Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fagene til højere forberedelseseksamen og af bekendtgørelse om højere forberedelseseksamen


§ 1

I bekendtgørelse nr. 688 af 2. november 1987 om fagene til højere forberedelseseksamen foretages følgende ændringer:

1. I § 2, religion, affattes afsnittet om eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig prøve med en forberedelsestid på ca. 20 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres (inkl. censur) 3 eksaminander i timen.

Kursusstuderende opgiver de læste tekster.

Selvstuderende opgiver 90 sider tekster fordelt på de 4 stofområder: 1) 12 sider, 2) 22 sider, 3) 28 sider og 4) 28 sider. Disse sider tekster skal suppleres med lærebogsstof eller anden faglitteratur, der er nødvendig for forståelsen af teksterne.

Eksaminanden prøves i en ulæst tekst evt. suppleret med andet materiale. Den ulæste tekst må af hensyn til forberedelsestiden ikke være for lang eller for kompliceret. Eksamensteksterne skal vælges således, at de har relation til det gennemgåede stof. Læst stof inddrages i eksaminationen.

I forberedelseslokalet skal findes alle de hjælpemidler, der er blevet anvendt i undervisningen: Lærebøger, tekstsamlinger, håndbøger, kort samt eventuelle duplikerede tekster mv. Egne noter af enhver art må medbringes. Ved selve eksaminationen må kun anvendes notater gjort i forberedelsestiden.

Der gives een karakter. Vurderingen skal bero på om en for teksten rimelig metode tages i anvendelse, om analysen af teksten viser kendskab til den tid, hvori den er blevet til, samt om eksaminanden forstår at afdække tekstens intention.«

2. I § 3, dansk, affattes afsnittet om eksamen således:

»Der afholdes en skriftlig og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve:

Der gives 5 timer til prøven. Eksaminanden vælger selv mellem mindst 5 opgaver. Opgaverne stilles i forbindelse med fiktive tekster, ikke-fiktive tekster, billedmateriale eller dokumentarisk materiale, ligesom der kan stilles friere opgaver i tilknytning til et fagligt stof.

Dansk Sprognævns retskrivningsordbog og Nudansk Ordbog, begge efter 1986, skal foreligge i eksamenslokalet i et rimeligt antal eksemplarer.

Den mundtlige prøve:

Der gives en forberedelsestid på ca. 30 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres (inkl. censur) 2 eksaminander i timen.

Kursusstuderende prøves på grundlag af ulæst tekst. Nogle af teksterne skal være lette korte svenske og norske tekster på originalsproget. Teksterne vælges af læreren og skal svare til de områder, der er arbejdet med i løbet af kursus. Der prøves i tekstforståelse og i evnen til selvstændigt at fremstille et stof på grundlag af et synspunkt, eksaminanden selv fremlægger. Ved vanskeligere tekster kan der stilles enkelte vejledende spørgsmål. Eksaminanden skal på grundlag af sine notater give et oplæg til en samtale. Desuden skal eksaminanden i rimeligt omfang kunne sætte teksten i forbindelse med det læste stof.

Eksaminationsteksterne kan være sammenstillinger af kortere tekster. Omfanget bør normalt ikke overstige 4 normalsider. Tekstens forfatter samt udgivelsesår skal være angivet, ligesom alle vanskeligere ord, herunder gloser i svensk og norsk, bør forklares/oversættes. Teksterne kan eventuelt forsynes med nogle få vejledende spørgsmål, som gør det klart for eksaminanden, hvilket perspektiv der ønskes anlagt. Ved uddrag af større værker kan det være nødvendigt at anlægge et kort resume, der klarlægger tekstens baggrund.

Liste over de studerendes supplerende læsning sendes hurtigst muligt efter eksamensskemaets offentliggørelse til censor.

Selvstuderende opgiver tekster i et omfang af ca. 200 normalsider, fordelt på temalæsning (40 sider), periodelæsning (40 sider), nyeste tid (40 sider), tekstlæsning i øvrigt (80 sider). Ingen tekst kan tælle for mere end 5 sider. Dertil skal læses 4 større værker, fordelt med 1 på hvert af de ovennævnte områder. Dertil yderligere 8 supplerende værker. Eksamen forløber som for kursusstuderende. Dog eksamineres også i et supplerende værk. Denne eksamination indgår i den samlede eksamenspræstation med ca. 1/4 og tæller i den samlede vurdering af præstationen med ca. 1/4.

I forberedelseslokalet skal ligge Nudansk Ordbog. Derudover må der ligge uddelt og anvendt materiale fra undervisningen (herunder bøger, kompendier eller lignende der er anført i pensaskemaet), som af eksaminator skønnes relevant for eksamen. Desuden må eksaminanden medbringe egne noter fra undervisningen, herunder kopier af tekster og oversigter. I eksamenslokalet må eksaminanden kun anvende notater udfærdiget i forberedelsestiden.

Der gives to karakterer, een for den skriftlige prøve og een for den mundtlige prøve.«

3. I § 4, engelsk, fællesfag, affattes afsnittet om eksamen således:

»Der afholdes en skriftlig og en mundtlig prøve:

Den skriftlige prøve:

Der forelægges eksaminanden en sprogligt lettere tekst på engelsk. Til prøven gives 4 timer. Prøven består af en besvarelse på engelsk af et for hver enkelt tekst nærmere bestemt antal spørgsmål med valgmuligheder for eksaminanden blandt følgende emner:

1. en resumeagtigt behandling,

2. en tekstvurdering med mulighed for personlig stillingtagen til teksten som helhed eller selvvalgte sider af den,

3. et antal spørgsmål til teksten,

4. en oversættelse fra dansk til engelsk på højst 100 ord, der har indholdsmæssig og sproglig (leksikalsk, grammatisk m.m.) tilknytning til den forelagte tekst.

Det er tilladt at benytte tosprogede ordbøger af et omfang som Gyldendals røde ordbøger (Dansk-Engelsk og Engelsk-Dansk) samt en Engelsk-Engelsk ordbog af et omfang som Advanced Learner's Dictionary (OUP) eller Longman's Dictionary of Contemporary English. Andre hjælpemidler må ikke anvendes.

Den mundtlige prøve:

Der gives en forberedelsestid på ca. 20 minutter, (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres (inkl. censur) 3 eksaminander i timen.

Kursusstuderende opgiver et repræsentativt udvalg på 75 sider af det intensivt læste. Ingen tekst må indgå med over 20 normalsider.

Selvstuderende opgiver det intensivt læste (125 sider). Ingen tekst må indgå med over 25 normalsider.

Under forberedelsen og eksaminationen skal der anvendes rene eksemplarer af de i undervisningen anvendte tekstudgaver. I forberedelseslokalet må benyttes egne notater, de i forbindelse med undervisningen udleverede noter og gloselister, samt alle de tekster, der er anvendt i undervisningen. Andre hjælpemidler må ikke benyttes.

Under eksaminationen må der som støtte for fremlæggelsen benyttes notater foretaget i forberedelsestiden, men ikke et egentligt manuskript til oplæsning.

Ved prøven forelægges en ulæst nutidig prosatekst på ca. 1/2 side og et stykke fra de opgivne sider på ca. 1/3 side.

Den ulæste tekst vælges af censor.

1. Den ulæste tekst læses op. Forståelsen prøves ved oversættelse til dansk.

2. Med udgangspunkt i det forelagte stykke fra de opgivne tekster føres en samtale på engelsk. Der skal ved eksaminationen prøves ikke blot i tekstforståelse, men også ved hjælp af stikprøver - fortrinsvis på engelsk - i eksaminandens præcise sproglige forståelse.

Der gives een karakter på grundlag af en særkarakter for den skriftlige prøve og en særkarakter for den mundtlige prøve.«

4. I § 4, engelsk, tilvalgsfag affattes afsnittet om eksamen således:

»Der afholdes en skriftlig og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve:

Der forelægges eksaminanden en tekst på engelsk. Til prøven gives 5 timer. Prøven består af en besvarelse på engelsk af et for hver enkelt tekst nærmere bestemt antal spørgsmål:

1. Som under fællesfag nr. 1-4

2. En fri behandling på engelsk af et af tre emner.

Det er tilladt at benytte tosprogede ordbøger af et omfang som Gyldendals røde ordbøger (Dansk-Engelsk og Engelsk-Dansk) samt en Engelsk-Engelsk ordbog af et omfang som Advanced Learner's Dictionary (OUP) eller Longman's Dictionary of Contemporary English. Andre hjælpemidler må ikke anvendes.

