Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om engroshandelsuddannelsen


I medfør af § 4, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 789 af 28. september 1993, fastsættes:

§ 1. Uddannelsens formål er, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår kompetence inden for engroshandelsuddannelsen med et af følgende specialer:

 • 1) Engroshandelsassistent
 • 2) Brancherettet engroshandelsassistent, jf.§ 11, stk. 2.

Stk. 2. Speciale vælges ved indgåelse af uddannelsesaftale med en virksomhed, der er godkendt som praktikvirksomhed inden for det pågældende speciale.

§ 2. Det faglige udvalg for uddannelsen, jf. § 37 i erhvervsuddannelsesloven, er Det faglige Udvalg for Engroshandelsuddannelsen.

§ 3. For uddannelsen gælder bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen) og bekendtgørelse om eksamensordning for erhvervsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) samt de regler, som Undervisningsministeriet i øvrigt fastsætter i medfør af erhvervsuddannelseslovens § 4, stk. 1.

Kapitel 2

Uddannelsens varighed og struktur m.v.

§ 4. Uddannelsen varer 3 år, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For elever, der indleder uddannelsen i en praktikvirksomhed varer uddannelsen dog:

 • 1) 2 1/2 år eller 3 år efter virksomhedens valg, når eleven har afsluttet folkeskolens 10.klasse med statskontrolleret prøve eller har bestået realeksamen eller er fyldt 17 år.
 • 2) 2 år, når eleven har bestået handelsmedhjælpereksamen, handelseksamen, højere handelseksamen, højere teknisk eksamen, højere forberedelseseksamen, studentereksamen eller har gennemført efg-basisuddannelsen inden for handels- og kontorområdet eller er fyldt 25 år.

Stk. 3. Betingelserne i stk. 2 skal være opfyldt, når eleven begynder på uddannelsen.

§ 5. Elever, der indleder uddannelsen på skole, begynder med en sammenlagt 1. og 2. skoleperiode på 40 uger.

Stk. 2. For elever, der indleder uddannelsen i en praktikvirksomhed, er skoleundervisningen i det 1. år på sammenlagt 18 uger, der gennemføres i skoleperioder på mindre end hele uger.

Stk. 3. For elever, der er fyldt 25 år og som indleder uddannelsen efter bestemmelserne i stk. 2, tilrettelægger skolen undervisningen efter elevens forudsætninger og behov. Den samlede fastsatte undervisning er på 24 uger.

§ 6. Skoleundervisningen efter den sammenlagte 1. og 2. skoleperiode på 40 uger eller de 18 uger for elever, der indleder uddannelsen i praktikvirksomheden, varer 6 uger, dog 8 uger for elever i grovvarebranchen og i el-engrosbranchen. Skoleundervisning veksler med praktikuddannelse som anført nedenfor:

 • 1) Sammenlagt 1. og 2. skoleperiode eller praktikuddannelse med 18 ugers skoleundervisning.
 • 2) Praktikuddannelse.
 • 3) 3. skoleperiode, 2 uger.
 • 4) Praktikuddannelse.
 • 5) 4. skoleperiode, 2 uger.
 • 6) Praktikuddannelse.
 • 7) 5. skoleperiode, 2 uger.
 • 8) Praktikuddannelse indtil udløbet af den fastsatte uddannelsestid for elever uden for grovvarebranchen og el-engrosbranchen.
 • 9) 6. skoleperiode, 2 uger, for elever i grovvarebranchen og el-engrosbranchen.
 • 10) Praktikuddannelse indtil udløbet af den fastsatte uddannelsestid for elever i grovvarebranchen og el-engrosbranchen.

Fritagelse for dele af uddannelsen

§ 7. Elever, der har gennemført den sammenlagte 1. og 2. skoleperiode i dekoratøruddannelsen, finansuddannelsen, informatikassistentuddannelsen, kontoruddannelsen, uddannelsen til salgsassistent eller gennemført efg-basisuddannelse inden for handels- og kontorområdet, er fritaget for den sammenlagte 1. og 2. skoleperiode i engroshandelsuddannelsen.

