Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fagene m.v. i gymnasiet


§ 1

I bekendtgørelse nr. 694 af 4. november 1987 om fagene m.v. i gymnasiet foretages følgende ændringer:

1. I § 3, Biologi, obligatorisk niveau:

I hovedafsnittet undervisningen udgår i 3. afsnit: »Dette sker ved udarbejdelse af rapporter, men kan også omfatte andre formidlingsformer.«

I næste afsnit ændres »25« til: »ca. 15«.

I hovedafsnittet eksamen ændres »de tilhørende rapporter« til: »det tilhørende eksperimentelle arbejde«.

2. I § 3, Biologi, mellemniveau:

I hovedafsnittet undervisningen udgår i 4. afsnit: »og andet skriftligt arbejde«.

I sidste afsnit ændres »30« til: »ca. 30«.

3. I § 3, Biologi, matematisk linie, højt niveau:

I hovedafsnittet undervisningen ændres i 6. afsnit »60« til: »ca. 60«.

4. I § 13, Fysik, matematisk linie, obligatorisk niveau:

I hovedafsnittet undervisningen ændres i næstsidste afsnit »40 lektioner« til: »30 lektioner«. I samme afsnit ændres »to eksperimentelle projekter« til: »eet eller to eksperimentelle projekter«.

5. I § 13, Fysik, sproglig linie, mellemniveau:

I hovedafsnittet undervisningen ændres i næstsidste afsnit »20 lektioner« til: »15 lektioner«. Sætningen: »hvorom eleverne selvstændigt skriver rapport« udgår.

6. I § 14, Geografi, obligatorisk niveau:

I hovedafsnittet undervisningen udgår: »Som led i undervisningen udarbejder eleverne et antal rapporter og andet skriftligt arbejde til indøvelse af fagets metoder.«.

I hovedafsnittet eksamen udgår: »Skriftligt arbejde, der er udarbejdet i tilknytning hertil, indgår i opgivelserne.«.

7. I § 18, Kemi, matematisk linie, obligatorisk niveau:

I hovedafsnittet formål udgår i sidste afsnit: »mundtligt og skriftligt«.

I hovedafsnittet undervisningen udgår sidste sætning og erstattes af: »Eleveksperimenterne har et omfang på ca. 15 lektioner.«

I hovedafsnittet eksamen udgår: »rapporter over«.

8. I § 18, Kemi, matematisk linie, mellemniveau:

I hovedafsnittet eksamen udgår 3. og 4. afsnit og erstattes af: »Den enkelte eksaminand prøves i eet spørgsmål, der skal være bredt udformet, og hvori det eksperimentelle stof indgår. Ved prøven skal der lægges vægt på at undersøge, om eksaminanden er i stand til at anvende sin kemiske viden.«

9. I § 18, Kemi, sproglig linie, mellemniveau:

I hovedafsnittet eksamen udgår 3. og 4. afsnit og erstattes af: »Den enkelte eksaminand prøves i eet spørgsmål, der skal være bredt udformet, og hvori det eksperimentelle stof indgår. Ved prøven skal der lægges vægt på at undersøge, om eksaminanden er i stand til at anvende sin kemiske viden.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1988.

Undervisningsministeriet, den 21. marts 1988

BERTEL HAARDER

/Steffen Jensen

Officielle noter

Ingen