Den mundtlige prøve:

Der gives en forberedelsestid på ca. 30 minutter, (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres (inkl. censur) 2 eksaminander i timen.

Kursusstuderende opgiver et repræsentativt udvalg på 150 sider af det intensivt læste, heraf mindst 40 sider af det laboratoriemæssigt læste. Ingen tekst må indgå med over 25 normalsider.

Selvstuderende opgiver det intensivt læste (300 sider).

Ingen tekst må indgå med over 50 normalsider.

Under forberedelsen og eksaminationen skal der anvendes rene eksemplarer af de i undervisningen anvendte tekstudgaver. I forberedelseslokalet må benyttes egne notater, de i forbindelse med undervisningen udleverede noter og gloselister, samt alle de tekster, der er anvendt i undervisningen. Andre hjælpemidler må ikke benyttes.

Under eksaminationen må der som støtte for fremlæggelsen benyttes notater foretaget i forberedelsestiden, men ikke et egentligt manuskript til oplæsning.

Ved prøven forelægges en ulæst nutidig prosatekst på ca. 3/4 side og et stykke fra de opgivne sider på ca. 1/2 side.

Lodtrækningen afgør, om spørgsmålet i de opgivne tekster falder inden for laboratoriemæssigt læste eller ej.

Prøven afholdes som prøven i fællesfag.

Der gives to karakterer, een for den skriftlige prøve og een for den mundtlige prøve.«

5. I § 5, tysk, fællesfag, affattes afsnittet om eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig prøve med en forberedelsestid på ca. 20 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres (inkl. censur) 3 eksaminander i timen.

Kursusstuderende opgiver ca. 65 sider, der giver en alsidig repræsentation af det læste.

Selvstuderende opgiver det læste (dvs. ca. 130 sider).

Eksaminator skal sørge for, at der både i forberedelseslokalet og i eksaminationslokalet forefindes det fornødne antal rene eksemplarer af de læste tekster.

I forberedelseslokalet skal rene eksemplarer af de tekster, som er gennemgået i løbet af kursus, være til rådighed. Hvis tekstudgaverne er forsynet med trykte eller duplikerede gloseopgivelser (kommentarer), skal det stå eksaminanden frit for at benytte disse. Endvidere må den enkelte eksaminand i forberedelsestiden anvende egne noter fra undervisningen. Begrebet egne noter omfatter ikke tilskrivning i eksemplarer af de opgivne tekster eller oversættelser af de opgivne tekster. Ingen andre hjælpemidler er tilladt.

I eksaminationslokalet må eksaminanden kun benytte notater, som er foretaget i forberedelsestiden, herunder eventuelle notater, som eksaminanden har gjort på ekstemporalteksten, hvis denne er en fotokopi.

Ved prøven forelægges en ulæst nutidig prosatekst på ca. 3/4 side og et stykke fra de opgivne tekster på ca. 1/3 side. Den ulæste tekst vælges af censor.

1. Forståelsen af den ulæste tekst prøves på følgende måde: først giver eksaminanden et resume af hovedpunkterne på dansk, derefter en oversættelse til dansk af ca. halvdelen af den forelagte tekst. Eksaminator afgør på forhånd, hvilken halvdel der skal oversættes, og meddeler dette til eksaminanden umiddelbart før forberedelsestiden.

2. Stykket fra de opgivne tekster læses op, og med udgangspunkt i det forelagte føres en samtale på tysk, der prøver eksaminandens forståelse af teksten.

Der gives een karakter.«

6. I § 5, tysk, tilvalgsfag, affattes afsnittet om eksamen således:

»Der afholdes en skriftlig og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve:

Der forelægges eksaminanden en tekst på tysk. Prøven består dels i oversættelse til dansk af nogle i indholdsmæssig henseende centrale linier, dels i besvarelse på tysk af to opgaver, stillet i forbindelse med teksten. Den ene opgave er obligatorisk, den anden vælges af eksaminanden blandt en række opgaver, varierende fra mere bundne til mere frie.

Til prøven gives 5 timer.

Det er tilladt eksaminanden at benytte en tysk-dansk og en dansk-tysk ordbog af omfang som Gyldendals Røde Ordbøger og desuden en tysk-tysk ordbog.

Ingen andre hjælpemidler er tilladt, således heller ikke specialordbøger (fx stilordbøger) og ordbøger med grammatikafsnit på dansk.

Den mundtlige prøve:

Der gives en forberedelsestid på ca. 30 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres (inkl. censur) 2 eksaminander i timen.

Kursusstuderende opgiver et repræsentativt udvalg på 75 sider af læsepensum.

Selvstuderende opgiver hele læsepensum (dvs. ca. 150 sider).

Eksaminator skal sørge for, at der både i forberedelseslokalet og i eksaminationslokalet forefindes det fornødne antal rene eksemplarer af de læste tekster.

I forberedelseslokalet skal rene eksemplarer af de tekster, som er gennemgået i løbet af kursus, være til rådighed. Hvis tekstudgaverne er forsynet med trykte eller duplikerede gloseopgivelser (kommentarer), skal det stå eksaminanden frit for at benytte disse. Endvidere må den enkelte eksaminand i forberedelsestiden anvende egne noter fra undervisningen. Begrebet egne noter omfatter ikke tilskrivning i eksemplarer af de opgivne tekster eller oversættelser af de opgivne tekster. Ingen andre hjælpemidler er tilladt.

I eksaminationslokalet må eksaminanden kun benytte notater, som er foretaget i forberedelsestiden, herunder eventuelle notater, som eksaminanden har gjort på ekstemporalteksten, hvis denne er en fotokopi.

Ved prøven forelægges en ulæst nutidig prosatekst på ca. 3/4 side og et stykke fra de opgivne tekster på ca. 1/3 side. Den ulæste tekst vælges af censor.

Prøven afholdes som i fællesfag.

Der gives een karakter på grundlag af en særkarakter for den skriftlige prøve og en særkarakter for den mundtlige prøve.«

7. I § 6, fransk, affattes afsnittet om eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig prøve med en forberedelsestid på ca. 20 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres (inkl. censur) 3 eksaminander i timen.

Kursusstuderende opgiver 65 sider af det læste stof fordelt på mindst 3 tekster eller temaer. Hver tekst må højst være på 25 sider.

Selvstuderende opgiver 125 sider fordelt på mindst 4 tekster eller temaer. Hver tekst må højst være på 35 sider.

De opgivne sider må ikke være fra begynderstoffet.

De hjælpemidler, som skal være fremlagt i forberedelseslokalet, er ordbøger, grammatik og øvrige håndbøger, som eksaminanderne har brugt i undervisningen. Dertil kommer rene eksemplarer af samtlige opgivne tekster med tilhørende gloser og kommentarer. Opgives der uddrag af en større læst tekst, skal hele den læste tekst være tilgængelig. Eksaminanden må medbringe egne noter. Kun notater foretaget i forberedelsestiden må medbringes under eksaminationen.

Ved prøven forelægges en ulæst nutidig prosatekst på ca. 1/2 side og et stykke fra de opgivne tekster på ca. 1/2 side. Den ulæste tekst vælges af censor.

1. Den ulæste tekst oversættes i sin helhed.

2. Stykket fra de opgivne tekster læses op, og med udgangspunkt i det forelagte tekststykke føres en elementær samtale på fransk.

Der gives een karakter. Ved fastlæggelsen af karakteren anlægges en helhedsvurdering.«

8. I § 7, russisk, affattes afsnittet om eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig prøve med en forberedelsestid på ca. 20 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres (inkl. censur) 3 eksaminander i timen.

Kursusstuderende opgiver det læste stof bortset fra begynderstof.

Selvstuderende opgiver 40 sider prosa, hvori begynderstoffet ikke må indgå.

Eksaminanderne må i forberedelsestiden benytte grammatikker, udleveret materiale og egne noter, dog ikke gloselister eller oversættelser. Der må ikke benyttes ordbøger af nogen art.

