende til Erlang G (Gads forlag), Sigma (Forlaget VVC), Matematiske Tabeller (Forlaget Trip) og Tabelregneren (Forlaget Mikro)). Medbringes af eksaminanden eller udleveres af uddannelsesinstitutionen.
 • d) Millimeterpapir, enkeltlogaritmisk papir med 3 dekader på andenaksen, dobbeltlogaritmisk papir med 2 dekader på førsteaksen og 3 dekader på andenaksen samt normalfordelingspapir. Udleveres af uddannelsesinstitutionen.

Ved bedømmelsen af en eksaminands besvarelse af den enkelte opgave lægges der vægt på, at eksaminandens tankegang klart fremgår af besvarelsen, samt på de anvendte metoders og beregningers korrekthed. Ved fastsættelsen af karakteren for en eksaminands opgavebesvarelse indgår såvel bedømmelsen af besvarelsen af de enkelte opgaver som en helhedsvurdering. Der gives een karakter.«

40. I § 22 , Matematik, Matematisk linje, Højt niveau, affattes afsnittet Eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig og en skriftlig prøve.

Den mundtlige prøve.

Til den mundtlige prøve gives en forberedelsestid på ca. 30 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres (inkl. censur) 2 eksaminander i timen.

Eksamenspensum for elever på normale vilkår er ca. 2/3 af det læste pensum, udvalgt på en sådan måde, at de centrale dele af det læste stof indgår med rimelig vægt i opgivelserne. Afhængigt af det valgte stof og undervisningsmaterialets art opgives 125-175 sider.

Eksamenspensum for selvstuderende/elever på særlige vilkår er læsepensum. Afhængigt af det valgte stof og undervisningsmaterialets art opgives 190-260 sider.

I forberedelsestiden er følgende hjælpemidler tilladt: Lærebøger og andet materiale med tilknytning til læsepensum, herunder egne noter, samt regnetekniske hjælpemidler (godkendt lommeregner m.v.).

Der gives hver eksaminand eet spørgsmål. Spørgsmålene udformes således, at det er muligt at evaluere såvel eksaminandens evne til selvstændigt at fremlægge væsentlige dele af et fagligt emne som eksaminandens overblik over et fagligt område. Ved eksaminationen lægges der vægt på, at eksaminanden foretager en selvstændig fremlæggelse af spørgsmålet, men det forhindrer ikke, at eksaminator undervejs stiller opklarende spørgsmål, eller at der finder en samtale sted. For elever på normale vilkår skal eksaminationen afspejle den behandling, det pågældende område har fået i undervisningen.

Bedømmelsen af en eksaminands præstation foretages som en helhedsvurdering. Der gives een karakter.

Den skriftlige prøve.

Til den skriftlige prøve gives der 4 timer.

Opgaverne stilles inden for centrale områder i hovedemnerne 1 og 2. Ministeriet udarbejder en opgavesamling med vejledende eksempler på eksamensopgaver.

Til den skriftlige prøve er følgende særlige hjælpemidler tilladte:

 • a) Matematisk formelsamling for matematisk linje, højt niveau, udgivet af Gymnasieafdelingen. Udleveres af uddannelsesinstitutionen.
 • b) Godkendt lommeregner. Medbringes af eksaminanden.
 • c) Millimeterpapir, enkeltlogaritmisk papir med 3 dekader på andenaksen samt dobbeltlogaritmisk papir med 2 dekader på førsteaksen og 3 dekader på andenaksen. Udleveres af uddannelsesinstitutionen.

Ved bedømmelsen af en eksaminands besvarelse af den enkelte opgave lægges der vægt på, at eksaminandens tankegang klart fremgår af besvarelsen, samt på de anvendte metoders og beregningers korrekthed. Ved fastsættelsen af karakteren for en eksaminands opgavebesvarelse indgår såvel bedømmelsen af besvarelsen af de enkelte opgaver som en helhedsvurdering. Der gives een karakter.«

41. I § 22 , Matematik, Sproglig linje, Mellemniveau, affattes afsnittet Eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig prøve med en forberedelsestid på ca. 25 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres (inkl. censur) 2,5 eksaminander i timen.

Eksamenspensum for elever på normale vilkår er ca. 2/3 af det læste pensum, udvalgt på en sådan måde, at de centrale dele af det læste stof indgår med rimelig vægt i opgivelserne. Afhængigt af det valgte stof og undervisningsmaterialets art opgives 80-120 sider.

Eksamenspensum for selvstuderende/elever på særlige vilkår er læsepensum. Afhængigt af det valgte stof og undervisningsmaterialets art opgives 120-180 sider.

I forberedelsestiden er følgende hjælpemidler tilladt: Lærebøger og andet materiale med tilknytning til læsepensum, herunder egne noter, samt regnetekniske hjælpemidler (godkendt lommeregner, tabeller m.v.).

Der gives hver eksaminand eet spørgsmål. Spørgsmålene udformes således, at det er muligt at evaluere såvel eksaminandens evne til at redegøre for en afgrænset del af et fagligt emne som eksaminandens overblik over et fagligt område. Ved eksaminationen skal eksaminanden dels have lejlighed til selv at fremlægge en afgrænset del af spørgsmålet, dels deltage i en samtale med eksaminator. I samtalen kan fx indgå kommentering af bilag og opgaveløsning. For elever på normale vilkår skal eksaminationen afspejle den behandling, det pågældende område har fået i undervisningen.

Bedømmelsen af en eksaminands præstation foretages som en helhedsvurdering. Der gives een karakter.«

42. I § 23 , Musik, Mellemniveau, affattes afsnittet Eksamen således:

»Der afholdes een mundtlig prøve, som er to-delt: musikforståelse og musikudøvelse. Til prøven i musikforståelse gives en forberedelsestid på ca. 20 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres (inkl. censur) 3 eksaminander i timen. Til prøven i musikudøvelse beregnes ca. 10 minutter pr. elev.

Eksamenspensum for elever på normale vilkår udgør hele det læste stof svarende til 10 værker/enkeltsatser og i tilknytning hertil ca. 100 normalsider tekst.