Stk. 2. Elever, der har gennemført indlednings- og semesterkursus fra handelsmedhjælpereksamen, er fritaget for skoleundervisning i.h.t. § 5, stk. 2.

Stk. 3. Elever med højere handelseksamen er fritaget for skoleundervisning i.h.t. § 5, stk. 1 og 2.

Stk. 4. I den sammenlagte 1. og 2. skoleperiode er elever med højere teknisk eksamen, studentereksamen eller højere forberedelseseksamen fritaget for valgfag og for følgende grundfag:

 • 1) Dansk (B).
 • 2) Fremmedsprog (C) - engelsk.
 • 3) Fremmedsprog (C) - valgfrit.
 • 4) Samfundsøkonomi.
 • 5) Samfund, handel og kultur.

Stk. 5. Elever, der indleder uddannelsen i en praktikvirksomhed og som har højere forberedelseseksamen, studentereksamen eller højere teknisk eksamen, er fritaget for valgfag og for grundfaget Fremmedsprog (C) - engelsk i første år.

Stk. 6. Elever med beståede enkeltfag m.v. er fritaget for dele af uddannelsen i det omfang det fremgår af bilag 1.

Stk. 7. Fritagelse for dele af uddannelsen kan i øvrigt ske efter §§ 8 og 9 i hovedbekendtgørelsen.

Kapitel 3.

Uddannelsens mål og indhold

§ 8. Eleven skal opnå konkret faglig viden og færdighed samt personlig kompetence til selvstændigt at arbejde med en engrosvirksomheds forskellige funktioner. Dels hvor der udføres arbejde på eller i forbindelse med fysiske lagre. Dels på kontorer og i salgslokaler, hvor omsætningen sker engros. Derudover skal eleven opnå erkendelse af behovet for fortsat at holde egne kvalifikationer ajour. Uddannelsen tilrettelægges således, at den i sit sigte orienterer sig mod fremtidig beskæftigelse inden for såvel almene som mere specialiserede funktioner på engroshandelsområdet.

Stk. 2. Den uddannede med speciale, jf. § 1, stk. 1, nr. 2, skal nå de i stk. 1 anførte mål ved anvendelse af den pågældende branches forhold og varesortiment.

Skoleundervisningen

§ 9. Skoleundervisningen skal under hele uddannelsesforløbet sikre, at eleven opnår en helhedsorienteret viden både i de enkelte fagområder og i samspillet mellem fagene, således at eleven oplever en undervisningsmæssig sammenhæng og kan opnå de fornødne teoretiske og praktiske færdigheder i forbindelse med uddannelsen. Undervisningen skal sætte eleven i stand til selvstændigt at tilegne sig viden og fornødne færdigheder til fremtidig beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Eleven skal endvidere opnå grundig viden om og forståelse af samfundet og dets udvikling samt en dybtgående viden om virksomhedernes og de ansattes vilkår og opgaver i en erhvervs- og samfundsmæssig sammenhæng. Endelig skal undervisningen give eleven forudsætninger for personlig udvikling samt kvalifikationer til videreuddannelse og efteruddannelse.

§ 10. Undervisningen i den sammenlagte 1. og 2. skoleperiode omfatter følgende grundfag:

 • 1) Dansk (B).
 • 2) Elektronisk informationssøgning og -behandling.
 • 3) Fremmedsprog (C) - engelsk.
 • 4) Fremmedsprog (C) - valgfrit.
 • 5) Regnskabslære og virksomhedsøkonomi.
 • 6) Samfundsøkonomi.
 • 7) Samfund, handel og kultur.
 • 8) Salg og service (C).

Stk. 2. Undervisningen i fremmedsprog efter stk. 1, nr. 4, vælges af eleven blandt de sprog, skolen kan tilbyde.

Stk. 3. Undervisningen for elever, der indleder uddannelsen i en praktikvirksomhed, jf. § 5, stk. 2, omfatter følgende grundfag:

 • 1) Elektronisk informationssøgning og -behandling.
 • 2) Fremmedsprog (C) - engelsk.
 • 3) Regnskabslære og virksomhedsøkonomi.
 • 4) Salg og service (C).