Der prøves i oplæsning og oversættelse af et stykke på ca. 1/2 side af de opgivne tekster. Med teksten som grundlag føres en elementær samtale på russisk.

Der gives een karakter.«

9. I § 8, spansk, affattes afsnittet om eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig prøve med en forberedelsestid på ca. 20 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres (inkl. censur) 3 eksaminander i timen.

Kursusstuderende opgiver 65 sider af det læste stof fordelt på mindst 3 tekster eller temaer. Hver tekst må højst være på 25 sider.

Selvstuderende opgiver 125 sider fordelt på mindst 4 tekster eller temaer. Hver tekst må højst være på 35 sider.

De opgivne sider må ikke være fra begynderstoffet.

De hjælpemidler, som skal være fremlagt i forberedelseslokalet, er ordbøger, grammatik og øvrige håndbøger, som eksaminanderne har brugt i undervisningen. Dertil kommer rene eksemplarer af samtlige opgivne tekster med tilhørende gloser og kommentarer. Opgives der uddrag af en større læst tekst, skal hele den læste tekst være tilgængelig. Eksaminanden må medbringe egne noter. Kun notater foretaget i forberedelsestiden må medbringes under eksaminationen.

Ved prøven forelægges en ulæst nutidig prosatekst på ca. 1/2 side og et stykke fra de opgivne tekster på ca. 1/2 side. Den ulæste tekst vælges af censor.

1. Den ulæste tekst oversættes i sin helhed.

2. Stykket fra de opgivne tekster læses op, og med udgangspunkt i det forelagte tekststykke føres en elementær samtale på spansk.

Der gives een karakter. Ved fastlæggelsen af karakteren anlægges en helhedsvurdering.«

10. I § 9, italiensk, affattes afsnittet om eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig prøve med en forberedelsestid på ca. 20 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres (inkl. censur) 3 eksaminander i timen.

Kursusstuderende opgiver 65 sider af det læste stof fordelt på mindst 3 tekster eller temaer. Hver tekst må højst være på 25 sider.

Selvstuderende opgiver 125 sider fordelt på mindst 4 tekster eller temaer. Hver tekst må højst være på 35 sider.

De opgivne sider må ikke være fra begynderstoffet.

De hjælpemidler, som skal være fremlagt i forberedelseslokalet, er ordbøger, grammatik og øvrige håndbøger, som eksaminanderne har brugt i undervisningen. Dertil kommer rene eksemplarer af samtlige opgivne tekster med tilhørende gloser og kommentarer. Opgives der uddrag af en større læst tekst, skal hele den læste tekst være tilgængelig. Eksaminanden må medbringe egne noter. Kun notater foretaget i forberedelsestiden må medbringes under eksaminationen.

Ved prøven forelægges en ulæst nutidig prosatekst på ca. 1/2 side og et stykke fra de opgivne tekster på ca. 1/2 side. Den ulæste tekst vælges af censor.

1. Den ulæste tekst oversættes i sin helhed.

2. Stykket fra de opgivne tekster læses op, og med udgangspunkt i det forelagte tekststykke føres en elementær samtale på italiensk.

Der gives een karakter. Ved fastlæggelsen af karakteren anlægges en helhedsvurdering.«

11. I § 10, historie, affattes afsnittet om eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig prøve med en forberedelsestid på ca. 40 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres (inkl. censur) 3 eksaminander i timen.

Til forberedelsestiden må medbringes alt materiale, der har været anvendt i forbindelse med undervisningen, herunder også opgaver udarbejdet af den studerende og egne notater. Ved selve eksaminationen må kun medbringes de notater, der er foretaget i forberedelsestiden samt det materiale, der inddrages i eksaminationen.

Kursusstuderende: Eksamensopgivelserne omfatter:

Det i 3. og 4. semester indgående behandlede stof. Omfanget skal være mindst 225 sider grundbogs- eller fremstillingsstof. Desuden opgives i tilslutning til de opgivne områder et materiale svarende til mindst 60 sider tekster. Heraf skal mindst 30 sider være skriftlige kilder, medens resten kan bestå af ikke skriftlige kilder og/eller fremstillingsstof, der ikke er benyttet som grundbog. Tværfagligt anvendt historisk materiale kan indgå i eksamensopgivelserne.

Der gives eet spørgsmål i det opgivne stof.

Selvstuderende: Eksamensopgivelserne omfatter:

Tiden før ca. 1918:

To historiske perioder, hvori Nordens historie indgår i den ene, eller een historisk periode og sammenhængstof fra den øvrige historie svarende til omfanget af een periode. Mindst 30 sider kildetekster hørende til det opgivne stof.

Tiden efter ca. 1918:

Halvdelen af Verdens historie og Nordens historie. Mindst halvdelen af opgivelserne skal ligge i tiden efter 1945. Omfanget skal være mindst 225 sider grundbogs- eller fremstillingsstof. Desuden opgives i tilslutning til de opgivne områder et materiale svarende til mindst 60 sider tekster. Heraf skal mindst 30 sider være skriftlige kilder, medens resten kan bestå af ikke-skriftlige kilder og/eller fremstillingsstof, der ikke er benyttet som grundbog.

Prøven omfatter:

1. En kort eksamination i det opgivne stof fra tiden før ca. 1918.

2. Et spørgsmål i det opgivne stof fra tiden efter ca. 1918.

Om opgivelserne i øvrigt:

Hvis film eller tv-optagelser indgår i eksamensopgivelserne, skal filmen/optagelserne kunne ses af eleverne i eksamenslæsningsperioden og i forberedelsestiden ved eksamen, og der skal være mulighed for at kunne se udsnit ved selve eksaminationen. Materiale, som eleverne selv har indsamlet: fx interviews, eller produceret: fx opgaver, rapporter, kan - hvis det er af passende kvalitet - indgå i eksamensopgivelserne. Historieopgaven kan dog ikke opgives.

Et hold har normalt fælles eksamensopgivelser, men undtagelsesvis kan der være tale om gruppeopgivelser. Uden forudgående tilladelse kan gruppevise eksamensopgivelser kun foretages indenfor een periode, eet tema eller eet emne i de samlede eksamensopgivelser.

De enkelte studerendes samlede mængde opgivet stof må i så fald have samme omfang som ved fælles eksamensopgivelser. Benyttes gruppevise eksamensopgivelser, må det klart fremgå, hvad der er fællesstof for holdet, og hvad der er gruppestof. Gruppeopgivelserne angives på en liste med elevernes fordeling på grupperne. Listen indlægges i pensumskemaet.

Er der gruppevise eksamensopgivelser, skal et antal eksamensspørgsmål svarende til gruppeopgivelsernes andel af eksamenspensum falde indenfor gruppernes delemner.

Eksaminationen:

Eksamensspørgsmålene skal fordeles over hele det opgivne stof svarende til de opgivne områders andel af det samlede eksamenspensum.

Eksamensspørgsmålene skal være udformet således, at det står klart for de studerende, hvad de skal foretage sig i de 40 minutters forberedelsestid. Der skal også tages hensyn til, at de studerende har alle hjælpemuligheder til rådighed i forberedelsestiden, således at eksamensspørgsmålene ikke lægger op til blot reproduktion af bogsider i det opgivne pensum.

Ved eksaminationen skal eksaminanden på grundlag af sine notater fra forberedelsestiden samt et eventuelt til spørgsmålene hørende materiale give et oplæg til en samtale. Hvis eleven behersker stoffet, vil det være naturligt, at hun/han fører an i samtalen. Ellers er det eksaminators opgave at lede denne. Eksamen skal derfor hverken være en overhøring eller en mundtlig aflevering af en skriftlig opgave, som eleven har prøvet at få færdig i forberedelsestiden.

Ved bedømmelsen lægges vægt på elevens forståelse af problemstillinger og færdighed i at arbejde med det materiale, der er indgået i eksaminationen.

Ønsker holdet at benytte ukendt materiale ved eksamen skal man søge ministeriet herom inden 1. februar i det år, eksamen finder sted.

Der gives een karakter.«

12. I § 11, samfundsfag, fællesfag, affattes afsnittet om eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig prøve med en forberedelsestid på ca. 20 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres (inkl. censur) 3 eksaminander i timen.