Eksamenspensum for selvstuderende/elever på særlige vilkår udgør 15 enstemmige sange, der viser stilistisk og genremæssig spredning, hele det læste stof svarende til 10 værker/enkeltsatser og i tilknytning hertil ca. 100 normalsider tekst.

Eksamen i musikforståelse: Eksaminanden prøves i et spørgsmål i det opgivne pensum. Eksaminanden skal have udleveret en båndoptagelse, evt. tekstbilag samt node - eller andet grafisk materiale i tilknytning til værket. Hvis eksaminanden skal eksamineres i sin lydproduktion udleveres en gengivelse af produktionen, og der skal i forberedelseslokalet være mulighed for at afspille den (på computer, synthesizer med datatransmission, video osv). Forberedelseslokalet skal desuden være udstyret med klaver og båndoptager. Egne noter fra det daglige arbejde kan medbringes i forberedelseslokalet.

Eksamen i musikudøvelse afvikles samlet for hele holdet ved prøvens begyndelse eller midt på dagen. Eksaminanden skal fremføre to opgaver i musikudøvelse, hvoraf kun een må være en soloopgave. Det skal i begge opgaver være muligt at bedømme den enkelte elev.

For at vedligeholde det niveau, der er nået med eksamensopgaven i gruppefremførelse ved undervisningens ophør, kan lærer og elever mødes til 2 - 3 prøver inden mundtlig eksamen.

Eksamen for selvstuderende/elever på særlige vilkår: Der eksamineres ikke i gruppefremførelse, men i stedet i to soloopgaver. Den ene skal være fremførelse af en af de opgivne 15 sange, valgt af censor. Den anden kan være en sang efter eget valg eller et instrumentalstykke efter eget valg.

Ved sygeeksamen bortfalder eksamination i gruppefremførelse. I stedet indgår en evt. soloopgave med øget vægt i den samlede bedømmelse. Hvis en elev derimod til den ordinære eksamen har valgt to gruppefremførelser, skal eleven efter eget valg enten fremføre en sang eller spille et stykke på instrument.

Der gives een karakter, som skal udtrykke en helhedsbedømmelse, hvori bedømmelsen af de praktiske discipliner indgår med halv vægt og bedømmelsen af præsentationen i musikforståelse med halv vægt.«

43. I § 23 , Musik, Højt niveau, affattes afsnittet Eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig og en skriftlig prøve.

Den mundtlige prøve.

Den mundtlige prøve er to-delt: musikkundskab og musikudøvelse.

Til prøven i musikkundskab gives en forberedelsestid på ca. 60 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres (inkl. censur) 2 eksaminander i timen.

Til prøven i musikudøvelse beregnes ca.10 minutter pr. elev.

Eksamenspensum for elever på normale vilkår udgør hele det læste stof svarende til 20-25 værker/enkeltsatser, samt tilhørende tekster.

Eksamenspensum for selvstuderende/elever på særlige vilkår udgør 20 enstemmige sange, der viser stilistisk og genremæssig spredning, hele det læste stof svarende til 20-25 værker/enkeltsatser, samt tilhørende tekster i et omfang af mindst 50 normalsider.

Ved eksamen i musikforståelse prøves eksaminanden i et spørgsmål i et ukendt værk, der med hensyn til form, genre og stilart afspejler den daglige undervisning. Spørgsmålet må gerne indeholde en sammenligning mellem to forskellige musikstykker. Eksaminanden skal have udleveret en båndoptagelse, evt. tekstbilag samt node - eller andet grafisk materiale i tilknytning til værket.

Forberedelseslokalet skal være udstyret med klaver og båndoptager. Egne noter fra det daglige arbejde og nodemateriale til den selvvalgte sang kan medbringes. Ved evt. eksamination i hørelære kan opgaven i rytmegengivelse endvidere medbringes i forberedelseslokalet.

Ved eksamen i musikudøvelse prøves eksaminanden i:

 • 1) Fremførelse af en selvvalgt sang og
 • 2) a: Deltagelse i gruppefremførelse af et solistisk besat flerstemmigt musikstykke med 2 - 8 elever fra holdet eller

b: En opgave i sang fra bladet (prima vista) og en opgave i rytmegengivelse. Begge opgaver stilles af censor.

Hvis nogle elever går til eksamen i hørelære i stedet for gruppefremførelse, skal censor senest 7 dage før eksamensdagen sende rytme- og prima vista opgaver til eksaminator.

Gruppefremførelse afvikles samlet for hele holdet ved prøvens begyndelse eller midt på dagen. Eksamination i solosang kan afvikles i forlængelse af gruppefremførelsen eller i forbindelse med eksamination i musikforståelse efter elevernes og eksaminators ønske. Til evt. eksamination i hørelære afsættes 10 minutter pr. elev, og eksaminationen anbringes, hvor eksaminator finder det mest praktisk.

Ved eksamen for selvstuderende/elever på særlige vilkår eksamineres der ikke i gruppefremførelse, men eleven skal i stedet ud over den selvvalgte sang synge en af de 20 opgivne sange, valgt af censor.

Ved sygeeksamen bortfalder eksamination i gruppefremførelse. Dette medfører, at solosang indgår med øget vægt i den samlede bedømmelse.

For at vedligeholde det niveau, der er nået med eksamensopgaven i gruppefremførelse ved undervisningens ophør, kan lærer og elever mødes til 2-3 prøver inden mundtlig eksamen.

Der gives een karakter, som skal udtrykke en helhedsbedømmelse, hvori bedømmelsen af de praktiske discipliner indgår med halv vægt og bedømmelsen af præstationen i musikkundskab med halv vægt.

Den skriftlige prøve.

Til den skriftlige prøve gives 5 timer. Opgavesættet består af et antal melodier til udsættelse eller arrangement, hvoraf eksaminanden vælger een. Opgaven skal afleveres nedskrevet i partitur.