Stk. 4. Mål, indhold og vejledende uddannelsestid for de enkelte grundfag følger reglerne om disse fag.

§ 11. Undervisningen i specialefag har følgende formål, mål og vejledende uddannelsestid:

 • 1) Indkøb.

Formål

Eleven skal opnå viden om indkøbs- og disponeringsfunktioner i sammenhæng med den samlede økonomi i virksomheden, så eleven aktivt kan indgå i arbejdet i disse funktioner og blive forberedt på fremtidige forhold.

Mål

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • a) opnår viden om virksomhedens varesortiment og den løbende tilpasning af dette, så eleven aktivt kan deltage i disponering af indkøb,
 • b) opnår viden om, hvordan forskellige leverandørmuligheder findes,
 • c) opnår viden om de kvalitetsmæssige og økonomiske forhold, der indgår i valg af leverandør,
 • d) kan udregne indkøbsbudgetter,
 • e) opnår kendskab til anvendelse af relevante kataloger, nummereringssystemer mv. i forbindelse med indkøb og
 • f) opnår forståelse af betydningen af at foretage indkøbskontrol og opnår færdighed i selv at kunne udføre den.

Vejledende uddannelsestid

2 uger.

 • 2) Lager.

Formål

Eleven skal opnå viden om lagerfunktioner og lagerstyring i sammenhæng med den samlede økonomi i virksomheden, så eleven aktivt kan indgå i arbejdet i disse funktioner.

Mål

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • a) opnår viden om hensigtsmæssig lagerindretning og -udnyttelse,
 • b) kan anvende lagerudstyr og håndteringsudstyr,
 • c) opnår forståelse af hensigtsmæssig håndtering og opbevaring af varesortiment,
 • e) opnår forståelse af opbygning af lagerstyringssystemer,
 • f) opnår viden om og færdighed i selvstændigt at kunne tilrettelægge og styre lagerfunktionen via anvendelse af edb i forhold til indkøbs- og salgsfunktionen,
 • g) opnår viden om lagerbudgetter og minimering af lageromkostninger og
 • h) kan foretage rutetilrettelæggelse og forsendelse.

Vejledende uddannelsestid

2 uger.

 • 3) Salg.

Formål

 • A) Med undtagelse af brancheretningerne grovvare og el-engros.

Eleven skal opnå viden om de forhold inden for den pågældende branche, der har betydning for salgs- og markedsføringsfunktionerne og kunne foretage salg og markedsføring i sammenhæng med en virksomheds samlede økonomi, drift og kundepolitik, så eleven kan indgå i arbejdet i disse funktioner. Endvidere skal eleven tilegne sig viden om struktur og fremtidige markedsvilkår inden for branchen samt om forholdet mellem produktion, engros og detail.

B Inden for grovvare og el-engrosbranchen.

Eleven skal opnå viden om de forhold, der har betydning for salgs- og markedsføringsfunktionerne, så eleven aktivt kan indgå i arbejdet med disse funktioner.

Mål

 • A) Med undtagelse af brancheretningerne grovvare og el-engros.

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • a) opnår viden om afsætningsmuligheder i forhold til forskellige kundegrupper og konkurrenceforhold, herunder også konkurrenceforhold i det indre marked,
 • b) opnår viden om, hvordan oplysninger om markedsforhold indsamles og bearbejdes,
 • c) opnår forståelse af hensigtsmæssig kundebetjening og -service,
 • d) opnår viden om samspillet mellem en virksomheds handlingsparametre med udgangspunkt i indkøbs-, lager- og salgsfunktionerne. Eleven skal kunne anvende indkøbs-, lager- og salgsbudgetter i denne vurdering,
 • e) opnår viden om pris, kvalitet og service som salgsfremmende parametre samt om, hvordan den enkelte virksomhed i sin kundepolitik kan vægte disse parametre forskelligt og
 • f) opnår viden om en virksomheds logistiksystem.
 • B) Brancheretningerne grovvare og el-engros.