Kursusstuderende opgiver det læste stof (150-200 sider), herunder tekst-, tabel- og diagrammateriale mv., der har været anvendt i undervisningen.

Selvstuderende opgiver 2-3 stofområder (150-200 sider). En væsentlig del af opgivelserne skal være tekst-, tabel- og diagrammateriale, der knytter sig til de valgte stofområder.

Tilladte hjælpemidler i forberedelsestiden er det til spørgsmålet udleverede materiale, de i undervisningen anvendte materialer, lærebøger og egne noter. Under eksaminationen må kun anvendes notater foretaget i forberedelsestiden samt det til spørgsmålet udleverede materiale.

Der gives eet spørgsmål i tilknytning til et udleveret materiale. Materialet skal enten være behandlet i undervisningen eller være af samme karakter som dette materiale.

Der gives een karakter.«

13. I § 11, samfundsfag, tilvalgsfag, affattes afsnittet om eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig prøve med en forberedelsestid på ca. 20 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres (inkl. censur) 3 eksaminander i timen.

Kursusstuderende opgiver det læste stof (250-300 sider), herunder tekst-, tabel- og diagrammateriale mv., der har været anvendt i undervisningen.

Selvstuderende opgiver 2-3 stofområder (250-300 sider). En væsentlig del af opgivelserne skal være tekst-, tabel- og diagrammateriale, der knytter sig til de valgte stofområder. Er der ikke aflagt prøve i faget som fællesfag, skal der i alt opgives 4-6 områder (400-500 sider).

Tilladte hjælpemidler i forberedelsestiden er det til spørgsmålet udleverede materiale, de i undervisningen anvendte materialer, lærebøger og egne noter. Under eksaminationen må kun anvendes notater foretaget i forberedelsestiden samt det til spørgsmålet udleverede materiale.

Der gives eet spørgsmål i tilknytning til et udleveret materiale. Materialet skal enten være behandlet i undervisningen eller være af samme karakter som dette materiale.

Der gives een karakter.«

14. I § 12, geografi, affattes afsnittet om eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig prøve med en forberedelsestid på ca. 20 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres (inkl. censur) 3 eksaminander i timen.

Kursusstuderende opgiver det læste stof.

Selvstuderende : Fremstillingen i den ved holdet benyttede litteratur perspektiveres ved tillige at benytte andre redegørelser. Holdets pensum suppleres med en indføring i geografiens kilder og metoder.

I forberedelsestiden må eksaminanden anvende alt materiale, der har været benyttet i forbindelse med undervisningen, herunder opgaver udarbejdet af eksaminanden og egne noter.

Eksamensspørgsmålet skal være ledsaget af en række underspørgsmål, der kan virke vejledende, men ikke bindende for eksaminanden. Spørgsmålet ledsages endvidere af materiale - kort, satellit- og flyvefotos, diagrammer, tabeller, fotografier eller lignende - der for størstepartens vedkommende skal være ukendt for eksaminanden, men som ikke principielt adskiller sig fra de materialer, eksaminanden har været præsenteret for i den daglige undervisning. Det skal klart fremgå, i hvilket omfang dette ledsagende materiale kræves inddraget i besvarelsen. Læreren skal tilstræbe, at spørgsmål og ledsagende materiale i indhold og omfang muliggør en effektiv udnyttelse af forberedelsestiden samt danner grundlag for en fleksibel eksamination.

Eksaminanden må under eksaminationen benytte, hvad der er blevet anvendt under forberedelsen - herunder de notater, der er udarbejdet under denne. De kursusstuderendes rapporter skal fremlægges og kan indgå i eksaminationen.

Der gives een karakter ud fra en helhedsvurdering.«

15. I § 13, biologi, fællesfag, affattes afsnittet om eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig prøve med en forberedelsestid på ca. 20 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres (inkl. censur) 3 eksaminander i timen.

Kursusstuderende opgiver det læste stof samt det tilhørende eksperimentelle arbejde. Ved prøven fremlægger eksaminanden de udarbejdede rapporter.

Læses efter standardforsøg (Standardforsøgsbeskrivelsen af 28. august 1987) opgives 2/3 af det læste stof, idet der opgives ca. 2/3 af det læste inden for hver af stofområderne 1, 2 og 3 samt de tilhørende rapporter.

Selvstuderende opgiver et intensivt læst stof, der opfylder bekendtgørelsen, samt rapporter fra et godkendt laboratoriekursus eller tilsvarende. Ved prøven fremlægger eksaminanden de udarbejdede rapporter.

Læses efter standardforsøg (Standardforsøgsbeskrivelsen af 28. august 1987) opgives et stof, der tilsammen dækker hele standardforsøgsbeskrivelsen, samt rapporter fra et godkendt laboratoriekursus eller tilsvarende. Ved prøven fremlægger eksaminanden de udarbejdede rapporter.

Tilladte hjælpemidler er bøger, kompendier og andet materiale, som er anført på skemaet for læsepensum og eksamensopgivelser. Endvidere egne rapporter, laboratoriejournal, noter, databog i fysik og kemi samt lommeregner og fremmedordbog.

Der gives eet eksamensspørgsmål. Spørgsmålet skal normalt være forsynet med præciserende underspørgsmål og bilagsmateriale (fx tabeller, figurer, objekter eller apparatur). I enkelte tilfælde, fx i spørgsmål til det eksperimentelt betonede kursusarbejde, kan det være hensigtsmæssigt kun at benytte præciserende underspørgsmål eller kun at forsyne spørgsmålet med bilag.

Der gives een karakter.«

16. I § 13, biologi, tilvalgsfag, affattes afsnittet om eksamen således:

»Der afholdes en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve:

Til prøven gives 4 timer.

Eksaminanderne får fx forelagt 7 mindre og 2 større opgaver, hvoraf der skal besvares 3 af de mindre og een af de større opgaver.

Kursusstuderende opgiver det læste stof samt det tilhørende eksperimentelle arbejde.

Selvstuderende opgiver et intensivt læst stof, der opfylder bekendtgørelsen, samt rapporter fra et godkendt laboratoriekursus eller tilsvarende.

Tilladte hjælpemidler er bøger, kompendier og andet materiale, som står anført på skemaet for læsepensum og eksamensopgivelser (fællesfag + tilvalgsfag). Endvidere egne rapporter, laboratoriejournal, noter, databog i fysik og kemi samt lommeregner og fremmedordbog.

Der gives een karakter, der angives selvstændigt på eksamensbeviset.

Den mundtlige prøve:

Der gives en forberedelsestid på ca. 30 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres (inkl. censur) 2 eksaminander i timen.

Kursusstuderende opgiver det læste stof samt det tilhørende eksperimentelle arbejde. Specialet indgår i eksamenspensum. Ved prøven fremlægger eksaminanderne de udarbejdede rapporter.

Læses efter standardforsøg (Standardforsøgsbeskrivelsen af 28. august 1987), opgives 2/3 af det læste stof inden for hver af stofområderne 1, 2 og 3 samt de tilhørende rapporter. Specialet indgår i eksamenspensum.

Selvstuderende opgiver et intensivt læst stof, som opfylder bekendtgørelsen, samt rapporter fra et godkendt laboratoriekursus eller tilsvarende.

Læses efter standardforsøg (Standardforsøgsbeskrivelsen af 28. august 1987) opgives et stof, der tilsammen dækker hele standardforsøgsbeskrivelsen på tilvalgsniveau, samt rapporter fra et godkendt laboratoriekursus eller tilsvarende. Ved prøven fremlægger eksaminanden de udarbejdede rapporter.

Hvis den selvstuderende ikke har fællesfag som grundlag for eksamen, indgår rapporterne fra laboratoriekurser for både fællesfag og tilvalgsfag som eksamensgrundlag.

Tilladte hjælpemidler er bøger, kompendier og andet materiale, som er anført på skemaet for læsepensum og eksamensopgivelser. Endvidere egne rapporter, laboratoriejournal, noter, databog i fysik og kemi samt lommeregner og fremmedordbog.