Eksamenslokalet skal være forsynet med klaver eller et andet tangentinstrument. Derudover kan eksaminanden medbringe et instrument efter eget valg. Dette instrument må ikke være forsynet med automatiske funktioner som f.eks. autobas og rytmebox. Eksaminander, der måtte ønske det, kan umiddelbart efter prøvens begyndelse samles med faglæreren for at få forespillet eksamensopgaven. Opgaven må gennemspilles uden kommentarer og uden becifringer, og eksaminanderne skal ledsages af en tilsynsførende til det lokale, hvor de skal løse opgaven, således at de ikke får lejlighed til at drøfte den indbyrdes. De elever, der ikke medbringer instrument efter eget valg, kan samles i et lokale, hvis skolen anvender el-klaverer med høretelefoner. Eleverne må ikke på nogen måde kunne kommunikere indbyrdes. Opgaverne må udleveres til faglæreren 20 minutter før prøvens begyndelse. Ingen hjælpemidler ud over de anførte er tilladte.

Der gives een karakter.«

44. I § 24 , Naturfag, affattes afsnittet Eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig prøve med en forberedelsestid på ca. 25 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres (inkl. censur) 2,5 eksaminand i timen.

Elever på normale vilkår opgiver 125 - 150 sider, svarende til ca. halvdelen af det læste pensum, afhængigt af det valgte undervisningsmateriale. Desuden opgives rapporterne over det eksperimentelle arbejde, der knytter sig hertil. Skriftligt hjemmearbejde og journaler kan inddrages i opgivelserne. Eksamenspensum skal udvælges således, at det giver et alsidigt billede af undervisningen.

Selvstuderende/elever på særlige vilkår opgiver hele det læste stof svarende til 250 - 300 sider samt alle rapporter i tilknytning hertil, evt. fra et laboratoriekursus, jf. hf-bekendtgørelsen.

Tilladte hjælpemidler i forberedelsestiden er: Bøger, kompendier, tabeller, opgaver, rapporter og andet skriftligt materiale, som har været anvendt, eller som er blevet til i forbindelse med undervisningen. Hertil kommer apparatur, der er relevant for det opgivne eksperimentelle stof, samt godkendt lommeregner.

Eksaminanden prøves i eet spørgsmål, som skal være bredt udformet. Eksperimentelt stof indgår så vidt muligt. Under eksaminationen kan det endvidere være hensigtsmæssigt at inddrage tabeller, figurer eller lignende fra de opgivne rapporter og øvrige hjælpemidler. Når der indgår eksperimentelt stof i et spørgsmål, skal det relevante apparatur som hovedregel inddrages i eksaminationen.

Bedømmelsen af en eksaminands præstation foretages som en helhedsvurdering, og der gives een karakter.«

45. I § 25 , Oldtidskundskab, affattes afsnittet Eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig prøve med en forberedelsestid på ca. 20 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres 3 eksaminander i timen (inkl. censur).

Elever på normale vilkår opgiver 40 normalsider poesi, herunder Homer, 1 attisk drama og 100 normalsider prosa, herunder Platon. Desuden opgives et repræsentativt udvalg af de gennemgåede monumenter. Planer og rekonstruktioner er ikke monumenter.

For selvstuderende/elever på særlige vilkår er eksamenspensum lig med læsepensum.

Eksaminanden har i forberedelseslokalet adgang til rene eksemplarer af alle de bøger, der har været anvendt i undervisningen, herunder tekster og andet materiale, som læreren har ladet mangfoldiggøre. Eksaminanden må medbringe egne noter, som ikke omfatter tilskrivninger i udleverede bøger og kopier, i forberedelseslokalet.

Der prøves i et enkelt sted på ca. 1 normalside i en af de opgivne tekster. Desuden prøves der enten i et af de opgivne monumenter eller i et, der har væsentlige træk fælles med de opgivne. Eksaminanden skal selv disponere sin besvarelse, hvorfor det udleverede tekststed og monument ikke må være forsynet med vejledende spørgsmål.

Eksaminanden skal gøre rede for tekststedets indhold som helhed og i væsentlige enkeltheder samt placere det i en større sammenhæng. Monumentet beskrives, dateres og placeres ligeledes i en større sammenhæng.

Der gives een karakter for den samlede præstation.«

46. I § 26 , Religion, affattes afsnittet Eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig prøve med en forberedelsestid på ca. 20 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres (inkl. censur) 3 eksaminander i timen.

Elever på normale vilkår opgiver de læste tekster i et omfang af 100-150 sider samt tilhørende baggrundsstof.

Selvstuderende/elever på særlige vilkår opgiver 175 sider tekster. Teksterne skal fordeles på undervisningens områder, så der for intet områdes vedkommende opgives mindre end 20 sider. Desuden opgives tilhørende baggrundsstof i fornødent omfang.

Tilladte hjælpemidler i forberedelsestiden er de tekstsamlinger, lærebøger og andet materiale, der er anført på eksaminandens skema for læsepensa og eksamensopgivelser, hertil kommer eksaminandens egne noter.

Eksaminanden prøves i ulæst tekst eventuelt suppleret med andet materiale. Den ulæste teksts omfang må ikke overstige 2 normalsider. Eksamensspørgsmålene skal tilsammen dække samtlige fagets stofområder og teksttyper og fordeles over bekendtgørelsens områder med en vægt, der svarer til områdernes vægt i undervisningen. De skal udvælges således, at der findes paralleller i det læste stof. Foretrækker en eksaminator at forsyne den ulæste tekst med vejledende spørgsmål, skal det gøres ved samtlige eksaminanders spørgsmål. Tekstens forfatter, værkets titel og udgivelsesår skal være angivet. Uvante ord og navne skal i fornødent omfang forklares.

Prøven skal vise eksaminandens evne til at karakterisere og tolke samt perspektivere teksten ud fra det overblik over faget, som undervisningen har etableret.

Der gives een karakter. Vurderingen skal bero på et helhedsindtryk af eksaminationen.«

47. I § 27 , Russisk, Obligatorisk niveau, affattes afsnittet Eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig prøve med en forberedelsestid (inkl. instruktion og materialeudlevering) på ca. 40 minutter. Der eksamineres (inkl. censur) tre eksaminander i timen.