Undervisningen skal sikre, at eleven

 • a) opnår viden om afsætningsmuligheder i forhold til forskellige kundegrupper og konkurrenceforhold, herunder også konkurrenceforhold i det indre marked,
 • b) opnår viden om, hvordan oplysninger om markedsforhold indsamles og bearbejdes,
 • c) opnår forståelse af hensigtsmæssig kundebetjening og -service,
 • d) opnår viden om pris, kvalitet og service som salgsfremmende parametre samt om, hvordan den enkelte virksomhed i sin kundepolitik kan vægte disse parametre forskelligt og
 • e) opnår viden om en virksomheds logistiksystem.

Vejledende uddannelsestid

2 uger.

 • 4) Brancherettet speciale, grovvare- og el-engrosbranchen.

Formål

Eleven skal opnå det højeste faglige specialiseringsniveau for uddannelsen i den pågældende branche.

Mål

Undervisningen skal sikre, at eleven kan anvende en dyberegående, brancherelevant viden på højeste faglige niveau. Desuden skal eleven, med udgangspunkt i indkøbs-, lager- og salgsfunktionerne, kunne foretage en helhedsvurdering af samspillet mellem handlingsparametre i en virksomhed i branchen. Ved denne vurdering skal eleven kunne anvende indkøbs-, lager- og salgsbudgetter.

Vejledende uddannelsestid

2 uger.

Stk. 2. Undervisningen i specialefag efter stk. 1, nr. 1-3, inden for specialet efter § 1, stk. 1, nr. 2, i brancherne automobiler, dagligvarer engros, landbrugsmaskiner, manufaktur engros, stål, træ og byggematerialer, vvs, værktøj og værktøjsmaskiner, samt grovvarer og el-engros skal gennemføres således, at målene nås ved anvendelse af den pågældende branches særlige forhold og varesortiment.

§ 12. Undervisningen i valgfag følger reglerne i § 14 i hovedbekendtgørelsen.

Stk. 2. Den vejledende uddannelsestid for valgfag i den sammenlagte 1. og 2. skoleperiode er 5,8 uger og i skoleperioden efter § 5, stk. 2, er den 1,9 uger.

Undervisningsplan

§ 13. Skolen fastsætter i overensstemmelse med § 15 i hovedbekendtgørelsen det nærmere indhold af undervisningen.

Praktikuddannelsen

§ 14. Virksomheden skal gennemføre praktikuddannelsen således, at eleven med gennemført skoleundervisning kan nå uddannelsens mål, jf. § 8.

§ 15. Formålet med den praktiske del af engroshandelsuddannelsen er, at eleven efter endt uddannelse selvstændigt kan udføre arbejdsfunktioner på eller i forbindelse med fysiske lagre omfattende indkøb og disponering, lager og lagerstyring samt salg og markedsføring.

§ 16. Praktikuddannelsen tilrettelægges i perioder, jf. § 6, således at skoleundervisning og praktikuddannelse understøtter og supplerer hinanden. Perioderne planlægges, så forløbet er hensigtsmæssigt i forhold til virksomhedens arbejdsgang. Eleven skal uddannes fagligt praktisk forsvarligt inden for de i stk. 2 - 6 anførte arbejdsområder og funktioner, og rækkefølgen bør i almindelighed også følge den anførte.

Stk. 2. I 1. periode gives eleven en grundig introduktion til virksomhedens daglige drift. Eleven skal i denne periode introduceres til og afprøve forskellige arbejdsområder, således at elev og virksomhed får baggrund for at bedømme, om uddannelsesforholdet med udbytte kan fortsætte efter prøvetidens afslutning, jf. § 60 i erhvervsuddannelsesloven. Perioden omfatter virksomhedens ide og mål, virksomhedens daglige drift, branche, produktion, varekundskab, arbejdsdeling, ansættelsesforhold og internt samarbejde, virksomhedens edb-system og hensigtsmæssigt arbejdsmiljø, herunder kendskab til relevant lovgivning på området.