Der gives eet eksamensspørgsmål. Spørgsmålet skal normalt være forsynet med præciserende underspørgsmål og bilagsmateriale (fx tabeller, figurer, objekter eller apparatur). I enkelte tilfælde, fx i spørgsmål til specialet, kan det være hensigtsmæssigt kun at benytte præciserende underspørgsmål eller kun at forsyne spørgsmålet med bilag.

Der gives een karakter, der angives selvstændigt på eksamensbeviset.«

17. I § 14, kemi, affattes afsnittet om eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig prøve med forberedelsestid på ca. 30 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres (inkl. censur) 2 eksaminander i timen.

Kursusstuderende opgiver 2/3 af det læste stof. Desuden opgives 10 rapporter over eksperimenter, som er udført af kursisterne. Det opgivne pensum skal udvælges, således at det giver et alsidigt billede af undervisningen, og således at det omfatter centrale stofområder og så vidt muligt valgfrit stof.

Selvstuderende opgiver hele det læste stof samt alle rapporter fra et af undervisningsministeriet godkendt laboratoriekursus.

I forberedelsestiden skal eksaminanden have adgang til relevant apparatur. Tilladte hælpemidler i forberedelsestiden er endvidere lærebøger, tabeller, lommeregner og andet skriftligt materiale, som har været anvendt, eller som er blevet til i forbindelse med undervisningen.

Den enkelte eksaminand prøves i to spørgsmål:

1. Et spørgsmål i et af de opgivne eksperimenter, og

2. Et spørgsmål i et teoretisk emne inden for det opgivne pensum.

De to spørgsmål skal være kombineret, således at de angår forskellige emner. Spørgsmålet i det teoretiske emne skal være bredt udformet og må så vidt muligt ikke overlappe med det teoretiske indhold i det eksperimentelt stillede spørgsmål. Forud for eksamen skal censor og eksaminator have bestemt en fremgangsmåde for det tilfælde, at to eksamensspørgsmål, der omfatter samme apparatur, trækkes umiddelbart efter hinanden. Eksaminanderne skal orienteres om fremgangsmåden.

Under eksaminationen må eksaminanden støtte sig til notater udfærdiget i forberedelsestiden og til det udleverede eksamensspørgsmål med evt. bilag. Hvor det skønnes hensigtsmæssigt kan tabeller, figurer eller lignende fra eksaminandens rapporter eller øvrige hjælpemidler inddrages i eksaminationen.

Ved prøven skal der lægges vægt på, om eksaminanden har været i stand til at anvende sin kemiske viden. Ved bedømmelsen af eksaminandens præstation skal der foretages en helhedsvurdering. Der gives een karakter.«

18. I § 15, fysik, affattes afsnittet om eksamen således:

»Der afholdes en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve:

Der gives 4 timer til prøven. I forordet til Kompendium i fysik, 3. udgave, udgivet af Direktoratet for gymnasieskolerne og højere forberedelseseksamen, er det angivet, inden for hvilke stofområder opgaverne kan stilles.

Til den skriftlige prøve er følgende hjælpemidler tilladte:

 • 1) Kompendium i fysik , 3. udgave, udgivet af Direktoratet for gymnasieskolerne og højere forberedelseseksamen. Udleveres af skolen/kurset.
 • 2) Lommeregner. Medbringes af eksaminanden.
 • 3) Millimeterpapir, enkeltlogaritmisk papir med 3 dekader på andenaksen samt dobbeltlogaritmisk papir med 2 dekader på førsteaksen og 3 dekader på andenaksen. Udleveres af skolen/kurset.

Ved bedømmelsen af en eksaminands besvarelse af den enkelte opgave lægges der vægt på, at eksaminandens tankegang klart fremgår f.eks. ved forklaring i tekst, figurer eller grafiske afbildninger. Endvidere lægges der vægt på de valgte metoders hensigtsmæssighed og beregningernes korrekthed.

Ved fastsættelsen af karakteren for en eksaminands opgavebesvarelse indgår såvel bedømmelsen af besvarelsen af de enkelte opgaver som en helhedsvurdering.

Den mundtlige prøve:

Der gives en forberedelsestid på ca. 30 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres (inkl. censur) 2 eksaminander i timen.

Kursustuderende opgiver 16 ud af 24 obligatoriske teoretiske emner. Alle fire hovedområder skal være repræsenteret. Der opgives 10 af de praktiske øvelser med rapporter. Rapporter over alle de udførte øvelser fremlægges.

Selvstuderende opgiver alle 24 obligatoriske emner og alle rapporter fra et af Undervisningsministeriet godkendt laboratoriekursus.

Tilladte hjælpemidler i forberedelsestiden er: Bøger, kompendier, tabeller, opgaver, rapporter og andet skriftligt materiale som har været anvendt eller som er blevet til i forbindelse med undervisningen. Apparatur, der er relevant for det opgivne eksperimentelle stof. Lommeregner.

Eksaminator har ansvaret for, at eksaminanden så vidt muligt har adgang til relevant apparatur. Eksaminator har også ansvaret for, at bøger og kompendier indenfor eksamenspensum er fremlagt i forberedelseslokalet.

Eksaminanden har selv ansvaret for at medbringe øvrige tilladte hjælpemidler.

Eksaminanden prøves i to spørgsmål, eet i det opgivne pensum og eet i de opgivne øvelser. De to spørgsmål skal stilles inden for forskellige fagområder, og de skal på forhånd være koblet sammen. Der kan stilles flere eksamensspørgsmål inden for et enkelt emne, ligesom der kan stilles eksamensspørgsmål, der inddrager flere af de opgivne emner.

Under eksaminationen må eksaminanden støtte sig til notater udfærdiget i forberedelsestiden og til de udleverede eksamensspørgsmål med eventuelle bilag. Under eksaminationen kan det endvidere i nogle tilfælde være hensigtsmæssigt at inddrage tabeller, figurer og lignende fra eksaminandens rapporter eller øvrige hjælpemidler. Under eksaminationen i det eksperimentelle spørgsmål, skal det relevante apparatur som hovedregel inddrages.

Ved vurdering af eksaminandens præstation skal der foretages en helhedsvurdering. Der gives een karakter.«

19. I § 16, matematik, fællesfag, affattes afsnittet om eksamen således:

»Der afholdes en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve:

Der gives et opgavesæt, der består af et antal mindre opgaver og eventuelt en eller flere mere omfattende opgaver. Nogle af opgaverne i sættet er valgfrie. Til besvarelse heraf gives 4 timer. Der kan stilles opgaver i alle dele af det obligatoriske pensum undtagen det i punkt 7 nævnte.

Til den skriftlige prøve er følgende hjælpemidler tilladte:

 • 1) Lommeregner. Medbringes af eksaminanden.
 • 2) Tabelsamling omfattende tabeller over binomialkoefficienter og kumulerede binomialfordelinger (svarende til Erlang G (Gads forlag), Sigma (Forlaget VVC), Matematiske tabeller (Forlaget Trip) og Tabelregneren (Forlaget Mikro)). Medbringes af eksaminanden eller udleveres af skolen/kurset.
 • 3) Millimeterpapir og enkeltlogaritmisk papir med 3 dekader på andenaksen. Udleveres af skolen/kurset.

Ved bedømmelsen af en eksaminands besvarelse af den enkelte opgave lægges der vægt på, at eksaminandens tankegang klart fremgår af besvarelsen samt på de anvendte metoders og beregningers korrekthed.

Ved fastsættelsen af karakteren for en eksaminands opgavebesvarelse indgår såvel bedømmelsen af besvarelsen af de enkelte opgaver som en helhedsvurdering.

Den mundtlige prøve:

Der gives en forberedelsestid på ca. 20 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres (inkl. censur) 3 eksaminander i timen.

Kursusstuderende opgiver ca. halvdelen af det obligatoriske pensum.

Selvstuderende opgiver det pensum, der er fastlagt i punkterne 1-5.

I forberedelsestiden er følgende hjælpemidler tilladte:

Lærebøger og andet materiale med tilknytning til læsepensum, herunder egne noter, samt regnetekniske hjælpemidler (lommeregner, tabeller mv.).

Der gives eet spørgsmål, der er formet således, at flere dele af pensum kan berøres.

