Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om befordring af syge og invaliderede elever i folkeskolen


I medfør af § 25, stk. 2, jf. stk. 4, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 541 af 21. august 1986, jf. § 66, stk.1, jf. § 65, stk. 1, i lov om styrelsen af kommunernes skolevæsen og af virksomhed efter lov om fritidsundervisning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 492 af 25. juli 1986, fastsættes:

§ 1. Er en elev på grund af sygdom eller invaliditet ikke i stand til at følge den almindelige undervisning i folkeskolen, medmindre eleven befordres til og fra skole, påhviler det kommunen efter forhandling med forældrene at sørge for den nødvendige befordring på den efter forholdene mest hensigtsmæssige måde.

Stk. 2. Kommunens forpligtelse til at sørge for befordring omfatter dels befordring mellem skole og hjem dels befordring mellem skole og daginstitution eller formidlet dagpleje i henhold til lov om social bistand af de elever, som uden for skoletiden er anbragt i daginstitution m.v.

Stk. 3. Med de i §§ 2-4 anførte undtagelser indrettes befordringen enten ved aftale om kørsel med vognmand eller eventuelt om sygetransport eller, såfremt forældrene ønsker selv at befordre eleven, således at kommunen bidrager hertil med et med forældrene aftalt månedligt beløb.

Stk. 4. Såfremt det er nødvendigt, at eleven følges til og fra skole, afholder kommunen tillige udgiften ved ledsagerens befordring.

§ 2. I det omfang eleven er i stand til at befordre sig til og fra skolen ved egen hjælp, såfremt der stilles en sygecykel, en kørestol eller lignende hjælpemiddel til elevens rådighed, kan kommunen opfylde sin forpligtelse til at sørge for befordringen ved at afholde udgiften til anskaffelse og vedligeholdelse af det pågældende transportmiddel.

§ 3. Eleven kan endvidere, i det omfang førligheden tillader det, henvises til at benytte offentlige trafikmidler eller en for skolens øvrige elever etableret befordringsordning, såfremt eleven ikke derved får længere ventetid end sammenlagt 1 time daglig. Om nødvendigt må der indrettes særskilt befordring mellem hjemmet, daginstitutionen m.v. eller skolen og nærmeste offentlige trafikmiddel.

§ 4. Skolekommissionen, i København skoledirektionen, kan under hensyn til muligheden for befordring efter § 3 bestemme, at eleven skal optages i en anden skole end elevens distriktsskole. Såfremt sygdommen eller invaliditeten indtræder efter, at eleven har påbegyndt skolegangen, kan overflytning kun ske med forældrenes samtykke.

Stk. 2. Skolekommissionen kan endvidere, hvis det er rimeligt begrundet i elevens førlighed og hensynet til skolegangen, med forældrenes tilslutning henvise eleven til at søge optagelse i en tilsvarende privat skole, således at kommunen foruden befordringsudgifterne godtgør forældrene deres udgifter til undervisning og læremidler ved den private skole.

§ 5. Er der tvivl om, hvorvidt en elev på grund af sygdom eller lignende selv kan befordre sig til og fra skole, kan skolen forlange en udtalelse herom fra skolelægen, eventuelt en lægeerklæring.

§ 6. Klage over afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse indbringes for amtsrådet, hvis afgørelse ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed. De af de kommunale myndigheder i København og Frederiksberg kommuner trufne afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 1987.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 196 af 9. marts 1976 om befordring af syge og invaliderede elever i folkeskolen ophæves.

Undervisningsministeriet, den 22. april 1987

P.M.V.

HELGE THOMSEN

/Birgitte Ammitzbøll

Officielle noter

Ingen