Stk. 3. I 2. periode skal eleven opnå nærmere kendskab til indkøbs- og disponeringsfunktioner, således at eleven efter perioden, suppleret med skoleundervisning, selvstændigt kan indgå i arbejdet med disse funktioner i virksomheden. Perioden omfatter leverandør- og kundekreds, varernes oprindelse og fremstilling, anvendelse og behandling af varer, anvendelse af brugsanvisninger og varedeklarationer, anvendelse af kataloger, fagblade og brochurer, sortimentssammensætning/varemix (indkøb) og indkøb ved anvendelse af edb.

Stk. 4. I 3. periode skal eleven opnå nærmere kendskab til lager og lagerstyring, således at eleven efter perioden, suppleret med skoleundervisning, selvstændigt kan indgå i arbejdet med disse funktioner i virksomheden. Perioden omfatter lageropdeling og -indretning, herunder den mest hensigtsmæssige lagerudnyttelse, lageromkostninger, herunder svind, varemodtagelse, udregning af fakturaer og priskontrol, kontrol af lagerlister, edb-lagerstyring, kontrol med vareforsendelse, afregning af transport og lagerstatistik (status).

Stk. 5. I 4. periode skal eleven opnå nærmere kendskab til salg og markedsføring, således at eleven efter perioden, suppleret med skoleundervisning, selvstændigt kan indgå i arbejdet med disse funktioner i virksomheden. Perioden omfatter virksomhedens servicepolitik, betalingspolitik og markedsføring samt ordrebehandling, forsendelse og klarering, spedition, herunder transportformer, kalkulation og tilbudsarbejde, salgs- eller tilbudsbreve og behandling af reklamationer.

Stk. 6. I 5. periode arbejder eleven med fuld anvendelse af det, der er lært i de foregående perioder. Eleven arbejder selvstændigt med indkøbs-, lager og salgsfunktioner, de økonomiske konsekvenser heraf, herunder regnskabs- og budgetforståelse samt lønningsregnskab og andet relevant regnskabsmateriale.

§ 17. Hvis virksomheden ved afslutningen af en praktikperiode, undtagen den sidste, skønner, at eleven har særligt behov med hensyn til skoleundervisning, giver virksomheden en erklæring herom til skolen og eleven.

Stk. 2. Virksomheden udsteder en praktikerklæring i overensstemmelse med hovedbekendtgørelsen, når praktiktiden i en virksomhed er afsluttet.

Stk. 3. Det faglige udvalg udfærdiger i overensstemmelse med hovedbekendtgørelsen blanketter til brug for de erklæringer, som er nævnt i stk. 1 og 2. Skolen udleverer blanketterne til praktikvirksomhederne.

Kapitel 4

Bedømmelse og uddannelsesbeviser m.v.

Uddannelsesbevis

§ 18. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen med det valgte speciale, jf. dog § 19.

Stk. 2. Uddannelsesbeviset udstedes, når skolebevis er udstedt, jf. § 21, og afsluttende praktikerklæring er udstedt, jf. § 17, stk. 2.

Stk. 3. I uddannelsesbeviset, der affattes i overensstemmelse med § 29 i hovedbekendtgørelsen, skal angives uddannelsens betegnelse, jf. § 1, og speciale, jf. § 1.

Stk. 4. Uddannelsesbeviset udfyldes af skolen på en blanket, som er udfærdiget af Det faglige Udvalg for Engroshandelsuddannelsen. Skolen udleverer beviset til eleven og opbevarer fortegnelse over udstedte uddannelsesbeviser i 20 år.

§ 19. Personer der er fyldt 25 år, der ikke har gennemført uddannelsen i overensstemmelse med reglerne i § 5, kan få udstedt uddannelsesbevis, jf. § 18, stk. 1, 3 og 4, når vedkommende har

 • 1) beviser for gennemførelse af skoleundervisningen opnået efter reglerne om åben uddannelse, jf. tillige § 7 om fritagelse for dele af uddannelsen, og
 • 2) mindst 2 års dokumenteret fuldtidsbeskæftigelse eller deltidsbeskæftigelse svarende hertil i overensstemmelse med uddannelsesbekendtgørelsens regler for praktiktiden i det valgte speciale, eller tilsvarende dansk eller udenlandsk erhvervserfaring.