Der gives een karakter på grundlag af en særkarakter for den skriftlige prøve og en særkarakter for den mundtlige prøve. Særkaraktererne, der tæller lige, angives på eksamensbeviset.«

20. I § 16, matematik, tilvalgsfag, affattes afsnittet om eksamen således:

»Der afholdes en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve:

Der gives et opgavesæt, der består af et antal opgaver med enklere problemstilling samt en eller flere mere sammensatte opgaver. Nogle af opgaverne i sættet er valgfrie. Til besvarelse heraf gives 4 timer. Der kan stilles opgaver i alle dele af det for fællesfag og tilvalgsfag obligatoriske pensum undtagen det i punkt 7 under fællesfag nævnte.

Til den skriftlige prøve er følgende hjælpemidler tilladte:

 • 1) Matematisk Formelsamling. Udgivet af Direktoratet for gymnasieskolerne og hf. Udleveres af skolen/kurset.
 • 2) Lommeregner. Medbringes af eksaminanden.
 • 3) Tabelsamling omfattende tabeller over binomialkoefficienter og kumulerede binomialfordelinger (svarende til Erlang G (Gads forlag), Sigma (Forlaget VVC), Matematiske tabeller (Forlaget Trip) og Tabelregneren (Forlaget Mikro)). Medbringes af eksaminanden eller udleveres af skolen/kurset.
 • 4) Millimeterpapir og enkeltlogaritmisk papir med 3 dekader på andenaksen. Udleveres af skolen/kurset.

Ved bedømmelsen af en eksaminands besvarelse af den enkelte opgave lægges der vægt på, at eksaminandens tankegang klart fremgår af besvarelsen samt på de anvendte metoders og beregningers korrekthed.

Ved fastsættelsen af karakteren for en eksaminands opgavebesvarelse indgår såvel bedømmelsen af besvarelsen af de enkelte opgaver som en helhedsvurdering.

Den mundtlige prøve:

Der gives en forberedelsestid på ca. 30 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres (inkl. censur) 2 eksaminander i timen.

Kursusstuderende opgiver ca. halvdelen af det samlede obligatoriske pensum for fællesfag og tilvalgsfag, idet hovedvægten lægges på tilvalgsfagets pensum.

Selvstuderende opgiver hele det obligatoriske pensum for fællesfag og tilvalgsfag undtagen det i punkt 7 under fællesfag nævnte.

I forberedelsestiden er følgende hjælpemidler tilladte:

Lærebøger og andet materiale med tilknytning til læsepensum, herunder egne noter, samt regnetekniske hjælpemidler (lommeregner, tabeller mv.).

Der gives to spørgsmål, der begge er udformet således, at flere dele af pensum kan berøres.

Der gives to karakterer, een for den skriftlige prøve og een for den mundtlige prøve.«

21. I § 17, datalære, affattes afsnittet om eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig prøve med en forberedelsestid på ca. 20 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres (inkl. censur) 3 eksaminander i timen.

Kursusstuderende opgiver dataopgaven og halvdelen af det under A og B læste pensum.

Selvstuderende opgiver hele det læste pensum samt dataopgaven.

Der stilles to spørgsmål, hvoraf det ene tager sit udgangspunkt i dataopgaven, der fremlægges til eksamen.

Tilladte hjælpemidler under forberedelsestiden:

Projektbeskrivelsen, dataopgaven, og det øvrige materiale (inkl. manualer), som har været anvendt i undervisningen, herunder datamat med system- og brugerprogrammel. Dette omfatter også egne noter, som er foretaget i forbindelse med undervisningen; herunder også noter, som er fremstillet i en arbejdsgruppe, og som er duplikeret til gruppens medlemmer.

Under eksaminationen må eksaminanden kun anvende notater fremstillet i forberedelsestiden, samt datamaten med system og brugerprogrammel.

Der gives een karakter.«

22. I § 18, psykologi, affattes afsnittet om eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig prøve med en forberedelsestid på ca. 20 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres (inkl. censur) 3 eksaminander i timen.

Kursusstuderende opgiver det læste stof.

Selvstuderende opgiver ca. 250-300 sider fordelt over introduktionsdelen og temadelen.

Tilladte hjælpemidler i forberedelseslokalet: Alt materiale, der har været anvendt i forbindelse med undervisningen, herunder også egne noter og evt. rapporter.

Til selve eksaminationen kan medtages de notater, der er foretaget i forberedelsestiden.

Eksamensspørgsmål: Der gives eet spørgsmål med udgangspunkt enten i introduktionsdelen eller temadelen. Hvert spørgsmål ledsages af såvel kendt om ukendt materiale (tekst, billeder, tabeller etc.)

Der gives een karakter.«

23. I § 19, musik, tilvalgsfag, affattes afsnittet om eksamen således:

»Der afholdes een mundtlig prøve.

Kursusstuderende opgiver mindst 5 værker eller enkeltsatser repræsenterende forskellige perioder og genrer.

Selvstuderende opgiver 10 enstemmige sange og 5 værker eller enkeltsatser repræsenterende forskellige perioder og genrer.

Eksamen for kursusstuderende:

Der eksamineres i 5 discipliner:

 • 1) Eksaminanden synger en selvvalgt sang.
 • 2) Hver eksaminand deltager i en gruppefremførelse med solistisk besætning og med mindst 2 og højst 8 deltagere, så vidt muligt arrangeret af gruppemedlemmerne selv. Noder eller andet grafisk materiale skal foreligge. I gruppefremførelsen kan kun deltage eksaminander fra det pågældende hold. Gruppefremførelsen kan være vokal, instrumental eller kombineret vokal/instrumental.
 • 3) Eksaminanden spiller en selvvalgt soloopgave.
 • 4) En ukendt melodi valgt af censor indøves med instrument til rådighed og gengives vokalt uden støtte af instrument.
 • 5) På grundlag af et ukendt båndeksempel valgt af eksaminator med tilhørende partitur eller andet grafisk materiale valgt i tilknytning til årets pensum, redegør eksaminanden for det pågældende musikstykkes form, stil m.v. og sætter det i relation til de gennemgåede værker.

Eksamen for selvstuderende:

Der eksamineres i 4 discipliner:

 • 1) Eksaminanden synger to sange fra det opgivne pensum på 10 enstemmige sange. Den ene vælges af censor og den anden af eksaminanden selv.
 • 2) Som kursusstuderende punkt 3.
 • 3) Som kursusstuderende punkt 4.
 • 4) På grundlag af et ukendt båndeksempel valgt af eksaminator med tilhørende partitur eller andet grafisk materiale valgt i tilknytning til det opgivne pensum på 5 værker eller enkeltsatser redegør eksaminanden for det pågældende musikstykkes form, temaer, stil m.v. og sætter det i relation til de opgivne værker, herunder disses musikhistoriske og samfundsmæssige baggrund.

Til de to sidste discipliner gives der en forberedelsestid på ca. 30 minutter. Der eksamineres to eksaminander i timen.

Til eksamen i gruppefremførelse beregnes der 10 min. pr. studerende incl. stemning og opstilning af instrumenter. Eksamen afvikles samlet for hele holdet ved prøvens begyndelse eller midt på dagen.

For at vedligeholde det niveau, der er nået med eksamensopgaven i gruppefremførelse ved undervisningens ophør, kan lærer og elever mødes til 2 a 3 prøver inden mundtlig eksamen.

Hjælpemidler:

Egne noter fra undervisningen, instrument, node eller andet grafisk materiale samt båndindspilning af eksamensspørgsmålet. Eksamenslokalet skal være udstyret med klaver og båndoptager.

Sygeeksamen:

Ved sygeeksamen bortfalder gruppefremførelsen. Sang og instrumentalspil indgår da i den samlede bedømmelse med øget vægt.

Der gives een samlet karakter. Ved bedømmelsen indgår de praktiske discipliner solosang, solospil, gruppefremførelse og secunda vista med 3/5 mens musikkundskab indgår med 2/5.«

24. I § 20, formning, tilvalgsfag, affattes afsnittet om eksamen således:

»Der afholdes en prøve i praktisk arbejde og en mundtlig prøve.

Kursusstuderende:

Ved prøven gives en forberedelsestid på ca. 30 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres 2 eksaminander (inkl. censur) i timen.