Elever på normale vilkår opgiver ca. 40 normalsider, der skal repræsentere forskellige tekster eller temaer. Alle slags tekster, både tillempede og ubearbejdede, kan indgå i opgivelserne.

Selvstuderende/elever på særlige vilkår opgiver ca. 65 normalsider, der skal repræsentere forskellige tekster eller temaer. Alle slags tekster, både tillempede og ubearbejdede, kan indgå i opgivelserne.

Eksaminanderne må i forberedelsestiden benytte de hjælpemidler, som de er vant til at anvende i det daglige arbejde, herunder ordbøger, grammatikker, grammatiske oversigter, ordlister o.l., samt egne noter.

Der prøves i 1/2 normalside ulæst tekst valgt af censor og i 1/2 normalside opgiven tekst. Den ulæste tekst oversættes. Der prøves i oplæsning af det forelagte stykke fra den opgivne tekst, og dette tekststykke anvendes som udgangspunkt for en samtale på russisk. Eksaminanden giver på dansk korte realkommentarer til udvalgte spørgsmål inden for russisk og sovjetisk kultur og samfundsforhold.

Der gives een karakter. Ved fastsættelsen af karakteren skal der anlægges en helhedsvurdering af eksaminandens forståelse af ekstemporalteksten, udtale, talefærdighed og forståelse af eksaminators spørgsmål. Eksaminandens besvarelse af realkommentarspørgsmålene indgår i den samlede bedømmelse, men dog således, at der kun kan være tale om en justering af karakteren med een grad i op- eller nedadgående retning.«

48. I § 27 , Russisk, Højt niveau, affattes afsnittet Eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig og en skriftlig prøve.

Den mundtlige prøve.

Til den mundtlige prøve gives en forberedelsestid (inkl. instruktion og materialeudlevering) på ca. 30 minutter. Der eksamineres (inkl. censur) to eksaminander i timen.

Elever på normale vilkår opgiver ca. 40 normalsider, der skal repræsentere forskellige tekster eller temaer. Mindst en tredjedel af opgivelserne skal være ubearbejdede tekster.

Selvstuderende/elever på særlige vilkår opgiver ca. 80 normalsider, der skal repræsentere forskellige tekster eller temaer. Mindst en tredjedel af opgivelserne skal være ubearbejdede tekster.

Eksaminanderne må i forberedelsestiden benytte de hjælpemidler, som de er vant til at anvende i det daglige arbejde, herunder ordbøger, grammatikker, grammatiske oversigter, ordlister o.l., samt egne noter.

Der prøves i 1/2 normalside ulæst tekst valgt af censor og i 1/2 normalside opgiven tekst. Den ulæste tekst oversættes. Der prøves i oplæsning af det forelagte stykke fra den opgivne tekst, og dette tekststykke anvendes som udgangspunkt for en samtale på russisk. Eksaminanden giver på dansk korte realkommentarer til udvalgte spørgsmål inden for russisk og sovjetisk kultur og samfundsforhold.

Der gives een karakter. Ved fastsættelsen af karaktererne skal der anlægges en helhedsvurdering af eksaminandens forståelse af ekstemporalteksten, udtale, talefærdighed og forståelse af eksaminators spørgsmål. Eksaminandens besvarelse af realkommentarspørgsmålene indgår i den samlede bedømmelse, men dog således, at der kun kan være tale om en justering af karakteren med een grad i op- eller nedadgående retning.

Den skriftlige prøve.

Til den skriftlige prøve, hvortil der gives 5 timer, forelægges en russisk tekst på ca. 1 normalside. I tilknytning til teksten besvares forskellige opgaver, fx en oversættelse fra dansk til russisk og nogle friere opgaver.

Ved den skriftlige prøve er følgende hjælpemidler tilladt: Ordbøger af et omfang som Gyldendals røde ordbog russisk-dansk og Krymova m.fl.: Dansk-russisk ordbog, samt en russisk-russisk ordbog. Grammatikker: F. Carlsen: Russisk grammatik for gymnasiet, E. Bach Nielsen: Russisk grundgrammatik, G. Svane: Grundbog i russisk grammatik.

Der gives een karakter. Ved bedømmelsen lægges der vægt på, at besvarelsen er forståelig og sammenhængende. En indholdsrig og varieret besvarelse med nogle sproglige fejl vurderes højere end en besvarelse, der holder sig inden for et meget begrænset ordforråd. Stavefejl tillægges mindre betydning.«

49. I § 28 , Samfundsfag, Mellemniveau, affattes afsnittet Eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig prøve med en forberedelsestid (inkl. instruktion og materialeudlevering) på ca. 25 minutter. Der eksamineres (inkl. censur) 21/2 eksaminand i timen.

Til eksamen opgiver elever på normale vilkår ca. 150 sider lærebogsstof, inklusive tekst- og talmateriale m.v., således at områderne a, b og c er ligeligt repræsenterede samt 75 sider materiale i tilknytning til projektforløbet inkl. elevproduktet.

Til eksamen skal selvstuderende/elever på særlige vilkår opgive ca. 300 sider læst stof.

I forberedelsestiden må følgende hjælpemidler anvendes: Det materiale, der er udleveret til spørgsmålet, det materiale og de lærebøger, der har været anvendt i undervisningen, samt egne notater.

Under eksaminationen må anvendes notater foretaget i forberedelsestiden samt det materiale, der er udleveret til spørgsmålet.

Eksamensspørgsmål stilles i tilknytning til udleveret materiale, der ikke er benyttet i undervisningen. Det udleverede materiale skal være af samme karakter som det, der er benyttet i undervisningen. Der stilles hver eksaminand et spørgsmål opdelt i underspørgsmål med stigende sværhedsgrad.

Der gives een karakter.«

50. I § 28 , Samfundsfag, Højt niveau, affattes afsnittet Eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig og en skriftlig prøve.

Den mundtlige prøve.

Til den mundtlige prøve gives en forberedelsestid (inkl. instruktion og materialeudlevering) på ca. 30 minutter. Der eksamineres (inkl. censur) 2 eksaminander i timen.