Stk. 2. Hvis betingelserne i stk. 1, nr. 1, er opfyldt, udsteder skolen efter ansøgning et skolebevis. Skolebeviset for disse elever skal indeholde oplysning om:

 • 1) Betegnelse for uddannelsen og speciale.
 • 2) Angivelse af de fag, eleven har gennemført, herunder resultat af aflagte prøver.

Stk. 3. Det faglige udvalg træffer afgørelse om godkendelse af, at kravet i stk. 1, nr. 2, er opfyldt.

Stk. 4. Det faglige udvalg kan udstede uddannelsesbevis til en person under 25 år, der ikke har gennemført uddannelsen i overensstemmelse med reglerne i § 5, men som opfylder betingelserne i stk. 1, nr. 1 jf. stk. 2, bortset fra alderskravet, og som efter udvalgets skøn iøvrigt har de fornødne uddannelses- og beskæftigelsesmæssige forudsætninger.

Karakterskala

§ 20. Ved bedømmelse anvendes 13-skalaen, jf. § 17 i eksamensbekendtgørelsen.

Stk. 2. De enkelte prøver, jf. § 25 og § 26, er bestået, hvis mindst karakteren 6 er opnået.

Skolebevis

§ 21. Når samtlige skoleperioder i uddannelsen med det valgte speciale er gennemført, udsteder skolen et skolebevis til eleven. Skolen sender samtidig en kopi af skolebeviset til praktikvirksomheden og til det faglige udvalg.

Stk. 2. Skolebeviset skal indeholde:

 • 1) Betegnelse for uddannelse og speciale.
 • 2) Angivelse af de fag, eleven har gennemført.
 • 3) Oplysning om de standpunktskarakterer, eleven har opnået i specialefagene, jf. § 23, stk. 2.
 • 4) Oplysning om de standpunktskarakterer, eleven har opnået i grundfag, jf. § 10, og valgfag, jf. § 12, ved afslutningen af 2. skoleperiode for elever efter § 5, stk. 1, eller efter skoleundervisningen i det 1. år for elever efter § 5, stk. 2, samt opnåede eksamenskarakterer for prøverne efter § 25 og § 26, stk. 1 og 2.

Stk. 3 For elever der gennemfører uddannelsen efter § 5, stk. 3, skal skolebeviset indeholde:

 • 1) Betegnelse for uddannelse og speciale.
 • 2) Angivelse af de fag, eleven har gennemført.
 • 3) Oplysning om de standpunktskarakterer eleven har opnået.
 • 4) Oplysning om opnåede eksamenskarakterer for prøverne efter § 26, stk. 3.

Stk. 4. Hvis betingelserne for udstedelse af skolebevis ikke er opfyldt, jf. stk. 1, udsteder skolen en skolevejledning, jf. § 24. For elever, hvor betingelserne for udstedelse af skolebevis ikke er opfyldt efter stk. 3, udsteder skolen bevis for den gennemførte undervisning.

Stk. 5. Hvis en elev ophører med skoleundervisningen, uden at skolebevis kan udstedes, udsteder skolen, hvis eleven anmoder om det, bevis for den gennemførte undervisning.

Stk. 6. Iøvrigt udsteder skolen ved en skoleperiodes afslutning, hvis eleven anmoder om det, bevis for den gennemførte undervisning.

Skolens løbende bedømmelse

§ 22. I forbindelse med undervisningens gennemførelse foretager skolen en løbende bedømmelse af eleven i overensstemmelse med skolebedømmelsesplanen, jf. § 20 i hovedbekendtgørelsen.

Stk. 2. Formålet med den løbende bedømmelse er at hjælpe og vejlede eleven og at give grundlag for udstedelse af skolevejledning samt at evaluere undervisningens indhold og metode.

