Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Dansk Data Arkiv ved Odense Universitet (* 1)


I henhold til § 32 i lov nr. 362 af 13. juni 1973 om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner fastsættes:

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for Dansk Data Arkiv (DDA) ved Odense Universitet.

§ 2. DDA skal opbygge, vedligeholde og drive en databank for maskinlæsbare, samfundsbeskrivende data, som er indsamlet og/eller behandlet samt dokumenteret i forbindelse med forsknings- og undervisningsarbejde.

Stk. 2. Som led i dette arbejde skal DDA:

1. oparbejde og indlægge udvalgte studier,

2. yde bistand ved genanvendelse af oparbejdede studier,

3. assistere ved dokumentation og oparbejdning af datamaterialer samt anvendelse af analysepakker etc.,

4. formidle ønsker om maskinlæsbare data fra bl.a. offentlige registre, fra Rigsarkivet, landsarkiverne og fra udenlandske dataarkiver, og

5. deltage i udviklingsarbejde og varetage udenlandske kontakter inden for sit arbejdsområde.

Stk. 3. Databankens forskningsmateriale er tilgængeligt for videnskabsmænd fra uddannelses- og forskningsinstitutioner i hele landet, jfr. § 12, og DDA er som serviceorgan forpligtet til i videst muligt omfang at bistå forskere og studerende samt institutioner i faglige spørgsmål.

Stk. 4. DDA deltager i udviklingsarbejde og varetager udenlandske kontakter inden for sit arbejdsområde og kan herunder medvirke i nationale forskningsprojekter, arbejdsgrupper og kommissioner.

Stk. 5. DDA deltager i undervisning ved at vejlede studerende og stipendiater ved de højere uddannelsesinstitutioner inden for arkivets forskningsområde, herunder ved afholdelse af kurser.

§ 3. Beslutning om arkivets nedlæggelse eller opdeling og om grundlæggende ændringer i dets arbejdsopgaver træffes af undervisningsministeren efter indstilling eller indhentet udtalelse fra konsistorium.

§ 4. Arkivet ledes af en arkivbestyrer i forbindelse med en bestyrelse og et råd.

Stk. 2. Arkivbestyreren beskikkes af konsistorium for 3 år ad gangen blandt arkivets heltidsansatte videnskabelige medarbejdere efter indstilling fra bestyrelsen, jfr. § 9, stk. 3.

Stk. 3. Arkivbestyreren repræsenterer arkivet og er ansvarlig for arkivets daglige ledelse. Han kan afgøre almindelige løbende sager, der ikke giver anledning til tvivl.

Stk. 4. Nærmere regler for arkivbestyrerens opgaver og kompetence fastlægges i arkivbestyrelsens forretningsorden.

§ 5. DDA's bestyrelse består af arkivbestyreren samt 2 medlemmer udpeget af konsistorium, 1 medlem udpeget af Planlægningsrådet for forskningen og 1 medlem udpeget af Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer udpeges for 3 år ad gangen.

Stk. 3. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og udarbejder til konsistorium forslag til forretningsorden for arkivbestyrelsen.

Stk. 4. Bestyrelsen kan beslutte, at videnskabelige institutioner, med hvem arkivet har et nært fagligt samarbejde, kan udpege en observatør til arkivbestyrelsen.

Stk. 5. Bestyrelsen kan oprette rådgivende organer, hvori repræsentanter fra arkivets brugerinstitutioner har sæde.

§ 6. Arkivbestyrelsen fordeler arkivets arbejdsopgaver, lokaler, arbejdspladser, apparatur og andet udstyr efter de af arkivrådet fastsatte retningslinier, jfr. § 8.

Stk. 2. Arkivbestyrelsen udarbejder arkivets budget, træffer afgørelser om anvendelsen af arkivets bevillinger og er ansvarlig for budgettets overholdelse.

