Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af dele af lov om amtskommuners overtagelse af visse statsskoler og -kurser m.v. (* 1)


I henhold til § 29, stk. 2, i lov nr. 431 af af 13. juni 1990 om

gymnasiet m.v. fastsættes:

§ 1. I lov om amtskommuners overtagelse af visse statsskoler og -kurser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 438 af 27. juni 1986, som ændret ved lov nr. 825 af 21. december 1988, ophæves §§ 3, 5-8 og 12 a.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 1991.

Undervisnings- og Forskningsministeriet, den 19. april 1991

Bertel Haarder

/ Steffen Jensen

Redaktionel note
  • (lovbekendtgørelse nr. 438 af 27. juni 1986)
  • amtskommuners overtagelse af visse statsskoler og-kursus
  • (* 1) Bekendtgørelsen er bortfaldet ved ophævelsen af lov om