§ 23. Skolen giver iøvrigt karakterer i grundfagene efter reglerne om grundfag.

Stk. 2. I specialefag giver skolen standpunktskarakterer i forhold til målene for undervisningen, jf. § 11. Standpunktskarakteren skal udtrykke elevens færdigheder i forhold til fagets mål på det tidspunkt, hvor karakteren gives.

Stk. 3. For valgfag henvises med hensyn til bedømmelsesformer og karaktergivning til reglerne om disse fag.

Skolevejledning

§ 24. Skolen udsteder en skolevejledning til eleven og til praktikvirksomheden ved afslutningen af 2. skoleperiode for elever efter § 5, stk. 1, og efter skoleundervisningen i det 1. år for elever efter § 5, stk. 2. For elever der gennemfører uddannelsen efter § 5, stk. 3, udstedes ikke skolevejledning.

Stk. 2. Ved afslutningen af hver af de følgende skoleperioder, jf. dog stk. 4, udstedes ligeledes en skolevejledning.

Stk. 3. Skolevejledningen, som udfærdiges i overensstemmelse med hovedbekendtgørelsen, skal indeholde oplysning om:

 • 1) Standpunktskarakterer i forhold til slutmålene for undervisningen i grundfag, valgfag og specialefag.
 • 2) Skolens vurdering af elevens eventuelle behov for supplerende oplæring i praktikvirksomheden.
 • 3) Skolens vurdering af elevens eventuelle behov for supplerende skoleundervisning.
 • 4) Eksamenskarakterer efter § 25 og § 26, stk. 1 og 2, ved afslutningen af 2. skoleperiode for elever efter § 5, stk. 1, og efter skoleundervisningen i det 1. år for elever efter § 5, stk. 2.

Stk. 4. Efter sidste skoleperiode i uddannelsen med det valgte speciale udsteder skolen kun en skolevejledning, hvis betingelsene for udstedelse af skolebevis, jf. § 21, ikke er opfyldt. Skolen kan dog udstede en skolevejledning efter sidste skoleperiode med angivelse af elevens eventuelle behov for supplerende oplæring i virksomheden.

Skolens afsluttende bedømmelse

§ 25. For elever, der indleder uddannelsen på skole, bestemmer ministeriet hver eksamenstermin ved lodtrækning for den enkelte skole, i hvilke 3 grundfag der skal aflægges prøve. Ministeriet bestemmer endvidere, på hvilke skoler der skal aflægges prøve i valgfag. Endelig afholder skolen mundtlig prøve i projektet, jf. stk. 4.

Stk. 2. Mindst 2 af prøverne i grundfagene skal være skriftlige.

Stk. 3. Projektet omfatter mindst 4 af grundfagene efter skolens nærmere bestemmelse. Målet med projektet er, at eleven skal kunne anvende viden og færdigheder fra forskellige grundfag på en helhedsorienteret måde.

Stk. 4. Projektet er af en uges varighed i slutningen af 2. skoleperiode. I forbindelse med projektet udarbejdes en rapport, film mv., som danner grundlag for den mundtlige prøve. Skolen bestemmer omfanget af eventuel forberedelsestid og eventuelle hjælpemidler ved den mundtlige prøve. Hvis projektet er udarbejdet gruppevis kan skolen afgøre, at eksaminationen foregår gruppevis. Den mundtlige prøve skal først og fremmest bedømme elevens færdigheder i at arbejde tværfagligt og helhedsorienteret.

§ 26. Elever, der indleder uddannelsen i en praktikvirksomhed, aflægger prøve i de 4 grundfag jf. dog stk. 3. Ministeriet bestemmer efter lodtrækning, i hvilke fag der afholdes skriftlig prøve. Mindst 2 af prøverne i grundfagene skal være skriftlige.

Stk. 2. Ministeriet bestemmer endvidere, på hvilke skoler der skal afholdes prøve i valgfag.