Prøven i praktisk arbejde: Eksaminanden fremlægger og kommenterer de i løbet af de to år udførte formningsarbejder, herunder eventuelle gruppearbejder og skriftlige arbejder. Censor og eksaminator bedømmer samtlige arbejder.

Den mundtlige prøve: Prøven skal vise eksaminandens selvstændige vurderingsevne og stillingtagen til kunstneriske og visuelle problemer. Prøven tager sit udgangspunkt i den studerendes arbejder, reproduktioner eller andet materiale.

Tilladte hjælpemidler i forberedelsestiden er alt materiale, der har været anvendt i forbindelse med undervisningen, herunder også egne noter og eventuelle elevopgaver.

Selvstuderende:

Eksaminanden oplyser på eksamensindstillingen, hvilken litteratur og hvilke discipliner der er arbejdet med inden for formningsområderne ved eksamensforberedelsen. Det opgivne eksamensstof skal dække de krav, der er angivet i afsnittet om undervisningen, på en sådan måde, at stoffet belyses fra flere sider.

Prøven i praktisk arbejde: Ved prøvens begyndelse fremlægger eksaminanden 10-15 selvstændigt udførte arbejder, hvoraf mindst to skal være tegninger, to inden for andre sort/hvid discipliner, to i farve og to tredimensionale arbejder. Disse arbejder bedømmes ikke, men danner grundlag for eksamensopgaven, som gives inden for det af eksaminanden opgivne stof, og som bedømmes af censor og eksaminator. Til udarbejdelse af opgaven gives 4 timer.

Den mundtlige prøve: Der gives en forberedelsestid på ca. 30 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres 2 eksaminander (inkl. censur) i timen.

Eksaminanden skal redegøre for eksamensopgaven og i tilknytning hertil ved en prøve, vise en selvstændig vurderingsevne og stillingtagen til kunstneriske og visuelle problemer. Prøven tager sit udgangspunkt i reproduktioner eller andet materiale.

Tilladte hjælpemidler i forberedelsestiden er alt materiale, der har været anvendt, herunder også egne noter og eventuelle elevopgaver.

For såvel kursusstuderende som selvstuderende gives een karakter på grundlag af en særkarakter for prøven i praktisk arbejde og en særkarakter for den mundtlige prøve. Særkaraktererne, der tæller lige, skal angives på eksamensbeviset.«

25. Som ny paragraf indsættes:

Ȥ20a. Design

Formål:

Formålet med undervisningen er, at de studerende opnår

- færdigheder i at beskrive, analysere og vurdere design ud fra bl.a. brugersynspunkter,

- viden om teknologiske, kulturelle, æstetiske, økonomiske og historiske forholds indflydelse på udformningen af redskaber og omgivelser,

- indsigt i og forståelse for designprocesser.

Undervisningen:

Undervisningen bygges op omkring et antal mindre samt et større projekt. Hvert projekt indeholder såvel teoretiske som praktiske elementer. Endvidere indgår der til støtte for projekterne et antal kortere kursusforløb af praktisk og/eller teoretisk art.

Antallet af projekter afpasses efter disses omfang, men der skal ske en progression i kompleksitet gennem forløbet.

De studerende skal i et omfang afhængigt af de valgte projekter arbejde med følgende stofområder:

a. industrielle produkter

b. grafisk kommunikation

c. håndværksbaserede produkter

d. arkitektur og byplanlægning.

I projekterne og/eller i kursusforløbene indgår følgende emner:

- funktion

- form

- ergonomi

- æstetik og perception

- materiale- og farvelære

- økonomi, herunder markedsforhold

- produktion og cirkulation

- miljøforhold, herunder brug og genbrug

- teknologi

- stil

I fagets praktiske dimension indgår endvidere:

- opmåling

- afbildningsmetoder (skitsering, arbejdstegning, fotografering)

- modelfremstilling (herunder edb).

Ikke alle emner skal belyses i alle projekter.

Emnerne skal belyses under mindst to af følgende synsvinkler:

- funktionen

- processen

- historien.

Undervisningen skal i videst muligt omfang omfatte praktiske dimensioner, f.eks. praktiske opgaver på skolen, besøg på virksomheder, eller i begrænset omfang egentligt praktikophold, hvor eleven deltager i en virksomheds arbejde.

De teoretiske emner skal integreres i det praktiske arbejde, og det praktiske arbejde skal indgå som et naturligt element i det samlede undervisningsforløb.

Projekterne kan udarbejdes af hele holdet eller i mindre grupper.

Eksamen:

Der afholdes en mundtlig prøve med en forberedelsestid på ca. 25 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres (inkl. censur) 2,5 eksaminand i timen.

Kursusstuderende arrangerer en udstilling af de større projekter. Der opgives det teoretiske stof, der har tilknytning til det større projekt samt ca. halvdelen af det øvrige teoretiske stof. I pensum skal fagets 4 stofområder være repræsenteret.

Selvstuderende fremlægger ved eksamens begyndelse mindst 2 selvstændigt udførte praktiske opgaveløsninger inden for hvert af fagets 4 stofområder. De fremlagte arbejder vurderes ikke. Der opgives desuden et eksamenspensum på ca. 150 sider. Selvstuderende aflægger en 4-timers praktisk prøve i projektløsning. Denne løsning indgår i eksaminationen i stedet for det større projekt.

I forberedelseslokalet skal forefindes de lærebøger og håndbøger, der har været anvendt i undervisningen. Eksaminanden må desuden medbringe egne noter, kopier af tekster, oversigter og andet materiale fra undervisningen.

Eksaminanden prøves i eet spørgsmål. Eksaminationen skal inddrage eksaminandens praktiske opgave i forbindelse med det større projekt, det større projekts emneområde, samt dele af det øvrige pensum. Eksaminationen kan finde sted på grundlag af et ekstemporalt materiale.

Holdet og læreren kan evt. aftale også at udstille praktiske arbejder fra undervisningen, der ikke har tilknytning til det større projekt. Alle eksaminandens praktiske arbejder skal være tilgængelige under eksamen.

Prøven skal ud fra samtalen og det større projekts praktiske opgave, evt. med støtte i andre praktiske arbejder fra undervisningen, vise eksaminandens:

 • a) færdigheder i at beskrive, analysere og vurdere design
 • b) indsigt i og forståelse for designprocesser
 • c) evne til perspektivering.

Man kan vælge at formulere spørgmål til det større projekts enkelte grupper. Sidste elev i en gruppe eller på holdet skal kunne vælge mellem mindst to spørgsmål.

Der gives en karakter ud fra en helhedsvurdering.«

26. Som ny paragraf indsættes:

Ȥ 20 b. Film- og tv-kundskab.

Formål:

De studerende skal opnå viden om brugen af de audio- visuelle medier og indsigt i deres æstetik, teknik og samfundsmæssige funktioner.

Undervisningen:

De studerende skal arbejde både praktisk og teoretisk med medierne, idet der i undervisningen tilstræbes en sammenhæng mellem det praktiske arbejde og den teoretiske behandling.

 • a) Det praktiske arbejde består af fremstilling af audio-visuelle produktioner (fx smalfilm, videogrammer, lyd/dias-produktioner). De studerende skal opnå et grundlæggende kendskab til et eller flere af disse mediers udtryksformer og produktionsprocesser.
 • b) Der arbejdes analytisk og teoretisk med film og de elektroniske massemedier (tv og video), idet undervisningen omfatter æstetiske, produktmæssige og medieteoretiske aspekter i historisk og samfundsmæssig sammenhæng.

Hvert hold skal mindst gennemføre:

 • 1) to praktiske forløb med smalfilm og/eller video (det ene kan være lyd/dias),
 • 2) et teoretisk forløb om filmmediet og
 • 3) et teoretisk forløb om tv.

Et af de teoretiske forløb kan være et integreret forløb med både film og tv.

Der skal læses et antal medieteoretiske tekster, omfattende både film- og tv-mediet.

Derudover kan der arbejdes med forløb efter holdets eget valg. Der skal være nogenlunde ligelig vægtning af fagets praktiske og teoretiske side.