Stk. 3. Arkivbestyrelsen stiller forslag til konsistorium om formulering af stillingsopslag og om nedsættelse af fagkyndige bedømmelsesudvalg vedrørende videnskabelige stillinger.

Stk. 4. De nærmere regler for arkivbestyrelsens funktion fastsættes i forretningsordenen.

§ 7. DDA's råd (Arkivrådet) består af alle videnskabelige medarbejdere, repræsentanter for de tekniske og administrative medarbejdere og repræsentanter for de studerende, der undervises ved arkivet.

Stk. 2. Rådets sammensætning og regler for valg af repræsentanter, der vælges for et år ad gangen, fastsættes i en af konsistorium godkendt forretningsorden.

§ 8. Arkivrådet fastsætter retningslinier for fordelingen af de arbejdsopgaver, som påhviler arkivet, og for fordelingen af lokaler, apparatur og andet udstyr.

§ 9. Konsistorium afgør sager vedrørende arkivet, for så vidt sådanne sager ikke skal afgøres af andre kollegiale organer.

Stk. 2. Konsistorium godkender arkivbestyrelsens og arkivrådets forretningsorden.

Stk. 3. Konsistorium beskikker arkivets bestyrer efter indstilling fra arkivbestyrelsen, jfr. § 4, stk. 2.

Stk. 4. Konsistoriums budget- og forretningsudvalg træffer afgørelse om antallet af faste videnskabelige samt tekniske og administrative stillinger ved arkivet og fastsætter de økonomiske rammer for varetagelsen af de i § 2 nævnte funktioner.

§ 10. Konsistorium afgør efter indstilling fra arkivbestyrelsen sager vedrørende ansættelse, afsked, orlov, stillingsopslag og nedsættelse af fagkyndige bedømmelsesudvalg for så vidt angår heltidsbeskæftigede videnskabelige medarbejdere. Konsistorium bevilger de økonomiske midler til varetagelse af arkivets forskningsmæssige og undervisningsmæssige funktioner på linie med bevillingerne til andre institutter.

§ 11. DDA kan med konsistoriums tilladelse modtage tilskud fra anden side end statskassen samt oprette fonds og legater for sådanne tilskudsmidler. Disse fonds og legater holdes uden for statskassen, og der kan alene rådes over dem af de styrelser, der er indsat af arkivets ledelse, i overensstemmelse med de for det enkelte fond eller legat fastsatte vedtægter.

§ 12. Datamateriale, der er afleveret til DDA, kan inden for lovgivningens rammer frit benyttes af forskere og undervisere, med mindre der med donor er truffet særlig aftale om andet.

Stk. 2. Arkivbestyrelsen skal påse, at ingen udenforstående får adgang til et modtaget datamateriale, før adgangsbetingelser er aftalt med donor, og at disse betingelser respekteres. Eventuelle restriktioner skal være tidsbegrænsede.

Stk. 3. Arkivbestyrelsen fastsætter i øvrigt regler for adgang til og udlevering af modtaget datamateriale og afgør, hvor længe dette skal opbevares. Datamateriale, som udgår af DDA's beholdninger, må ikke kasseres af DDA, men skal tilbydes Rigsarkivet eller landsarkiverne. Aflevering til arkivvæsenet medfører ingen ændring i de eventuelt af donor fastlagte adgangsbegrænsninger.

§ 13. Hvor denne bekendtgørelse ikke bestemmer andet, følger arkivet de regler, der gælder for Odense Universitets institutter og medarbejdere i forholdet til rektor og konsistorium.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft ved kundgørelse i Lovtidende.

Undervisningsministeriet, den 30. maj 1978.

RITT BJERREGAARD

/Ida Dybdal

Redaktionel note
  • (* 1) Ved kongelig resolution af 23. oktober 1992 er det bestemt, at sager vedrørende Dansk Data Arkiv overføres fra Undervisnings- og Forskningsministeriet til Kulturministeriet fra 1. januar 1993 at regne.