Til eksamen opgiver elever på normale vilkår

 • a) ca. 300 sider lærebogsstof, således at alle fire hovedområder er repræsenteret,
 • b) i tilknytning hertil tekst, tal og andet samfundsfagligt materiale svarende til ca. 100 sider og
 • c) ca. 100 sider materiale i tilknytning til det tværgående projektforløb inkl. elevproduktet.

Til eksamen skal selvstuderende/elever på særlige vilkår opgive ca. 800 sider læst stof.

I forberedelsestiden må følgende hjælpemidler anvendes: Det materiale, der er udleveret til spørgsmålet, det materiale og de lærebøger, der har været anvendt i undervisningen, samt egne notater.

Under eksaminationen må anvendes notater foretaget i forberedelsestiden samt det materiale, der er udleveret til spørgsmålet.

Eksamensspørgsmål stilles i tilknytning til udleveret materiale, der ikke er benyttet i undervisningen. Det udleverede materiale skal være af samme karakter som det, der er benyttet i undervisningen. Der stilles hver eksaminand et spørgsmål opdelt i underspørgsmål med stigende sværhedsgrad.

Der gives hver eksaminand een karakter.

Den skriftlige prøve.

Til den skriftlige prøve gives 5 timer.

Til prøven forelægges mindst et opgavesæt. Opgavesættene har en sådan form, at besvarelsen skal gives med udgangspunkt i udleveret materiale.

Tilladte hjælpemidler ved skriftlig eksamen er:

Godkendt lommeregner, millimeterpapir, enkeltlogaritmisk papir, Statistisk Tiårsoversigt og/eller Samfundsstatistik (nyeste eller næstnyeste udgave), fremmedordbog og Nudansk Ordbog.

Der gives hver eksaminand een karakter.«

51. I § 29 , Spansk, Obligatorisk niveau, affattes afsnittet Eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig prøve på basis af en kendt og en ukendt tekst med en forberedelsestid (inkl. instruktion og materialeudlevering) på ca. 20 minutter. Der eksamineres (inkl. censur) tre eksaminander i timen.

Elever på normale vilkår opgiver 60 normalsider af det læste stof fordelt på mindst tre tekster og temaer. En tekst eller et tekstuddrag må højst være på 25 normalsider. Der må kun opgives ubearbejdede tekster. Det opgivne stof kan ledsages af gennemgået billedmateriale.

Selvstuderende/elever på særlige vilkår opgiver 120 normalsider fordelt på mindst fem tekster og temaer. Stof fra begynderbøger kan ikke indgå i eksamenspensum, med mindre det drejer sig om ubearbejdede tekster. En tekst eller et tekstuddrag må højst være på 40 normalsider. Det opgivne stof kan ledsages af billedmateriale.

De hjælpemidler, som skal være fremlagt i forberedelseslokalet, er ordbøger, grammatik og øvrige håndbøger, som eksaminanderne har brugt i undervisningen. Dertil kommer rene eksemplarer af samtlige opgivne tekster med tilhørende gloser og kommentarer. Opgives der uddrag af en større læst tekst, skal hele den læste tekst være tilgængelig. Eksaminanden må medbringe egne noter.

Der prøves i et af censor valgt ulæst prosastykke på 1/2 normalside og 1/2 normalside af det opgivne stof. Ekstemporalteksten oversættes. Der prøves i oplæsning i det opgivne tekststykke. Dette anvendes som udgangspunkt for samtale på spansk. Ved en svag præstation i samtalen skal den uddybende del afrundes på dansk.

Ved bedømmelsen af sprogfærdigheden lægges der mere vægt på, hvor flydende og naturligt eksaminanden udtrykker sig, end på, om alle enkeltheder er korrekte. Der lægges desuden vægt på, at eksaminanden kan fremdrage væsentlige sider af teksten. En eventuel uddybende kommentar på dansk vurderes på sit indhold og kan indgå positivt i bedømmelsen.

Der gives een karakter. Ved fastlæggelse af karakteren anlægges en helhedsvurdering.«

52. I § 29 , Spansk, Højt niveau, affattes afsnittet Eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig og en skriftlig prøve.

Den mundtlige prøve.

Den mundtlige prøve afholdes på basis af en kendt og en ukendt tekst med en forberedelsestid (inkl. instruktion og materialeudlevering) på ca. 30 minutter. Der eksamineres (inkl. censur) to eksaminander i timen.

Elever på normale vilkår opgiver 70 normalsider af det læste stof fordelt på mindst fire tekster og temaer. En tekst eller et tekstuddrag må højst være på 25 normalsider. Det opgivne stof kan ledsages af gennemgået billedmateriale.

Selvstuderende/elever på særlige vilkår opgiver 140 normalsider fordelt på mindst fem tekster og temaer. En tekst eller et tekstuddrag må højst være på 40 normalsider. Det opgivne stof kan ledsages af billedmateriale.

De hjælpemidler, som skal være fremlagt i forberedelseslokalet, er ordbøger, grammatik og øvrige håndbøger, som eksaminanderne har brugt i undervisningen. Dertil kommer rene eksemplarer af samtlige opgivne tekster med tilhørende gloser og kommentarer. Opgives der uddrag af en større læst tekst, skal hele den læste tekst være tilgængelig. Eksaminanden må medbringe egne noter.

Der prøves i et af censor valgt ulæst prosastykke på 11/2 normalside og 1/2 normalside af det opgivne stof. 1/3 normalside af ekstemporalteksten, fortrinsvis fra begyndelsen, oversættes. Resten refereres i hovedpunkter på dansk. Der prøves i oplæsning i det opgivne tekststykke. Dette anvendes som udgangspunkt for samtale på spansk. Under samtalen gøres der rede for tekstens indhold, som indsættes i en tematisk, kulturel eller historisk sammenhæng.

Ved bedømmelsen af sprogfærdigheden lægges der mere vægt på, hvor flydende og naturligt eksaminanden udtrykker sig, end på, om alle enkeltheder er korrekte. Der lægges desuden vægt på, at eksaminanden kan fremdrage væsentlige sider af teksten.

Der gives een karakter. Ved fastlæggelse af karakteren anlægges en helhedsvurdering.