Stk. 3. Elever der gennemfører uddannelsen efter § 5, stk. 3, afslutter undervisningen med en eksamen tilrettelagt af skolen. Eksamen består af en eller flere prøver, der tilsammen dækker målene i de grundfag, valgfag og specialefag, eleven har gennemført, og med udgangspunkt i den særligt tilrettelagte undervisning jf. § 5, stk. 3. Eleverne aflægger ikke prøve efter § 25 og § 26, stk. 1 og 2.

§ 27. Elever kan kun deltage to gange i samme prøve.

Stk. 2. Elever kan kun tage de prøver efter § 25 og § 26 om, der ikke er bestået, jf. § 17, stk. 2, i eksamensbekendtgørelsen.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 28. Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. april 1994.

Stk. 2. Bekendtgørelse af 11. december 1990 om engroshandelsuddannelsen ophæves.1)

Stk. 3. Skolen fastsætter efter samråd med det lokale uddannelsesudvalg fornødne overgangsordninger for elever, der på ikrafttrædelsestidspunktet er i gang med uddannelsen.

Undervisningsministeriet, den 14. april 1994

Ole Vig Jensen

/ Marianne Vørts

Bilag 1

14. april 1994

Bekendtgørelse om engroshandelsuddannelsen

Merit for grundfag og specialefag

 

 --------------------------------------------------------------------- 

          HE-kurser     Merkonom      HF 

 Grundfag      (note 1)     enkeltfag     enkeltfag 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dansk (B)                        Dansk 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Engelsk (C)    Detailhand.    Business      Engelsk 

          engelsk 1     english 1+2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tysk (C)                        Tysk 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fransk (C)                       Fransk 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Spansk (C)                       Spansk 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Regnskabslære   Regnskab I, II  Virksomheds-    Erhvervs- 

 og virksom-    og III      økonomi og     økonomi 

 hedsøkonomi             internt      (tilvalg) 

                   regnskabsvæsen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Salg og service  Kommunikation   Markedsføring I 

 (C)        og service. 

          Administration 

          af salg. 

          Administration 

          af indkøb. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Elektronisk    Edb 1,      Informatik     Datalogi 

 informations-   Edb 2,                (tilvalg) 

 søgning og     Edb 3, 

 behandling     niveau 1 

 --------------------------------------------------------------------- 

          HHX + HTX    Student   Mark. ø.   HA alm. 

 Grundfag     enkeltfag    enkeltfag  uddan.    uddan. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dansk (B)     Dansk      Dansk 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Engelsk (C)    Engelsk     Engelsk   Engelsk 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tysk (C)     Tysk      Tysk      2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fransk (C)    Fransk     Fransk     2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Spansk (C)    Spansk     Spansk     2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Regnskabslære   Regnskabslære  Erhvervs-   + 

 og        og       økonomi 

 virksomheds-   virksomheds-  (valgfag) 

 økonomi      økonomi 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Salg og service  Markedsføring         +      + 

 (C) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Elektronisk    Informationsbe- Datalogi          + 

 informations-   handling med  (valgfag) 

 søgning og    organisation, 

 behandling    niveau B 

 --------------------------------------------------------------------- 

          HE-kurser     Merkonom      HF 

 Specialefag    (note 1)     enkeltfag     enkeltfag 

 --------------------------------------------------------------------- 

          Engroshandel. 

          Indkøb og 

 2x3 ugers     disponering. 

 obl. speciale   Salg og 

 fag        markedsføring 

 --------------------------------------------------------------------- 

          Logistik, 

          kvalitet og 

          service og et 

          brancherettet 

          kursus 

 2 ugers      eller 

 valgfri      2 brancherettede 

 specialefag    kurser      Butiksdrift 

 --------------------------------------------------------------------- 

+ Gennemført uddannelse giver merit.

1. HE betyder: Handels- og Kontorfagenes Efteruddannelsesudvalg.

2. Merit gives, hvis faget findes tilsvarende i den meritgivende uddannelse.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen er ikke optaget i Lovtidende, jf. anordning nr. 746 af 8. november 1990, men forefindes i Retsinformation.