Eksamen:

Der afholdes en mundtlig prøve, der består af to dele:

 • a) en mundtlig gruppeprøve baseret på det praktiske arbejde. Eksaminationstiden er ca. 15 minutter pr. eksaminand.
 • b) En individuel mundtlig prøve i det teoretiske arbejde med en forberedelsestid på ca. 30 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering).

Der eksamineres (inkl. censur) 11/3 eksaminand i timen.

Eksamensform for kursusstuderende:

 • a) en eksamensproduktion i et af de anvendte medier
 • b) teoretiske forløb med tilhørende teoretiske tekster. Både film og de elektroniske medier skal være repræsenteret i opgivelserne. Herudover opgives der tekster i et omfang af 75-100 sider.

Selvstuderende skal fremlægge en redigeret video-/film- eller lyd/dias-produktion af mindst 5 minutters varighed som udgangspunkt for eksaminationen i praktisk medieproduktion. Denne eksamination afløser gruppeeksamen. Til prøven i teoretisk medieanalyse skal den selvstuderende på særlige vilkår opgive mindst 3 teoretiske forløb. Både film og de elektroniske medier skal indgå i opgivelserne. Til de teoretiske forløb skal der ud over medieproduktioner opgives tekster i et omfang svarende til mindst 125-150 sider.

Det nødvendige udstyr (eksempelvis video + monitor, 16 mm fremviser) skal forefindes i forberedelseslokalet og i eksamenslokalet. Eksaminanden betjener selv apparaturet.

Prøven i praktisk medieproduktion (gruppeeksamen) og prøven i teoretisk medieanalyse (individuel eksamen) skal afholdes samme dag. Gruppeksamen skal afvikles før den individuelle eksamen.

Eksamensproduktioner, eksamensspørgsmål og eksamensmaterialet sendes til censor senest 7 dage før eksamensdagen. Som en undtagelse fra denne regel kan af praktiske årsager evt. lyd/dias-produktioner vises for censor umiddelbart inden eksaminationen påbegyndes.

Alle hjælpemidler, herunder egne noter må benyttes i forberedelsestiden, men må ikke anvendes under eksaminationen.

Grundlaget for gruppeeksamen er gruppens medieproduktion samt gruppedeltagernes indledende oplæg. Citater fra medieproduktionen kan på foranledning af gruppen, eksaminator eller censor fremvises under eksamensforløbet. Den resterende del af gruppeeksamen forløber som en samtale mellem eksaminator, censor og eksaminanderne. Ved samtale og spørgsmål skal gruppemedlemmernes mediebevidsthed om deres produktion klarlægges.

Ved bedømmelse af eksamensproduktionen skal hovedvægten lægges på medieproduktionen, dvs. gruppemedlemmernes evne til at formidle deres ideer og deres beherskelse af det givne mediums specifikke udtrykselementer. Derudover skal gruppens indledende oplæg samt den efterfølgende samtale indgå i vurderingen. Der gives ikke en særskilt karakter for eksamensproduktionen (gruppeeksamen), men vurderingen af denne indgår med samme vægt som vurderingen af den individuelle prøve ved fastsættelsen af karakteren.

Den individuelle teoretiske prøve sker på grundlag af et ikke gennemgået film-, tv- eller radio-citat, eventuelt suppleret med en række still-billeder og/eller trykt materiale valgt således, at gennemgået stof inddrages i eksaminationen. Eksaminanden prøves i sin evne til at fremdrage væsentlige aspekter i materialet. Film- og tv- produktionerne/citaterne skal ledsages af et ark indeholdende de nødvendige credits samt eventuelt vejledende spørgsmål, som gør det klart for eksaminanden, hvilket perspektiv der ønskes anlagt. Eksamenscitaterne bør ikke være længere end ca. 6-7 minutter. Hvert eksamenscitat bør placeres på et selvstændigt bånd, hvor der ikke findes andet billed/lydmateriale.

Der gives een karakter for den samlede præstation.«

27. I § 21, idræt, tilvalgsfag, affattes afsnittet om eksamen således:

»Der afholdes en mundtlig praktisk prøve, der kan tilrettelægges som gruppeeksamen. Forberedelsestiden er ca. 20 minutter (inkl. instruktion og materialeudlevering). Der eksamineres 1,5 eksaminander (inkl. censur) i timen.

Eksamenspensum i praktik:

Blandt de emner, herunder specialdiscipliner, hvori der er blevet undervist mindst 12 lektioner, vælger eksaminanden selv hvilke to emner, der skal eksamineres i. Prøven omfatter endvidere opvarmning og grundtræning. Eksaminanden viser tekniske ( og i boldspil desuden taktiske) færdigheder i de to valgte emner.

Eksamenspensum i teori:

Kursusstuderende: Der opgives det læste stof samt de tilhørende rapporter over udførte øvelser og eksperimenter (mindst 8).

Selvstuderende: Der opgives ca. 150 sider idrætsteori samt rapporter fra et godkendt laboratoriekursus.

Hjælpemidler: I forberedelseslokalet skal anbringes litteratur, som læreren i sin undervisning har forelagt eksaminanderne i årets løb. I forberedelsestiden må ud over den nævnte litteratur anvendes udleveret materiale, som danner grundlag for eksaminationen, eksaminandens lærebøger, rapporter, forsøgsresultater og egne noter. Under eksaminationen må medbringes udleveret materiale, som danner grundlag for eksaminationen, rapporter og forsøgsresultater, samt notater udarbejdet i forberedelsestiden.

Der gives een karakter på grundlag af en særkarakter for den mundtlige prøve og en særkarakter for den praktiske prøve. Særkaraktererne, der tæller lige, angives på eksamensbeviset.«

§ 2

I bekendtgørelse nr. 689 af 2. november 1987 om højere forberedelseseksamen foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 3, tilføjes efter »musik«: », film- og tv- kundskab«

2. I § 2, stk. 4, tilføjes efter »formning«: », design, film- og tv-kundskab«

3. I § 3, stk. 1, tilføjes:

 

 »Design                      8 

 Film- og tv-kundskab                8« 

 4. I § 8, stk. 1, tilføjes under tilvalgsfag: 

 »Design               0  0  4  4 

 Film- og tv-kundskab        0  0  4  4« 

 5. I § 12, stk. 1, tilføjes: 

 »Film- og tv-kundskab tilvalgsfag        160 

 Design tilvalgsfag                128« 

§ 3

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 1991. Følgende cirkulærer ophæves samtidig: Praktiske forhold ved hf-eksamen i religion af 21/11 1980, Praktiske forhold ved hf-eksamen i dansk af 8/2 1985, Praktiske forhold ved hf-eksamen i engelsk af 4/9 1981, Praktiske forhold ved hf-eksamen i tysk af 13/1 1984, Praktiske forhold ved hf-eksamen i fransk af august 1986, Praktiske forhold ved hf-eksamen i russisk af 13/3 1987, Praktiske forhold ved hf-eksamen i spansk af august 1986, Praktiske forhold ved hf-eksamen i italiensk af august 1986, Praktiske forhold ved hf-eksamen i historie af 8/2 1985, Praktiske forhold ved hf-eksamen i samfundsfag af 13/12 1985, Praktiske forhold ved hf-eksamen i geografi af 13/12 1985, Praktiske forhold ved hf-eksamen i biologi af 13/12 1985, Praktiske forhold ved hf-eksamen i kemi af 13/1 1984, Praktiske forhold ved hf-eksamen i fysik af 13/3 1987, Praktiske forhold ved hf-eksamen i matematik af 13/3 1987, Praktiske forhold ved hf-eksamen i musik af 23/2 1990, Praktiske forhold ved hf-eksamen i idræt af 8/2 1985, Praktiske forhold ved hf-eksamen i formning af 21/11 1980, Fagbeskrivelse for film- og tv-kundskab på hf af 3. september 1984, Eksamensregler for forsøgsfaget film- og tv-kundskab som tilvalgsfag på hf af 7. september 1984, Praktiske forhold ved hf-eksamen i psykologi af 28/5 1990, Praktiske forhold ved hf-eksamen i datalære af 13/3 1987 og Cirkulære om faget design på kursus til hf af 26. maj 1989.

Undervisnings- og Forskningsministeriet, den 11. april 1991

Bertel Haarder

/ Jens Pilegaard Hansen

Officielle noter

Ingen