Den skriftlige prøve.

Til den skriftlige prøve, hvortil der gives 4 timer, forelægges en spansk prosatekst på ca. 1,5 normalside, eventuelt suppleret med billedmateriale. I tilknytning hertil skal der besvares to opgaver af friere karakter samt en oversættelse fra dansk til spansk.

Ved den skriftlige prøve er følgende hjælpemidler tilladt: Spansk-dansk og dansk-spansk ordbog af et omfang som Gyldendals røde ordbøger samt en spansk-spansk ordbog.

Der gives een karakter. Ved fastlæggelsen af karakteren anlægges en helhedsvurdering.«

53. I § 30 , Teknikfag, affattes afsnittet Eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig prøve, der kan have 2 former (A eller B). Elever fra samme hold benytter samme prøveform. Prøveformen vælges af læreren efter drøftelse med eleverne. Selvstuderende/elever på særlige vilkår benytter prøveform A.

Prøveform A er en udelt prøve med en forberedelsestid på ca. 25 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres (inkl. censur) 21/2 eksaminander i timen.

Prøveform B er to-delt og indeholder en praktisk prøve efterfulgt af en teoretisk prøve. Til den praktiske prøve gives ikke forberedelsestid, og eksaminationstiden er på ca. 1 time pr. påbegyndt 4 eksaminander. Til den teoretiske prøve gives en forberedelsestid på ca. 20 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres (inkl. censur) 3 eksaminander i timen.

Eksamenspensum for elever på normale vilkår skal vælges inden for såvel 1. som 2. semesters undervisning. Hver elev opgiver de to projektrapporter, som eleven har været med til at udarbejde, samt ca. 80 sider af det læste teoretiske stof. Endvidere opgives det tilhørende praktiske og eksperimentelle arbejde.

Eksamenspensum for selvstuderende/elever på særlige vilkår omfatter to emneområder. Inden for hver af disse opgives en udarbejdet og godkendt projektrapport på ca. 25 sider samt et tilhørende intensivt læst stof svarende til ca. 100 sider. Eksaminanden skal dokumentere at have praktiske og tekniske erfaringer inden for de to opgivne emneområder. Projektrapporterne afleveres til skolen inden den 1. maj og skal godkendes af eksaminator.

I forbindelse med prøveform A og den teoretiske del af prøveform B kan eksaminanden anvende følgende hjælpemidler i forberedelsestiden: Projektrapporter og egne øvrige rapporter, godkendt lommeregner samt lærebøger, tabelmateriale og andet skriftligt materiale, der har været anvendt eller er blevet til i forbindelse med undervisningen, eller som står anført på skemaet for læsepensum og eksamensopgivelser.

Prøveform A afvikles således:

Der gives eet eksamensspørgsmål, som udformes med udgangspunkt i en af de to projektrapporter. Det tilknyttede praktiske og eksperimentelle arbejde samt relevant teoretisk stof inddrages i spørgsmålet. Eksamensspørgsmålene skal normalt være forsynet med præciserende spørgsmål og bilagsmateriale (fx tabeller, figurer, objekter eller apparatur).

Prøveform B afvikles således:

Den praktiske prøve omfatter simpelt laboratoriekendskab og omgang med apparater, kemikalier, m.v. Der eksamineres højst 8 elever ad gangen, og eleverne arbejder enkeltvis eller sammen to og to. Indledningsvis udleveres en forskrift eller vejledning. Med dette som udgangspunkt gennemfører eleverne den pågældende øvelse, analyse e.l., som skal have tilknytning til et af de to projekter eller til et af de mindre eksperimenter, som er gennemført og rapporteret undervejs.

Den teoretiske prøve afvikles efter de samme retningslinier som anført for prøveform A.

De udarbejdede projektrapporter fremsendes i kopi til censor senest samtidig med eksamensspørgsmålene.

Der gives een karakter baseret på en helhedsvurdering.«

54. I § 31 , Tysk, Begyndersprog, Obligatorisk niveau, affattes afsnittet Eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig prøve, hvortil der gives en forberedelsestid (inkl. instruktion og materialeudlevering) på ca. 20 minutter. Der eksamineres (inkl. censur) 3 eksaminander i timen.

Elever på normale vilkår opgiver til prøven mindst 60 og højst 75 normalsider, svarende til ca. en tredjedel af det læste pensum. Eksamenspensum skal bestå af ubearbejdede tekster.

For selvstuderende/elever på særlige vilkår er eksamenspensum lig med læsepensum, svarende til ca. 200 sider.

I forberedelseslokalet skal rene eksemplarer af alt det tekstmateriale, som er gennemgået i undervisningen, være til rådighed for eksaminanderne. Hvis tekstudgaverne er forsynet med kommentarer, herunder trykte eller fotokopierede gloseopgivelser, har eksaminanderne lov til at benytte disse. Eksaminanderne må desuden i forberedelsestiden benytte egne noter fra undervisningen. Begrebet egne noter omfatter ikke tilskrivninger i de opgivne tekster eller oversættelser af de opgivne tekster. - Ingen andre hjælpemidler er tilladt, således heller ikke opslagsværker som ordbøger, grammatikker, konversationsleksika og lignende. Hvis tekster, som foreligger udgivet til undervisningsbrug, benyttes i fotokopi, må der ikke til brug ved eksamen være foretaget ændringer i udgaverne, f.eks. således, at gloser, kommentarer og eventuelt andre former for hjælp er indkopieret på steder, hvor de ikke forekommer i den originale udgave.

Der prøves i et af censor valgt ulæst prosastykke af passende sværhedsgrad på ca. 3/4 normalside og derefter i et stykke fra de opgivne tekster på ca. 1/2 normalside.

 • 1) Prøven i ulæst tekst foregår på følgende måde:

Eksaminanden giver først et resume af hovedpunkterne på dansk og oversætter derefter ca. halvdelen af teksten til dansk. Eksaminator afgør på forhånd, hvilken halvdel der skal oversættes, og meddeler dette til eksaminanden umiddelbart før forberedelsestiden.

 • 2) Stykket fra de opgivne tekster læses op, og med stykket som udgangspunkt føres en samtale på tysk, der prøver eksaminandens sprogfærdighed og forståelse af teksten.

Ved bedømmelsen af sprogfærdigheden lægges der mere vægt på, hvor flydende og naturligt eksaminanden udtrykker sig, end på, om alle enkeltheder er korrekte.

Der gives een karakter på baggrund af den samlede præstation.«

55. I § 31 , Tysk, Begyndersprog, Højt niveau, affattes afsnittet Eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig og en skriftlig prøve.

Den mundtlige prøve.

Til den mundtlige prøve gives en forberedelsestid (inkl. instruktion og materialeudlevering) på ca. 30 minutter. Der eksamineres (inkl. censur) to eksaminander i timen

Elever på normale vilkår opgiver til prøven mindst 60 og højst 80 normalsider, svarende til ca. halvdelen af det læste pensum.

For selvstuderende/elever på særlige vilkår er eksamenspensum lig med læsepensum, svarende til ca. 150 sider.

I forberedelseslokalet skal rene eksemplarer af alt det tekstmateriale, som er gennemgået i undervisningen, være til rådighed for eksaminanderne. Hvis tekstudgaverne er forsynet med kommentarer, herunder trykte eller fotokopierede gloseopgivelser, har eksaminanderne lov til at benytte disse. Eksaminanderne må desuden i forberedelsestiden benytte egne noter fra undervisningen. Begrebet egne noter omfatter ikke tilskrivninger i de opgivne tekster eller oversættelser af de opgivne tekster. - Ingen andre hjælpemidler er tilladt, således heller ikke opslagsværker som ordbøger, grammatikker, konversationsleksika og lignende. Hvis tekster, som foreligger udgivet til undervisningsbrug, benyttes i fotokopi, må der ikke til brug ved eksamen være foretaget ændringer i udgaverne, f.eks. således, at gloser, kommentarer og eventuelt andre former for hjælp er indkopieret på steder, hvor de ikke forekommer i den originale udgave.

Der prøves i et af censor valgt ulæst prosastykke af passende sværhedsgrad på ca. 3/4 normalside og derefter i et stykke fra de opgivne tekster på ca. 1/2 normalside.

 • 1) Prøven i ulæst tekst foregår på følgende måde:

Eksaminanden giver først et resume af hovedpunkterne på dansk og oversætter derefter ca. halvdelen af teksten til dansk. Eksaminator afgør på forhånd, hvilken halvdel der skal oversættes, og meddeler dette til eksaminanden umiddelbart før forberedelsestiden.

 • 2) Stykket fra de opgivne tekster læses op, og med stykket som udgangspunkt føres en samtale på tysk, der prøver eksaminandens sprogfærdighed og forståelse af teksten.

Ved bedømmelsen af sprogfærdigheden lægges der mere vægt på, hvor flydende og naturligt eksaminanden udtrykker sig, end på, om alle enkeltheder er korrekte.

Der gives een karakter på baggrund af den samlede præstation.

Den skriftlige prøve.

Til den skriftlige prøve, hvortil der gives 4 timer, forelægges et tysk tekstmateriale. I tilknytning hertil besvares forskelligartede opgaver, herunder en kort oversættelse fra dansk til tysk.

Ved den skriftlige prøve er følgende hjælpemidler tilladt: en tysk - dansk og en dansk - tysk ordbog af et omfang som Gyldendals røde ordbøger samt en tysk - tysk ordbog. Ingen andre hjælpemidler er tilladt, således heller ikke specialordbøger (fx. stilordbøger) og ordbøger med grammatikafsnit på dansk.

Der gives een karakter. Ved fastlæggelsen af karakteren anlægges en helhedsvurdering.«

56. I § 31 , Tysk, Fortsættersprog, Obligatorisk niveau, affattes afsnittet Eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig prøve, hvortil der gives en forberedelsestid (inkl. instruktion og materialeudlevering) på ca. 25 minutter. Der eksamineres (inkl. censur) 2,5 eksaminand i timen.

Elever på normale vilkår opgiver til prøven mindst 75 og højst 100 normalsider, svarende til ca. en tredjedel af det læste pensum.

For selvstuderende/elever på særlige vilkår er eksamenspensum lig med læsepensum, svarende til ca. 265 sider.

I forberedelseslokalet skal rene eksemplarer af alt det tekstmateriale, som er gennemgået i undervisningen, være til rådighed for eksaminanderne. Hvis tekstudgaverne er forsynet med kommentarer, herunder trykte eller fotokopierede gloseopgivelser, har eksaminanderne lov til at benytte disse. Eksaminanderne må desuden i forberedelsestiden benytte egne noter fra undervisningen. Begrebet egne noter omfatter ikke tilskrivninger i de opgivne tekster eller oversættelser af de opgivne tekster. - Ingen andre hjælpemidler er tilladt, således heller ikke opslagsværker som ordbøger, grammatikker, konversationsleksika og lignende. Hvis tekster, som foreligger udgivet til undervisningsbrug, benyttes i fotokopi, må der ikke til brug ved eksamen være foretaget ændringer i udgaverne, f.eks. således, at gloser, kommentarer og eventuelt andre former for hjælp er indkopieret på steder, hvor de ikke forekommer i den originale udgave.

Der prøves i et af censor valgt ulæst prosastykke af passende sværhedsgrad på ca. 1/2 normalside og derefter i et stykke fra de opgivne tekster på ca. 1/2 normalside.

Den ulæste tekst oversættes.

Stykket fra de opgivne tekster læses op, og med stykket som udgangspunkt føres en samtale på tysk, der prøver eksaminandens sprogfærdighed og forståelse af teksten.

Ved bedømmelsen af sprogfærdigheden lægges der mere vægt på, hvor flydende og naturligt eksaminanden udtrykker sig, end på, om alle enkeltheder er korrekte.

Der gives een karakter på baggrund af den samlede præstation.«

57. I § 31 , Tysk, Fortsættersprog, Højt niveau, affattes afsnittet Eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig og en skriftlig prøve.

Den mundtlige prøve.

Til den mundtlige prøve gives en forberedelsestid (inkl. instruktion og materialeudlevering) på ca. 30 minutter. Der eksamineres (inkl. censur) to eksaminander i timen.

Elever på normale vilkår opgiver til prøven mindst 75 og højst 100 normalsider, svarende til ca. halvdelen af det læste pensum.

For selvstuderende/elever på særlige vilkår er eksamenspensum lig med læsepensum, svarende til ca. 175 sider.

I forberedelseslokalet skal rene eksemplarer af alt det tekstmateriale, som er gennemgået i undervisningen, være til rådighed for eksaminanderne. Hvis tekstudgaverne er forsynet med kommentarer, herunder trykte eller fotokopierede gloseopgivelser, har eksaminanderne lov til at benytte disse. Eksaminanderne må desuden i forberedelsestiden benytte egne noter fra undervisningen. Begrebet egne noter omfatter ikke tilskrivninger i de opgivne tekster eller oversættelser af de opgivne tekster. - Ingen andre hjælpemidler er tilladt, således heller ikke opslagsværker som ordbøger, grammatikker, konversationsleksika og lignende. Hvis tekster, som foreligger udgivet til undervisningsbrug, benyttes i fotokopi, må der ikke til brug ved eksamen være foretaget ændringer i udgaverne, f.eks. således, at gloser, kommentarer og eventuelt andre former for hjælp er indkopieret på steder, hvor de ikke forekommer i den originale udgave.

Der prøves i et af censor valgt ulæst prosastykke af passende sværhedsgrad på ca. 1/2 normalside og derefter i et stykke fra de opgivne tekster på ca. 1/2 normalside.

Den ulæste tekst oversættes.

Stykket fra de opgivne tekster læses op, og med stykket som udgangspunkt føres en samtale på tysk, der prøver eksaminandens sprogfærdighed og forståelse af teksten.

Ved bedømmelsen af sprogfærdigheden lægges hovedvægten på, hvor flydende og naturligt eksaminanden udtrykker sig.

Der gives een karakter på baggrund af den samlede præstation.

Den skriftlige prøve.

Til den skriftlige prøve, hvortil der gives 5 timer, forelægges et tysk tekstmateriale. I tilknytning hertil besvares forskelligartede opgaver, herunder en oversættelse fra dansk til tysk.

Ved den skriftlige prøve er følgende hjælpemidler tilladt: en tysk-dansk og en dansk-tysk ordbog af et omfang som Gyldendals røde ordbøger samt en tysk-tysk ordbog. Ingen andre hjælpemidler er tilladt, således heller ikke specialordbøger (fx. stilordbøger) og ordbøger med grammatikafsnit på dansk.

Der gives een karakter. Ved fastlæggelsen af karakteren anlægges en helhedsvurdering.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 1991. Samtidig ophæves følgende skrivelser:

Praktiske forhold ved studentereksamen i dansk af 23/2 1990, Praktiske forhold ved studentereksamen i tysk, obligatorisk niveau af 23/2 1990, Praktiske forhold ved studentereksamen i fransk, obligatorisk niveau af 23/2 1990, Praktiske forhold ved studentereksamen i russisk af 23/2 1990, Praktiske forhold ved studentereksamen i spansk, obligatorisk niveau, af 16/1 1990, Praktiske forhold ved studentereksamen i italiensk, obligatorisk niveau, af 23/2 1990, Praktiske forhold ved studentereksamen i latin, mellemniveau af 23/2 1990, Praktiske forhold ved studentereksamen i latin, obligtorisk niveau af 9/3 1990, Praktiske forhold ved studentereksamen i samfundsfag mellemniveau af 23/2-90, Praktiske forhold ved studentereksamen i samfundsfag højt niveau af 23/2 1990, Praktiske forhold ved studentereksamen i geografi, obligatorisk niveau, af 23/2 1990, Praktiske forhold ved studentereksamen i biologi, obligatorisk niveau, af 23/2-90, Praktiske forhold ved studentereksamen i biologi, mellemniveau, af 23/2-90, Praktiske forhold ved studentereksamen i biologi, højt niveau, af 23/2 1990, Praktiske forhold ved studentereksamen i kemi, obligatorisk niveau, af 23/2-90, Praktiske forhold ved studentereksamen i kemi, mellemniveau, af 23/2 1990, Praktiske forhold ved studentereksamen i fysik af 23/2 1990, Retningslinjer vedr. mundtlig eksamen i matematik studentereksamen og hf-eksamen af 24/9 1982, Retningslinjer vedrørende skriftlig eksamen i matematik ved studentereksamen og hf-eksamen af 3/12 1982, Praktiske forhold ved studentereksamen i matematik, obligatorisk niveau af 23/2-90, Praktiske forhold ved studentereksamen i matematik, mellemniveau, af 23/2-90, Praktiske forhold ved studentereksamen i matematik, højt niveau, af 23/2 1990, Musikeksamen - gruppefremførelse og karaktergivning af 10/3 1986, Vedrørende skriftlig studentereksamen i musik 1990, 1991 og 1992 af 23/2 1990, Praktiske forhold ved studentereksamen i musik, mellemniveau, af 23/2 1990, Praktiske forhold ved studentereksamen i musik, højt niveau, af 23/2-90, Praktiske forhold ved studentereksamen i idræt, mellemniveau, af 23/2 1990, Praktiske forhold ved studentereksamen i billedkunst af 23/2 1990, Praktiske forhold ved studentereksamen i film- og tv-kundskab af 23/2 1990, Praktiske forhold ved studentereksamen i dramatik af 9/3 1990, Praktiske forhold ved studentereksamen i datalogi af 23/2 1990, Praktiske forhold ved studentereksamen i design af 23/2 1990, Praktiske forhold ved studentereksamen i erhvervsøkonomi af 23/2 1990, Praktiske forhold ved studentereksamen i naturfag af 23/2 1990, Praktiske forhold ved studentereksamen i filosofi af 23/2 1990.

Undervisnings- og Forskningsministeriet, den 8. april 1991

Bertel Haarder

/ Steffen Jensen

Officielle noter

Ingen